Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

Ordlistan innehåller exempel på ord, begrepp, förkortningar och akronymer som ofta förekommer i texter på Kemikalieinspektionens webbsidor. I en del fall länkar de direkt till mer information. Sök annars fler uppgifter under andra källor.

A

Acceptabelt dagligt intag (ADI)

En uppskattning av hur mycket av ett ämne i mat eller dricksvatten som kan konsumeras under en livstid utan att utgöra en risk för hälsan. Mäts ofta i hur många milliliter per kilo kroppsvikt av ämnet som kommer ut i kroppen per dag och gäller de kemiska ämnen som finns i mattillsatser, bekämpningsmedel och mediciner för djur.

ADME

En förkortning för engelskans "absorption, distribution, metabolism and excretion", på sevenska "upptagning, spridning, ämnesomsättning och utsöndring", de fyra nyckelprocesserna som beskriver hur läkemedel och kemikalier kommer in i kroppen, vad som händer med dem medan de är där inne och hur de elimineras.

Agentmedgivande

Kemikalieinspektionens medgivande att låta en handelsagent anmäla införsel av en kemisk produkt eller bioteknisk organism till Sverige i stället för den som svarar för importen/införseln.

Agrar

Som rör jordbruk.

Aktivt ämne i bekämpningsmedel

Ett ämne som verkar mot skadliga organismer, exempelvis skadedjur eller sjukdomar, som kan drabba och angripa växter.

Aktör

Alla typer av företag som på något sätt är del i distributionskedjan av produkter, till exempel tillverkare, importörer, återförsäljare, användare eller marknadsplatser.

Akut exponering

En engångs- eller mycket kortvarig exponering för ett ämne, vanligtvis mindre än 24 timmar.

Allergen

Ämne som kan utlösa allergiska reaktioner.

Alternativa metoden

En metod som kan användas inom forskning för att ersätta djurförsök med andra, icke-inkräktande, metoder eller substitution.

Aminosyra

Aminosyror är molekyler som bygger upp proteiner. Vissa aminosyror kan vi tillverka själva, men andra måste vi få i oss genom födan.

Antagonist

Syftar på ett ämne som agerar mot ett annat ämne och på det viset förstör dess effekt: till exempel, ett hormon som, när det kommer ut i kroppen, motverkar att ett annat hormon ska fungera.

Antibiotikaresistens

Att bakterier blir okänsliga för olika typer av antibiotika. Användning av antibiotika gynnar resistenta bakterier, vilka förökas och sprids i ett kretslopp mellan människor, djur och miljö. Resultatet är att läkemedlen gradvis förlorar sin effekt, vilket gör det svårare att behandla sjukdomar. Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier kan ske vid direktkontakt eller indirekt via livsmedel.

Antimikrobiell resistens

Innebär att mikrober utvecklar motståndskraft mot läkemedel. Se också "Antibiotikaresistens".

Antifoulingprodukter

Produkter som används för att bekämpa påväxt och avlagring av organismer (mikrober och högre stående växt- eller djurarter) på fartyg, utrustning för fisk- eller skaldjursodling eller andra konstruktioner som används i vatten.

Antropogen

Framställd av människan eller orsakad av mänskliga handlingar.

Användning

Bearbetning, formulering, konsumtion, lagring, förvaring, behandling, påfyllning av behållare, överföring från en behållare till en annan, blandning, produktion av en vara eller annat utnyttjande.

Inom biocidsproduktsförordningen talar man om alla operationer som utförs med en biocidprodukt, t.ex. lagring, hantering, blandning och spridning, utom sådana operationer som utförs i syfte att exportera biocidprodukten eller den behandlade varan från unionen.

Användnings- och exponeringsscenario

Ett exponeringsscenario som omfattar ett brett spektrum av processer eller användningar, där uppgift om processerna eller användningarna ges, som ett minimum, i form av den korta allmänna beskrivningen av användningen. (Reach-förordningen)

Avsiktlig utsättning

Avsiktligt införande av genetiskt modifierade organismer i miljön utan någon särskild inneslutning (13 kap. 6 §, miljöbalken).

Med innesluten användning avses en verksamhet där någon 1. modifierar organismer genetiskt eller odlar, förvarar, transporterar, destruerar, gör sig kvitt eller på annat sätt hanterar sådana genetiskt modifierade organismer och 2. använder specifika inneslutningsåtgärder för att begränsa dessa organismers kontakt med allmänheten och miljön och åstadkomma en hög grad av säkerhet för allmänheten och miljön.

B

Bakgrundsnivå

Den nivå av ämnen som förekommer i en viss naturtyp.

BBP

Bensylbutylftalat.

Bedömningsfaktor

När det gäller ett ämne är det en faktor som används av riskbedömare för att hämta in data om vilken referensdos som anses säker eller under vilken dos det är osannolikt att en negativ effekt kommer att ske. Värdet av en denna bedömningsfaktor beror på den toxiska effekten av ett ämne, storleken eller typen av den population som ska skyddas samt kvaliteten av den (eko)toxikologiska och exponeringsdata som finns tillgänglig att bedöma.

Begränsning

Alla villkor för eller förbud mot tillverkning, användning eller utsläppande på marknaden.

Behörig myndighet

Eller CA - Competent Authority är en eller flera nationella myndigheter som utses av varje EU-medlemsstat för att genomföra lagstiftningen eller representera medlemslandet i arbets- och expertgrupper.

Bekämpningsmedel

Kemiska produkter och biotekniska organismer för vilka krav på godkännande gäller, så kallade specialreglerade produkter. Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

Bekämpningsmedel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorga­nismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 2 § miljöbalken).

Beredning

Avsiktlig blandning eller lösning som består av två eller flera kemikalier (kemiska ämnen).

Bioackumulerande ämnen

Sådana ämnen som lagras i vävnader.

Biocid

Biocid är latin och betyder livdödare. Kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är framställt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Biocidproduktsförordningen

Tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter regleras i EU:s biocidförordning och under en övergångsperiod även i nationell rätt. Syftet med EU:s biocidförordning är att harmonisera reglerna för att förbättra den fria rörligheten för biocidprodukter inom unionen och samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön.

Biodiversitet, biologisk mångfald

Den totala variationen av livsformer inom arter, mellan arter, mellan naturtyper och mellan ekosystem.

Biologisk övervakning

En direkt mätning av nivån giftiga kemiska ämnen som är närvarande i kroppen. Ofta mäter man detta med hjälp av blod och urin.

Biologiskt bekämpningsmedel

En bioteknisk organism som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 6 §, miljöbalken).

Biomagnifiering

Ökande koncentration av fettlösliga miljögifter i näringskedjan.

Biosfär

Alla levande organismer.

Bioteknisk organism

Produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av eller innehåller levande organismer, däribland virus, eller nematoder, insekter eller spindeldjur (14 kap. 3 §, miljöbalken).

Biotillgänglighet

När ett stabilt ämne tas upp av blodet på olika vägar, där maten är en väg. Det kan handla om vitaminer, tillsatser, bekämpningsmedel eller mediciner.

Biotop

Naturtyp, livsmiljö.

BIT

bensisotiazolinon

Blandning

Blandning eller lösning som består av två eller flera ämnen (Reach).

BPA Bisfenol A

Bis Phenol A, Bisfenol A, även kallat 4,4'-dihydroxi-2,2-difenylpropan och BPA, är en av världens vanligaste plastkemikalier. Bisfenol A är en organisk förening där två fenolmolekyler bundits till samma kol i en propankedja.

Brist

När en organism saknar nödvändiga faktorer i, exempelvis, dieten eller sin omgivning vilket resulterar i att dess tillväxt tar skada.

Bromerade flamskyddsmedel

Material som används för att skydda mot brand i plast, gummi och textilier och som innehåller ämnet brom.

C

Cancerogen/carcinogen

Cancerframkallande.

CARACAL

CARACAL är en expertgrupp som ger råd till Europeiska kommissionen och den Europeiska kemikaliemyndigheten i frågor som rör Reach- och CLP-förordningarna. CARACAL grundades som "Europeiska kommissionens arbetsgrupp för de praktiska förberedelserna för REACH" i maj 2004.

CAS-nr

Identifieringsnummer för kemiska ämnen, som tilldelas och registreras av Chemical Abstract Services (CAS), Columbus, Ohio.

CE-märkning

Conformité Européenne, märkningssymbol. Ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

CEFIC

European Chemical Industry Council. Kemiindustrins branschorganisation i Europa.

Celex

Communitatis Europeae Lex. EU:s rättsdatabas för avancerad sökning heter nu EUR-Lex. Databasen produceras och sköts av EU:s publikationsbyrå.

Certifiering

Intyg/bevis på att något uppfyller vissa standarder som ställts av standardiseringsorgan inom ett område.

CFC

Chlorofluorocarbons. Klorfluorkarboner har använts i kyl-, värme- och andra klimatanläggningar, i kemiska produkter och i skumplast. Numera är de förbjudna enligt Montrealprototokollet.

CLEEN

Chemical Legislation European Enforcement Network. EU:s tillsynsnätverk för inspektionsinsatser.

CLH

Classification and Labelling Harmonised, harmoniserad klassificering.

CLP

Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures. EU-förordning med regler för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

CLRTAP

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. Konventionen om långväga, gränsöverskridande luftföroreningar.

CMR

Carcinogenic, Mutagenic, toxic to Reproduction. Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen, CMR-ämnen.

Cocktail-effekt

Effekt som kan uppstå när vi utsätts för flera kemiska ämnen samtidigt. Kallas ibland också för "kumulativa effekt" eller "kombinationseffekt".

COD

Chemical Oxygen Demand (mått på den mängd syre som förbrukas vid fullständig kemisk nedbrytning av organiska ämnen i vatten).

Cohiba/COHIBA

Control of hazardous substances in the Baltic Sea region.

Kontroll av farliga ämnen i Östersjöregionen. Projekt under Helsingforskonventionen (HELCOM).

Copenhagen Chemicals Charter

Dokument som tar upp förväntningarna inför översynen av EU:s kemikaliepolitik. Signerades år 2000 av över 100 organisationer. Sök dokumentet på webbplatsen European Environmental Bureau. Länk till annan webbplats.

CPR

Construction Products Regulation. Byggproduktförordningen.

D

DBP

Dibutylftalat.

DCHP

Dicyklohexylftalat.

DDE

Benzene, 1,1'-(dikloretenyliden)bis[4-chloro-.

Nedbrytningsprodukt av DDT, diklordifenyltrikloretan.

deca-BDE

Dekabromodifenyleter.

DEET

N,N-dietyl-m-toluamid.

DEHP

Di(2-hexyletyl)ftalat.

Derivat

Kemisk förening som kan härledas ur eller framställas från en annan given kemisk förening.

Detektionsgräns Länk till annan webbplats.

Den lägsta koncentrationen av ett ämne som kan hittas när man använder standardtester, men som är i för låg halt för att kunna mätas med säkerhet.

Detergent

Tvätt- och rengöringsmedel.

DHNUP

Di(grenade och raka C7-C11) alkylftalater.

DIBP

Diisobutylftalat.

DIDP

Diisodecylftalat.

Diffus spridning

Sammantagen spridning av ett kemiskt ämne i ett område där utsläppskällorna är av obestämbar karaktär, till exempelgenom att vara många, små, rörliga, osv.

DIHP

Di(grenade C6-C8) alkylftalater.

DINP

Diisononylftalat.

Dioxin Länk till annan webbplats.

Långlivade, organiska föroreningar som innehåller klorin och som uppkommer som en biprodukt vid olika industriprocesser. Dioxiner kan samlas i näringskedjan och utgöra en allvarlig risk för allmän hälsa och för miljön.

Dispens

Undantag.

Distributör

En fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen, även en återförsäljare, och som endast lagrar och släpper ut ett ämne på marknaden – antingen som sådant eller ingående i en blandning – för en tredje parts räkning. (Reach)

DNEL

Derived no effect level.

Härledd noll-effekt nivå, ett slags gränsvärde.

Dos

Den totala mängden av ett ämne (till exempel en kemikalie eller ett näringsämne) som ges till, som blir konsumerat eller absorberat av en ensam organism, en befolkning eller ett ekosystem.

Dosadditiv Länk till annan webbplats.

En process för att klargöra hur organismer svarar på kemiska blandningar med likande toxicitet. Detta involverar att lägga till de olika blandningarnas individuella effekter för att sedan försöka förutsäga den sannolika inverkan av hela, den större, blandningen.

Dos-respons Länk till annan webbplats.

Relationen mellan mänden av ett ämne en ensam organism, en befolkning eller ett ekosystem är exponerad för och på vilket sätt den, de eller det svarar på ämnet (när det gäller toxikologiska data).

Dos-respons-analys

Punkten på en dos-respons-kurva som kommit fram ur olika experiment. Används för att få fram en säker nivå av olika ämnen.

E

ECCO

European Commission CO-ordination. Europeiska kommissionens administration för att koordinera det underlag (dossier) som kommer in med en ansökan om att få ett växtskyddsmedel upptaget på Annex I till växtskyddsdirektivet. Det ansvariga rapportörslandet sammanställer en bedömningsrapport (monografi) som utvärderas i en särskild expertgrupp.

Echa

European Chemicals Agency. Europeiska kemikaliemyndigheten.

ECLIPS

European Classification and Labelling Inspections of Preparations. Tillsynsprojekt inom EU:s samverkan av inspektionsinsatser.

ECVAM

European Centre for the Validation of Alternative Methods. Centrum för validering av/att utvärdera/ alternativa metoder till djurförsök.

EDC/EDS

Endocrine-disrupting chemical/compound/Endocrine-disrupting substance Hormonstörande ämne.

EEA

European Environment Agency. EU:s miljömyndighet. Finns i Köpenhamn.

EEB

European Environmental Bureau. Samarbetsorgan för frivilliga miljöorganisationer.

EES

European Economic Sphere. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EES-länderna är Island, Liechtenstein och Norge samt EU-länderna.

Efsa

European Food Safety Authority. Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten.

EG/EU

Europeiska gemenskaperna/europeiska gemenskapen, Europeiska Unionen.

EG-nummer

Sjusiffrigt identifieringsnummer för kemiska ämnen på EU-marknaden. Ämnen som fanns på marknaden före 18 september 1981 räknas till existerande ämnen och börjar på 200 eller 300.

Ämne
Toxikologiska rådet - Kemikalieinspektionenwww.kemi.se › organisation › toxikologiska-radet Länk till annan webbplats.
n notifierade/anmälda efter 18 september 1981sätts upp på listan över nya ämnen (ELINCS) och börjar på 400. Den nummerserie som börjar på 500 tar upp "No longer polymers" (NLP), dvs. ämnen som vid den första inventeringen ansågs vara polymerer och därmed inte behövde tas upp på EINECS.

Ekosystem

Ett avgränsat samhälle av organismer som utgör en enhet i naturen, till exempel en sjö, ett terrängavsnitt eller ett skogsområde med dess växt- och djurvärld.

Ekotoxikologi

Läran om ämnens giftverkan i och på ekosystem. Innefattar studier av ämnenas flöden i miljön och deras effekter på organismer och ekosystem.

Endokrint aktiva ämnen Länk till annan webbplats.

Kemikalier som kan interagera med kroppens endokrina system, mer känt som kroppens hormonsystem (se också "Hormonstörande ämnen").

Endogena ämnen Länk till annan webbplats.

Beskriver ämnen som finns och uppkommer naturligt i kroppen, exempelvis kolesterol.

Enzym

Speciell typ av protein med katalytisk funktion. Enzymer medverkar i kroppens kemiska processer utan att själva förbrukas.

Ester

Ämne som bildas av syra och alkohol.

ETU

Etylentiourea.

EU:s Regulatoriska ramverk Länk till annan webbplats.

Det namn som principer, riktlinjer och lagar i Europa fått. Samtliga dessa skyddar tillsammans konsumenten.

EUR-Lex

European Lex. EU:s databasportal för att offentliggöra EU-rätten, i synnerhet lagstiftning och rättspraxis, liksom beslutsförfarandena mellan kommissionen och övriga institutioner.

Existerande ämne

Ämne som användes inom EU före 1 september 1981 och som finns upptaget i EINECS.

Exogent ämne Länk till annan webbplats.

Beskriver ämnen som kommit in i kroppen, men som uppkommit utanför den från en extern källa antingen i maten eller miljön: till exempel veterinärmedicinska rester.

Exponering

Utsträckning i vilken människor och miljö kommer i kontakt med/utsätts för farliga ämnen.

Exponeringsbedömning Länk till annan webbplats.

Ett av det viktigaste stegen i riskbedömning och relaterar till en noggrann utvärdering av vem, eller vad, som har blivit exponerad för något skadligt och hur stora mängder av detta.

Exponeringsmarginal Länk till annan webbplats.

Används i riskbedömning för att undersöka en växande oro för säkerheten, vilken kommer av närvaron av ett potentiellt giftigt ämne i mat eller djurfoder.

Exponeringsscenario

En uppsättning villkor, inbegripet driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder, som beskriver hur ämnet tillverkas eller används under sin livscykel och hur tillverkaren eller importören kontrollerar eller rekommenderar nedströmsanvändare att kontrollera exponeringen av människor och miljön. Dessa exponeringsscenarier kan allt efter behov avse en specifik process eller användning eller flera processer eller användningar. (Reach).

Exponering via maten

Som ett led i riskbedömningen mäts mängden av ett ämne som en person eller ett djur får i sig via sin mat. Ämnet har antingen lagts till i maten medvetet eller omedvetet (exempel på sådana ämnen är näringsämnen, tillsatser eller bekämpningsmedel).

F

FAO

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Fara

En inneboende egenskap hos ett ämne som kan orsaka oönskade effekter.

Farmakopé

Officiell samling av föreskrifter och metoder som rör utformning, tillverkning och kvalitet av läkemedel.

Farobedömning

Identifiera fara och fastställa sambandet mellan dos och respons för observerade, skadliga effekter.

Faroidentifiering

Identifiera de skadliga effekter ett ämne har på grund av sina inneboende egenskaper.

Flamskyddsmedel

Se bromerade flamskyddsmedel.

Ftalat

Ester av ftalsyra, ofta använd som mjukgörare i plast.

Fullständig undersökningsrapport

En fullständig och heltäckande beskrivning av den verksamhet som bedrivits för att få fram informationen. Detta omfattar hela den vetenskapliga rapport som offentliggjorts i litteraturen och som beskriver den undersökning som genomförts eller den fullständiga rapport som utarbetats av testföretaget och som beskriver den undersökning som genomförts. (Reach-förordningen)

Fungicid

Svampbekämpningsmedel.

Förorening (av livsmedel)

Ämnen som förekommer i livsmedel och som inte tillfördes avsiktligt. Dessa föror

Any substance occurring in foodstuffs that was not added intentionally. Contaminants can arise from packaging, food processing and transportation, farming practices or the use of animal medicines. The term does not include contamination from insects or rodents.

Försiktighetsprincipen

Nämns i flera internationella miljökonventioner och andra regelverk. I miljöbalken beskrivs till exempel i samband med försiktighetsmått att dessa ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Formuleringen "så snart det finns skäl att anta" är ett uttryck för försiktighetsprincipen.

Det finns ingen exakt definition, utan principen är mer ett förhållningssätt att i vissa lägen av försiktighetsskäl kunna agera utan exakta vetenskapliga bevis för att någonting är farligt eller orsakar en bestämd skada på människors hälsa och miljön. Se: 2 kap. 3 § 2 stycket, miljöbalken (1998:808).

G

Generiskt namn

Ett företag kan ansöka om att få använda ett beskrivande namn (generiskt namn) på någon komponent i sin produkt och ange det namnet på en etikett eller i ett säkerhetsdatablad i stället för ett entydigt kemiskt namn.

Genetisk organism

Biologisk enhet som kan föröka sig eller föra över genetiskt material.

GHS

Globally Harmonized System of Classification and Labelling. Globalt system för harmoniserad klassificering och märkning av kemiska produkter.

Giftfri miljö

Ett av Sveriges nationella miljökvalitetsmål.

Riksdagen beslutade den 22 juni 2010 om en ny formulering av målen för Giftfri miljö:

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."

Genetiskt modifierad organism (GMO)

En organism där det genetiska materialet ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturligt skapande av nya kombinationer (rekombination).

Genotoxicitet Länk till annan webbplats.

När ett ämne kan skada DNA:t i cellerna.

God laborationssed Länk till annan webbplats.

Ett standardiserat att planera, arbeta och rapportera laborationsbaserade studier för att försäkra sig om en hög standard vad gäller kvalitet och pålitighet.

Grundförfattning

Ny författning eller föreskrift som ges ut för första gången.

Grundvatten

Vatten som finns i marken och berggrunden.

Gränsvärde

Den maximala mängden av ett bekämpningsmedelsrester som tillåts i mat eller djurfoder. Gränsvärden uttrycks i milligram per kilogram.

Gränsvärdesuppskattning

En uppskattning av den minsta exponeringen för ett potentiellt skadligt ämne, vanligtvis noll, som behövs räknas in i normal konsumtion av mat vilken innehåller obetydliga mängder av ämnet.

H

Halon

Har använts i brandsläckare; handelsnamn för bromerade klorvätefluorkarboner (HCFC-er).

Halveringstid

Tiden som krävs för att 50 procent av ett ämne i en individ, en befolkning eller ett ekosystem ska brytas ned eller försvinna på naturlig väg. Termen används ofta för att beskriva hur potientiellt farliga ämnen försvinner, ämnen såsom kemiska toxiner.

Handelsagent

Den person eller det företag som handlar i en tillverkares eller importörs ställe. Se agentmedgivande.

Hantering

Hantering av kemisk produkt eller bioteknisk organism. Verksamhet eller åtgärd som är tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse (14 kap. 4 §, miljöbalken).

HBCDD

Hexabromcyklododekan.

HCBD

Hexaklorbutadien.

HELCOM

Helsinki Commission. Helsingforskommissionen.

Herbicid

Ogräsbekämpningsmedel.

HICC

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexen karboxaldehyd

Hormonstörande ämnen

Ämnen som påverkar de hormonella systemen och kan orsaka skada på organismer, populationer eller ekosystem.

Hygroskopisk

Fuktupptagande.

Hyperplasi

Vävnadsökning på grund av (numerär) nybildning av celler.

Hållbar utveckling

En utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjlig­heter att tillgodose sina. Definitionen finns i Brundtlands­kommissionens rapport "Vår gemensamma framtid".

Högfluorerade ämnen

Högfluorerade ämnen är ett samlingsbegrepp som innefattar både perfluorerade och polyfluorerade ämnen.

I

ICCA

International Council of Chemical Associations. Förening som representerar den globala kemikalieindustrin.

