Vi utvecklar lagstiftning

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen är den myndighet som utvecklar strategier, policyer, kemikalieregler och andra styrmedel inom kemikalieområdet. Det gör vi nationellt, inom EU och internationellt. Vi arbetar också med internationellt utvecklingssamar­bete vad gäller kemikalieregler. Myndigheten är även en drivande part i arbetet med de svenska miljökvalitetsmålen.

Vi tar fram strategier och utför regeringsuppdrag

Kemikalieinspektionen utvecklar strategier och styrmedel, det vill säga andra påverkande faktorer och åtgärder, utöver kemikalielagstiftning. Sådana kan vi till exempel ta fram under ett uppdrag eller ett forskningsprojekt som vi fått i uppdrag att samordna och driva av regeringen. Ett exempel på ett regeringsuppdrag som pågår är Kemikalieinspektionens ansvar för arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Här är vi ansvariga för att följa upp, utvärdera och rapportera vårt arbete till regeringen.

Läs mer om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Läs mer om våra pågående regeringsuppdrag

Vi utvecklar ständigt samverkansformer och för strategiska dialoger med andra myndig­heter, näringslivet och övriga intressenter, inklusive arbetet med branschdia­loger. Här ingår den strategi som finns för Kemikalieinspektionens relationer med näringslivet för att få till en god samverkan mellan myndigheten och näringsliv i arbetet med företagens miljöarbete och att fasa ut skadliga ämnen från deras produkter. Kemikalieinspektionen är här sammankallande för och organiserar möten med Näringslivsrådet.

Kemikalieinspektionen för en egen omvärldsbevakning och omvärldsanalys samt samordnar forskningsfrågor som rör vårt verksamhetsområde.

Vi tar fram förslag till klassificering och begränsning av farliga ämnen

Kemikalieinspektionen tar fram egna och utvärderar andra EU-länders bedömningsunderlag till harmoniserad klassificering och märkning. Harmoniserad klassificering betyder att ansvariga myndigheter inom EU gemensamt har beslutat om denna. Leverantörer som vill sälja eller tillverka ett ämne på EU-marknaden måste då använda den harmoniserade klassificeringen.

Kemikalieinspektionen tar också fram egna och utvärderar andra EU-länders bedömningsunderlag för så kallade särskilt farliga ämnen. Särskilt farliga ämnen är ämnen som uppfyller kriterierna i Reach-förordningen. Dessa ämnen kan vara cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, miljöfarliga eller ha andra allvarliga egenskaper.

Läs mer om din rätt att få information i butik om särskilt farliga ämnen i varor

Läs mer om Reach-förordningen

Vi tar också fram egna och utvärderar andra EU-länders underlag för begränsningsämnen, alltså ämnen som Reach-förordningen ställer villkor på eller förbud mot vad gäller tillverkning, användning eller utsläppande på marknaden.

Läs mer om begränsningar av ämnen i Reach-förordningen

Vi koordinerar och driver Sveriges linje i arbetet med kemikalieregler på EU-nivå

Kemikalieinspektionen har regelbunden kontakt med Regeringskansliet, andra myndigheter och näringsli­vet i EU-frågor som rör vårt uppdrag. Det kan handla om att ta fram underlag inför svenska ståndpunkter samt att planera, samordna och bereda underlag inför de EU-möten vi är med på där vi representerar Sverige.

Vi bedömer och utvärderar kemiska ämnen

För att minska riskerna för hälsa och miljö behövs mer kunskap om kemiska ämnens inneboende egenskaper och hur människor och miljö exponeras för dem.

Som ett led i arbetet med att öka denna kunskap bedömer och utvärderar Kemikalieinspektionen verksamma ämnen i biocider och växtskyddsmedel. Vi gör också ämnesutvärderingar inom ramen för Reach-förordningen.

Vi är med och utvecklar den internationella kemikaliekontrollen

Kemikalieinspektionen deltar i flera olika internationella samarbeten som rör kemikaliekontroll och kemikalielagstiftning. Vi har också hand om frågor som gäller utvecklingssamarbete och tjänsteexporter inom ramen för vårt uppdrag.

I detta ingår att säkerställa förutsättningarna för arbetet, både internt på Kemikalieinspektionen och gentemot de externa aktörer som deltar i de olika samarbetena.

Vi förhandlar också fram nya utbildningsprogram om kemikaliekontroll. Utbildningarna riktar sig till handläggare på myndigheter i länder som inte har kommit lika långt i sin reglering, tillsyn samt tillståndsprövning av kemikalier.

Läs mer om vårt internationella arbete

Senast uppdaterad 5 april 2024