Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

Ordlistan innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

A

Acceptabelt dagligt intag (ADI)

En uppskattning av hur mycket av ett ämne i mat eller dricksvatten som kan konsumeras under en livstid utan att utan att det ger några negativa hälsoeffekter.

Agentmedgivande

Kemikalieinspektionens medgivande att överlåta ansvaret för registrering och redovisning av kvantiteter till Kemikalieinspektionens produktregister åt ett annat företag.

Aktör

Alla typer av företag som på något sätt är en del i distributionskedjan av produkter, till exempel tillverkare, importörer, återförsäljare, användare eller marknadsplatser.

Läs mer om de olika aktörerna i distributionskedjan och deras skyldigheter i vår vägledning för företag.

Akut exponering

En engångs- eller kortvarig exponering för ett ämne eller en blandning.

Allergen

Ämne som kan utlösa allergiska reaktioner.

Alternativa metoder

Testmetoder som ersätter djurförsök, till exempel in vitro-metoder.

Aminosyra

Aminosyror är molekyler som bygger upp proteiner.

Antagonist

Ett ämne som motverkar ett annat ämne och på så vis förhindrar dess effekt. Exempelvis ett hormon som när det kommer ut i kroppen motverkar att ett annat hormon fungerar.

Antibiotikaresistens

Bakterier som utvecklar motståndskraft och blir resistenta mot antibiotika.

Läs mer om antibiotikaresistens på Skydda antibiotikan.se. Länk till annan webbplats.

Antifoulingprodukter

Kemiskt eller biologiskt verkande produkter som används för att bekämpa påväxt i vattenmiljö, till exempel båtbottenfärger.

Läs mer om båtbottenfärger.

ATE-värde

En förkortning för engelskans Acute Toxicity Estimate, uppskattad akut toxicitet, enligt CLP-förordningen.

Läs mer om CLP-förordningen.

B

Bedömningsfaktor

En faktor som vägs in vid riskbedömning av ämnen och blandningar för att minska osäkerheter i bedömningen och öka säkerhetsmarginalen.

Begränsning

Alla villkor eller förbud mot tillverkning, användning eller utsläppande på marknaden av ett ämne, ämnesgrupp eller blandning.

Läs mer om begränsningar i våra texter om lagar och regler.

Behörig myndighet

Behörig myndighet eller Competent Authority (CA) är en eller flera nationella myndigheter som utses av varje medlemsland i EU för att genomföra lagstiftningen eller representera medlemslandet i arbets- och expertgrupper.

Bekämpningsmedel

En biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

Läs mer om bekämpningsmedel.

Beredning

Se Blandning.

Bioackumulerande ämnen

Ämnen som lagras i levande organismer.

Biocidprodukt

Biocid är latin och betyder livsdödare. Ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är framställt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenheter för människors hälsa eller skada på egendom.

Läs mer om biocidprodukter.

Biocidförordningen

En EU-förordning som reglerar tillhandahållande och användning av biocidprodukter. Läs mer om biocidförordningen.

Läs mer om Biocidförordningen.

Biodiversitet, biologisk mångfald

Ett annat ord för biologisk mångfald som betyder den totala variationen av livsformer inom arter, mellan arter, mellan naturtyper och mellan ekosystem.

Biologiskt bekämpningsmedel

Ett biologiskt bekämpningsmedel är en bioteknisk organism och kan vara antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. Vid biologisk bekämpning används ofta naturliga fiender till de skadeorganismer som ska bekämpas.

Läs mer om biologiska bekämpningsmedel.

Biomagnifiering

Ökande koncentration av miljögifter högre upp i näringskedjan.

Bioteknisk organism

En produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av eller innehåller levande organismer, däribland virus, eller nematoder, insekter eller spindeldjur.

Läs mer om biotekniska organismer.

Biotillgänglighet

Biotillgänglighet beskriver hur tillgängligt ett ämne är för upptag i levande organismer.

Blandning

En blandning eller lösning består av två eller flera kemiska ämnen.

Bisfenoler

Bisfenoler är en grupp kemikalier med liknande molekylstruktur, varav den med kända är bisfenol A (BPA). Bisfenoler används bland annat vid framställning av polykarbonatplast och epoxi.

C

Cancerogen/carcinogen

Ett ämne eller en blandning som kan orsaka cancer.

CARACAL

En expertgrupp som ger råd till Europeiska kommissionen och den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA i frågor som rör Reach- och CLP-förordningarna.

CAS-nr

Chemical Abstracts Service number. Ett nummer som fungerar som ett internationellt identifieringsnummer för kemiska ämnen.

CE-märkning

Conformité Européenne. En märkningssymbol som innebär att tillverkaren intygar att en produkt uppfyller hälso-, miljö- och säkerhetskrav i vissa EU-lagstiftningar, till exempel RoHS-direktivet och leksaksdirektivet.

Läs mer om CE-märkning hos Svenska institutet för standarder, SIS. Länk till annan webbplats.

CEFIC

European Chemical Industry Council. En av kemiindustrins branschorganisationer i Europa.

Celex-nummer

Communitatis Europeae Lex. Ett dokumentnummer som varje rättsligt EU-dokument tilldelas.

