Vårt uppdrag

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen och vi arbetar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt. Vi strävar efter att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier och vårt mål är att förebygga skador.

Vi utvecklar lagstiftning och andra styrmedel i Sverige, inom EU och genom vårt internationella samarbete. Vi hanterar reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och ämnen i varor.

Vi prövar ansökningar om tillstånd att få sälja och använda växtskyddsmedel och biocidprodukter innan de får användas.

Vi utövar tillsyn över importörer och tillverkare av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser.

Generaldirektör sedan den 1 oktober 2019 är Per Ängquist. Vi är ungefär 270 medarbetare.

Uppgifter enligt instruktionen

Vår instruktion är en förordning som utfärdas av regeringen och som fastställer våra övergripande ansvarsområden och hur vi ska organisera vår verksamhet.

Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen.

Regleringsbrev

I slutet av varje år ger regeringen i regleringsbrevet anvisningar till Kemikalieinspektionen för det kommande året. Det gäller verksamhetsmål, uppdrag, finansiering och hur rapporteringen till regeringen ska gå till.

Kemikalieinspektionens regleringsbrev finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

I regleringsbrevet listar regeringen vilka regeringsuppdrag Kemikalieinspektionen får varje år. Det kan dock ibland tillkomma uppdrag under året som inte står med i regleringsbrevet från början.

Läs mer om våra olika regeringsuppdrag.

Uppgifter enligt lagar och förordningar

Miljöbalken, lagar och förordningar.

Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter.

Uppgifter enligt andra beslut

Att tänka nytt för att göra nytta, - om perspektivskiften i offentlig verksamhet. Statens offentliga utredningar 2013:40.

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen. Statens offentliga utredningar 2013:80.

Regeringens proposition 2013/14: På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken.