Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Kvinna och man inspekterar byggmaterial i lagerlokal

Tillsyn av kemikalier – vem inspekterar vad?

Innehållsförteckning:

Ansvaret för tillsyn och marknadskontroll över kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel fördelas mellan flera olika myndigheter. Det beror delvis på om företaget tillverkar eller importerar produkten eller varan och om de använder den själva eller säljer den vidare. Det kan i praktiken innebära att ett företag får tillsyn av flera olika myndigheter.

Ansvarsfördelningen regleras i miljötillsynsförordningen (2011:13). Den är ändrad den 25 juli 2022 med anledning av EU:s marknadskontrollförordning (EU) 2019/1020 som trädde i kraft den 16 juli 2021. Enligt miljötillsynsförordningen är nu Kemikalieinspektionen utsedd marknadskontrollmyndighet och har därmed ansvar för marknadskontroll i alla leverantörsled. Kommunerna är inte marknadskontrollmyndigheter men har i uppgift att utföra viss marknadskontroll.

Marknadskontrollförordningen omfattar en rad områden som listas i förordningen, bland annat EU:s biocidförordning, Reach-förordningen och CLP-förordningen. Däremot omfattas inte exempelvis EU:s växtskyddsmedelsförordning eftersom den inte finns uppräknad i marknadskontrollförordningen. Kontroll av att växtskyddsmedel överensstämmer med ställda krav regleras i EUs kontrollförordning (EU) 2017/625.

Nedan finns en översiktlig beskrivning av ansvarsfördelning mellan kommuner, länsstyrelser och Kemikalieinspektionen. Utöver dessa finns det andra myndigheter med visst tillsynsansvar.

Kemikalietillsyn som kommuner har ansvar för

Kommunerna har tillsyn över butikers och grossisters försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel förutsatt att de är köpta av svenska leverantörer. Om företaget däremot är en primärleverantör ligger tillsynsansvaret hos Kemikalieinspektionen. Ibland har en butik dubbla roller, till exempel att den säljer produkter både från svenska och utländska leverantörer. I de fallen är kommunen tillsynsmyndighet över de ”svenska” produkterna, medan Kemikalieinspektionen är tillsynsmyndighet över de ”utländska”.

Om en kommun har ansvar för tillsynen över en viss verksamhet ska den även utföra kontroll enligt marknadskontrollförordningen (EU) 2019/1020 av att kemiska produkter, varor och förpackningar uppfyller krav vid tillhandahållande på marknaden i fråga om utformning, märkning, innehållsförteckning, säkerhetsdatablad och annan information enligt bl.a. Reach och CLP-förordningarna.

För företag som har försäljning i flera egna butiker ska de enskilda butikerna inte anses vara primärleverantörer om produkterna (det vill säga kemiska produkter och varor) köps in av företagets huvudkontor. Det gäller även om butikerna och huvudkontoret har samma organisationsnummer. I dessa fall är det därmed kommunerna som bedriver tillsyn över de enskilda butikerna, medan Kemikalieinspektionen bedriver tillsyn över huvudkontoret i deras roll som primärleverantör.

Kemikalietillsyn som både kommunen och länsstyrelsen har ansvar för

Kommunerna och länsstyrelserna har tillsyn över användningen av kemikalier hos miljöfarliga verksamheter. I normalfallet har kommunerna tillsyn över så kallade U- och C-verksamheter medan länsstyrelserna har ansvaret för A- och B-verksamheter. Naturvårdsverket är tillsynsvägledande myndighet när det gäller denna tillsyn. Exempel på kontrollområden är att de farliga kemikalier som används faller in under de användningsområden som anges i säkerhetdatabladet och att risker som beskrivits hanteras på ett riktigt sätt. Kommunen och länsstyrelsen ska även kontrollera att förbjudna ämnen inte används och att verksamheten sköter sin egenkontroll och arbetar för att substituera farliga kemikalier.

Kemikalietillsyn som Kemikalieinspektionen har ansvar för

Kemikalieinspektionen har tillsyn över primärleverantörers utsläppande på marknaden av kemiska produkter och biotekniska organismer samt primärleverantörers skyldighet att anmäla till produktregistret. Det är företag som tillverkar eller för in kemiska produkter, varor eller bekämpningsmedel till Sverige och säljer dessa vidare. När det gäller varor som släpps ut på marknaden har Kemikalieinspektionen tillsynsansvar oavsett vilken roll företaget har. För varor har alltså Kemikalieinspektionen och kommunerna ett delat tillsynsansvar.

Kemikalieinspektionen är även marknadskontrollmyndighet och utövar kontroll enligt EUs marknadskontrollförordning över att produkter överensstämmer med kraven i de rättsakter som förordningen hänvisar till. Ansvaret omfattar kontroll av ekonomiska aktörer i alla leverantörsled.

Andra myndigheter

Förutom kommuner, länsstyrelser och Kemikalieinspektionen finns flera andra myndigheter som har eget tillsynsansvar eller är ansvariga för tillsynsvägledningen inom angränsande kemikalieområden.

Hitta rätt myndighet

Har du en fråga om tillsynsansvar?

Genom vår frågetjänst Fråga Kemikalieinspektionen kan du ställa frågor till oss.

Senast uppdaterad 2 december 2022