Regler hos andra myndigheter

Innehållsförteckning:

Ansvaret för kemikalielagstiftningen i Sverige är uppdelad på olika myndigheter beroende av till exempel produktens användningsområde eller fas i kemikaliens livscykel. Den här översikten hjälper dig att hitta rätt.

Myndigheter i Sverige

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen arbetar för att förbättra hälso- och miljöregler som rör kemikalier. Vi kontrollerar att företagen följer reglerna och vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas.

Läs mer om vårt uppdrag

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har som mål att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöinspektörer kontrollerar att reglerna följs när de inspekterar arbetsplatser. På arbetsplatser där kemikalier används ingår tillsyn över risker för arbetstagarna kopplat till den användningen.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Boverket

Boverket är en myndighet för samhällsplanering, byggande och boende. Myndigheten arbetar med frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

Läs mer på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverkets uppdrag är att verka för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. De arbetar med detta genom tillsyn av anläggningar och aktörer på elmarknaden, marknadskontroll av elektriska produkter, regelarbete och framtagning av föreskrifter, handläggning av ansökningar om auktorisation som elinstallatör, registrering av elinstallationsföretag, standardiseringsarbete, kunskapsuppbyggnad med mera.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen svarar på frågor dygnet runt om risker och symptom och om behandling vid akuta förgiftningar. Ring 112 och begär Giftinformation.

Läs mer på Giftinformationscentralens webbplats Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket

Jordbruksverkets uppdrag är att arbeta för en hållbar utveckling inom jordbruket och en produktion av livsmedel som är till nytta för oss som konsumenter. Jord­bruks­verket ansvarar för rådgivning och utbildning innan en person får använda växtskyddsmedel i sitt yrke. Jordbruksverket har inte någon egen tillsyn men ger vägledning till kommuner och länsstyrelser när det gäller tillsyn av jordbruks- och trädgårdsverksamhet.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Konsumentverket

Konsumentverket arbetar med frågor om produktsäkerhet och information till privatpersoner. Myndigheten arbetar nära kommunernas konsumentvägledare. Tillsynen över konsumentprodukter som innehåller kemikalier sker i samarbete med Kemikalieinspektionen. Konsumentverket samordnar en rikstäckande vägledningstjänst för konsumenter. Hos European Consumer Centre Sverige (ECC Sverige) kan du få vägledning när du handlar från ett annat EU-land.

Läs mer på Konsumentverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om Konsumentverkets vägledningstjänst Länk till annan webbplats.

Läs mer om ECC Sverige Länk till annan webbplats.

Kommunerna

Kommunernas miljönämnder utför kontroller i den lokala handeln. I samarbete med Naturvårdsverket ansvarar de också för kommunens avfall. Många kommuner har konsumentvägledare som du kan vända dig till.

Hitta din kommun genom att söka bland kommunadresser hos Sveriges kommuner och landsting Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket arbetar för säkra livsmedel och samordnar kontrollen av dricksvatten. Kommunerna, länsstyrelserna och Livsmedelsverket kontrollerar att de som tillverkar eller säljer livsmedel följer reglerna. Exempel på regler som Livsmedelsverket har även tillsynsansvar för material som är avsett att komma i kontakt med livsmedel.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för att godkänna och kontrollera läkemedel och naturläkemedel. Läkemedelsverket har också tillsyn över kosmetika, tatueringsfärger, permanent makeup och medicintekniska produkter. Läkemedelsverket har en begränsad egen operativ tillsyn och vägleder kommuner och länsstyrelser i den operativa tillsynen av läkemedel och för kosmetiska produkter. Kemikalieinspektionen ansvarar för att kontrollera produkter för djur.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna ansvarar för prövning och kontroll av miljöfarliga verksamheter i länet. De beslutar också om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter och tar emot ansökningar och anmälningar för yrkesmässiga transporter av avfall.

Hitta din länsstyrelse via länsstyrelsernas webbplats Länk till annan webbplats.

Marknadskontrollrådet

Kemikalieinspektionen är en av de 16 statliga myndigheterna i Marknadskontrollrådet. Marknadskontrollrådet ska säkerställa en god samordning av den svenska marknadskontrollen, det vill säga kontroll av att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller alla krav på säkerhet, miljö etcetera.

Läs mer på Marknadskontrollrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. MSB har hand om frågor som rör transport av farligt gods.

Läs mer på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har överblick över hur miljön mår och ansvarar för att följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar. Naturvårdsverket är expertmyndighet för avfallsfrågor och ansvarar tillsammans med din kommun för hur avfall ska tas om hand.

Naturvårdsverket utför inte någon egen tillsyn men ansvarar för tillsynsvägledning vid yrkesmässig användning av kemiska produkter. Det omfattar verksamheter som kan orsaka utsläpp till den yttre miljön.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

EU-länkar

EU-myndigheter

Echa - European Chemicals Agency Länk till annan webbplats. Europeiska kemikaliemyndigheten, Helsingfors.

Efsa - European Food Safety Authority Länk till annan webbplats. Europeiska myndigheten för säkra livsmedel, Parma.

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work Länk till annan webbplats. Europeiska arbetsmiljöbyrån, Bilbao.

EU-institutioner och organ

Europa Länk till annan webbplats. - EU:s webbportal.

Europeiska unionen en översikt Länk till annan webbplats.

Europeiska kommissionen Länk till annan webbplats.

Kommissionsledamöterna Länk till annan webbplats.

Kommissionens representation i Sverige Länk till annan webbplats.

Kommissionens avdelningar Länk till annan webbplats.

Europeiska Unionens Råd Länk till annan webbplats.

Europaparlamentet Länk till annan webbplats. | Ledamöter i parlamentet Länk till annan webbplats. | Informationskontoret i Sverige Länk till annan webbplats.

CURIA - Domstolen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 26 juni 2024