I slutet av varje år får Kemikalieinspektionen ett regleringsbrev. Där ger regeringen anvisningar för det kommande året om verksamhetsmål, uppdrag och finansiering och hur vår rapportering till regeringen ska gå till. Regeringen ger även uppdrag till oss utanför regleringsbrevets ram.

2017

Kartläggning av farliga ämnen

ur Regleringsbrev 2017

Nationell begränsning av plastpartiklar i kosmetiska produkter

ur Regleringsbrev 2017

FN:s havskonferens den 5-9 juni 2017

ur Regleringsbrev 2017

Moderna beredskapsjobb

ur Regleringsbrev 2017

2016

Regleringsbrev 2016

Analysera behovet och möjligheten att begränsa icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige

Regeringsbeslut den 1 september 2016. Regeringen uppdrar åt Kemikalieinspektionen att, i samråd med Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, analysera behovet och möjligheten att begränsa icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige. I detta ingår att analysera och redovisa konsekvenserna av förslagen. Uppdraget redovisades i maj 2017.

Rapport 4/17 Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige

Pressmeddelande: Kemikalieinspektionen planerar att skärpa reglerna för privat användning av växtskyddsmedel

 

Uppdrag om indikatorer för miljökvalitetsmålen och Generationsmålet

Kemikalieinspektionen och övriga målansvariga myndigheter (Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning) fick den 9 juni 2016 i uppdrag att göra en översyn av befintliga indikatorer för miljökvalitetsmålen och Generationsmålet. I uppdraget ingår att föreslå hur en samlad och begränsad uppsättning kostnadseffektiva indikatorer bör utformas för att ge en heltäckande bild av utvecklingen mot de nationella miljökvalitetsmålen och Generationsmålet samtidigt som relevanta delar av hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 beaktas. Varje målansvarig myndighet ansvarar för indikatorerna för sitt miljökvalitetsmål och ska redovisa faktablad till Naturvårdsverket för de indikatorer som valts ut. Kemikalieinspektionen redovisar faktablad för de indikatorer som rör miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Naturvårdsverket redovisade uppdraget till regeringen den 14 mars 2017.

Indikatorer för miljökvalitetsmålen på Naturvårdsverkets webbplats

 

Strategi för att främja giftfria och resurseffektiva kretslopp i EU och internationellt inom kemikalielagstiftningen

Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen ska ta fram en strategi för hur arbetet på internationell nivå och på EU-nivå ska bedrivas för att få ett genomslag för etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp. Exempel på områden som bör omfattas i strategin är hantering av återvunna material vid tillstånds- och begränsningsprocesser under Reach-förordningen samt utformning av villkor för biocidbehandlade varor vid godkännande av verksamma ämnen inom biocidlagstiftningen. Uppdraget redovisades den 13 juni 2016.

Rapport 7/16 Vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp

Pressmeddelande: Stark lagstiftning behövs för giftfria kretslopp

 

Strategi för Kemikalieinspektionens arbete med 3R-frågor

Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen ska, i enlighet med regeringens proposition 2013/14:41 Ändringar i djurskyddslagen, och i samråd med Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor, upprätta en strategi för myndighetens arbete med 3R-frågor. Med 3R avses, efter engelskans replace, reduce och refine, åtgärder som syftar till att ersätta, begränsa och förfina användningen av försöksdjur. Uppdraget redovisades i Kemikalieinspektionens årsredovisning för år 2016.

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2016

 

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen att aktivt ska bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD (2015) 177. Vi ska redogöra för vilka delmål i strategin som närmast berör vårt verksamhetsområde och hur myndigheten verkar genom strategin för att nå dessa mål. Vi ska även beakta näraliggande områden som faller under andra myndigheters huvudsakliga verksamhetsområden. Vi ska specificera de delmål där vi bedömer att ett samarbete behöver inledas med andra myndigheter och redogöra för hur en sådan samverkan ska ske.

Den första delredovisningen lämnades i mars 2016. Regeringsuppdraget pågår fram till 2020. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 31 januari varje år mellan 2017 och 2020.

Rapport 6/16 Redovisning av Kemikalieinspektionens arbete med delmål i Östersjöstrategin

Regeringsbeslutet

2015

Regleringsbrev 2015

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen förutom att göra en analys ska ta fram en fyraårsplan med åtgärder för att genomföra de delar av generationsmålet och miljökvalitetsmål som vi ansvarar för. I årsredovisningarna 2016–2019 ska vi redovisa hur planen genomförs. Naturvårdsverket ger vägledning i arbetet.

