Kort om genmodifierade organismer

Med genetiskt modifierad organism avses en organism hos vilken det genetiska materialet har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturlig rekombination. Med organism avses en biologisk enhet som kan föröka sig eller föra över genetiskt material.

Se regler för genmodifierade organismer

Verksamhet med genetiskt modifierade organismer (GMO) omfattas av ett regelverk som bestämmer hur de får användas i Sverige och vilken myndighet man vänder sig till i olika ärenden.

All verksamhet med GMO kräver antingen tillstånd från den ansvariga myndigheten eller att verksamheten anmäls till den myndigheten. Detta framgår av reglerna i miljöbalken.

Ansökan om tillstånd

Den som vill genomföra en avsiktlig utsättning i form av fältförsök eller släppa ut en produkt på marknaden som innehåller en genetiskt modifierad mikroorganism, nematod, spindeldjur eller insekt måste ansöka om tillstånd hos Kemikalieinspektionen.

Vid tillståndsprövningen görs bland annat en riskbedömning av verksamheten och vilka skyddsåtgärder som behövs. Tillstånd får bara ges om verksamheten är etiskt försvarbar.

Ett tillstånd gäller normalt i fem år, om inte annat anges i beslutet.

Vad ansökan ska innehålla finns beskrivet i förordning (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. Ansökan ska innehålla administrativa uppgifter, vetenskapliga data och en beskrivning av de metoder som använts i utförda undersökningar samt en riskbedömning. All information ska sammanfattas i en ansökan, Summary Notification Information Format (SNIF). Ansökan lämnas in till Kemikalieinspektionen.

Formulär för ansökan (SNIF) hittar du här (DOC 243 kB) , 243 kB.

I samband med ansökan ska en ansökningsavgift betalas.

Ansökan tillsammans med bilagor skickas till:

Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg

eller med e-post till: kemi@kemi.se

Senast uppdaterad 23 mars 2022