Toxikologiska rådet

Toxikologiska rådet är en expertorganisation som har till uppgift att underlätta snabb identifiering av kemiska ämnen som kan vara skadliga för människans hälsa eller för miljön. Toxikologiska rådet identifierar och utvärderar signaler på nya, potentiella och framväxande kemikalierisker och rapporterar fynden till SamTox.

Toxikologiska rådet organiseras av Kemikalieinspektionen och består av representanter från svenska myndigheter med ansvar inom kemikaliereglering och ett flertal universitet som täcker vetenskapliga områden relaterade till kemikalierisker. Ledamöterna i Toxikologiska rådet bidrar med vetenskaplig och regulatorisk omvärldsbevakning från sina respektive myndigheter och forskningsområden.

Toxikologiska rådets uppgift är att stärka den systematiska övervakningen och användningen av vetenskaplig information för att identifiera och utvärdera potentiella nya eller framväxande kemikalierisker. Rådet har beslutat att även ta med kända men otillräckligt åtgärdade kemikalierisker i sina utvärderingar. Rådet ska att förse Samordningsgruppen för nya toxikologiska kemikaliehot, SamTox med uppdaterad och relevant information.

Toxikologiska rådets ledamöter 2017 – 2019

Ledamöter:

 • Patrik Andersson, professor, Kemiska institutionen, Umeå universitet.
 • Cecilia Berg, docent, Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet.
 • Marika Berglund, docent, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.
 • Åke Bergman, seniorprofessor, Stockholms Universitet.
 • Magnus Breitholtz, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet.
 • Bengt Fjällborg, filosofie doktor, Havs- och vattenmyndigheten.
 • Lisa Granelli, filosofie doktor, Formas.
 • Erika Gustafsson, medicine doktor, Läkemedelsverket.
 • Helene Ek Henning, filosofie doktor, Länsstyrelsen Östergötland.
 • Kristina Jakobsson, professor, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.
 • Sarah Josefsson, filosofie doktor, Sveriges Geologiska Undersökning. 
 • Anna Kärrman, docent, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet.
 • Karl Lilja, filosofie licentiat, Naturvårdsverket.
 • Bert-Ove Lund, docent, Kemikalieinspektionen.
 • Claes Löfström, filosofie doktor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 • Linda Molander, filosofie doktor, Folkhälsomyndigheten.
 • Lina Wendt Rasch, filosofie doktor, Kemikalieinspektionen (ordförande).
 • Lars Rylander, docent, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.
 • Salomon Sand, filosofie doktor, Livsmedelsverket.
 • Ulla Stenius, professor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.
 • Emma Westerholm, filosofie licentiat, Kemikalieinspektionen (vetenskaplig sekreterare).
 • Karin Wiberg, professor, Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Jens Åhman, docent, Arbetsmiljöverket.
 • Mikael Stark, civilingenjör, Statens geotekniska institut.

Rapporter

Årsrapport 2018-2019

Toxikologiska rådets årsrapport 2018-2019 beskriver rådets arbete under 2019 med tre kända men otillräckligt hanterade kemikalierisker, okända PFAS, klorparaffiner och allergiframkallande ämnen, samt två prioriterade kemikaliegrupper för fortsatt utredning, flamskyddsmedel i pågående användning och ämnen med biocid verkan.

Toxikologiska rådets rapport 2018-2019

Årsrapport 2017-2018

Toxikologiska rådets årsrapport 2017-2018 beskriver utvecklingen av ett varningssystem för att tidigare kunna upptäcka nya potentiella kemikaliehot. I rapporten lyfts två prioriterade områden, PFAS i deponier och kadmiumexponering hos allmänheten. Rapporten finns på svenska och engelska.

Toxikologiska rådets årsrapport 2017-2018

Progress report for the Toxicological council 2017-2018