Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande
Tre personer i ett varulager

Kemikalieinspektionen har tillsyn över så kallade primärleverantörer.

Tillsyn av kemikalier – vem inspekterar vad?

Innehållsförteckning:

Ansvaret för tillsyn över kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel fördelas mellan flera olika myndigheter. Det beror delvis på om företaget tillverkar eller importerar produkten eller varan och om de använder den själva eller säljer den vidare. Det kan i praktiken innebära att ett företag får tillsyn av flera olika myndigheter.

Nedan finns en beskrivning av ansvarsfördelningen mellan kommuner, länsstyrelser och Kemikalieinspektionen. Utöver dessa finns det andra myndigheter med visst tillsynsansvar.

Bestämmelser om ansvarsfördelningen hittar du i 2 kap. miljötillsynsförordningen Länk till annan webbplats..

Kemikalietillsyn som kommunen har ansvar för

Kommunerna har tillsyn över butikers och grossisters försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel förutsatt att de är köpta av svenska leverantörer. Om företaget däremot är en primärleverantör ligger tillsynsansvaret hos Kemikalieinspektionen. Ibland har en butik dubbla roller, till exempel att de säljer produkter både från svenska och utländska leverantörer. I de fallen är kommunen tillsynsmyndighet över de ”svenska” produkterna, medan Kemikalieinspektionen är tillsynsmyndighet över de ”utländska”.

När det gäller varor så är det även här Kemikalieinspektionen som har tillsyn över primärleverantörernas försäljning. Däremot har Kemikalieinspektionen och kommunerna ett delat tillsynsansvar över den övriga försäljningen (det vill säga varor som köpts av svenska leverantörer), men i praktiken bedriver kommunerna det mesta av den tillsynen.

För företag som har försäljning i flera egna butiker ska de enskilda butikerna inte anses vara primärleverantörer om produkterna (det vill säga kemiska produkter och varor) köps in av företagets huvudkontor. Det gäller även om butikerna och huvudkontoret har samma organisationsnummer. I dessa fall är det därmed kommunerna som bedriver tillsyn över de enskilda butikerna, medan Kemikalieinspektionen bedriver tillsyn över huvudkontoret i deras roll som primärleverantör.

I de fall då kommunerna upptäcker brister vid sin tillsyn (exempelvis gällande märkning eller innehåll av begränsade ämnen) är det bra om de tipsar oss, så att bristerna även kan åtgärdas högre upp i leverantörskedjan.

Kemikalietillsyn som både kommunen och länsstyrelsen har ansvar för

Kommunerna och länsstyrelserna har tillsyn över användningen av kemikalier hos miljöfarliga verksamheter. I normalfallet har kommunerna tillsyn över så kallade U- och C-verksamheter medan länsstyrelserna har ansvaret för A- och B-verksamheter. Naturvårdsverket är tillsynsvägledande myndighet när det gäller denna tillsyn. Exempel på kontrollområden är att de farliga kemikalier som används faller in under de användningsområden som anges i säkerhetdatabladet och att risker som beskrivits hanteras på ett riktigt sätt. Kommunen och länsstyrelsen ska även kontrollera att förbjudna ämnen inte används och att verksamheten sköter sin egenkontroll och arbetar för att substituera farliga kemikalier.

Kemikalietillsyn som Kemikalieinspektionen har ansvar för

Kemikalieinspektionen har tillsyn över primärleverantörers utsläppande på marknaden. Det är företag som tillverkar eller för in kemiska produkter, varor eller bekämpningsmedel till Sverige och säljer dessa vidare. När det gäller varor som släpps ut på marknaden av andra än primärleverantörer, exempelvis återförsäljare och grossister, har Kemikalieinspektionen och kommunerna ett delat tillsynsansvar.

Begränsad tillsyn på grund av ny marknadskontrollförordning

Tillsynen av de flesta EU-förordningar som Kemikalieinspektionen ansvarar för omfattas av den nya marknadskontrollförordningen Länk till annan webbplats. som trädde i kraft den 16 juli 2021. I Sverige har regeringen ännu inte formellt utsett någon marknadskontrollmyndighet för kemikalietillsynen. I avvaktan på detta har i vi på Kemikalieinspektionen beslutat att begränsa vår tillsyn av de lagstiftningar som omfattas av marknadskontrollförordningen.


Läs mer om hur den nya marknadskontrollförordningen påverkar Kemikalieinspektionen.

Andra myndigheter

Förutom kommuner, länsstyrelser och Kemikalieinspektionen finns flera andra myndigheter som har eget tillsynsansvar eller är ansvariga för tillsynsvägledningen inom angränsande kemikalieområden.

Hitta rätt myndighet

Har du en fråga om tillsynsansvar?

Genom vår frågetjänst Fråga Kemikalieinspektionen kan du ställa frågor till oss.

Senast uppdaterad 16 mars 2022