Skidåkare njuter i solen

Giftfri miljö

Innehållsförteckning:

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö handlar om att människor eller miljö inte ska skadas av kemikalier. Giftfri miljö ska visa vägen för de åtgärder som krävs för att kunna skydda hälsa, biologisk mångfald och våra livsmedelsresurser. Målet visar också vad som krävs för att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är ett av 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om att Sverige ska nå och arbeta för. Sveriges miljömål består även av ett övergripande generationsmål som visar inriktningen för miljöpolitiken och den samhällsomställning som behövs, samt ett antal etappmål som är steg på vägen. Syftet är att målen ska vara vägledande för alla i samhället. Olika myndigheter ansvarar för uppföljning och utvärdering av ett eller flera miljökvalitetsmål och Kemikalieinspektionen har ansvaret för Giftfri miljö.

Naturvårdsverket är den myndighet som samordnar arbetet med miljömålen. De har också tagit fram webbplatsen Sveriges miljömål. Där kan du läsa mer om de olika miljömålen och vad du som företag eller kommun kan göra för att bidra samt vilken myndighet som ansvarar för vilket mål.

Läs mer om de olika miljömålen på Sveriges miljomal.se Länk till annan webbplats.

Om du vill presentera miljömålen inom din organisation finns en färdig presentation som är framtagen av Naturvårdsverket som du kan använda.

Presentationsmaterial om Sveriges miljömål på Sveriges miljomal.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur du kan bidra till en Giftfri miljö.

Vad innebär miljökvalitetsmålet Giftfri miljö?

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö innebär att när det är uppnått ska

 • förekomsten av ämnen i miljön som har skapats eller utvunnits av oss människor inte hota vår hälsa eller den biologiska mångfalden
 • halterna av ämnen som vi människor har skapat (så kallade naturfrämmande ämnen) vara nära noll och deras påverkan på vår hälsa och ekosystemen vara försumbar
 • halterna av de ämnen som naturligt finns i miljön vara nära de nivåer som de var innan vi människor började utvinna eller ändra dem.

Vilka förutsättningar krävs för att vi ska kunna nå Giftfri miljö?

Sex preciseringar anger viktiga förutsättningar som krävs för att uppnå Giftfri miljö och visar vilka slags insatser som behöver genomföras för att nå miljökvalitetsmålet:

 • Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar är inte skadlig för människor eller den biologiska mångfalden.
 • Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört.
 • Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning.
 • Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.
 • Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga.
 • Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.

Läs mer om hur du kan bidra till en Giftfri miljö.

Kemikalieinspektionens arbete driver på för en Giftfri miljö

Kemikalieinspektionen är den myndighet som driver på utvecklingen och lämnar förslag på hur en Giftfri miljö ska bli möjlig att nå. Vårt ansvar innebär följande:

 • Att utveckla lagstiftning och andra styrmedel, utöva tillsyn och pröva ansökningar för bekämpningsmedel.
 • Att verka för att målen nås och ge regeringen förslag till åtgärder för att nå målen.
 • Att göra en årlig uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga ämnen.
 • Att uppdatera och utveckla indikatorer som används i den årliga uppföljningen. Indikatorer baserar sig på mätningar i samhället och miljön för att följa utvecklingen över tid.
 • Att vart fjärde år göra en fördjupad utvärdering av Giftfri miljö.

Läs mer om Kemikalieinspektionens arbete.

Hur långt har Sverige kommit i att nå målet Giftfri miljö?

Vi ser att de miljögifter som har reglerats minskar i miljö och människa. Förutsättningarna för en effektiv lagstiftning har förbättrats genom EU:s kemikaliestrategi och övriga strategier i den europeiska gröna given. Samtidigt ökar spridningen av farliga ämnen i takt med en ökande konsumtion och produktion av kemikalier och varor. Vi ser att nya material och varor behöver vara giftfria från början och anpassade för cirkulära flöden. Kunskapen om kemiska ämnen och information om innehåll i varor behöver också vara tillräcklig för att kunna bedöma och hantera miljö- och hälsorisker, oavsett tillverkningsland.

Den senaste årliga uppföljningen av miljömålen finns i rapporten "Årlig uppföljning av miljömålen 2023" på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Fördjupad utvärdering 2023

Vart fjärde år gör vi en fördjupad utvärdering av Giftfri miljö. I den senaste fördjupade utvärderingen bedömer vi att förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har förbättrats de senaste åren. Vi utgår i bedömningen från att åtgärderna inom EU:s kemikaliestrategi, och övriga strategier som omfattas av den europeiska gröna given, till stor del kommer att vara genomförda till 2030. Bedömningen är att förutsättningar då kommer finnas på plats för att på sikt delvis nå det miljötillstånd som eftersträvas i miljökvalitetsmålet. Trots det förväntas dessa åtgärder inte hinna få tillräckligt genomslag för att en tydligt positiv utveckling i tillståndet i miljön ska kunna ses till 2030. Det finns också en risk för att lagstiftningen inte hinner förebygga kemikalierisker i samma takt som konsumtions- och produktionsökningen skapar nya risker.

En fördjupad utvärdering av målet finns i Rapport 3/22: Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö – Fördjupad utvärdering av miljömålen 2023.

Indikatorer mäter utvecklingen i miljön

Kemikalieinspektionen följer varje år upp preciseringarna till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen samt följer utvecklingen genom några så kallade indikatorer.

Indikatorerna visar förändringar som vi kan mäta för att få en uppfattning om utvecklingen går åt rätt håll vad gäller farliga ämnen i miljön, i samhället och för vår hälsa.

Vi följer upp Giftfri miljö bland annat genom följande sex indikatorer:

Dessutom följer vi upp de två etappmålen om minskad användning av växtskyddsmedel respektive biocidprodukter med särskilt farliga egenskaper utifrån uppgifter om försålda mängder verksamma ämnen i bekämpningsmedel.

Statistik om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 8 april 2024