Myndigheten är organiserad i generaldirektörens stab, tre avdelningar som speglar vårt uppdrag och fyra sekretariat.

Kemikalieinspektionens organisationsskiss

Kemikalieinspektionens organisationsskiss
(Illustration Per Thornéus)

Ledningsgrupp

I Kemikalieinspektionens ledningsgrupp sitter generaldirektören, de tre avdelningscheferna och de fyra sekretariatscheferna.

Kemikalieinspektionens ledningsgrupp

Avdelningar

Utveckla lagstiftning och andra styrmedel

Kemikalieinspektionen deltar i arbetet inom EU, utvärderar ämnen, tar fram förslag till åtgärder och bistår regeringen i att utveckla regler både inom EU och internationellt. Vi beslutar och ger ut egna föreskrifter. Vi bedriver internationellt utvecklingssamarbete om kemikaliekontroll. 

Vi utvecklar strategiska områden och styrmedel genom att

 • stödja regeringen i strategiska miljöfrågor såsom nanomaterial, hormonstörande ämnen, kombinationseffekter och farliga ämnen i varor
 • föra dialoger med olika branscher: kosmetika, leksaker och  textilier
 • samverka med och ger stöd till andra myndigheter och organisationer
 • samverka inom vårt forskningsområde
 • redovisa regeringsuppdrag och deltar i uppdrag ställda  till andra myndigheter
 • besvara remisser.

Vi utvärderar ämnen genom att

 • göra ämnesutvärderingar inom ramen för Reach-förordningen
 • granska andra länders ämnesutvärderingar inom ramen för Reach
 • utvärdera aktiva ämnen och organismer i bekämpningsmedel (SERP)
 • granska andra länders utvärderingar av aktiva ämnen i bekämpningsmedel och delta i arbets- och expertgrupper.

Vi tar fram förslag till åtgärder genom att

 • prioritera ämnen för Reach- och CLP-processerna
 • göra riskhanteringsanalyser av ämnen och deras egenskaper
 • föreslå harmoniserad klassificering
 • lämna bedömningsunderlag för ämnen med särskilt farliga egenskaper
 • lämna förslag till begränsningar av farliga ämnen
 • granska bedömningsunderlag lämnade av andra länder
 • utveckla testmetoder.

Vi koordinerar EU-arbetet genom att

 • ta fram strategier för effekter av nanomaterial och nanoteknik, kemikaliers hormonstörande effekter och kombinationseffekter
 • delta i myndighetsmöten och kommittémöten för Reach- och CLP-förordningarna, biocidförordningen och växtskyddsmedelsförordningen
 • bidra till att stärka kemikaliekraven i EU:s produktregler om elektriska och elektroniska produkter, leksaker, textilier, tatueringsfärger och maskindiskmedel 
 • lämna förslag till översyn av EU-direktiv
 • bidra till att genomföra internationella regler på EU-nivå.

Vi arbetar internationellt genom att

 • bistå regeringen i arbetet med att utveckla och genomföra internationella konventioner och överenskommelser samt den globala kemikaliestrategin (SAICM)
 • delta i nordiskt samarbete inom Nordiska kemikaliegruppen
 • representera Sverige i OECD-möten med kemikaliekommittén
 • bedriva utvecklingssamarbete på olika nivåer i Asien, Afrika och Östeuropa, till exempel genom att bistå med att upprätta nationell lagstiftning, bygga upp kapaciteten vid institutioner och utbilda kärnkompetens
 • genomföra utbildningsprogram för kemikaliekontroll och samarbetar med Sida och FN-organisationer. 

Vi tar fram egna föreskrifter

 • Kemikalieinspektionen införlivar ändringar i EU-direktiv i våra föreskrifter (KIFS).

Pröva tillstånd, tillämpa regler, informera och utbilda

Kemikalieinspektionen prövar ansökningar om tillstånd att få sälja och använda bekämpningsmedel. Vi prövar också dispensansökningar. Vi upplyser, informerar och utbildar vi företag, myndigheter, organisationer och konsumenter för att öka kunskapen om regler som gäller kemikalier.

Det gör vi genom att

 • pröva ansökningar och dispenser som gäller bekämpningsmedel
 • pröva dispenser för allmänkemikalier
 • informera allmänheten
 • stödja näringslivet
 • sköta upplysningstjänsten Fråga Kemikalieinspektionen
 • bjuda in till seminarier och utbildningar
 • hantera överklaganden och handlägga exportanmälningar av farliga ämnen.

Utöva tillsyn och ta fram statistik

Kemikalieinspektionen inspekterar tillverkare och importörer av kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel. Vi vägleder kommuner och länsstyrelser i deras kemikalietillsyn. De kemiska produkter och biologiska medel som produceras, importeras och sprids på den svenska marknaden finns registrerade i våra produkt- och bekämpningsmedelsregister.

Det gör vi genom att

 • kontrollera att företag följer de lagar och regler som gäller för kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor, ser till att de rättar till brister och ger information
 • ge vägledning och stöd till kommuner och länsstyrelser
 • följa upp och utvärderar tillsynen
 • samarbeta och samverkar om tillsyn med andra EU-länder
 • ha hand om registren för produkter och bekämpningsmedel
 • producera statistikuppgifter. 

Sekretariat

 • Ekonomi
 • IT och IT-säkerhetsfrågor
 • HR
 • Juridik
 • Kommunikation.

Råd knutna till Kemikalieinspektionen

Insynsråd

Vid sidan generaldirektören, som själv ansvarar för Kemikalieinspektionens verksamhet,  har regeringen utsett ett insynsråd. Genom insynsrådet tillgodoses behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Toxikologiska rådet

Toxikologiska rådet är ett expertorgan för samråd med statliga myndigheter inom miljösektorn. Ledamöterna utses av Kemikalieinspektionen.

Näringslivsråd

Näringslivsrådet bildades i maj 2015 och syftet är att ge Kemikalieinspektionen och inbjudna deltagare från näringslivet möjlighet till en dialog på strategisk nivå om frågor inom myndighetens ansvarsområde och kemikaliefrågan i stort.