ICCM

International Conference on Chemicals Management. SAICM:s internationella konferens för kemikaliehantering.

Identifierad användning

Avsedd användning av ett ämne – som sådant eller ingående i en blandning – eller användning av en blandning, av en aktör i distributionskedjan, inklusive dennes egen användning eller sådan användning som denne får kännedom om genom skriftlig information från närmaste nedströmsanvändare. (Reach-förordningen)

IKEM

Branschföreningen Innovations- och Kemiindustrierna.

Immunotoxicitet Länk till annan webbplats.

All negativ påverkan på immunsystemet (till exempel allergi eller inflammation) som är ett resultat av exponering för giftiga ämnen.

Import/importera/importör

Används i miljöbalken och följdförfattningar i betydelsen att föra in en vara till Sverige från ett land utanför EU, ett så kallat tredjeland. Detta har sin grund i hur den svenska tullen och mervärdesskattelagen definierar import. De svenska versionerna av EU-rättsakterna använder import och export för handeln också mellan medlemsstaterna i EU.

Import till EU:s tullområde. (Reach-förordningen)

Indikator/miljöindikator

Mätare, visare på hur arbetet med Sveriges miljömål går. Indikatorerna inom miljömålssystemet visar förändringar i faktorer som är viktiga för uppföljningen av miljömålen. Indikatorerna ska ge en bild av utvecklingen mot miljömålen, visa om den går i rätt riktning och rätt takt, visa hur miljön mår och ge underlag för åtgärder och beslut. De har valts ut av de uppföljningsansvariga myndigheterna.

Industrikemikalie

Kemisk produkt som används industriellt, dvs. en råvara eller insatskemikalie. Industrikemikalien kan omförpackad i mindre förpackning utgöra en konsumentprodukt, till exempel aceton i nagellackborttagningsmedel.

Infasningsämne

Ett ämne som uppfyller vissa kriterier. (Reach-förordningen)

Införsel

Se import/importera/importör.

Innesluten användning

Verksamhet där någon modifierar (ändrar) organismer genetiskt eller odlar, förvarar, använder, transporterar, destruerar eller gör sig kvitt sådana genetiskt modifierade organismer och där specifika inneslutningsåtgärder används för att begränsa dessa organismers kontakt med allmänheten och miljön. (13 kap. 5 §, miljöbalken). Kan även gälla kemikalier vid syntes till exempel.

Insekticid

Insektsbekämpningsmedel.

In silico Länk till annan webbplats.

En metod inom forskning som innebär att man använder sig av datorer för att förutse de troliga toxikologiska, effekterna av ämnen.

Intag Länk till annan webbplats.

Mängden av ett ämne (exempelvis ett näringsämne eller kemikalie) som konsumeras av en person eller ett djur via maten.

Inte kemiskt modifierat ämne

Ett ämne vars kemiska struktur kvarstår oförändrad, även om det har genomgått en kemisk process eller behandling, eller en fysikalisk mineralogisk omvandling, exempelvis för att avlägsna föroreningar. (Reach-förordningen)

Intermediär

Mellanliggande, till exempel en kemisk produkt som vidareanvänds direkt.

Ett ämne som tillverkas för och förbrukas eller används vid kemisk bearbetning för att omvandlas till ett annat ämne. (Reach-förordningen)

Intolerans Länk till annan webbplats.

En reaktion på ett ämne vilken inte orsakas av immunsystemet. Intolerans är mer vanligt än allergi, men är inte heller lika allvarligt.

Invasiva arter Länk till annan webbplats.

Djur, växter eller andra organismer introducerade av människan på platser utanför deras naturliga levnadssfär.

In vitro

Studier på olika system med isolerade organ och cellsystem.

In vivo Länk till annan webbplats.

Forskningsmetod som innebär att testa individella levande djur eller populationer av levande djur.

ISO

Internationellt standardiseringsinstitut som utarbetar global standard.

Isolera Länk till annan webbplats.

Ett ensamt ämne eller en kultur av mikrober hämtade i ren form från en blandning av ämnen eller bakterier.

ITP

Internationellt utbildningsprogram. Internationellt utbildningsprogram. Kemikalieinspektionen har sedan 2007 kurser i kemikaliekontroll som vänder sig främst till myndighetsanställda från andra länder som etablerar eller utvecklar sin kemikaliekontroll.

J

Jämförande bedömning

En bedömning som krävs enligt lag och som är utformad för att jämföra säkerheten med en genetiskt modifierad organism (GMO) med dess icke modifierade motpart.

K

Kandidatförteckningen

Förteckning med SVHC-ämnen som förts upp där i enlighet med artikel 59 i Reach-förordningen. Ämnena är kandidater för att hamna på bilaga XIV i Reach, vilket innebär att det kommer att krävas ett tillstånd för att få använda dem.

Kemikalie/kemisk produkt

Kemiskt ämne och beredningar (blandningar) av kemiska ämnen (preparat). Kemiska produkter kan vara specialreglerade produkter, dvs. bekämpningsmedel och allmänreglerade produkter, dvs. alla övriga produkter.

Kemiska rester

Små mängder av kemikalier som hittas i livsmedel vilka blivit exponerade för bekämpningsmedel, miljögifter eller liknande produkter.

Kemiskt bekämpningsmedel

Kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 5 §, miljöbalken).

KIFS

Kemikalieinspektionens författningssamling.

Klorparaffiner

klorerade kolväten, används ofta som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast. Finns i grupperna kort-, mellan- och långkedjiga.

Kombinationseffekt

Effekt som kan uppstå när vi utsätts för flera kemiska ämnen samtidigt. Kallas ibland också för "kumulativa effekt" eller "cocktaileffekt".

Kommunal nämnd

Nämnd som kommunfullmäktige utser att svara för tillsynen enligt miljöbalken (Förordning (1998:900) om tillsyn enligt 3 § miljöbalken).

Konservativt antagande

Ett antagande som tenderar att väga mot att vara extra försiktig eller som varnar för vad som skulle hända "i värsta fall". Används ofta i riskanalyser för att försäkra sig om att man räknat in alla möjliga scenarier och risker.

Konsoliderad version

Sammanställning av en version av regeltext där alla ändringsförfattningar är inlagda på rätt plats i grundförfattningen.

Korskontaminering

Processen under vilken bakterier ofrivilligt förs från ett ämne till ett annat, detta med skadlig verkan.

Kostnads-nyttoanalysis Länk till annan webbplats.

En metod för att väga de troliga riskerna (vad gäller olyckor och allvarsgrad) som kopplas samman med exponering för ett ämne mot den sannolika nyttan för ett samhälle.

Kritisk effekt

Den negativa effekten från den lägsta dosen av ett ämne som sker när särskilt känsliga grupper ur befolkningen är exponerade för det i form av exempelvis miljögifter eller föroreningar i maten. Detta gäller människor såväl som andra arter såsom djur, växter eller bakterier.

Kronisk exponering

En längre, konstant eller återkommande exponering för ett ämne, vilket kan påverka hälsan över tid.

Kumulativ bedömningsgrund

Kemikalier som anses tillhöra en och samma grupp på grund av att de sannolikt påverkar vår kroppp på samma sätt.

Kumulativ effekt

Effekt som kan uppstå när vi utsätts för flera kemiska ämnen samtidigt. Kallas ibland också för "kombinationseffekt" eller "cocktaileffekt".

Kumulativ riskbedömning

En metod för att bedöma risken för hälsan eller miljön som utgörs av olika ämnen, såsom kemikalier.

Kvantifieringsgräns

Den lägsta koncentrationen av ett ämne som med säkerhet kan mätas när man använder standardtester.

Kvicksilver

Metalliskt grundämne.

Kvittenslista/ redovisningsunderlag

Ett utdrag ur produktregistret med uppgifter om de produkter som ett företag har anmält.

L

Legaldefinition

Begrepp som är definierat i lag- eller förordningstext.

Legering

Ett metallmaterial, homogent i makroskopisk skala, bestående av två eller flera element som är kombinerade på ett sådant sätt att de inte utan vidare kan skiljas åt på mekanisk väg.

Leksak

Produkt som utformats som eller är avsedd att användas som leksak. (Leksaksdirektivet)

Leverantör av en vara

Varje producent eller importör av en vara, distributör eller annan aktör i distributionskedjan som släpper ut en vara på marknaden. (Reach-förordningen)

Leverantör av ett ämne eller en blandning

Varje tillverkare, importör, nedströmsanvändare eller distributör som på marknaden släpper ut ett ämne – som sådant eller ingående i en blandning – eller en blandning. (Reach-förordningen)

Lipid Länk till annan webbplats.

Fett och fettliknande ämne.

Effekt som uppkommer av låga doser av ett ämne, till exempel de doser som traditionellt används vid toxikologiska studier.

Lågriskbiocidprodukt

Biocidprodukt som inte innehåller några andra verksamma ämnen än sådana som är förtecknade i bilaga IA till biociddirektivet och som inte innehåller något potentiellt skadligt ämne (definition enligt 2 §, förordning (2000:338) om biocidprodukter). Ett potentiellt skadligt ämne är ett ämne som inte är ett verksamt ämne men som har den egenskapen att det kan ha negativ effekt på människor, djur eller miljön.

Lågriskämne (enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning)

Lågriskämnen är ämnen som endast medför en låg risk för människors och djurs hälsa samt för miljön. Vilka ämnen som räknas som lågriskämnen beslutas på EU-nivå.

Lägsta observerade effektnivån (LOAEL) Länk till annan webbplats.

Den lägsta halten av ett ämne som har observerats vad gäller att orsaka skada i en, för ämnet, exponerad befolkning.

M

Metaanalys Länk till annan webbplats.

En statistisk metod som möjliggör resultat från att liknande studier samlas ihop för att se om det finns några gemensamma trender för samtliga studier.

Metabolism Länk till annan webbplats.

Den totala summan av fysiska och kemiska processer som uppkommer i levande organismer.

Metabolit Länk till annan webbplats.

Ett ämne som skapas i en organism som en konsekvens av metabolism.

Metabolomik Länk till annan webbplats.

Studien om en organisms metaboliska tillstånd genom en systematisk ananlys av dess metaboliter i cellerna eller biologiska vätskor (till exempel blod och urin).

The study of an organism's metabolic state through the systematic analysis of its metabolites within cells or biological fluids (e.g. blood, urine).

Miljötoxisk

Den negativa påverkan på miljön av ett ämne eller en aktivitet (exempelvis kemikalier eller introduktion av genetiskt modifierade grödor) i en grupp av djur, växter eller mikrober (till exempel vatten eller lera).

Miljöriskbedömning

Processen där man bedömer potentiell skada för miljön orsakad av ett ämne, en aktivitet eller uppkommen av en naturlig orsak. Detta kan inkludera att man räknar in genetiskt modifierade plantor, användning av bekämpningsmedel eller spridning av skadedjur på växter.

Monomer

Ursprunglig molekyl som bildat en polymer med ett stort antal repeterade enheter.

En molekyl definieras som en grupp av två eller fler atomer ordnade i ett precist arrangemang.

Ett ämne som kovalent kan bindas till en sekvens av andra likadana eller olika molekyler under de förhållanden som råder vid den polymerbildande reaktion som används för en given process. (Reach-förordningen)

Morfologi

Inom biologin, form och uppbyggnad av en vävnad.

Mottagare av en vara

En industriell eller yrkesmässig användare eller distributör som mottar en leverans av en vara och som inte är konsument. (Reach-förordningen)

Mottagare av ett ämne eller en blandning.

En nedströmsanvändare eller distributör som mottar en leverans av ett ämne eller en blandning. (Reach-förordningen)

Mutagen

Ämne som skadar arvsmassan.

Mutation Länk till annan webbplats.

En permanent, oftast negativ, förändring i arvsmassan som - i de flesta fall - kan föras vidare till barn och avkomma.

Mykotoxin Länk till annan webbplats.

Gift skapat av vissa arter av mögel som är farliga för människa och djur.

Märkningsplikt/märkningspliktig

Krav som framgår av förordning (EG) nr 1272/2008 och som gäller för att få släppa ut kemiska produkter på marknaden. Kraven innebär att kemiska produkter ska vara klassificerade och märkta med avseende på hälso- och miljöfarlighet.

N

Nano

En nanometer är en miljondels millimeter eller en miljarddels meter. Ordet nano kommer från grekiskans nanos som betyder dvärg.

Nanomaterial Länk till annan webbplats.

Naturligt eller tillverkat material som innehåller pyttesmå ensamma element. Nanomaterial är ämnen som är mellan 1 och 100 nanometer i minst en dimension, det vill säga på någon ledd. En nanometer är en miljondels millimeter. Jämför det med ett hårstrå som är 100 nanometer i diameter. Jämför det med ett hårstrå som är 100 nanometer i diameter.

Nanovetenskap Länk till annan webbplats.

Studien om nanomaterial.

Nedbrytningstid

Ett sätt att beskriva hur snabbt ett ämne (exempelvis föroreningar i en flod) kommer att brytas ned och försvinna från miljön.

Nedbrytningsprodukt

Kemikalie som skapas när ett ämne bryts ned eller ruttnar.

Nedströmsanvändare

En fysisk eller juridisk person, annan än tillverkaren eller importören, som är etablerad i gemenskapen och använder ett ämne – antingen som sådant eller ingående i en blandning – i sin industriella eller professionella verksamhet. En distributör eller konsument är inte en nedströmsanvändare. (Reach-förordningen)

Neurotoxikologi

Läran om hur gifter påverkar hjärnan och nervsystemet.

NOAEL Länk till annan webbplats.

Den högsta dosen av ett ämne som inte ger en ökad negativ effekt i en exponerad befolkning.

Non-monotonisk dos-respons kurva Länk till annan webbplats.

En komplex relation mellan dosen av ett ämne och dess effekt, som att i stället för ett säkert svar såsom en höjd eller sänkt dos, så kan kurvan i stället vara "U"-formad.

O

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Oligotrofisk

Näringsfattig.

Omvänd bevisbörda

Innebär att en vetenskapligt grundad misstanke om ett ämnes skadliga effekt ska beaktas till dess att motsatsen är bevisad.

Oorganisk förening Länk till annan webbplats.

Kemikalie som vanligtvis inte innehåller kol: exempelvis vatten, syre eller natriumklorid.

Operativ tillsyn

Tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd.

Oral exponering

Exponering via munnen, till exempel genom föda.

Organiskt ämne Länk till annan webbplats.

Kemikalie som innehåller kol: har ofta uppkommit från växter, djur eller bakterier.

Organism Länk till annan webbplats.

En levande varelse såsom människor, djur, växter och mikrober (exempelvis bakterier och virus).

OSPAR

Oslo-Paris-konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten.

Osäkerhet

En brist på full kunskap om en situation i exempelvis riskbedömning. Osäkerhet kan minskas genom att bedriva mer forskning.

Osäkerhetsanalys Länk till annan webbplats.

En metod som identifierar källorna till osäkerhet i riskbedömningskalkyler och gör en uppskattning av deras storlek och i vilken riktning de går så att man kan räkna in felaktigheter.

Ozonstörande

Ämne som kan medföra fara för strukturen eller funktionen hos stratosfärens ozonskikt. Oftast långlivade halogenhaltiga organiska ämnen som reagerar med ozonet och därmed sänker dess halt så att solens UV-strålar i alltför hög utsträckning når jordytan.

P

PAH

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Polycykliska aromatiska kolväten; tillhör en grupp ämnen där många har skadliga egenskaper.

Parallellimport

Innebär att en importör vid sidan av tillverkarens/rättighetsinnehavarens återförsäljare tar in en skyddad produkt, t.ex. en märkesvara, och säljer den på hemmamarknaden utan tillstånd från den där verksamme återförsäljaren. En viktig förutsättning är att varan måste ha satts på marknaden av rättighetsinnehavaren eller med dennes samtycke.

På EU:s inre marknad är parallellimport tillåten och uppmuntras även av kommissionen av konkurrensskäl för att utjämna priserna mellan de olika nationella marknaderna. Definitionen hämtad ur Handelspolitisk uppslagsbok på Kommerskollegiums webbplats.

PBDEs

Polybrominated diphenyl ethers. Polybromerade difenyletrar.

PBT

Persistent, Bioaccumulative, Toxic. Kemikalier med PBT-egenskaper är långlivade (persistenta), kan lagras i levande vävnad (bioackumulerbara) och är giftiga (toxiska). Se även vPvB.

PCB

Polychlorinated biphenyl. Polyklorerad bifenyl.

PCN

Polyklorerad naftalen.

PCP

Pentaklorfenol.

Pentaklorfenol

Pentaklorfenol (PCP) användes tidigare för ytbehandling (doppning) och impregnering av trä för att skydda det mot röta och påväxt av missfärgande blånadssvampar.

Ämnet förbjöds som verksamt ämne i träskyddsmedel i slutet av 1970-talet på grund av allvarliga hälso- och miljöegenskaper.

Perfluorerade ämnen

Perfluorerade ämnen är en grupp av organiska ämnen som kännetecknas av att de är fullständigt fluorerade, det vill säga de innehåller en kolkedja där varje väteatom har ersatts med en fluoratom. Som samlingsbegrepp för perfluorerade och polyfluorerade ämnen används ibland begreppet högfluorerade ämnen.

Perkloretylen

Perkloretylen är en tung, färglös vätska med skarp och sötaktig lukt. På grund av att den ej är brandfarlig och dess goda lösningsmedelsegenskaper har den kommit att användas som tvättvätska i kemtvätt. Dessvärre är den cancerframkallande, mutagen, reproduktionsstörande och miljöfarlig.

Periodiska systemet

Den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten (Definitionen från Nationalencyklopedin).

Persistent

Ämne som är långlivat eller svårnedbrytbart.

PET

Polyetylentereftalat.

PFAS

Poly- och perfluorerade alkylsubstanser. En grupp långlivade kemiska ämnen.

PFBS

Perfluorobutylsulfonat. Långlivat kemiskt ämne som tillhör gruppen PFAS.

PFNA

Perfluorononansyra.

PFOA

Perfluoroktansyra.

PFOS

Perfluorooktansulfonat. Långlivat kemiskt ämne som tillhör gruppen PFAS.

PIC

Prior Informed Consent. Också kallad Rotterdamkonventionen. Från 1998 och innebär att export av skadliga bekämpningsmedel och kemikalier inte är tillåten om inte mottagarlandet accepterar en sådan import.

Polyfluorerade ämnen

Polyfluorerade ämnen är mycket lika perfluorerade ämnen, men de är inte fullständigt fluorerade. Polyfluorerade ämnen har fortfarande väteatomer i kolkedjan och är inte lika stabila som perfluorerade ämnen utan kan brytas ned. Exempel på polyfluorerade ämnen är fluortelomerer och fluorpolymerer. Dessa kan innehålla resthalter av perfluorerade ämnen och kan brytas ned till perfluorerade ämnen i miljön. Idag används ofta polyfluorerade ämnen istället för perfluorerade ämnen på många användningsområden.

Som samlingsbegrepp för perfluorerade och polyfluorerade ämnen används ibland begreppet högfluorerade ämnen.

Polymer

Ett ämne bestående av molekyler, som kännetecknas av sammankoppling av en eller flera monomerenheter.

Molekylerna skall vara fördelade över en rad molekylvikter, där skillnaden i molekylvikt främst kan hänföras till skillnader i antalet monomerenheter. (Reach)

POP

Persistent Organic Pollutant. Långlivad organisk förorening.

POPs-konventionen

Även kallad Stockholmskonventionen, undertecknad 2001 till skydd mot långlivade miljögifter.

Population

En samling individer av en art inom ett visst område.

Potentiell risk Länk till annan webbplats.

En risk för människors, djurs eller växters hälsa - ett resultat av nya källor hälsorisker, ökad känslighet eller exponering för redan befintliga källor.

PP

Polypropen.

PPP-principen

Polluter pays principle. Har sedan början av 1970-talet varit den engelskspråkiga benämningen på principen att förorenaren betalar. Principen är antagen av OECD och innebär att miljökostnaderna för t.ex. bilåkandet betalas av bilismen via exempelvis vägavgifter eller koldioxidskatt.

Prekursor

Föregångare, benämning på ett ämne som i en process bildar ett annat kemiskt ämne.

Preparat

Från preparatdirektivet 1999/45/EEG, avsiktlig blandning eller lösning som består av två eller flera kemikalier (kemiska ämnen). Kemikalieinspektionen använder ordet beredning/blandning.

Primärleverantör

En tillverkare eller den som yrkesmässigt för in en produkt till Sverige i syfte att släppa ut den på marknaden.

PRIO

Kortform för Prioriteringsguiden, namn på det webbverktyg som sköts av Kemikalieinspektionen och är tänkt som en hjälp för företag i deras arbete att fasa ut skadliga ämnen i sina produkter.

Producent

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl (15 kap. 4 §, miljöbalken).

Enligt Reach-förordningen är en producent av en vara en fysisk eller juridisk person som framställer eller sätter samman en vara inom EU.

Produkt- och processinriktad forskning och utveckling

Vetenskaplig utveckling i samband med produktutveckling eller vidareutveckling av ett ämne – som sådant eller ingående i blandningar eller varor – varvid pilotanläggningar eller produktionsförsök används för att utveckla produktionsprocessen och/eller testa användningsområden för ämnet. (Reach-förordningen)

Produkt/Vara

Se definition under Vara/produkt.

Produktvalsprincipen, substitutionsprincipen

Miljöbalkens 2 kap. 6 § uttrycker den s.k. produktvalsprincipen. Den kallas även substitutionsprincipen. Principen innebär en skyldighet att inte använda eller sälja skadliga kemiska produkter (kemiska ämnen eller beredningar) om det finns mindre riskabla alternativ som är likvärdiga för ändamålet.

Miljöbalken gäller alla. Således ska även en konsument söka mindre riskabla alternativ, också icke kemiska. Principen ska tillämpas också på biokemiska produkter och på varor som innehåller eller behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Se miljöbalk (1998:808).

Provtagningsplan

Ett systemtiskt sätt att planera antalet och typerna av prover som krävs för en undersökning.

PVC

Polyvinylklorid.

Q

QSAR

Modeller som används för att förutsäga kemikaliers egenskaper utifrån deras molekylstrukturer.

R

RAC

Risk Assessment Committee (riskbedömningskommitté, EU).

Reach-förordningen

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Förordning (EG) nr 1907/2006. System för registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier. Introducerades med EU:s vitbok om strategi för den framtida kemikaliepolitiken.

Redovisningsunderlag

Ett utdrag ur produktregistret med uppgifter om de produkter som ett företag har anmält.

Registrant

Den tillverkare eller importör av ett ämne eller den producent eller importör av en vara som lämnar in en registreringsanmälan för ett ämne. (Reach-förordningen)

Rekommenderat dagligt intag

Den mängd av ett näringsämne som möter fysiologiska behov och gör det möjligt att bibehålla god nutritionsstatus hos de flesta friska individer i en viss grupp (till exempel åldersgrupp eller kön).

Repellent

Avskräckningsmedel, en typ av bekämpningsmedel.

Reproduktionstoxicitet

Varje negativ påverkan på utvecklingen av det ofödda fostret, på bebisen, småbarnet eller barnet när hen exponeras för ett giftigt ämne.

Reproduktionsstörande/reproduktionstoxisk

Ämne som skadar fortplantningsförmågan.

Riktvärde

Rekommenderat värde, kan vara t.ex. ett korttidsvärde eller nivågränsvärde. Avser den maximala nivån av ett ämne som individer med säkerhet kan exponeras för under en viss tidsfrist.

Riktmärkesdos

Den minsta dosen av ett ämne som producerar en tydlig, om än låg, hälsorisk. Vanligtvis har ämnet en specifik toxisk effekt inom intervallet 1-10 procent. Exempel på en toxisk effekt är att ämnet kan vara cancerframkallande.

Risk

Kombinationen av en fara och sannolikheten för att den ska uppstå; kombinationen fara - exponering.

Riskbedömning

Process i fyra steg där man bestämmer förhållandet mellan den förutsedda exponeringen av ett ämnes skadliga effekter: faroidentifiering, bedömning av dos-respons-sambandet, bedömning av exponeringen och riskkarakterisering. Riktad riskbedömning är en mindre omfattande och mer specifikt inriktad utvärdering än en fullständig riskbedömning.

Riskkarakterisering

Uppskattning av hur omfattande och allvarliga sådana skadliga effekter är som kan antas uppstå i en befolkningsgrupp eller del av miljön till följd av faktisk eller förutsedd exponering för ett ämne.

Riskrankning Länk till annan webbplats.

En metod för att prioritera risker utifrån sannolikhet och allvarsgrad.

RoHS

Restriction of the use of certain Hazardous Substances. Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Rotterdamkonventionen

Undertecknades 1998 och innebär att export av skadliga bekämpningsmedel och kemikalier inte är tillåten om inte mottagarlandet accepterar en sådan import.

S

SAICM

Strategic Approach to International Chemicals Management. Den globala kemikaliestrategin från 2006 är en överenskommelse som syftar till att följa och driva på för de åtgärder som behövs för att nå målet att kemikalier senast till år 2020 produceras och används på ett sådant sätt att skadliga effekter på människors hälsa och miljön blir så begränsade som möjligt. UNEP Governing Council Decision SS.VII/3.

SCIP

Den Europeiska kemikaliemyndighetens databas för information om ämnen som inger betänkligheter och som förekommer i varor, som sådana eller i komplexa föremål (produkter). SCIP är en förkortning av "Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)" och har inrättats enligt EU:s ramdirektiv om avfall.

Screening-metod Länk till annan webbplats.

Ett första steg och en metod i syfte att se om det finns ämnen som utgör en risk i en population (exempelvis en grupp människor, djur eller växter) . Intaget av mat kombineras med den sannolika kemikaliekoncentrationen för att göra en uppskattning av hur hög exponeringen för kemikalier egentligen är.

SDD Länk till annan webbplats.

En modell för variationen av bland en arts känslighet för en specifk källa till skada (exempelvis torka, ett skadedjursangrepp eller exponering för kemikalier).

SEAC

Committee for Socio-Economic Analysis of the European Chemicals Agency (kommittén för samhällsekonomisk analys, EU).

SERP

Swedish Rapporteur Programme. Svenska rapportörprogrammet för utvärdering av aktiva ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter.

SIS

Svenska institutet för standarder, svensk medlem i ISO och CEN, som tillsammans utarbetar internationella standarder.

Släppa ut på marknaden

Tillhandahålla eller göra en produkt tillgänglig för någon annan.

Enligt Reach-förordningen: Leverans eller tillhandahållande till tredje part, mot betalning eller kostnadsfritt. Import skall anses innebära utsläppande på marknaden.

Enligt biocidproduktsförordningen: tillhandahållande för första gången på marknaden av en biocidprodukt eller en behandlad vara.

Enligt växtskyddsmedelsförordningen: innehav för försäljning inom EU, inklusive utbjudande till försäljning eller till varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte, samt försäljning, distribution och andra former av överlåtelse, dock inte återlämnande till den tidigare säljaren. Övergång till fri omsättning på EU:s territorium ska anses liktydigt med utsläppande på marknaden vid tillämpningen av denna förordning.

Skadedjur

En levande organism (till exempel en insekt, en gnagare, ogräs, svamp eller virus) som skadar växter eller deras frön och frukter.

Skadlig effekt

En förändring av en organisms hälsa, tillväxt, beteende eller utveckling vilken försämrar dess chanser att utvecklas eller överleva.

Specifika skyddsmål för miljöriskbedömning för bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

De specifika målen för en miljöriskbedömning när det gäller vad som ska skyddas, var det finns, över hur lång tid och med vilken säkerhetsmarginal.

SPIN

Substances in Preparations In the Nordic countries. Databas över de kemiska ämnen som finns i produkter på den nordiska marknaden.

Statistisk signifikans Länk till annan webbplats.

Ett mått hur sannolikt det är att något faktiskt sker, baserat på statistik.

Steg i riskbedömningen

En forskningsbaserad process bestående av fyra steg, faroidentifiering, farokaraktärisering, exponeringsbedömning och riskkaraktärisering.

Stegvis metod

Ett sätt att organisera toxikologiska försök för att maximera effektiviteten och minimera antalet djurförsök. Detta medför en hierarki av (stegvis med) tester, med början att man använder befintlig information eller enklare biologiska metoder innan man går vidare till tester där man använder celler och till sist levande djur endast om man behöver det.

Stressfaktor Länk till annan webbplats.

En förändring i levnadsvillkor, såsom torka, exponering för skadedjur eller kemikalier, vilket ofta har negativa effekter på en organism eller en population.

Strukturella varningssignaler Länk till annan webbplats.

Delar av organiska molekyler som man tror är ansvariga för negativa effekter (till exempel genotoxicitet) och kan därmed användas för att förutsäga toxiciteten av liknande strukturer och molekyler.

Substitutionsprincipen, produktvalsprincipen

Miljöbalkens 2 kap. 6 § uttrycker den så kallade produktvalsprincipen. Den kallas även substitutionsprincipen. Principen innebär en skyldighet att inte använda eller sälja skadliga kemiska produkter (kemiska ämnen eller beredningar) om det finns mindre riskabla alternativ som är likvärdiga för ändamålet.

Sveriges officiella statistik

En stor del av materialet på sidorna om kemikaliestatistik ingår i Sveriges officiella statistik och utgör underlag för samhällsplanering, forskning och allmän information. Statistiska Centralbyrån.

SVHC-ämnen

Särskilt farliga ämnen. Substances of Very High Concern.

Ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 i Reach-förordningen. Dessa är cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, miljöfarliga (långlivade, bioackumulerande, toxiska eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande) eller har andra allvarliga egenskaper, t.ex. hormonstörande.

Synergieffekt

Den kombinerade effekten av flera. Den slutliga effekten kan antingen vara positiv eller negativ.

Systemiska bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Ett bekämpningsmedel som sprids över hela målorganismen (till exempel insekter, gnagare eller ogräs) utan att förlora sin verkan.

Sårbar grupp

En grupp människor som behöver visas särskild hänsyn vid bedömnig av näringsbehov eller hälsoeffekter av ämnen. Exempel på sådana grupper är gravida kvinnor, spädbarn och personer som exponerats för högre doser av ämnen genom deras omgivning.

Säkerhetsdatablad

SDS - Safety Data Sheet, MSDS - Material Safety Data Sheet. Information (16 punkter) som alltid måste finnas för hälso- och miljöfarliga kemiska produkter, tidigare även benämnt varuinformationsblad.

Säkerhetsmarginal

Gapet mellan det faktiska intaget av ett ämne en befolkning konsumerar och den uppskattade dagliga dosen över en livstid som experter anser vara säker.

T

TBT

Tributyltenn.

Tillsynsvägledning

Tillsynsvägedning innebär bedömning, uppföljning och samordning av den operativa tillsynen samt stöd och råd till kommuner.

Tillverkare

En fysisk eller juridisk person som tillverkar ett ämne.

En fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen och tillverkar ett ämne i gemenskapen. (Reach-förordningen)

Tillverkning

Produktion eller utvinning av ämnen i naturlig form. (Reach-förordningen)

Tolerabelt dagligt intag (TDI) Länk till annan webbplats.

En uppskattning av mängden ämne i mat eller dricksvatten som inte tillsätts avsikligt (till exempel föroreningar) och som kan konsumeras under en livstid utan att utgöra en märkbar risk för hälsan.

Toxicitet Länk till annan webbplats.

Risken att ett ämne ska orsaka skada för en levande organism.

Toxikodynamik Länk till annan webbplats.

Processen i vilken kemiska ämnen interagerar med kroppen och följande reaktioner som leder till negativa effekter.

Toxikokinetik Länk till annan webbplats.

Studien om hur potientellt giftiga ämnen hanteras i kroppen. Detta omfattar förståelsen för absorbering, spridning, metabolism och avsöndring av sådana ämnen.

Toxikologisk profil Länk till annan webbplats.

En sammanfattning av de toxiska effekterna av ett visst ämne, inklusive vilka nivåer som exponeringen för dessa effekter sker.

Toxikologiska verkningsmekanismer Länk till annan webbplats.

Det specifika händelseförloppet som förklarar hur ett ämne orsakar en toxisk effekt.

Toxikologiskt referensvärde Länk till annan webbplats.

Ett värde som definierar nivån av ett visst ämne till vilket folk med säkerhet kan exponeras för över en viss tidsperiod: till exempel, det acceptabla dagliga intaget (ADI).

A value defining the level of a particular substance to which people can safely be exposed over a specified period; for example, the acceptable daily intake (ADI).

Toxisk

Giftig.

Tredje land

Är alla länder som inte är med i EU.

Tröskelnivå

En dos eller exponering under vilken negativa effekter inte upptäcks.

Tröskelnivå i befolkningen

En uppsatt nivå för en befolkning för att indikera när en tydlig förändring sker vad gäller risk. Exempel är tidpunkten när en viss andel av befolkningen har blivit exponerad för en kemikalie.

Länk till annan webbplats.

Tiden som krävs för att 50 procent av ett ämne i en individ, en befolkning eller ett ekosystem ska brytas ned eller försvinna på naturlig väg. Halveringstid, eller t½, används ofta för att beskriva hur potientiellt farliga ämnen försvinner, ämnen såsom kemiska toxiner.

U

UNEP

United Nations Environment Programme. FN:s miljöprogram.

V

Vara/produkt

Handelsvara, till exempel bord eller textilier och som innehåller eller är behandlade med kemiska produkter.

Ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. (Reach-förordningen)

Variabilitet Länk till annan webbplats.

Naturliga skillnader som observerats mellan medlemmar i en population eller som observerats över tid samt på olika geografiska platser: till exempel individella skillnader i hur känslig man är för en giftig kemikalie.

Verkningsmekanism

Processen i vilken ett ämne har en effekt på en levande organism.

Vetenskaplig faktagranskning Länk till annan webbplats.

Utvärdering av andras vetenskapliga, akademiska eller yrkesmässiga arbeten och studier inom samma område som det man själv arbetar med.

Vetenskaplig forskning och utveckling

Vetenskapliga experiment, analyser eller kemisk forskning som utförs under kontrollerade förhållanden, varvid de använda volymerna understiger 1 ton per år. (Reach-förordningen)

Vetenskapligt utlåtande

Utlåtanden som inkluderar riskbedömningar om allmänna vetenskapliga frågor, utvärderingar av hur man gått tillväga för att godkänna en kemisk produkt, ett utlåtande eller en åsikt om ett ämne eller en utvärdering av riskbedömning.

Vitbok

Kommissionsdokument som innehåller förslag till gemenskapsåtgärder inom ett speciellt område. I vissa fall har de föregåtts av en grönbok som givits ut för att inleda en samrådsprocess på europeisk nivå. Exempel på en vitbok är Strategi för den framtida kemikaliepolitiken. När en vitbok antagits av rådet kan den leda till ett handlingsprogram för unionen på det berörda området.

VOC

Volatile Organic Compound. Samlingsbeteckning på organiska ämnen (ämnen baserade på kol) som lätt kan förångas. Av denna definition följer att koldioxid inte räknas som en VOC därför att ämnet är oorganiskt. Däremot räknas perkloretylen som en VOC trots att detta ämne saknar väteatomer.

vPvB

Very persistent and very bioaccumulating. Kemikalie som är mycket långlivad och mycket bioackumulerande, dvs. lagras i vävnader.

Värdplanta Länk till annan webbplats.

En planta på vilken ett skadedjur lever eller tar sin näring.

Växtskyddsmedel

Används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. De har som uppgift att skydda växter eller växt­delar mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter med mera.

Växtskyddsmedelsförordningen

Syftet med EU:s växtskyddsmedelsförordning är att säkerställa en hög skyddsnivå för både människors och djurs hälsa och för miljön, samt att förbättra den inre marknadens funktionssätt genom att harmonisera reglerna för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen.

W

WEEE

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE-direktivet 2002/96/EG). Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning. Naturvårdsverket är ansvarig svensk myndighet för WEEE-direktivet.

WHO

World Health Organization. Världshälsoorganisationen.

WWF

World Wide Fund for Nature. Världsnaturfonden.


X

XRF

Röntgenfluorescens (X-ray fluorescence, X-ray refractiometer).

Y

Ytmjuk (båtbottenfärg)

En kraftigt polerande färg, det vill säga en sådan färg som efterhand lossnar från båtskrovet så att eventuell påväxt inte får fäste.

Ytvatten

Vatten i hav, sjöar, rinnande vattendrag och våtmarker.

Z

Å

Ä

Ämne

Kemiskt grundämne och dess föreningar i naturlig eller framställd form, inklusive tillsatser som är nödvändiga för att bevara en produkts stabilitet samt eventuella föroreningar från tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning.

Ämnen som förekommer i naturen

Ett naturligt förekommande ämne som sådant, obearbetat eller bearbetat endast med manuella eller mekaniska medel eller genom inverkan av tyngdkraften, genom lösning i vatten, flotation, extraktion med vatten, ångdestillation eller upphettning enbart i syfte att avlägsna vatten, eller som utvunnits ur luft på vilket sätt som helst. (Reach-förordningen)

Ändringsförfattning

En författning som ändrar en tidigare utgiven författning kallas för ändringsförfattning.

Ö

Överförbar

Kapabel att föras över mellan individer av samma art såväl som mellan olika arter (exempelvis från djur till människa).

123...

3R - Replacement, reduction and refinement Länk till annan webbplats.

En internationell förkortning för orden replace (ersätta), reduce (minska) och refine (förfina). Alla som arbetar med försöksdjur inom EU ska enligt lag arbeta efter 3R-principen.

Senast uppdaterad 10 mars 2021