CLEEN

Chemical Legislation European Enforcement Network. EU:s tillsynsnätverk för inspektionsinsatser.

CLP-förordningen

CLP - Classification, Labelling and Packaging. En EU-förordning som innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Läs mer om CLP-förordning.

Läs mer om CLP-förordningen.

CLRTAP

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. FN:s luftvårdskonvention om långväga, gränsöverskridande luftföroreningar.

Läs mer om CLRTAP på UNECE.org (på engelska). Länk till annan webbplats.

CMR

Carcinogenic, Mutagenic, toxic to Reproduction. Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande är exempel på faroklassificeringar av ämnen och blandningar.

Läs mer om klassificering.

Cocktail-effekt

Effekt som kan uppstå när vi utsätts för flera kemiska ämnen samtidigt. Kallas ibland också för "kumulativ effekt" eller "kombinationseffekt".

Läs mer om kombinationseffekter.

COD

Chemical Oxygen Demand. Ett mått på den mängd syre som förbrukas vid fullständig kemisk nedbrytning av organiska ämnen i vatten.

D

Derivat

Ett ämne som bildas ur ett annat, eller som kan härledas ur ett annat ämne genom mindre förändringar i den kemiska strukturen.

Detektionsgräns Länk till annan webbplats.

Den lägsta halt där ett specifikt ämne kan detekteras i en viss analysmetod.

Detergentförordningen

En EU-förordning som innehåller regler för tvätt- och rengöringsmedel.

Läs mer om Detergentförordningen.

Diffus spridning

Spridning av ett kemiskt ämne utan någon tydlig utsläppskälla.

Dioxiner Länk till annan webbplats.

Dioxiner och dibensofuraner är klorerade miljögifter som ibland sammanfattas som "dioxiner". Dioxiner bildas vid förbränning av organiskt material tillsamman med material som innehåller klor till exempel PVC-plast.

Dispens

Undantag i ett enskilt fall från att följa villkor som framgår av en lag eller förordning.

Distributör

Termen definieras olika i olika lagstiftningar inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde, se respektive lagstiftning.

Läs mer om olika roller i distributionskedjan i vår vägledning till företag.

DNEL

Derived no effect level. Ett slags gränsvärde, så kallad härledd nolleffektnivå, som anger den exponeringsnivå under vilken det inte förväntas uppkomma några skadliga effekter på människors hälsa.

Dos-respons Länk till annan webbplats.

Beskriver vilken dos av ett ämne eller en blandning som ger vilken effekt.

E

Echa

European Chemicals Agency. Den europeiska kemikaliemyndigheten på EU-nivå som genomför delar av EU:s kemikalielagstiftning för att skydda hälsa och miljö och som har sitt säte i Helsingfors.

Läs mer om Echa på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

ED

Endocrinedisrupting properties. Hormonstörande egenskaper hos ett ämne.

EEA

European Environment Agency. EU:s miljömyndighet som har sitt säte i Köpenhamn.

EES

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EES-länderna är Island, Liechtenstein och Norge samt EU-länderna.

Efsa

European Food Safety Authority. Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten som har sitt säte i Parma.

EG

Europeiska gemenskapen, upplöstes 2009 och ersattes av Europeiska Unionen (EU).

EG-nummer

Ett sjusiffrigt identifieringsnummer för kemiska ämnen på EU-marknaden.

Ekosystem

Ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö inom ett område. Exempel en sjö, ett terrängavsnitt eller ett skogsområde.

Ekotoxikologi

Läran om hur giftiga ämnen inverkar på ekosystem samt studier av ämnenas flöden i miljön och deras effekter på organismer och ekosystem.

Endogena ämnen Länk till annan webbplats.

Ämnen som finns och uppkommer naturligt i kroppen, exempelvis kolesterol. Motsatsen till exogent ämne.

Enzym

Enzymer är ämnen som består av proteiner. Enzymer medverkar i kemiska processer utan att själva förbrukas.

Ester

Ämne som bildas av syra och alkohol.

EU-försäkran om överensstämmelse

En EU-försäkran om överensstämmelse (DoC, Declaration of conformity) är ett dokument där tillverkaren intygar att en produkt uppfyller kraven i vissa lagstiftningar. Inom Kemikalieinspektionens område gäller detta enbart elektronik och leksaker.

Läs mer om RoHS-direktivet.

Läs mer om leksaksdirektivet.

EUR-Lex

European Lex. EU:s databasportal som offentliggör EU-rätten, det vill säga fördrag som lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter.

Läs mer på EUR-Lex, ingången till EU-rätten. Länk till annan webbplats.

Exogent ämne Länk till annan webbplats.

Beskriver ämnen som har kommit in i kroppen från en extern källa som mat eller miljö, till exempel PFAS-ämnen. Motsatsen till endogent ämne.

Exponering

I vilken omfattning människor och miljö utsätts för ämnen.

Exponeringsbedömning Länk till annan webbplats.

Ett av det viktigaste stegen i en riskbedömning. I en exponeringsbedömning utvärderas vem eller vad som har exponerats för ett ämne samt i vilken mängd.

