Organisation

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen är organiserad i generaldirektörens stab, tre avdelningar som speglar vårt uppdrag och fyra sekretariat.

Kemikalieinspektionens organisation

Kemikalieinspektionens arbete

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med att minska risken för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Läs mer om hur vi arbetar

Ledningsgrupp

I Kemikalieinspektionens ledningsgrupp sitter generaldirektören, de tre avdelningscheferna och de fyra sekretariatscheferna.

Kemikalieinspektionens ledningsgrupp

Avdelningarna

De tre avdelningarna speglar Kemikalieinspektionens uppdrag:

Läs mer om Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel

Läs mer om Tillstånd och upplysning

Läs mer om Tillsyn och statistik

Råd knutna till Kemikalieinspektionen

Insynsråd

Vid sidan generaldirektören, som själv ansvarar för Kemikalieinspektionens verksamhet, har regeringen utsett ett insynsråd. Genom insynsrådet tillgodoses behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Läs mer om insynsrådet Länk till annan webbplats.

Toxikologiska rådet

Toxikologiska rådet är ett expertorgan för samråd med statliga myndigheter inom miljösektorn. Ledamöterna utses av Kemikalieinspektionen.

Läs mer om Toxikologiska rådet Länk till annan webbplats.

Näringslivsråd

Näringslivsrådet bildades i maj 2015 och syftet är att ge Kemikalieinspektionen och inbjudna deltagare från näringslivet möjlighet till en dialog på strategisk nivå om frågor inom myndighetens ansvarsområde och kemikaliefrågan i stort.

Läs mer om Näringslivsrådet Länk till annan webbplats.

Samordningsgruppen för nya potentiella kemikaliehot - SamTox

Samordningsgruppen för nya potentiella kemikaliehot, SamTox, är en nybildad grupp som ska arbeta med att förebygga och hantera kemikalierisker i samhället. Tillsammans med Toxikologiska rådet ska SamTox också utgöra ett nätverk för ett effektivt samarbete mellan ansvariga myndigheter i händelse av ett kemikaliehot.

Läs mer om SamTox Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 8 februari 2023