Kemikalieinspektionens arbete med utveckling av testmetoder

Innehållsförteckning:

För att kunna bedöma ämnens effekter på människors hälsa och miljön är det viktigt att det finns tillförlitliga och vetenskapligt förankrade testmetoder. Flera av EU:s regelverk på kemikalieområdet är beroende av att ämnen kan testas så att hälso- och miljöeffekterna kan bedömas. Det kan till exempel handla om industrikemikalier, biocider och växtskyddsmedel. Därför är det viktigt för oss på Kemikalieinspektionen att arbeta med utveckling av tillförlitliga och innovativa testmetoder.

Vi på kemikalieinspektionen arbetar med utveckling av testmetoder genom att samverka med andra myndigheter och organisationer globalt, inom EU och nationellt. Vi driver också ett arbete som syftar till att stötta forskare och andra aktörer i Sverige som arbetar med att utveckla testmetoder.

Globalt samarbete om testmetoder inom OECD

För att öka möjligheten att använda testmetoderna som stöd för att stifta lagar behöver metoderna vara validerade, det vill säga de måste gå att upprepa och vara relevanta. Utvecklingen av dessa validerade testmetoder sker framför allt på global nivå inom OECD, the Organisation for Economic Cooperation and Development.

En stor fördel med de internationellt harmoniserade testmetoder som OECD tar fram, så kallade testriktlinjer, är att de omfattas av ömsesidigt godkännande av data, Mutual Acceptance of Data (MAD). Det innebär att resultatet från försök som utförs i enlighet med OECD:s testriktlinjer godtas för bedömning i samtliga OECD:s medlemsländer samt i de länder som anslutit sig till denna rättsligt bindande överenskommelse. Därmed undviks upprepning av försök, vilket sparar resurser och minskar användningen av försöksdjur.

Läs mer om OECD:s testmetodprogram på OECD:s webbplats. Länk till annan webbplats.

För att bättre kunna förebygga risker med till exempel hormonstörande ämnen och nanomaterial, så prioriterar vi utveckling av metoder för att identifiera och bedöma dessa ämnen inom testmetodprogrammet.

Läs mer om riskerna med hormonstörande ämnen på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om riskerna med nanomaterial på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionen är nationell koordinator

Kemikalieinspektionen är Sveriges koordinator inom OECD:s testmetodprogram. Det innebär bland annat att vi leder svenska projekt inom testmetodprogrammet som till exempel det avslutade arbetet med att ta fram en kunskapssammanställning om retinoidsystemet Länk till annan webbplats. (en del av hormonsystemet) och dess betydelse för reproduktion, fertilitet och utveckling. Vi är även kontaktpunkt mellan OECD och andra svenska aktörer som till exempel forskare och företag som vill utveckla OECD-testriktlinjer. Ett exempel där vi stöttat ett företag genom OECD-processen är företaget SenzaGens utveckling av en testriktlinje för identifiering av hudallergener.

Den färdiga testriktlinjen (Genomic Allergen Rapid Detection (GARDTM) for assessment of skin sensitisers (GARDTMskin)) är publicerad på OECD:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Utveckling av alternativ till djurtester

Lagstiftningen kräver idag ofta djurtester för att kunna bedöma effekterna av kemikalier. Samtidigt har lagstiftningen ett tydligt fokus på att främja utvecklingen av moderna och alternativa metoder som kan ersätta eller förfina existerande metoder som använder djur, och därmed minska behovet av djurförsök. Arbetet kallas 3R, vilket står för ”Replace, Reduce, Refine”.

Ett intensivt arbete pågår därför inom OECD:s testmetodprogram med att utveckla alternativa testmetoder, så kallade New Approach Methodologies (NAMs).

Se en inspelning från en Echa-workshop i juni 2023 om New approach methodologies (NAMs): Towards an animal free regulatory system for industrial chemicals. (på www.Europa.eu) Länk till annan webbplats.

Nationellt samarbetar Kemikalieinspektionen med Sveriges 3R-center. De har till uppgift att stödja svenska myndigheter i det strategiska 3R-arbetet, och är en viktig nationell plattform för kunskapsutbyte mellan forskare, myndigheter och företag.

Läs mer om samarbetet med Sveriges 3R-center på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Samråd om testriktlinjer

Under utveckling av OECD-dokument inom testmetodprogrammet arrangerar OECD offentliga samråd. Under samråden kan alla intressenter skicka in sina kommentarer till OECD via Kemikalieinspektionen. De framtagna OECD-testriktlinjerna inkorporeras slutligen på EU-nivå i den så kallade Testmetodförordningen, som beskriver de standardmetoder som används för att bedöma kemiska ämnens effekter på människors hälsa och miljön.

Läs mer om OECD:s offentliga samråd på OECD:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Testmetodförordningen, (EG) nr 440/2008 finns i sin helhet på EUR-lex. Länk till annan webbplats.

Mer information

Videointroduktion till OECD:s testmetodarbete inklusive valideringsprinciper på Youtube Länk till annan webbplats.

OECD:s fritt tillgängliga testriktlinjer på OECD iLibrary Länk till annan webbplats.

OECD:s vägledningsdokument på OECD:s webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 november 2023