Myndigheten är organiserad i generaldirektörens stab, tre avdelningar som speglar vårt uppdrag och fyra sekretariat.

Kemikalieinspektionens organisationsskiss

Kemikalieinspektionens organisationsskiss
(Illustration Per Thornéus)

Kemikalieinspektionens arbete

Kemikalieinspektionen arbetar med att minska riskerna för att människor, djur och miljön ska ta skada av kemikalier.

Ledningsgrupp

I Kemikalieinspektionens ledningsgrupp sitter generaldirektören, de tre avdelningscheferna och de fyra sekretariatscheferna.

Kemikalieinspektionens ledningsgrupp

Råd knutna till Kemikalieinspektionen

Insynsråd

Vid sidan generaldirektören, som själv ansvarar för Kemikalieinspektionens verksamhet, har regeringen utsett ett insynsråd. Genom insynsrådet tillgodoses behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Läs mer om insynsrådet.

Toxikologiska rådet

Toxikologiska rådet är ett expertorgan för samråd med statliga myndigheter inom miljösektorn. Ledamöterna utses av Kemikalieinspektionen.

Läs mer om Toxikologiska rådet.

Näringslivsråd

Näringslivsrådet bildades i maj 2015 och syftet är att ge Kemikalieinspektionen och inbjudna deltagare från näringslivet möjlighet till en dialog på strategisk nivå om frågor inom myndighetens ansvarsområde och kemikaliefrågan i stort.

Läs mer om Näringslivsrådet.

Samordningsgruppen för nya potentiella kemikaliehot - SamTox

Samordningsgruppen för nya potentiella kemikaliehot, SamTox, är en nybildad grupp som ska arbeta med att förebygga och hantera kemikalierisker i samhället. Tillsammans med Toxikologiska rådet ska SamTox också utgöra ett nätverk för ett effektivt samarbete mellan ansvariga myndigheter i händelse av ett kemikaliehot.

Läs mer om SamTox.