Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

Ordlistan innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

A

Acceptabelt dagligt intag (ADI)

En uppskattning av hur mycket av ett ämne i mat eller dricksvatten som kan konsumeras under en livstid utan att utan att det ger några negativa hälsoeffekter.

Agentmedgivande

Kemikalieinspektionens medgivande att överlåta ansvaret för registrering och redovisning av kvantiteter till Kemikalieinspektionens produktregister åt ett annat företag.

Aktör

Alla typer av företag som på något sätt är en del i distributionskedjan av produkter, till exempel tillverkare, importörer, återförsäljare, användare eller marknadsplatser.

Läs mer om de olika aktörerna i distributionskedjan och deras skyldigheter i vår vägledning för företag.

Akut exponering

En engångs- eller kortvarig exponering för ett ämne eller en blandning.

Allergen

Ämne som kan utlösa allergiska reaktioner.

Alternativa metoder

Testmetoder som ersätter djurförsök, till exempel in vitro-metoder.

Aminosyra

Aminosyror är molekyler som bygger upp proteiner.

Antagonist

Ett ämne som motverkar ett annat ämne och på så vis förhindrar dess effekt. Exempelvis ett hormon som när det kommer ut i kroppen motverkar att ett annat hormon fungerar.

Antibiotikaresistens

Bakterier som utvecklar motståndskraft och blir resistenta motantibiotika.

Antifoulingprodukter

Kemiskt eller biologiskt verkande produkter som används för att bekämpa påväxt i vattenmiljö, till exempel båtbottenfärger.

Läs mer om båtbottenfärger.

ATE-värde

En förkortning för engelskans Acute Toxicity Estimate, uppskattad akut toxicitet, enligt CLP-förordningen.

Läs mer om CLP-förordningen.

B

Bedömningsfaktor

En faktor som vägs in vid riskbedömning av ämnen och blandningar för att minska osäkerheter i bedömningen och öka säkerhetsmarginalen.

Begränsning

Alla villkor eller förbud mot tillverkning, användning eller utsläppande på marknaden av ett ämne, ämnesgrupp eller blandning.

Läs mer om begränsningar i våra texter om lagar och regler.

Behörig myndighet

Behörig myndighet eller Competent Authority (CA) är en eller flera nationella myndigheter som utses av varje medlemsland i EU för att genomföra lagstiftningen eller representera medlemslandet i arbets- och expertgrupper.

Bekämpningsmedel

En biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

Läs mer om bekämpningsmedel.

Beredning

Se Blandning.

Bioackumulerande ämnen

Ämnen som lagras i levande organismer.

Biocidprodukt

Biocid är latin och betyder livsdödare. Ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är framställt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenheter för människors hälsa eller skada på egendom.

Läs mer om biocidprodukter.

Biocidförordningen

En EU-förordning som reglerar tillhandahållande och användning av biocidprodukter. Läs mer om biocidförordningen.

Läs mer om Biocidförordningen.

Biodiversitet, biologisk mångfald

Ett annat ord för biologisk mångfald som betyder den totala variationen av livsformer inom arter, mellan arter, mellan naturtyper och mellan ekosystem.

Biologiskt bekämpningsmedel

Ett biologiskt bekämpningsmedel är en bioteknisk organism och kan vara antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. Vid biologisk bekämpning används ofta naturliga fiender till de skadeorganismer som ska bekämpas.

Läs mer om biologiska bekämpningsmedel.

Biomagnifiering

Ökande koncentration av miljögifter högre upp i näringskedjan.

Bioteknisk organism

En produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av eller innehåller levande organismer, däribland virus, eller nematoder, insekter eller spindeldjur.

Läs mer om biotekniska organismer.

Biotillgänglighet

Biotillgänglighet beskriver hur tillgängligt ett ämne är för upptag i levande organismer.

Blandning

En blandning eller lösning består av två eller flera kemiska ämnen.

Bisfenoler

Bisfenoler är en grupp kemikalier med liknande molekylstruktur, varav den med kända är bisfenol A (BPA). Bisfenoler används bland annat vid framställning av polykarbonatplast och epoxi.

C

Cancerogen/carcinogen

Ett ämne eller en blandning som kan orsaka cancer.

CARACAL

En expertgrupp som ger råd till Europeiska kommissionen och den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA i frågor som rör Reach- och CLP-förordningarna.

CAS-nr

Chemical Abstracts Service number. Ett nummer som fungerar som ett internationellt identifieringsnummer för kemiska ämnen.

CE-märkning

Conformité Européenne. En märkningssymbol som innebär att tillverkaren intygar att en produkt uppfyller hälso-, miljö- och säkerhetskrav i vissa EU-lagstiftningar, till exempel RoHS-direktivet och leksaksdirektivet.

Läs mer om CE-märkning hos Svenska institutet för standarder, SIS. Länk till annan webbplats.

CEFIC

European Chemical Industry Council. En av kemiindustrins branschorganisationer i Europa.

Celex-nummer

Communitatis Europeae Lex. Ett dokumentnummer som varje rättsligt EU-dokument tilldelas.

CLEEN

Chemical Legislation European Enforcement Network. EU:s tillsynsnätverk för inspektionsinsatser.

CLP-förordningen

CLP - Classification, Labelling and Packaging. En EU-förordning som innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Läs mer om CLP-förordning.

Läs mer om CLP-förordningen.

CLRTAP

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. FN:s luftvårdskonvention om långväga, gränsöverskridande luftföroreningar.

Läs mer om CLRTAP på UNECE.org (på engelska). Länk till annan webbplats.

CMR

Carcinogenic, Mutagenic, toxic to Reproduction. Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande är exempel på faroklassificeringar av ämnen och blandningar.

Läs mer om klassificering.

Cocktail-effekt

Effekt som kan uppstå när vi utsätts för flera kemiska ämnen samtidigt. Kallas ibland också för "kumulativ effekt" eller "kombinationseffekt".

Läs mer om kombinationseffekter.

COD

Chemical Oxygen Demand. Ett mått på den mängd syre som förbrukas vid fullständig kemisk nedbrytning av organiska ämnen i vatten.

D

Derivat

Ett ämne som bildas ur ett annat, eller som kan härledas ur ett annat ämne genom mindre förändringar i den kemiska strukturen.

Detektionsgräns Länk till annan webbplats.

Den lägsta halt där ett specifikt ämne kan detekteras i en viss analysmetod.

Detergentförordningen

En EU-förordning som innehåller regler för tvätt- och rengöringsmedel.

Läs mer om Detergentförordningen.

Diffus spridning

Spridning av ett kemiskt ämne utan någon tydlig utsläppskälla.

Dioxiner Länk till annan webbplats.

Dioxiner och dibensofuraner är klorerade miljögifter som ibland sammanfattas som "dioxiner". Dioxiner bildas vid förbränning av organiskt material tillsamman med material som innehåller klor till exempel PVC-plast.

Dispens

Undantag i ett enskilt fall från att följa villkor som framgår av en lag eller förordning.

Distributör

Termen definieras olika i olika lagstiftningar inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde, se respektive lagstiftning.

Läs mer om olika roller i distributionskedjan i vår vägledning till företag.

DNEL

Derived no effect level. Ett slags gränsvärde, så kallad härledd nolleffektnivå, som anger den exponeringsnivå under vilken det inte förväntas uppkomma några skadliga effekter på människors hälsa.

Dos-respons Länk till annan webbplats.

Beskriver vilken dos av ett ämne eller en blandning som ger vilken effekt.

E

Echa

European Chemicals Agency. Den europeiska kemikaliemyndigheten på EU-nivå som genomför delar av EU:s kemikalielagstiftning för att skydda hälsa och miljö och som har sitt säte i Helsingfors.

ED

Endocrinedisrupting properties. Hormonstörande egenskaper hos ett ämne.

EEA

European Environment Agency. EU:s miljömyndighet som har sitt säte i Köpenhamn.

EES

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EES-länderna är Island, Liechtenstein och Norge samt EU-länderna.

Efsa

European Food Safety Authority. Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten som har sitt säte i Parma.

EG

Europeiska gemenskapen, upplöstes 2009 och ersattes av Europeiska Unionen (EU).

EG-nummer

Ett sjusiffrigt identifieringsnummer för kemiska ämnen på EU-marknaden.

Ekosystem

Ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö inom ett område. Exempel en sjö, ett terrängavsnitt eller ett skogsområde.

Ekotoxikologi

Läran om hur giftiga ämnen inverkar på ekosystem samt studier av ämnenas flöden i miljön och deras effekter på organismer och ekosystem.

Endogena ämnen Länk till annan webbplats.

Ämnen som finns och uppkommer naturligt i kroppen, exempelvis kolesterol. Motsatsen till exogent ämne.

Enzym

Enzymer är ämnen som består av proteiner. Enzymer medverkar i kemiska processer utan att själva förbrukas.

Ester

Ämne som bildas av syra och alkohol.

EU-försäkran om överensstämmelse

En EU-försäkran om överensstämmelse (DoC, Declaration of conformity) är ett dokument där tillverkaren intygar att en produkt uppfyller kraven i vissa lagstiftningar. Inom Kemikalieinspektionens område gäller detta enbart elektronik och leksaker.

Läs mer om RoHS-direktivet.

Läs mer om leksaksdirektivet.

EUR-Lex

European Lex. EU:s databasportal som offentliggör EU-rätten, det vill säga fördrag som lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter.

Läs mer på EUR-Lex, ingången till EU-rätten. Länk till annan webbplats.

Exogent ämne Länk till annan webbplats.

Beskriver ämnen som har kommit in i kroppen från en extern källa som mat eller miljö, till exempel PFAS-ämnen. Motsatsen till endogent ämne.

Exponering

I vilken omfattning människor och miljö utsätts för ämnen.

Exponeringsbedömning Länk till annan webbplats.

Ett av det viktigaste stegen i en riskbedömning. I en exponeringsbedömning utvärderas vem eller vad som har exponerats för ett ämne samt i vilken mängd.

Exponeringsscenario

Ett exponeringsscenario beskriver under vilka förhållanden ett ämne får tillverkas och användas så att riskerna är kontrollerade under hela livscykeln, se definition i Reach-förordningen.

F

FAO

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Fara

Inneboende farliga egenskaper hos ett kemiskt ämne eller blandning, till exempel brandfara och miljöfara i enlighet med CLP-förordningen.

Läs mer om CLP-förordningen.

Farliga blandningar

Blandningar som är klassificerade för en eller flera faror i enlighet med CLP-förordningen (se fara).

Farliga ämnen

Ämnen som är klassificerade för en eller flera faror i enlighet med CLP- förordningen (se fara).

Faroangivelse

En standardiserad fras som beskriver vilka farliga egenskaper ett ämne eller en blandning har, exempelvis ”Irriterar huden”, se definition i CLP-förordningen.

Farobedömning

Identifiera fara och fastställa sambandet mellan dos och respons för observerade, skadliga effekter.

Farokategori

En farokategori anger graden av fara, till exempel ”Frätande på huden, kategori 1B”, se definition i CLP-förordningen.

Faroklass

Typ av fysikalisk fara, hälsofara eller miljöfara är, se definition i CLP-förordningen.

Flamskyddsmedel

Ämnen som förlänger antändningstiden för ett material. Används i förebyggande syfte för att skydda mot brand, till exempel i textilier och elektronisk utrustning.

Ftalat

Ftalater är samlingsnamnet på en grupp kemiska ämnen som baseras på ämnet ftalsyra. Dessa ämnen används bland annat som mjukgörare i plast. Vissa ftalater är förbjudna på grund av ämnenas skadliga egenskaper.

Fungicid

Svampbekämpningsmedel.

Fysikalisk fara

En typ av fara hos ett ämne eller en blandning som beror på dess fysikaliska egenskaper, till exempel brandfarliga vätskor och explosiva ämnen, blandningar och föremål.

Läs mer om faroklassning i CLP-förordningen.

Fysikaliska och kemiska egenskaper

Ett ämne eller blandnings inneboende egenskaper, till exempel kokpunkt, flampunkt eller löslighet i vatten.

Förorening

Ett ämne som inte har tillförts avsiktligt till ett ämne eller en blandning. Föroreningar kan även finnas i miljön.

Försiktighetsprincipen

Ett förhållningssätt där man av försiktighetsskäl vidtar åtgärder utan säkra belägg för att någonting är farligt eller orsakar skada på människor eller miljö.

G

Generiskt namn

Ett företag kan ansöka om att få använda ett beskrivande namn (generiskt namn) på någon komponent i sin produkt och ange det namnet på en etikett eller i ett säkerhetsdatablad i stället för ett entydigt kemiskt namn.

Genetisk organism

Biologisk enhet som kan föröka sig eller föra över genetiskt material.

GHS

Globally Harmonized System of Classification and Labelling. Globalt system för harmoniserad klassificering och märkning av kemiska produkter.

Giftfri miljö

Ett av Sveriges nationella miljökvalitetsmål.

Riksdagen beslutade den 22 juni 2010 om en ny formulering av målen för Giftfri miljö:

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."

Genetiskt modifierad organism (GMO)

En organism där det genetiska materialet ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturligt skapande av nya kombinationer (rekombination).

Genotoxicitet Länk till annan webbplats.

När ett ämne kan skada DNA:t i cellerna.

God laborationssed Länk till annan webbplats.

Ett standardiserat att planera, arbeta och rapportera laborationsbaserade studier för att försäkra sig om en hög standard vad gäller kvalitet och pålitlighet.