Exponeringsscenario

Ett exponeringsscenario beskriver under vilka förhållanden ett ämne får tillverkas och användas så att riskerna är kontrollerade under hela livscykeln, se definition i Reach-förordningen.

F

FAO

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Fara

Inneboende farliga egenskaper hos ett kemiskt ämne eller blandning, till exempel brandfara och miljöfara i enlighet med CLP-förordningen.

Läs mer om CLP-förordningen.

Farliga blandningar

Blandningar som är klassificerade för en eller flera faror i enlighet med CLP-förordningen (se fara).

Farliga ämnen

Ämnen som är klassificerade för en eller flera faror i enlighet med CLP- förordningen (se fara).

Faroangivelse

En standardiserad fras som beskriver vilka farliga egenskaper ett ämne eller en blandning har, exempelvis ”Irriterar huden”, se definition i CLP-förordningen.

Farobedömning

Identifiera fara och fastställa sambandet mellan dos och respons för observerade, skadliga effekter.

Farokategori

En farokategori anger graden av fara, till exempel ”Frätande på huden, kategori 1B”, se definition i CLP-förordningen.

Faroklass

Typ av fysikalisk fara, hälsofara eller miljöfara är, se definition i CLP-förordningen.

Flamskyddsmedel

Ämnen som förlänger antändningstiden för ett material. Används i förebyggande syfte för att skydda mot brand, till exempel i textilier och elektronisk utrustning.

Ftalat

Ftalater är samlingsnamnet på en grupp kemiska ämnen som baseras på ämnet ftalsyra. Dessa ämnen används bland annat som mjukgörare i plast. Vissa ftalater är förbjudna på grund av ämnenas skadliga egenskaper.

Fungicid

Svampbekämpningsmedel.

Fysikalisk fara

En typ av fara hos ett ämne eller en blandning som beror på dess fysikaliska egenskaper, till exempel brandfarliga vätskor och explosiva ämnen, blandningar och föremål.

Läs mer om faroklassning i CLP-förordningen.

Fysikaliska och kemiska egenskaper

Ett ämne eller blandnings inneboende egenskaper, till exempel kokpunkt, flampunkt eller löslighet i vatten.

Förorening

Ett ämne som inte har tillförts avsiktligt till ett ämne eller en blandning. Föroreningar kan även finnas i miljön.

Försiktighetsprincipen

Ett förhållningssätt där man av försiktighetsskäl vidtar åtgärder utan säkra belägg för att någonting är farligt eller orsakar skada på människor eller miljö.

G

GHS

Globally Harmonized System of Classification and Labelling. Globalt system för harmoniserad klassificering och märkning av kemiska produkter.

Läs mer om klassificering och märkning i CLP-förordningen.

Giftfri miljö

Ett av Sveriges nationella miljökvalitetsmål. Målet innebär att:

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."

Läs mer om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Genetiskt modifierad organism (GMO)

En genetiskt modifierad organism (GMO) är förändrad i arvsmassan på ett sätt som inte kan ske naturligt.

Läs mer om regler för genmodifierade organismer.

Genotoxicitet Länk till annan webbplats.

Ett ämne som kan skada cellernas DNA kallas för genotoxiskt.

God laboratoriesed (GLP) Länk till annan webbplats.

God laboratoriesed utifrån engelskans Good Laboratory Practice. Ett standardiserat sätt att planera, arbeta och rapportera laborationsbaserade studier för att säkerställa hög kvalitet och pålitlighet.

Grundförfattning

En ny författning eller föreskrift som ges ut för första gången.

Grundvatten

Vatten som finns under marken och i berggrundens sprickor och som inte är bundet i växter eller till markpartiklar.

Gränsvärde

Den högsta tillåtna mängden av ett ämne i en produkt, en vara, ett material, ett livsmedel eller liknande.

H

Halveringstid

Den tid det tar för mängden av ett ämnen att halveras på naturlig väg.

Handelsagent

En juridisk person (ett ombud) som efter medgivande anmäler produkter till Kemikalieinspektionens produktregister för annans räkning. Se agentmedgivande.

Harmoniserad klassificering och märkning

Juridiskt bindande klassificering och märkning för ämnen som finns på bilaga VI i CLP-förordningen.

Läs mer om klassificering och märkning i CLP-förordningen.

HELCOM

Helsinki Commission. Helsingforskommissionen för skydd av Östersjöområdets marina miljö.

Läs mer om HELCOM.

Herbicid

Växtskyddsmedel mot ogräs.

Läs mer om växtskyddsmedel.

Hormonstörande ämnen

Ämnen som påverkar de hormonella systemen hos växter, djur och människor.

Läs mer om hormonstörande ämnen.

Hållbar utveckling

En utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Högfluorerade ämnen (PFAS)

En grupp ämnen som är syntetiskt framställda och mycket svåra att bryta ner, de brukar därför kallas evighetskemikalier. Vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö.

Läs mer om högfluorerade ämnen – PFAS.

I

ICCA

International Council of Chemical Associations. En förening som representerar den globala kemikalieindustrin.

ICCM

International Conference on Chemicals Management. Internationell konferens för kemikaliehantering arrangerad av SAICM.

IKEM

Branschföreningen Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige.

Gå till IKEM.se Länk till annan webbplats.

Import/importera/importör

Att föra in en produkt till EU/EES från ett land som ligger utanför EU/EES, ett så kallat tredjeland.

Läs mer om begreppen i vår vägledning för företag.

INCI-namn

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Ett internationellt system för namngivning av ingredienser i kosmetiska produkter.

Införsel

Att föra in en kemisk produkt och bioteknisk organism eller vara till Sverige från ett annat land. Begreppet används i samband med anmälan till Produktregistret.

Insekticid

Bekämpningsmedel mot insekter.

Läs mer om insekticider.

Intermediär

Ett ämne som tillverkas för och förbrukas eller används vid kemisk bearbetning för att omvandlas till ett annat ämne.

Invasiva arter Länk till annan webbplats.

Djur, växter eller andra organismer introducerade av människan på platser utanför deras naturliga levnadssfär.

In vitro

Det latinska ordet för ”i glas” som syftar på tester utanför en levande organism, exempelvis i provrör.

In vivo Länk till annan webbplats.

Det latinska ordet för ”i livet”. Syftar på studier av till exempel celler och vävnader när de befinner sig på sin naturliga plats i organismer.

ITP (International Training Programme)

Internationellt utbildningsprogram. Kemikalieinspektionen erbjuder kurser i kemikaliekontroll främst för myndighetsanställda från andra länder som arbetar med att etablera eller utveckla kemikaliekontrollen i sitt land.

Läs mer om ITP.

J

K

Kandidatförteckningen

En lista med drygt 200 särskilt farliga ämnen, så kallade SVHC-ämnen. Den är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Ämnena på listan har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och miljön.

Läs mer om kandidatförteckningen.

Kemikalie

Kemiskt ämne eller blandning av kemiska ämnen.

Kemisk produkt

Ett kemiskt ämne och blandningar av kemiska ämnen som inte är en vara.

Läs mer om kemiska produkter.

Kemiskt bekämpningsmedel

En kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Läs mer om bekämpningsmedel.

KIFS

Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Läs mer om Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Klorerade lösningsmedel

Ett lösningsmedel som består av kolväten med en eller flera väteatomer utbytta mot klor, exempelvis diklormetan.

Läs mer om klorerade lösningsmedel.

Klorfluorkarboner (CFC)

Kolväten som innehåller en eller två kolatomer där väteatomerna har ersatts av klor och/eller fluor. De används främst som köldmedier i kylanläggningar, är lättflyktiga och stabila gaser men bidrar också till att tunna ut ozonskiktet och är därför förbjudna både genom internationella överenskommelser samt på nationell nivå.

Läs mer om klorfluorkarboner.

Klorparaffiner

Klorerade kolväten som ofta används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast. Klorparaffiner delas upp i grupperna kort-, mellan- och långkedjiga beroende på kolkedjans längd.

Läs mer om klorparaffiner.

Kombinationseffekt

Ämnen kan ibland samverka på ett sådant sätt att den sammanlagda effekten skiljer sig från den effekt som de enskilda ämnena utgör var och ett för sig. När det händer brukar man prata om så kallade kombinationseffekter eller cocktaileffekter.

Läs mer om kombinationseffekter.

Konsoliderad version

En sammanställning av en regeltext där alla ändringsförfattningar är inlagda på rätt plats i grundförfattningen.

Kronisk exponering

En längre, konstant eller återkommande exponering för ett ämne.

L

Legering

Ett homogent material med metalliska egenskaper som består av två eller flera grundämnen, varav minst ett är metall. Ett exempel på en vanlig legering är stål.

Leverantör

Varje tillverkare, importör, nedströmsanvändare, distributör eller annan aktör som släpper ut ett ämne, en blandning eller en vara på marknaden. Begreppet kan skilja sig åt mellan olika lagstiftningar.

Läs mer om olika roller enligt kemikalielagstiftningen i vår vägledning för företag.

Lipider Länk till annan webbplats.

Fetter och fettliknande ämnen.

LoA

Letter of Access. Tillstånd att använda en annan parts dokumentation vid ansökan om godkännande för ett bekämpningsmedel.

Läs mer om att ansöka om godkännande för växtskyddsmedel.

Läs mer om att ansöka om godkännande för biocidprodukt.

M

M-faktor

Multiplikationsfaktor som används vid miljöfaroklassificering av blandningar i enlighet med CLP-förordningen.

Läs mer om CLP-förordningen.

Metaanalys Länk till annan webbplats.

En statistisk metod som möjliggör resultat från att liknande studier samlas ihop för att se om det finns några gemensamma trender för samtliga studier.

Metabolism Länk till annan webbplats.

Ämnesomsättning. De kemiska processer som uppkommer i levande organismer där ämnen tas upp, omvandlas och bryts ner och / eller avlägsnas ur systemet.

Metabolit Länk till annan webbplats.

Nedbrytningsprodukt. Ett ämne som skapas i en organism som en konsekvens av metabolism.

Mikroplaster

Ett samlingsnamn på små plastfragment, oftast mindre än fem millimeter, som är svårnedbrytbara i miljön.

Miljöriskbedömning

Processen där man bedömer potentiell skada för miljön orsakad av ett ämne, en aktivitet eller uppkommen av en naturlig orsak.

Monomer

En molekyl som används som utgångsmaterial för att bilda en polymer. En monomer utgör den minsta repetitiva enheten av en polymer.

Mutagen

Ett ämne som kan skada arvsmassan.

Mutation Länk till annan webbplats.

En permanent förändring i arvsmassan.

Märkning

Det finns olika krav i flera lagstiftningar på att märka produkter innan de släpps ut på marknaden, till exempel med CE-märkning, faromärkning, hanteringsanvisningar och produktens innehåll. Märkningens innehåll och utformning framgår i den eller de lagstiftningar som produkten berörs av.

Läs mer om Märkning av kemiska produkter enligt CLP-förordningen

Läs mer om Märkning av växtskyddsmedel enligt växtskyddsmedelsförordningen

Läs mer om Märkning av biocidprodukter enligt biocidförordningen

N

Nano

En nanometer är en miljondels millimeter eller en miljarddels meter. Ordet nano kommer från grekiskans nanos som betyder dvärg.

Nanomaterial Länk till annan webbplats.

Nanomaterial är ämnen som är mellan 1 och 100 nanometer i minst en dimension, det vill säga på någon ledd.

Läs mer om nanomaterial.

Nedbrytningstid

Ett sätt att beskriva hur snabbt ett ämne (exempelvis föroreningar i en flod) kommer att brytas ned och försvinna från miljön.

Nedbrytningsprodukt

Ett kemiskt ämne som bildas vid nedbrytning av ett annat, mer komplext ämne.

Nedströmsanvändare

En fysisk eller juridisk person etablerad inom EU/EES som använder ett ämne eller en blandning i sin industriella eller professionella verksamhet.

Se definition enligt Reach-förordningen.

Se definition enligt CLP-förordningen.

NOAEL Länk till annan webbplats.

Den högsta dosen av ett ämne som inte ger en ökad negativ effekt i en exponerad grupp.

O

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Oorganiskt ämne Länk till annan webbplats.

Ett ämne som vanligtvis inte innehåller kol, exempelvis vatten eller natriumklorid.

Operativ tillsyn

Tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd.

Oral exponering

Exponering för ett ämne via intag genom munnen, till exempel genom maten.

Organiskt ämne Länk till annan webbplats.

Ett ämne som innehåller kol och ofta också väte, till exempel etanol.

Organism Länk till annan webbplats.

En levande varelse såsom människor, djur, växter och mikrober (exempelvis bakterier och virus).

OSPAR

Oslo-Paris-konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten.

Läs mer om internationella konventioner och överenskommelser.

Ozonstörande

Ett ämne som bryter ned ozonskiktet i stratosfären, oftast halogenhaltiga, organiska ämnen. Ozonskiktet är ett skikt i jordens atmosfär som skyddar oss på jorden från en del av solens farliga strålning.

P

PACT-listan

The Public Activities Coordination Tool. En lista på europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats med information om ämnen som är under någon form av utvärdering inom Reach- eller CLP-förordningen.

Läs mer om PACT-listan.

PAH

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Polycykliska aromatiska kolväten tillhör en grupp ämnen där många har cancerframkallande egenskaper.

PBDEs

Polybrominated diphenyl ethers. Polybromerade difenyletrar.

PBT

Persistent, Bioaccumulative, Toxic. Ämnen med PBT-egenskaper är svårnedbrytbara, (persistenta) och kan lagras i levande vävnad (bioackumulerbara) och är giftiga (toxiska). Se även vPvB.

PCB

Polychlorinated biphenyl. Polyklorerade bifenyler.

PCN-portalen

Ett verktyg som gör det möjligt att lämna in uppgifter om farliga blandningar centralt via den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Uppgifterna används av giftinformationscentralen för medicinsk rådgivning.

Läs mer om uppgifter för giftinformation.

Perfluorerade ämnen

Perfluorerade ämnen är en grupp av organiska ämnen som kännetecknas av att de är fullständigt fluorerade, det vill säga de innehåller en kolkedja där varje väteatom har ersatts med en fluoratom.

Läs mer om perfluorerade ämnen i vårt material om PFAS.

Periodiska systemet

En tabell över alla grundämnen ordnade efter sina kemiska och fysikaliska egenskaper.

Persistent

Ämne som är svårnedbrytbart och långlivat i miljön.

PET-plast

En sorts plast som består av polyetylentereftalat och som används till exempelvis i burkar och plastflaskor.

Läs mer om några vanliga plastsorter.

PFAS

PFAS, eller högfluorerade ämnen, är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen som består av en kolkedja där väteatomerna helt eller delvis är utbytta mot fluoratomer. Det är en stor och komplex grupp på mer än 4700 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället.

Läs mer om högfluorerade ämnen, PFAS.

PIC-förordningen

Prior Informed Consent. Förordningen om förhandsgodkännande som reglerar import och export av vissa farliga kemikalier till länder utanför EU.

Läs mer om PIC-förordningen.

PMT

Persistent, Mobile, Toxic. Ämnen med PMT-egenskaper är svårnedbrytbara (persistenta), rörliga i miljön (mobila) och giftiga (toxiska).

Polyfluorerade ämnen

Polyfluorerade ämnen är en grupp av organiska ämnen som kännetecknas av att de är delvis fluorerade, det vill säga de innehåller en kolkedja där flera väteatomer har ersatts med fluoratomer.

Läs mer om polyfluorerade ämnen i vårt material om PFAS.

Polymer

Kedjeformiga molekyler som är uppbyggda av flera upprepade mindre enheter, så kallade monomerer.

POP

Persistent Organic Pollutant. Långlivade organiska föroreningar. De är miljögifter som är skadliga i låga koncentrationer, som är svåra att bryta ner och som dessutom sprids långt från utsläppsplatsen.

Läs mer om hur POP-ämnen är reglerade i POPs-förordningen.

POPs-konventionen

Även kallad Stockholmskonventionen, undertecknad 2001 till skydd mot långlivade miljögifter.

Läs mer om Stockholmskonventionen.

Population

Alla de individer av en och samma art som finns inom ett visst område vid en viss tidpunkt.

PP-plast

En sorts termoplast som är uppbyggd av polypropen och som bland annat används i livsmedelsförpackningar.

Läs mer om några vanliga plastsorter.

Prekursor

Utgångsämne som genom en kemisk reaktion kan ge upphov till ett annat ämne eller en annan förening.

Preparat

Se blandning.

Primärleverantör

En tillverkare som släpper ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara på marknaden, eller den som yrkesmässigt för in en produkt till Sverige i syfte att släppa ut den på marknaden.

PRIO

"PRIO - ett verktyg för substitution" finns på Kemikalieinspektionens webbplats. PRIO är ett hjälpmedel för att hitta och byta ut farliga ämnen i varor eller kemiska produkter.

Läs mer om PRIO - ett verktyg för substitution.

Producent

Se Tillverkare.

Produktvalsprincipen, substitutionsprincipen

Även kallad substitutionsprincipen. Skyldighet att inte använda eller sälja skadliga kemiska produkter om det finns likvärdiga alternativ som är mindre skadliga för människa och miljö.

PVC- plast

Polyvinylklorid. En av de vanligaste plastsorterna som består av polyvinylklorid. Används i exempelvis slangar, plastpåsar, avloppsrör och fönsterkarmar. För att göra PVC mjuk används ofta mjukgörande tillsatsämnen.

Läs mer om några vanliga plastsorter.

Q

QSAR

Quantitative structure-activity relationship. Matematiska modeller som används för att förutsäga kemikaliers kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper samt deras spridning i miljön utifrån deras kemiska struktur.

R

RAC

Risk Assessment Committee,riskbedömningskommittén hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa .

Reach-förordningen

En EU-förordning som bland annat innehåller regler om registrering av ämnen, förbud eller andra restriktioner, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen samt regler om att lämna information om innehållet.

Läs mer om Reach-förordningen.

Redovisningsunderlag

Ett underlag från Kemikalieinspektionens produktregister som skickas till företag som ska redovisa värdet av försäljningen av bekämpningsmedel under det föregående året. Företagets årliga kemikalieavgift baseras därefter på redovisningen.

Läs mer om Produktregistret.

Registrant

Ett företag som har registrerat ett ämne i enlighet med Reach-förordningen.

Läs mer om registrering i Reach.

Repellent

Avskräckande biocidprodukt som används för bekämpning av skadedjur, till exempel vissa myggmedel.

Läs mer om biocidprodukter.

Reproduktionstoxisk / Reproduktionsstörande

Reproduktionstoxisk eller reproduktionsstörande avser negativa effekter på sexuell funktion och fertilitet hos vuxna män och kvinnor samt på utvecklingen av ett embryo, foster eller barn.

Riktvärde

Rekommenderat värde, kan vara exempelvis ett korttidsvärde eller nivågränsvärde. Avser den maximala nivån av ett ämne som individer kan exponeras för under en viss tid utan att ta skada.

Risk

Sannolikheten att ett ämne orsakar negativa effekter. En bedömning av risken görs utifrån information om ämnets inneboende egenskaper (fara) och exponering för ämnet vid den tänkta användningen.

Riskbedömning

En process där man bedömer risken för att ett ämne orsakar skada på hälsa eller miljö. En riskbedömning av ett ämne baseras på faroidentifiering, dos-respons-samband, exponering och riskkarakterisering.

Riskkarakterisering

En uppskattning av sannolikheten att skadliga effekter uppstår hos människa eller miljö till följd av en faktisk eller uppskattad exponering av ett ämne.

RMOA

Regulatory Management Option Analysis. En analys över vilket regulatoriskt alternativ inom Reach- eller CLP-förordningen som anses lämpligast för att hantera riskerna med ett ämne inom EU. Analysen kan exempelvis resultera i ett förslag att ämnet förs upp på kandidatförteckningen eller ett förslag till harmoniserad klassificering och märkning i enlighet med CLP-förordningen.

RoHS-direktivet

Restriction of the use of certain Hazardous Substances. EU-regler som gäller för elektrisk och elektronisk utrustning.

Läs mer om RoHS-direktivet.

Rotterdamkonventionen

Rotterdamkonventionen gör det möjligt för länder att i förväg få uppgifter om import och export av vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel som är förbjudna eller strängt begränsade i andra länder. Länderna kan sedan välja att godkänna eller avslå importen i enlighet med sina nationella regler. Inom EU är Rotterdamkonventionen genomförd i PIC-förordningen.

Läs mer om internationella konventioner och överenskommelser.

Läs mer om PIC-förordningen.

S

SAICM

Strategic Approach to International Chemicals Management. Den globala kemikaliestrategin SAICM är en strategi för det internationella kemikaliemålet att nå en säker hantering av kemikalier under hela deras livscykel. Det innebär att kemikalier ska produceras och användas på ett sätt som minimerar deras negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Läs mer om internationella konventioner överenskommelser.

SCIP-databasen

Substances of Concern In articles as such or in complex objects (products). Den europeiska kemikaliemyndighetens databas för information om särskilt farliga ämnen på kandidatförteckningen och som förekommer i varor. Regeln finns i EU:s Avfallsdirektiv och syftar till att minska andelen avfall som innehåller särskilt farliga ämnen och främja substitution.

Läs mer om SCIP-databasen.

Screening-metod Länk till annan webbplats.

Ett första steg och en metod för att se om det finns ämnen som utgör en risk i en population, exempelvis en grupp människor, djur eller växter. Intaget av mat kombineras med den sannolika kemikaliekoncentrationen för att uppskatta hur hög exponeringen för kemikalier egentligen är.

SDB

Säkerhetsdatablad. Sammanställd information om bland annat faror och riskhanteringsåtgärder för en kemisk produkt som ska göra det möjligt för en yrkesmässig användare att använda produkten på ett säkert sätt.

Läs mer om säkerhetsdatablad.

SDD Länk till annan webbplats.

En modell för variationen av en arts känslighet för en specifik källa till skada, exempelvis torka, ett skadedjursangrepp eller exponering för kemikalier.

SDS

Safety Data Sheet. Se Säkerhetsdatablad.

SEAC

Committee for Socio-Economic Analysis of the European Chemicals Agency (kommittén för samhällsekonomisk analys, EU).

SIS

Svenska institutet för standarder, som tillsammans med ISO och CEN utarbetar internationella standarder.

Skyddsangivelse

En fras som beskriver åtgärder som rekommenderas för att minimera eller förhindra skadliga effekter till följd av exponering för ett farligt ämne eller en farlig blandning vid användning eller bortskaffande. Regler om skyddsangivelser finns i CLP-förordningen.

Läs mer om CLP-förordningen.

Släppa ut på marknaden

En juridisk term som definieras olika i olika lagstiftningar inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde, se respektive lagstiftning.

Läs mer om Reach-förordningen.

Läs mer om regelverket för biocidprodukter.

Läs mer om regelverket för växtskyddsmedel.

Skadlig organism

En organism vars närvaro är oönskad eller skadlig för människor, produkter, för djur eller för miljön.

Skadlig effekt

En förändring av en organisms hälsa, tillväxt, beteende eller utveckling vilken försämrar dess chanser att utvecklas eller överleva.

SPIN-databasen

Substances in Preparations in the Nordic countries. Databas över hur kemiska produkter används på den nordiska marknaden.

Läs mer om SPIN-databasen.

Substitutionsprincipen, produktvalsprincipen

En skyldighet enligt Miljöbalken att inte använda eller sälja skadliga kemiska produkter eller varor om det finns likvärdiga alternativ som är mindre riskabla för människa och miljö.

Läs mer om Miljöbalken och andra svenska förordningar.

SVHC-ämnen

Substances of Very High Concern eller ämnen som inger betänkligheter. Ämnen som har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön och som finns på Kandidatförteckningen.

Läs mer om Kandidatförteckningen.

Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik utgör underlag för samhällsplanering, forskning och allmän information. Regeringen beslutar om vilka ämnesområden och statistikområden som det ska finnas officiell statistik för. Det är Statistiska Centralbyrån som samordnar den officiella statistiken. Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för den officiella statistiken inom området Miljö: Kemikalier, försäljning och användning.

Läs mer om Kemikaliestatistik.

Sårbar grupp

En grupp människor som behöver visas särskild hänsyn vid bedömning av näringsbehov eller hälsoeffekter av ämnen. Exempel på sådana grupper är gravida kvinnor, spädbarn och personer som exponerats för högre doser av ämnen genom deras omgivning.

Säkerhetsdatablad

Sammanställd information om bland annat faror och riskhanteringsåtgärder för en kemisk produkt som ska göra det möjligt för en yrkesmässig användare att använda produkten på ett säkert sätt.

Läs mer om säkerhetsdatablad.

Särskilt farliga ämnen

Ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 i Reach-förordningen. Dessa är cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska eller särskilt miljöfarliga genom att de långlivade, bioackumulerande, toxiska eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande. Det kan också gälla ämnen med andra allvarliga egenskaper, exempelvis hormonstörande.

Läs mer om Reach-förordningen.

T

Tillverkare

Termen definieras olika i olika lagstiftningar inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde, se definition i respektive lagstiftning.

Läs mer om begreppet tillverkare i vår vägledning för företag.

Tolerabelt dagligt intag (TDI) Länk till annan webbplats.

En uppskattning av mängden ämne i mat eller dricksvatten som inte tillsätts avsiktligt (till exempel föroreningar) och som kan konsumeras under en livstid utan att det ger några negativa hälsoeffekter.

Toxicitet Länk till annan webbplats.

Ett ämnes förmåga att orsaka skada hos en levande organism.

Toxisk

Giftig.

Tredje land

Är alla länder som inte är med i EU eller EES.

Tröskelnivå

En dos av ett ämne eller en blandning under vilken det inte går att visa några negativa effekter.

U

UNEP

United Nations Environment Programme. FN:s miljöprogram.

Läs mer om UNEP på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

UFI-kod (unik formuleringsidentifierare)

En kod på 16 tecken som kan finnas i märkningen på farliga blandningar. Koden kopplar information om en specifik blandning till information som finns hos Giftinformationscentralen.

Läs mer om att lämna uppgifter för giftinformation.

Utförsel

Att föra ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara från Sverige till ett annat land.

V

Vara

I kemikalielagstiftningen skiljer man på kemiska produkter och varor. En vara är ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Exempel på varor är kläder, cyklar, möbler, leksaker och elektronik. Även förpackningar är exempel på varor.

Läs mer om reglerna för varor.

Variabilitet Länk till annan webbplats.

Naturliga skillnader som har observerats mellan medlemmar i en population eller över tid samt på olika geografiska platser, exempelvis individuella skillnader i hur känslig man är för en giftig kemikalie.

Verkningsmekanism

Processen i vilken ett ämne har en effekt på en levande organism.

Verksamt ämne i bekämpningsmedel

Ett ämne eller en mikroorganism som inverkar på eller motverkar skadliga organismer, dvs det ämne eller mikroorganism som ger produkten dess funktion.

Läs mer om bekämpningsmedel.

Vetenskaplig faktagranskning Länk till annan webbplats.

Utvärdering av andras vetenskapliga, akademiska eller yrkesmässiga arbeten och studier inom samma område som det man själv arbetar med.

Vetenskaplig forskning och utveckling

Termen definieras olika i olika lagstiftningar inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde, se definition i respektive lagstiftning.

Vetenskapligt utlåtande

Utlåtanden som inkluderar riskbedömningar om allmänna vetenskapliga frågor, utvärderingar av hur man gått tillväga för att godkänna en kemisk produkt, ett utlåtande eller en åsikt om ett ämne eller en utvärdering av riskbedömning.

Vitbok

Kommissionsdokument som innehåller förslag till gemenskapsåtgärder inom ett speciellt område. I vissa fall har de föregåtts av en grönbok som givits ut för att inleda en samrådsprocess på europeisk nivå. Exempel på en vitbok är Strategi för den framtida kemikaliepolitiken. När en vitbok antagits av rådet kan den leda till ett handlingsprogram för unionen på det berörda området.

VOC

Volatile organic compounds. Flyktiga organiska föreningar. Samlingsbeteckning på organiska ämnen som har en kokpunkt som är 250 ̊C eller lägre vid normalt tryck.

Läs mer om VOC-direktivet.

vPvB

Very persistent and very bioaccumulating. Ett ämne som är mycket svårnedbrytbart (persistent) och som i hög grad lagras i vävnader (bioackumulerande).

Värdplanta Länk till annan webbplats.

En planta på vilken ett skadedjur lever eller tar sin näring.

Växtskyddsmedel

En produkt som används för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk.

Läs mer om växtskyddsmedel.

Växtskyddsmedelsförordningen

En EU-förordning som innehåller regler för att säkerställa skyddet för både människors och djurs hälsa och miljön. Förordningen syftar även till att förbättra den inre marknaden genom att harmonisera reglerna för utsläpp av växtskyddsmedel på marknaden och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen.

Läs mer om växtskyddsmedelsförordningen.

W

WEEE

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE-direktivet 2002/96/EG). Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning. Naturvårdsverket är ansvarig svensk myndighet för WEEE-direktivet.

WHO

World Health Organization. Världshälsoorganisationen.

WWF

World Wide Fund for Nature. Världsnaturfonden.


X

XRF

Röntgenfluorescens (X-ray fluorescence, X-ray refractiometer). En analysmetod för att bestämma förekomst av grundämnen.

Y

Yrkesmässig användning

Användning av en kemisk produkt eller en vara inom en yrkesmässig verksamhet.

Ytmjuk båtbottenfärg

En färg som efterhand lossnar från båtskrovet så att eventuell påväxt inte får fäste.

Läs mer om båtbottenfärger.

Ytvatten

Vatten som finns på jordens yta som i hav, sjöar, rinnande vattendrag och våtmarker.

Z

Å

Ä

Ämnen som förekommer i naturen

Ett naturligt förekommande ämne, obearbetat eller bearbetat manuellt eller mekaniskt eller genom inverkan av tyngdkraften.

Ändringsförfattning

En författning som ändrar en tidigare utgiven författning kallas för ändringsförfattning.

Ö

Överförbar

Kapabel att föras över mellan individer av samma art såväl som mellan olika arter, exempelvis från djur till människa.

Senast uppdaterad 24 oktober 2023