Toxikologiska rådet

Toxikologiska rådet är ett expertorgan för samråd mellan statliga myndigheter när det gäller frågor om kemiska ämnen som kan skada människors hälsa eller miljön. Rådet ska vara ett organ för aktiv och snabb omvärldsbevakning inom området nya potentiella kemikalierisker.

Flera myndigheter har i uppdrag att bedöma risker med kemiska ämnen och olika myndigheter har olika utgångspunkter. Toxikologiska rådet ska underlätta för myndigheter och forskare inom olika riskbedömningsområden att samordna sina kunskaper och att lära av varandra, att sprida kunskapen och identifiera behovet av ny kunskap. Toxikologiska rådet ska också vara ett stöd för SamTox och ett viktigt uppdrag är att ta fram underlag för SamTox arbete genom en årlig rapport. 

Ledamöterna i rådet representerar myndigheter med ansvar inom kemikaliekontrollen samt de delar av akademin som har kunskap inom området. Ledamöterna i Toxikologiska rådet bidrar med vetenskaplig och regulatorisk omvärldsbevakning från sina respektive myndigheter och forskningsområden. Rådets ledamöter träffas tre gånger årligen.

Toxikologiska rådets ledamöter 2017 – 2019

Ledamöter:

 • Patrik Andersson, professor, Kemiska institutionen, Umeå universitet.
 • Cecilia Berg, docent, Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet.
 • Marika Berglund, docent, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.
 • Åke Bergman, professor, SweTox.
 • Magnus Breitholtz, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet.
 • Bengt Fjällborg, filosofie doktor, Havs- och vattenmyndigheten.
 • Lisa Granelli, filosofie doktor, Formas.
 • Erika Gustafsson, medicine doktor, Läkemedelsverket.
 • Helene Ek Henning, filosofie doktor, Länsstyrelsen Östergötland.
 • Kristina Jakobsson, professor, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.
 • Sarah Josefsson, filosofie doktor, Sveriges Geologiska Undersökning. 
 • Anna Kärrman, docent, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet.
 • Karl Lilja, filosofie licentiat, Naturvårdsverket.
 • Bert-Ove Lund, docent, Kemikalieinspektionen.
 • Claes Löfström, filosofie doktor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 • Linda Molander, filosofie doktor, Folkhälsomyndigheten.
 • Lina Wendt Rasch, filosofie doktor, Kemikalieinspektionen (ordförande).
 • Lars Rylander, docent, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.
 • Salomon Sand, filosofie doktor, Livsmedelsverket.
 • Ulla Stenius, professor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.
 • Emma Westerholm, filosofie licentiat, Kemikalieinspektionen (vetenskaplig sekreterare).
 • Karin Wiberg, professor, Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Jens Åhman, docent, Arbetsmiljöverket.
 • Mikael Stark, civilingenjör, Statens geotekniska institut.

Rapporter

Årsrapport 2017-2018

Toxikologiska rådets årsrapport 2017-2018 beskriver utvecklingen av ett varningssystem för att tidigare kunna upptäcka nya potentiella kemikaliehot. I rapporten lyfts två prioriterade områden, PFAS i deponier och kadmiumexponering hos allmänheten. Rapporten finns på svenska och engelska.

Toxikologiska rådets årsrapport 2017-2018

Progress report for the Toxicological council 2017-2018