Grundförfattning

Ny författning eller föreskrift som ges ut för första gången.

Grundvatten

Vatten som finns i marken och berggrunden.

Gränsvärde

Den maximala mängden av ett bekämpningsmedelsrester som tillåts i mat eller djurfoder. Gränsvärden uttrycks i milligram per kilogram.

Gränsvärdesuppskattning

En uppskattning av den minsta exponeringen för ett potentiellt skadligt ämne, vanligtvis noll, som behövs räknas in i normal konsumtion av mat vilken innehåller obetydliga mängder av ämnet.

H

Halon

Har använts i brandsläckare; handelsnamn för bromerade klorvätefluorkarboner (HCFC-er).

Halveringstid

Tiden som krävs för att 50 procent av ett ämne i en individ, en befolkning eller ett ekosystem ska brytas ned eller försvinna på naturlig väg. Termen används ofta för att beskriva hur potentiellt farliga ämnen försvinner, ämnen såsom kemiska toxiner.

Handelsagent

Den person eller det företag som handlar i en tillverkares eller importörs ställe. Se agentmedgivande.

Hantering

Hantering av kemisk produkt eller bioteknisk organism. Verksamhet eller åtgärd som är tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse (14 kap. 4 §, miljöbalken).

HBCDD

Hexabromcyklododekan.

HCBD

Hexaklorbutadien.

HELCOM

Helsinki Commission. Helsingforskommissionen.

Herbicid

Ogräsbekämpningsmedel.

HICC

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexen karboxaldehyd

Hormonstörande ämnen

Ämnen som påverkar de hormonella systemen och kan orsaka skada på organismer, populationer eller ekosystem.

Hygroskopisk

Fuktupptagande.

Hyperplasi

Vävnadsökning på grund av (numerär) nybildning av celler.

Hållbar utveckling

En utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjlig­heter att tillgodose sina. Definitionen finns i Brundtlands­kommissionens rapport "Vår gemensamma framtid".

Högfluorerade ämnen

Högfluorerade ämnen är ett samlingsbegrepp som innefattar både perfluorerade och polyfluorerade ämnen.

I

ICCA

International Council of Chemical Associations. Förening som representerar den globala kemikalieindustrin.

ICCM

International Conference on Chemicals Management. SAICM:s internationella konferens för kemikaliehantering.

Identifierad användning

Avsedd användning av ett ämne – som sådant eller ingående i en blandning – eller användning av en blandning, av en aktör i distributionskedjan, inklusive dennes egen användning eller sådan användning som denne får kännedom om genom skriftlig information från närmaste nedströmsanvändare. (Reach-förordningen)

IKEM

Branschföreningen Innovations- och Kemiindustrierna.

Immunotoxicitet Länk till annan webbplats.

All negativ påverkan på immunsystemet (till exempel allergi eller inflammation) som är ett resultat av exponering för giftiga ämnen.

Import/importera/importör

Används i miljöbalken och följdförfattningar i betydelsen att föra in en vara till Sverige från ett land utanför EU, ett så kallat tredjeland. Detta har sin grund i hur den svenska tullen och mervärdesskattelagen definierar import. De svenska versionerna av EU-rättsakterna använder import och export för handeln också mellan medlemsstaterna i EU.

Import till EU:s tullområde. (Reach-förordningen)

Indikator/miljöindikator

Mätare, visare på hur arbetet med Sveriges miljömål går. Indikatorerna inom miljömålssystemet visar förändringar i faktorer som är viktiga för uppföljningen av miljömålen. Indikatorerna ska ge en bild av utvecklingen mot miljömålen, visa om den går i rätt riktning och rätt takt, visa hur miljön mår och ge underlag för åtgärder och beslut. De har valts ut av de uppföljningsansvariga myndigheterna.

Industrikemikalie

Kemisk produkt som används industriellt, dvs. en råvara eller insatskemikalie. Industrikemikalien kan omförpackad i mindre förpackning utgöra en konsumentprodukt, till exempel aceton i nagellackborttagningsmedel.

Infasningsämne

Ett ämne som uppfyller vissa kriterier. (Reach-förordningen)

Införsel

Se import/importera/importör.

Innesluten användning

Verksamhet där någon modifierar (ändrar) organismer genetiskt eller odlar, förvarar, använder, transporterar, destruerar eller gör sig kvitt sådana genetiskt modifierade organismer och där specifika inneslutningsåtgärder används för att begränsa dessa organismers kontakt med allmänheten och miljön. (13 kap. 5 §, miljöbalken). Kan även gälla kemikalier vid syntes till exempel.

Insekticid

Insektsbekämpningsmedel.

In silico Länk till annan webbplats.

En metod inom forskning som innebär att man använder sig av datorer för att förutse de troliga toxikologiska, effekterna av ämnen.

Intag Länk till annan webbplats.

Mängden av ett ämne (exempelvis ett näringsämne eller kemikalie) som konsumeras av en person eller ett djur via maten.

Inte kemiskt modifierat ämne

Ett ämne vars kemiska struktur kvarstår oförändrad, även om det har genomgått en kemisk process eller behandling, eller en fysikalisk mineralogisk omvandling, exempelvis för att avlägsna föroreningar. (Reach-förordningen)

Intermediär

Mellanliggande, till exempel en kemisk produkt som vidareanvänds direkt.

Ett ämne som tillverkas för och förbrukas eller används vid kemisk bearbetning för att omvandlas till ett annat ämne. (Reach-förordningen)

Intolerans Länk till annan webbplats.

En reaktion på ett ämne vilken inte orsakas av immunsystemet. Intolerans är mer vanligt än allergi, men är inte heller lika allvarligt.

Invasiva arter Länk till annan webbplats.

Djur, växter eller andra organismer introducerade av människan på platser utanför deras naturliga levnadssfär.

In vitro

Studier på olika system med isolerade organ och cellsystem.

In vivo Länk till annan webbplats.

Forskningsmetod som innebär att testa individuella levande djur eller populationer av levande djur.

ISO

Internationellt standardiseringsinstitut som utarbetar global standard.

Isolera Länk till annan webbplats.

Ett ensamt ämne eller en kultur av mikrober hämtade i ren form från en blandning av ämnen eller bakterier.

ITP

Internationellt utbildningsprogram. Internationellt utbildningsprogram. Kemikalieinspektionen har sedan 2007 kurser i kemikaliekontroll som vänder sig främst till myndighetsanställda från andra länder som etablerar eller utvecklar sin kemikaliekontroll.

J

Jämförande bedömning

En bedömning som krävs enligt lag och som är utformad för att jämföra säkerheten med en genetiskt modifierad organism (GMO) med dess icke modifierade motpart.

K

Kandidatförteckningen

Förteckning med SVHC-ämnen som förts upp där i enlighet med artikel 59 i Reach-förordningen. Ämnena är kandidater för att hamna på bilaga XIV i Reach, vilket innebär att det kommer att krävas ett tillstånd för att få använda dem.

Kemikalie/kemisk produkt

Kemiskt ämne och beredningar (blandningar) av kemiska ämnen (preparat). Kemiska produkter kan vara specialreglerade produkter, dvs. bekämpningsmedel och allmänreglerade produkter, dvs. alla övriga produkter.

Kemiska rester

Små mängder av kemikalier som hittas i livsmedel vilka blivit exponerade för bekämpningsmedel, miljögifter eller liknande produkter.

Kemiskt bekämpningsmedel

Kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 5 §, miljöbalken).

KIFS

Kemikalieinspektionens författningssamling.

Klorparaffiner

klorerade kolväten, används ofta som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast. Finns i grupperna kort-, mellan- och långkedjiga.

Kombinationseffekt

Effekt som kan uppstå när vi utsätts för flera kemiska ämnen samtidigt. Kallas ibland också för "kumulativa effekt" eller "cocktaileffekt".

Kommunal nämnd

Nämnd som kommunfullmäktige utser att svara för tillsynen enligt miljöbalken (Förordning (1998:900) om tillsyn enligt 3 § miljöbalken).

Konservativt antagande

Ett antagande som tenderar att väga mot att vara extra försiktig eller som varnar för vad som skulle hända "i värsta fall". Används ofta i riskanalyser för att försäkra sig om att man räknat in alla möjliga scenarier och risker.

Konsoliderad version

Sammanställning av en version av regeltext där alla ändringsförfattningar är inlagda på rätt plats i grundförfattningen.

Korskontaminering

Processen under vilken bakterier ofrivilligt förs från ett ämne till ett annat, detta med skadlig verkan.

Kostnads-nyttoanalys Länk till annan webbplats.

En metod för att väga de troliga riskerna (vad gäller olyckor och allvarsgrad) som kopplas samman med exponering för ett ämne mot den sannolika nyttan för ett samhälle.

Kritisk effekt

Den negativa effekten från den lägsta dosen av ett ämne som sker när särskilt känsliga grupper ur befolkningen är exponerade för det i form av exempelvis miljögifter eller föroreningar i maten. Detta gäller människor såväl som andra arter såsom djur, växter eller bakterier.

Kronisk exponering

En längre, konstant eller återkommande exponering för ett ämne, vilket kan påverka hälsan över tid.

Kumulativ bedömningsgrund

Kemikalier som anses tillhöra en och samma grupp på grund av att de sannolikt påverkar vår kropp på samma sätt.

Kumulativ effekt

Effekt som kan uppstå när vi utsätts för flera kemiska ämnen samtidigt. Kallas ibland också för "kombinationseffekt" eller "cocktaileffekt".

Kumulativ riskbedömning

En metod för att bedöma risken för hälsan eller miljön som utgörs av olika ämnen, såsom kemikalier.

Kvantifieringsgräns

Den lägsta koncentrationen av ett ämne som med säkerhet kan mätas när man använder standardtester.

Kvicksilver

Metalliskt grundämne.

Kvittenslista/ redovisningsunderlag

Ett utdrag ur produktregistret med uppgifter om de produkter som ett företag har anmält.

L

Legaldefinition

Begrepp som är definierat i lag- eller förordningstext.

Legering

Ett metallmaterial, homogent i makroskopisk skala, bestående av två eller flera element som är kombinerade på ett sådant sätt att de inte utan vidare kan skiljas åt på mekanisk väg.

Leksak

Produkt som utformats som eller är avsedd att användas som leksak. (Leksaksdirektivet)

Leverantör av en vara

Varje producent eller importör av en vara, distributör eller annan aktör i distributionskedjan som släpper ut en vara på marknaden. (Reach-förordningen)

Leverantör av ett ämne eller en blandning

Varje tillverkare, importör, nedströmsanvändare eller distributör som på marknaden släpper ut ett ämne – som sådant eller ingående i en blandning – eller en blandning. (Reach-förordningen)

Lipid Länk till annan webbplats.

Fett och fettliknande ämne.

Effekt som uppkommer av låga doser av ett ämne, till exempel de doser som traditionellt används vid toxikologiska studier.

Lågriskbiocidprodukt

Biocidprodukt som inte innehåller några andra verksamma ämnen än sådana som är förtecknade i bilaga IA till biociddirektivet och som inte innehåller något potentiellt skadligt ämne (definition enligt 2 §, förordning (2000:338) om biocidprodukter). Ett potentiellt skadligt ämne är ett ämne som inte är ett verksamt ämne men som har den egenskapen att det kan ha negativ effekt på människor, djur eller miljön.

Lågriskämne (enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning)

Lågriskämnen är ämnen som endast medför en låg risk för människors och djurs hälsa samt för miljön. Vilka ämnen som räknas som lågriskämnen beslutas på EU-nivå.

Lägsta observerade effektnivån (LOAEL) Länk till annan webbplats.

Den lägsta halten av ett ämne som har observerats vad gäller att orsaka skada i en, för ämnet, exponerad befolkning.

M

Metaanalys Länk till annan webbplats.

En statistisk metod som möjliggör resultat från att liknande studier samlas ihop för att se om det finns några gemensamma trender för samtliga studier.

Metabolism Länk till annan webbplats.

Den totala summan av fysiska och kemiska processer som uppkommer i levande organismer.

Metabolit Länk till annan webbplats.

Ett ämne som skapas i en organism som en konsekvens av metabolism.

Metabolomik Länk till annan webbplats.

Studien om en organisms metaboliska tillstånd genom en systematisk analys av dess metaboliter i cellerna eller biologiska vätskor (till exempel blod och urin).

The study of an organism's metabolic state through the systematic analysis of its metabolites within cells or biological fluids (e.g. blood, urine).

Miljötoxisk

Den negativa påverkan på miljön av ett ämne eller en aktivitet (exempelvis kemikalier eller introduktion av genetiskt modifierade grödor) i en grupp av djur, växter eller mikrober (till exempel vatten eller lera).

Miljöriskbedömning

Processen där man bedömer potentiell skada för miljön orsakad av ett ämne, en aktivitet eller uppkommen av en naturlig orsak. Detta kan inkludera att man räknar in genetiskt modifierade plantor, användning av bekämpningsmedel eller spridning av skadedjur på växter.

Monomer

Ursprunglig molekyl som bildat en polymer med ett stort antal repeterade enheter.

En molekyl definieras som en grupp av två eller fler atomer ordnade i ett precist arrangemang.

Ett ämne som kovalent kan bindas till en sekvens av andra likadana eller olika molekyler under de förhållanden som råder vid den polymerbildande reaktion som används för en given process. (Reach-förordningen)

Morfologi

Inom biologin, form och uppbyggnad av en vävnad.

Mottagare av en vara

En industriell eller yrkesmässig användare eller distributör som mottar en leverans av en vara och som inte är konsument. (Reach-förordningen)

Mottagare av ett ämne eller en blandning.

En nedströmsanvändare eller distributör som mottar en leverans av ett ämne eller en blandning. (Reach-förordningen)

Mutagen

Ämne som skadar arvsmassan.

Mutation Länk till annan webbplats.

En permanent, oftast negativ, förändring i arvsmassan som - i de flesta fall - kan föras vidare till barn och avkomma.

Mykotoxin Länk till annan webbplats.

Gift skapat av vissa arter av mögel som är farliga för människa och djur.

Märkningsplikt/märkningspliktig

Krav som framgår av förordning (EG) nr 1272/2008 och som gäller för att få släppa ut kemiska produkter på marknaden. Kraven innebär att kemiska produkter ska vara klassificerade och märkta med avseende på hälso- och miljöfarlighet.

N

Nano

En nanometer är en miljondels millimeter eller en miljarddels meter. Ordet nano kommer från grekiskans nanos som betyder dvärg.

Nanomaterial Länk till annan webbplats.

Naturligt eller tillverkat material som innehåller pyttesmå ensamma element. Nanomaterial är ämnen som är mellan 1 och 100 nanometer i minst en dimension, det vill säga på någon ledd. En nanometer är en miljondels millimeter. Jämför det med ett hårstrå som är 100 nanometer i diameter. Jämför det med ett hårstrå som är 100 nanometer i diameter.

Nanovetenskap Länk till annan webbplats.

Studien om nanomaterial.

Nedbrytningstid

Ett sätt att beskriva hur snabbt ett ämne (exempelvis föroreningar i en flod) kommer att brytas ned och försvinna från miljön.

Nedbrytningsprodukt

Kemikalie som skapas när ett ämne bryts ned eller ruttnar.

Nedströmsanvändare

En fysisk eller juridisk person, annan än tillverkaren eller importören, som är etablerad i gemenskapen och använder ett ämne – antingen som sådant eller ingående i en blandning – i sin industriella eller professionella verksamhet. En distributör eller konsument är inte en nedströmsanvändare. (Reach-förordningen)

Neurotoxikologi

Läran om hur gifter påverkar hjärnan och nervsystemet.

NOAEL Länk till annan webbplats.

Den högsta dosen av ett ämne som inte ger en ökad negativ effekt i en exponerad befolkning.

Non-monotonisk dos-respons kurva Länk till annan webbplats.

En komplex relation mellan dosen av ett ämne och dess effekt, som att i stället för ett säkert svar såsom en höjd eller sänkt dos, så kan kurvan i stället vara "U"-formad.

O

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Oligotrofisk

Näringsfattig.

Omvänd bevisbörda

Innebär att en vetenskapligt grundad misstanke om ett ämnes skadliga effekt ska beaktas till dess att motsatsen är bevisad.

Oorganisk förening Länk till annan webbplats.

Kemikalie som vanligtvis inte innehåller kol: exempelvis vatten, syre eller natriumklorid.

Operativ tillsyn

Tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd.

Oral exponering

Exponering via munnen, till exempel genom föda.

Organiskt ämne Länk till annan webbplats.

Kemikalie som innehåller kol: har ofta uppkommit från växter, djur eller bakterier.

Organism Länk till annan webbplats.

En levande varelse såsom människor, djur, växter och mikrober (exempelvis bakterier och virus).

OSPAR

Oslo-Paris-konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten.

Osäkerhet

En brist på full kunskap om en situation i exempelvis riskbedömning. Osäkerhet kan minskas genom att bedriva mer forskning.

Osäkerhetsanalys Länk till annan webbplats.

En metod som identifierar källorna till osäkerhet i riskbedömningskalkyler och gör en uppskattning av deras storlek och i vilken riktning de går så att man kan räkna in felaktigheter.

Ozonstörande

Ämne som kan medföra fara för strukturen eller funktionen hos stratosfärens ozonskikt. Oftast långlivade halogenhaltiga organiska ämnen som reagerar med ozonet och därmed sänker dess halt så att solens UV-strålar i alltför hög utsträckning når jordytan.

P

PAH

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Polycykliska aromatiska kolväten; tillhör en grupp ämnen där många har skadliga egenskaper.

Parallellimport

Innebär att en importör vid sidan av tillverkarens/rättighetsinnehavarens återförsäljare tar in en skyddad produkt, t.ex. en märkesvara, och säljer den på hemmamarknaden utan tillstånd från den där verksamme återförsäljaren. En viktig förutsättning är att varan måste ha satts på marknaden av rättighetsinnehavaren eller med dennes samtycke.

På EU:s inre marknad är parallellimport tillåten och uppmuntras även av kommissionen av konkurrensskäl för att utjämna priserna mellan de olika nationella marknaderna. Definitionen hämtad ur Handelspolitisk uppslagsbok på Kommerskollegiums webbplats.

PBDEs

Polybrominated diphenyl ethers. Polybromerade difenyletrar.

PBT

Persistent, Bioaccumulative, Toxic. Kemikalier med PBT-egenskaper är långlivade (persistenta), kan lagras i levande vävnad (bioackumulerbara) och är giftiga (toxiska). Se även vPvB.

PCB

Polychlorinated biphenyl. Polyklorerad bifenyl.

PCN

Polyklorerad naftalen.

PCP

Pentaklorfenol.

Pentaklorfenol

Pentaklorfenol (PCP) användes tidigare för ytbehandling (doppning) och impregnering av trä för att skydda det mot röta och påväxt av missfärgande blånadssvampar.

Ämnet förbjöds som verksamt ämne i träskyddsmedel i slutet av 1970-talet på grund av allvarliga hälso- och miljöegenskaper.

Perfluorerade ämnen

Perfluorerade ämnen är en grupp av organiska ämnen som kännetecknas av att de är fullständigt fluorerade, det vill säga de innehåller en kolkedja där varje väteatom har ersatts med en fluoratom. Som samlingsbegrepp för perfluorerade och polyfluorerade ämnen används ibland begreppet högfluorerade ämnen.

Perkloretylen

Perkloretylen är en tung, färglös vätska med skarp och sötaktig lukt. På grund av att den ej är brandfarlig och dess goda lösningsmedelsegenskaper har den kommit att användas som tvättvätska i kemtvätt. Dessvärre är den cancerframkallande, mutagen, reproduktionsstörande och miljöfarlig.

Periodiska systemet

Den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten (Definitionen från Nationalencyklopedin).

Persistent

Ämne som är långlivat eller svårnedbrytbart.

PET

Polyetylentereftalat.

PFAS

Poly- och perfluorerade alkylsubstanser. En grupp långlivade kemiska ämnen.

PFBS

Perfluorobutylsulfonat. Långlivat kemiskt ämne som tillhör gruppen PFAS.

PFNA

Perfluorononansyra.

PFOA

Perfluoroktansyra.

PFOS

Perfluorooktansulfonat. Långlivat kemiskt ämne som tillhör gruppen PFAS.

PIC

Prior Informed Consent. Också kallad Rotterdamkonventionen. Från 1998 och innebär att export av skadliga bekämpningsmedel och kemikalier inte är tillåten om inte mottagarlandet accepterar en sådan import.

Polyfluorerade ämnen

Polyfluorerade ämnen är mycket lika perfluorerade ämnen, men de är inte fullständigt fluorerade. Polyfluorerade ämnen har fortfarande väteatomer i kolkedjan och är inte lika stabila som perfluorerade ämnen utan kan brytas ned. Exempel på polyfluorerade ämnen är fluortelomerer och fluorpolymerer. Dessa kan innehålla resthalter av perfluorerade ämnen och kan brytas ned till perfluorerade ämnen i miljön. Idag används ofta polyfluorerade ämnen istället för perfluorerade ämnen på många användningsområden.

Som samlingsbegrepp för perfluorerade och polyfluorerade ämnen används ibland begreppet högfluorerade ämnen.

Polymer

Ett ämne bestående av molekyler, som kännetecknas av sammankoppling av en eller flera monomerenheter.

Molekylerna skall vara fördelade över en rad molekylvikter, där skillnaden i molekylvikt främst kan hänföras till skillnader i antalet monomerenheter. (Reach)

POP

Persistent Organic Pollutant. Långlivad organisk förorening.

POPs-konventionen

Även kallad Stockholmskonventionen, undertecknad 2001 till skydd mot långlivade miljögifter.

Population

En samling individer av en art inom ett visst område.

Potentiell risk Länk till annan webbplats.

En risk för människors, djurs eller växters hälsa - ett resultat av nya källor hälsorisker, ökad känslighet eller exponering för redan befintliga källor.

PP

Polypropen.

PPP-principen

Polluter pays principle. Har sedan början av 1970-talet varit den engelskspråkiga benämningen på principen att förorenaren betalar. Principen är antagen av OECD och innebär att miljökostnaderna för t.ex. bilåkandet betalas av bilismen via exempelvis vägavgifter eller koldioxidskatt.

Prekursor

Föregångare, benämning på ett ämne som i en process bildar ett annat kemiskt ämne.

Preparat

Från preparatdirektivet 1999/45/EEG, avsiktlig blandning eller lösning som består av två eller flera kemikalier (kemiska ämnen). Kemikalieinspektionen använder ordet beredning/blandning.

Primärleverantör

En tillverkare eller den som yrkesmässigt för in en produkt till Sverige i syfte att släppa ut den på marknaden.

PRIO

Kortform för Prioriteringsguiden, namn på det webbverktyg som sköts av Kemikalieinspektionen och är tänkt som en hjälp för företag i deras arbete att fasa ut skadliga ämnen i sina produkter.

Producent

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl (15 kap. 4 §, miljöbalken).

Enligt Reach-förordningen är en producent av en vara en fysisk eller juridisk person som framställer eller sätter samman en vara inom EU.

Produkt- och processinriktad forskning och utveckling

Vetenskaplig utveckling i samband med produktutveckling eller vidareutveckling av ett ämne – som sådant eller ingående i blandningar eller varor – varvid pilotanläggningar eller produktionsförsök används för att utveckla produktionsprocessen och/eller testa användningsområden för ämnet. (Reach-förordningen)

Produkt/Vara

Se definition under Vara/produkt.

Produktvalsprincipen, substitutionsprincipen

Miljöbalkens 2 kap. 6 § uttrycker den s.k. produktvalsprincipen. Den kallas även substitutionsprincipen. Principen innebär en skyldighet att inte använda eller sälja skadliga kemiska produkter (kemiska ämnen eller beredningar) om det finns mindre riskabla alternativ som är likvärdiga för ändamålet.

Miljöbalken gäller alla. Således ska även en konsument söka mindre riskabla alternativ, också icke kemiska. Principen ska tillämpas också på biokemiska produkter och på varor som innehåller eller behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Se miljöbalk (1998:808).

Provtagningsplan

Ett systematiskt sätt att planera antalet och typerna av prover som krävs för en undersökning.

PVC

Polyvinylklorid.

Q

QSAR

Modeller som används för att förutsäga kemikaliers egenskaper utifrån deras molekylstrukturer.

R

RAC

Risk Assessment Committee (riskbedömningskommitté, EU).

Reach-förordningen

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Förordning (EG) nr 1907/2006. System för registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier. Introducerades med EU:s vitbok om strategi för den framtida kemikaliepolitiken.

Redovisningsunderlag

Ett utdrag ur produktregistret med uppgifter om de produkter som ett företag har anmält.

Registrant

Den tillverkare eller importör av ett ämne eller den producent eller importör av en vara som lämnar in en registreringsanmälan för ett ämne. (Reach-förordningen)

Rekommenderat dagligt intag

Den mängd av ett näringsämne som möter fysiologiska behov och gör det möjligt att bibehålla god nutritionsstatus hos de flesta friska individer i en viss grupp (till exempel åldersgrupp eller kön).

Repellent

Avskräckningsmedel, en typ av bekämpningsmedel.

Reproduktionstoxicitet

Varje negativ påverkan på utvecklingen av det ofödda fostret, på bebisen, småbarnet eller barnet när hen exponeras för ett giftigt ämne.

Reproduktionsstörande/reproduktionstoxisk

Ämne som skadar fortplantningsförmågan.

Riktvärde

Rekommenderat värde, kan vara t.ex. ett korttidsvärde eller nivågränsvärde. Avser den maximala nivån av ett ämne som individer med säkerhet kan exponeras för under en viss tidsfrist.

Riktmärkesdos

Den minsta dosen av ett ämne som producerar en tydlig, om än låg, hälsorisk. Vanligtvis har ämnet en specifik toxisk effekt inom intervallet 1-10 procent. Exempel på en toxisk effekt är att ämnet kan vara cancerframkallande.

Risk

Kombinationen av en fara och sannolikheten för att den ska uppstå; kombinationen fara - exponering.

Riskbedömning

Process i fyra steg där man bestämmer förhållandet mellan den förutsedda exponeringen av ett ämnes skadliga effekter: faroidentifiering, bedömning av dos-respons-sambandet, bedömning av exponeringen och riskkarakterisering. Riktad riskbedömning är en mindre omfattande och mer specifikt inriktad utvärdering än en fullständig riskbedömning.

Riskkarakterisering

Uppskattning av hur omfattande och allvarliga sådana skadliga effekter är som kan antas uppstå i en befolkningsgrupp eller del av miljön till följd av faktisk eller förutsedd exponering för ett ämne.

Riskrankning Länk till annan webbplats.

En metod för att prioritera risker utifrån sannolikhet och allvarsgrad.

RoHS

Restriction of the use of certain Hazardous Substances. Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Rotterdamkonventionen

Undertecknades 1998 och innebär att export av skadliga bekämpningsmedel och kemikalier inte är tillåten om inte mottagarlandet accepterar en sådan import.

S

SAICM

Strategic Approach to International Chemicals Management. Den globala kemikaliestrategin från 2006 är en överenskommelse som syftar till att följa och driva på för de åtgärder som behövs för att nå målet att kemikalier senast till år 2020 produceras och används på ett sådant sätt att skadliga effekter på människors hälsa och miljön blir så begränsade som möjligt. UNEP Governing Council Decision SS.VII/3.

SCIP

Den Europeiska kemikaliemyndighetens databas för information om ämnen som inger betänkligheter och som förekommer i varor, som sådana eller i komplexa föremål (produkter). SCIP är en förkortning av "Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)" och har inrättats enligt EU:s ramdirektiv om avfall.

Screening-metod Länk till annan webbplats.

Ett första steg och en metod i syfte att se om det finns ämnen som utgör en risk i en population (exempelvis en grupp människor, djur eller växter) . Intaget av mat kombineras med den sannolika kemikaliekoncentrationen för att göra en uppskattning av hur hög exponeringen för kemikalier egentligen är.

SDD Länk till annan webbplats.

En modell för variationen av bland en arts känslighet för en specifik källa till skada (exempelvis torka, ett skadedjursangrepp eller exponering för kemikalier).

SEAC

Committee for Socio-Economic Analysis of the European Chemicals Agency (kommittén för samhällsekonomisk analys, EU).

SERP

Swedish Rapporteur Programme. Svenska rapportörprogrammet för utvärdering av aktiva ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter.

SIS

Svenska institutet för standarder, svensk medlem i ISO och CEN, som tillsammans utarbetar internationella standarder.

Släppa ut på marknaden

Tillhandahålla eller göra en produkt tillgänglig för någon annan.

Enligt Reach-förordningen: Leverans eller tillhandahållande till tredje part, mot betalning eller kostnadsfritt. Import skall anses innebära utsläppande på marknaden.

Enligt biocidproduktsförordningen: tillhandahållande för första gången på marknaden av en biocidprodukt eller en behandlad vara.

Enligt växtskyddsmedelsförordningen: innehav för försäljning inom EU, inklusive utbjudande till försäljning eller till varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte, samt försäljning, distribution och andra former av överlåtelse, dock inte återlämnande till den tidigare säljaren. Övergång till fri omsättning på EU:s territorium ska anses liktydigt med utsläppande på marknaden vid tillämpningen av denna förordning.

Skadedjur

En levande organism (till exempel en insekt, en gnagare, ogräs, svamp eller virus) som skadar växter eller deras frön och frukter.

Skadlig effekt

En förändring av en organisms hälsa, tillväxt, beteende eller utveckling vilken försämrar dess chanser att utvecklas eller överleva.

Specifika skyddsmål för miljöriskbedömning för bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

De specifika målen för en miljöriskbedömning när det gäller vad som ska skyddas, var det finns, över hur lång tid och med vilken säkerhetsmarginal.

SPIN

Substances in Preparations In the Nordic countries. Databas över de kemiska ämnen som finns i produkter på den nordiska marknaden.

Statistisk signifikans Länk till annan webbplats.

Ett mått hur sannolikt det är att något faktiskt sker, baserat på statistik.

Steg i riskbedömningen

En forskningsbaserad process bestående av fyra steg, faroidentifiering, farokaraktärisering, exponeringsbedömning och riskkaraktärisering.

Stegvis metod

Ett sätt att organisera toxikologiska försök för att maximera effektiviteten och minimera antalet djurförsök. Detta medför en hierarki av (stegvis med) tester, med början att man använder befintlig information eller enklare biologiska metoder innan man går vidare till tester där man använder celler och till sist levande djur endast om man behöver det.

Stressfaktor Länk till annan webbplats.

En förändring i levnadsvillkor, såsom torka, exponering för skadedjur eller kemikalier, vilket ofta har negativa effekter på en organism eller en population.

Strukturella varningssignaler Länk till annan webbplats.

Delar av organiska molekyler som man tror är ansvariga för negativa effekter (till exempel genotoxicitet) och kan därmed användas för att förutsäga toxiciteten av liknande strukturer och molekyler.

Substitutionsprincipen, produktvalsprincipen

Miljöbalkens 2 kap. 6 § uttrycker den så kallade produktvalsprincipen. Den kallas även substitutionsprincipen. Principen innebär en skyldighet att inte använda eller sälja skadliga kemiska produkter (kemiska ämnen eller beredningar) om det finns mindre riskabla alternativ som är likvärdiga för ändamålet.

Sveriges officiella statistik

En stor del av materialet på sidorna om kemikaliestatistik ingår i Sveriges officiella statistik och utgör underlag för samhällsplanering, forskning och allmän information. Statistiska Centralbyrån.

SVHC-ämnen

Särskilt farliga ämnen. Substances of Very High Concern.

Ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 i Reach-förordningen. Dessa är cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, miljöfarliga (långlivade, bioackumulerande, toxiska eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande) eller har andra allvarliga egenskaper, t.ex. hormonstörande.

Synergieffekt

Den kombinerade effekten av flera. Den slutliga effekten kan antingen vara positiv eller negativ.

Systemiska bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Ett bekämpningsmedel som sprids över hela målorganismen (till exempel insekter, gnagare eller ogräs) utan att förlora sin verkan.

Sårbar grupp

En grupp människor som behöver visas särskild hänsyn vid bedömning av näringsbehov eller hälsoeffekter av ämnen. Exempel på sådana grupper är gravida kvinnor, spädbarn och personer som exponerats för högre doser av ämnen genom deras omgivning.

Säkerhetsdatablad

SDS - Safety Data Sheet, MSDS - Material Safety Data Sheet. Information (16 punkter) som alltid måste finnas för hälso- och miljöfarliga kemiska produkter, tidigare även benämnt varuinformationsblad.

Säkerhetsmarginal

Gapet mellan det faktiska intaget av ett ämne en befolkning konsumerar och den uppskattade dagliga dosen över en livstid som experter anser vara säker.

T

TBT

Tributyltenn.

Tillsynsvägledning

Tillsynsvägledning innebär bedömning, uppföljning och samordning av den operativa tillsynen samt stöd och råd till kommuner.

Tillverkare

En fysisk eller juridisk person som tillverkar ett ämne.

En fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen och tillverkar ett ämne i gemenskapen. (Reach-förordningen)

Tillverkning

Produktion eller utvinning av ämnen i naturlig form. (Reach-förordningen)

Tolerabelt dagligt intag (TDI) Länk till annan webbplats.

En uppskattning av mängden ämne i mat eller dricksvatten som inte tillsätts avsiktligt (till exempel föroreningar) och som kan konsumeras under en livstid utan att utgöra en märkbar risk för hälsan.

Toxicitet Länk till annan webbplats.

Risken att ett ämne ska orsaka skada för en levande organism.

Toxikodynamik Länk till annan webbplats.

Processen i vilken kemiska ämnen interagerar med kroppen och följande reaktioner som leder till negativa effekter.

Toxikokinetik Länk till annan webbplats.

Studien om hur potentiellt giftiga ämnen hanteras i kroppen. Detta omfattar förståelsen för absorbering, spridning, metabolism och avsöndring av sådana ämnen.

Toxikologisk profil Länk till annan webbplats.

En sammanfattning av de toxiska effekterna av ett visst ämne, inklusive vilka nivåer som exponeringen för dessa effekter sker.

Toxikologiska verkningsmekanismer Länk till annan webbplats.

Det specifika händelseförloppet som förklarar hur ett ämne orsakar en toxisk effekt.

Toxikologiskt referensvärde Länk till annan webbplats.

Ett värde som definierar nivån av ett visst ämne till vilket folk med säkerhet kan exponeras för över en viss tidsperiod: till exempel, det acceptabla dagliga intaget (ADI).

A value defining the level of a particular substance to which people can safely be exposed over a specified period; for example, the acceptable daily intake (ADI).

Toxisk

Giftig.

Tredje land

Är alla länder som inte är med i EU.

Tröskelnivå

En dos eller exponering under vilken negativa effekter inte upptäcks.

Tröskelnivå i befolkningen

En uppsatt nivå för en befolkning för att indikera när en tydlig förändring sker vad gäller risk. Exempel är tidpunkten när en viss andel av befolkningen har blivit exponerad för en kemikalie.

Länk till annan webbplats.

Tiden som krävs för att 50 procent av ett ämne i en individ, en befolkning eller ett ekosystem ska brytas ned eller försvinna på naturlig väg. Halveringstid, eller t½, används ofta för att beskriva hur potentiellt farliga ämnen försvinner, ämnen såsom kemiska toxiner.

U

UNEP

United Nations Environment Programme. FN:s miljöprogram.

V

Vara/produkt

Handelsvara, till exempel bord eller textilier och som innehåller eller är behandlade med kemiska produkter.

Ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. (Reach-förordningen)

Variabilitet Länk till annan webbplats.

Naturliga skillnader som observerats mellan medlemmar i en population eller som observerats över tid samt på olika geografiska platser: till exempel individuella skillnader i hur känslig man är för en giftig kemikalie.

Verkningsmekanism

Processen i vilken ett ämne har en effekt på en levande organism.

Vetenskaplig faktagranskning Länk till annan webbplats.

Utvärdering av andras vetenskapliga, akademiska eller yrkesmässiga arbeten och studier inom samma område som det man själv arbetar med.

Vetenskaplig forskning och utveckling

Vetenskapliga experiment, analyser eller kemisk forskning som utförs under kontrollerade förhållanden, varvid de använda volymerna understiger 1 ton per år. (Reach-förordningen)

Vetenskapligt utlåtande

Utlåtanden som inkluderar riskbedömningar om allmänna vetenskapliga frågor, utvärderingar av hur man gått tillväga för att godkänna en kemisk produkt, ett utlåtande eller en åsikt om ett ämne eller en utvärdering av riskbedömning.

Vitbok

Kommissionsdokument som innehåller förslag till gemenskapsåtgärder inom ett speciellt område. I vissa fall har de föregåtts av en grönbok som givits ut för att inleda en samrådsprocess på europeisk nivå. Exempel på en vitbok är Strategi för den framtida kemikaliepolitiken. När en vitbok antagits av rådet kan den leda till ett handlingsprogram för unionen på det berörda området.

VOC

Volatile Organic Compound. Samlingsbeteckning på organiska ämnen (ämnen baserade på kol) som lätt kan förångas. Av denna definition följer att koldioxid inte räknas som en VOC därför att ämnet är oorganiskt. Däremot räknas perkloretylen som en VOC trots att detta ämne saknar väteatomer.

vPvB

Very persistent and very bioaccumulating. Kemikalie som är mycket långlivad och mycket bioackumulerande, dvs. lagras i vävnader.

Värdplanta Länk till annan webbplats.

En planta på vilken ett skadedjur lever eller tar sin näring.

Växtskyddsmedel

Används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. De har som uppgift att skydda växter eller växt­delar mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter med mera.

Växtskyddsmedelsförordningen

Syftet med EU:s växtskyddsmedelsförordning är att säkerställa en hög skyddsnivå för både människors och djurs hälsa och för miljön, samt att förbättra den inre marknadens funktionssätt genom att harmonisera reglerna för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen.

W

WEEE

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE-direktivet 2002/96/EG). Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning. Naturvårdsverket är ansvarig svensk myndighet för WEEE-direktivet.

WHO

World Health Organization. Världshälsoorganisationen.

WWF

World Wide Fund for Nature. Världsnaturfonden.


X

XRF

Röntgenfluorescens (X-ray fluorescence, X-ray refractiometer).

Y

Ytmjuk (båtbottenfärg)

En kraftigt polerande färg, det vill säga en sådan färg som efterhand lossnar från båtskrovet så att eventuell påväxt inte får fäste.

Ytvatten

Vatten i hav, sjöar, rinnande vattendrag och våtmarker.

Z

Å

Ä

Ämne

Kemiskt grundämne och dess föreningar i naturlig eller framställd form, inklusive tillsatser som är nödvändiga för att bevara en produkts stabilitet samt eventuella föroreningar från tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning.

Ämnen som förekommer i naturen

Ett naturligt förekommande ämne som sådant, obearbetat eller bearbetat endast med manuella eller mekaniska medel eller genom inverkan av tyngdkraften, genom lösning i vatten, flotation, extraktion med vatten, ångdestillation eller upphettning enbart i syfte att avlägsna vatten, eller som utvunnits ur luft på vilket sätt som helst. (Reach-förordningen)

Ändringsförfattning

En författning som ändrar en tidigare utgiven författning kallas för ändringsförfattning.

Ö

Överförbar

Kapabel att föras över mellan individer av samma art såväl som mellan olika arter (exempelvis från djur till människa).

123...

3R - Replacement, reduction and refinement Länk till annan webbplats.

En internationell förkortning för orden replace (ersätta), reduce (minska) och refine (förfina). Alla som arbetar med försöksdjur inom EU ska enligt lag arbeta efter 3R-principen.

Senast uppdaterad 13 januari 2022