Rapport 3/16 Analys av Kemikalieinspektionens verksamhet i relation till miljömålen

Kemikalieinspektionens plan med åtgärdslista

 

Farliga ämnen i textil

Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen med utgångspunkt från de slutsatser och rekommendationer som vi lämnat i rapport 6/14 ska ta fram förslag till åtgärder för att minska riskerna. Vi ska dessutom föreslå ändringar i EU-lagstiftningen så att farliga ämnen i textil kan hanteras på ett riktigt sätt.

Uppdraget redovisades den 1 december 2015.

Rapport 9/15 Farliga kemiska ämnen i textil – förslag till riskhanterande åtgärder

 

Farliga ämnen i byggprodukter

Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen ska undersöka om det behövs svenska begränsningar av farliga ämnen i byggprodukter för att minska att barn utsätts för farliga ämnen. Vi ska göra en riskbedömning och föreslå eventuella regler för byggprodukter samt utreda vilka konsekvenser detta skulle få, till exempel genom att analysera påverkan på handeln med andra länder. Vi ska föra dialog med branschen och samråda med Boverket och Folkhälsomyndigheten. 

Uppdraget redovisades i december 2015. 

Rapport 8/15 Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler

 

Information om nanomaterial

Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen ska utreda hur en skyldighet skulle kunna utformas om att lämna information om innehåll av nanomaterial i kemiska produkter som anmäls till produktregistret. Vi ska föreslå eventuella regeländringar och bedöma konsekvenserna, inklusive göra en analys ur ett EU-rättsligt perspektiv. Vi ska samråda med Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket och andra berörda.

Uppdraget redovisades den 1 december 2015.

Rapport 10/15 Förslag om utökad anmälningsplikt för nanomaterial

 

Handlingsplan för att genomföra strategin om en giftfri vardag och nå
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 2015–2017

Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen ska vidareutveckla handlingsplanen och intensifiera arbetet. Vi ska bland annat identifiera och genomföra åtgärder för att minska riskerna med farliga kemikalier och om motiverat överväga att gå före med nationella begränsningar samt ta fram ett nationellt program för högfluorerade ämnen. Dessutom ska vi öka informationen om miljöanpassad upphandling och initiera nätverk för kommuner. Vi ska bedöma effekter och konsekvenser av de åtgärder vi föreslår. Uppdraget ska genomföras i samarbete med en rad myndigheter, näringslivet och organisationer och vi ska ha avstämningar med Regeringskansliet.

Vi ska redovisa uppdraget den 1 september 2017.

Regeringsbeslutet

 

Bistå Miljömålsrådet

Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen i ett nätverk med sexton andra myndigheter ska identifiera samarbeten och åtgärder samt bidra med sakkunskap och stödja Miljömålsrådet med underlag och konsekvensbedömningar. Senast den 1 mars varje år med början 2016 ska myndigheterna ta fram en lista med åtgärder som de avser att genomföra för att öka takten på arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Myndigheterna ska redovisa hur arbetet fortgår i sina respektive årsredovisningar.

Kemikalieinspektionens förslag till Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2018

Kemikalieinspektionens förslag till Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2017-2019

Kemikalieinspektionens plan och åtgärdslista 2016

Kemikalieinspektionens förslag till Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2016-2019

Rapport 3/16 Analys av Kemikalieinspektionens verksamhet i relation till miljömålen

Läs mer om Miljömålsrådet

 

Följa upp mål för förenklingsarbete på centrala myndigheter

Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen till Tillväxtverket årligen fram till 2021 rapporterar mål och indikatorer för förenklingsarbete inom områdena handläggningstider, bemötande, service och samråd.

Följa upp antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen deltar i arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan och kommunikationsstrategi, särskilt i fråga om desinfektionsmedel och antibakteriellt behandlade varor.

Vi rapporterar till Socialstyrelsen.

2014

Regleringsbrev 2014

Risker för miljö och hälsa med farliga kemikalier i textilier

Rapport 6/14 Chemicals in textiles - risk to human health and the environment.

 

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020 - skydda barnen bättre

Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen utifrån erfarenheterna med arbetet med "Handlingsplanen för en giftfri vardag 2011–2014" ska redovisa hur handlingsplanen kan vidareutvecklas för perioden 2015–2020.

Rapport 5/14: Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2020 - skydda barnen bättre.

För information om tidigare regeringsuppdrag, kontakta registrator.