Giftfri miljö

Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljö­kvali­tets­­mål, varav ett är Giftfri miljö. Målet innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier.

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Logotypen för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.Kemikalieinspek­tionen är den myndighet som ska driva på utveck­lingen och lämna förslag på hur giftfri miljö ska bli möjligt att nå. För att nå dit krävs kraftfulla åtgärder och alla kan vi dra ett strå till stacken - företag, myndigheter, forskare, producenter, konsumenter med flera.

Kemikalieinspektionens ansvar innebär att

 • göra en årlig uppföljning av Giftfri miljö och etappmålen för farliga ämnen
 • ge regeringen och andra aktörer förslag till åtgärder för att nå målen
 • göra en fördjupad utvärdering av Giftfri miljö vart fjärde år
 • hålla indikatorer uppdaterade för uppföljning av Giftfri miljö.

Naturvårdsverket samordnar arbetet mellan miljömålsmyndigheter, bearbetar uppföljningar och fördjupade utvärderingar från dessa och rapporterar vidare till regering och riksdag.

Läs mer om Giftfri miljö på webbportalen Sveriges miljömål

Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål.

Indikatorer för Giftfri miljö

Allergiframkallande kemiska produkter

Farliga ämnen i slam

Förorenade områden

Miljögifter i modersmjölk och blod

Växtskyddsmedel i ytvatten

Etappmål för farliga ämnen 

Särskilt farliga ämnen

Målet innebär att beslut som fattas inom EU och internationellt om särskilt farliga ämnen ska innehålla åtgärder som innebär att

 • hormonstörande respektive kraftigt allergiframkallande ämnen betraktas som särskilt farliga ämnen i relevanta regelverk senast 2015
 • särskilt farliga ämnen blir föremål för prövning eller beslut om utfasning under gällande regelverk inom alla användningsområden senast 2018
 • särskilt farliga ämnen i produktionsprocesser används endast under strikt reglerade omständigheter senast 2018
 • uttrycket "särskilt farliga ämnen" i relevanta regelverk även inkluderar ämnen med andra allvarliga egenskaper än de som omfattas av nuvarande specifika kriterier och som inger motsvarande grad av betänklighet senast 2018. 

Kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper

Målet innebär att beslut som fattas inom EU och internationellt ställer krav på att uppgifter om miljö- och hälsofarliga egenskaper hos kemiska ämnen ska vara tillgängliga och tillräckliga för att möjliggöra riskbedömning för alla användningsområden. Besluten ska innehålla åtgärder som innebär att

 • relevanta regelverk ställer krav på kunskap samt uppgifter om förekomst gällande nanopartiklar och nanomaterial som är tillräckliga för att bedöma och minimera hälso- och miljöeffekter av sådana senast 2015
 • förutsättningar finns för att relevanta regelverk kan beakta kombinationseffekter vid exponering för kemikalier senast 2015
 • regelverken beaktar att barn är särskilt känsliga för påverkan från kemikalier senast 2015
 • informationskraven i samband med registrering i Reach för ämnen som tillverkas eller importeras i lägre kvantiteter (mindre än 10 ton per tillverkare eller importör och år) stärks senast 2018. 

Information om farliga ämnen i varor

Målet innebär att

 • regelverk eller överenskommelser inom EU eller internationellt ska tillämpas så att information om miljö- och hälsofarliga ämnen i varor är tillgänglig för alla berörda senast 2020
 • reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper och i informationen ska särskilt barns hälsa beaktas
 • information om hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i material och varor görs tillgängliga under varans hela livscykel genom harmoniserade system som omfattar prioriterade varugrupper. 

Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler

Målet innebär att Reach och andra relevanta EU-regelverk, senast 2020 tillämpas eller om så behövs revideras, så att

 • det i ökad utsträckning blir möjligt att bedöma och pröva grupper av ämnen med liknande inneboende egenskaper, kemisk struktur eller användningsområde
 • substitutionsprincipen och dess tillämpning stärks i samband med begränsningar, tillståndsprövning och andra relevanta moment i regelverket. 

Effektivare kemikalietillsyn inom EU

Målet är att senast 2018 har beslut fattats inom EU som förstärker och effektiviserar tillsynen i medlemsländerna samt utvecklar tillsynssamverkan inom unionen gällande regler för kemikalier inklusive farliga ämnen i varor och avfall. 

Giftfria och resurseffektiva kretslopp

Målet är att användningen av återvunna material ska vara säker ur hälso- och miljösynpunkt genom att återcirkulation av farliga ämnen så långt som möjligt undviks samtidigt som resurseffektiva kretslopp eftersträvas. Detta uppnås genom en samlad åtgärdsstrategi inom unionen, vilken senast 2018 resulterat i bland annat följande insatser

 • EU:s regelverk för avfall, kemikalier och varor är i huvudsak kompletterade och samordnade så att de styr mot giftfria och resurseffektiva kretslopp
 • principen om höga och likvärdiga krav på innehållet av farliga ämnen i nyproducerade och återvunna material är fastslagen genom beslut där så är lämpligt. 

Minska barns exponering för farliga kemikalier

Målet är att senast 2018 har beslut fattats avseende befintliga och vid behov nya regelverk och andra styrmedel, vilka medför en betydande minskning av hälsoriskerna för barn till följd av den samlade exponeringen för kemikalier. Riskminskningen ska bedömas i jämförelse med situationen 2012.

Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt

Målet innebär att senast år 2020 har beslut fattats inom EU eller internationellt som innebär att befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter.