Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Regeringsuppdrag

Innehållsförteckning:

I slutet av varje år får Kemikalieinspektionen ett regleringsbrev från regeringen. Där ger regeringen anvisningar för det kommande året om verksamhetsmål, uppdrag och finansiering samt hur vår rapportering till regeringen ska gå till. Regeringen ger även uppdrag till oss utanför regleringsbrevets ram.

Läs vårt regleringsbrev för 2023 på Ekonomistyrningsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs tidigare regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Pågående uppdrag

Giftfritt från början

Uppdraget "Giftfritt från början" har pågått 2021-2022 och ska redovisas till regeringen senast den 22 februari 2023. Under 2022 hade Kemikalieinspektionen i uppdrag att fortsätta stärka arbetet för en cirkulär ekonomi både nationellt, inom EU och globalt genom särskilda insatser med målet att produkter och varor är giftfria från början.

En del av uppdraget som handlar om att utreda vilka ämnen som förhindrar återvinning av plast fortsätter under 2023. Detta deluppdrag ska redovisas till regeringen senast den 1 november 2023.

Under 2022 har vi särskilt fokuserat på:

  • Insatser för utfasning av särskilt farliga ämnen, framför allt de som har en stor spridning i samhället och miljön, samt minska riskerna med andra farliga ämnen särskilt genom nya initiativ inom EU och internationellt.
  • Nya insatser för att främja att varor och material är giftfria redan från början, det vill säga redan i design- och produktionsledet.
  • Insatser gällande metodutveckling av tillsynen av ämnen i varor och kemiska produkter, särskilt med anledning av ökad e-handel och insatser för att stärka samarbetet med Tullverket.
  • Insatser för att stärka information och tillsynsvägledning avseende användningen av återvunnen råvara och redogöra för insatser som främjar användning av återvunnet material. Vi ska ytterligare tydliggöra gränsdragningen mellan avfalls- och kemikalielagstiftningen. I denna del ska Kemikalieinspektionen samarbeta med Naturvårdsverket.
  • Att utreda vilka ämnen som hindrar eller är problematiska för att plast, skummad plast och plastliknande material ska kunna återvinnas.

Läs mer om uppdraget Giftfritt från början

Bistå Miljömålsrådet

Kemikalieinspektionen är en av de myndigheter som har i uppdrag om att bistå Miljömålsrådet i sitt arbete. Uppdraget pågår till den 6 maj 2026.

Läs om Miljömålsrådet på sverigesmiljomal.se Länk till annan webbplats.

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder

Regeringen har gett i uppdrag åt statliga myndigheter att vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. Från och med i oktober 2022 till och med i april 2023 ska vi redovisa mängden köpt el och vilka åtgärder vi tagit för att minska vår elanvändning. Vi redovisar uppgifterna till Energimyndigheten som i sin tur sammanställer myndigheternas redovisningar till Regeringskansliet.

Läs om uppdraget att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen Länk till annan webbplats.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Kemikalieinspektionen ska redovisa hur vi arbetar för att ta tillvara erfarenheter från pandemin i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Vi ska särskilt beskriva vad vi kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen av uppdraget ska ske inom vårt miljöledningsarbete.

Nyligen avslutade uppdrag

Stärkt och utökad marknadskontroll inom kemikalieområdet

Kemikalieinspektionen har förberett arbetet med en stärkt och utökad marknadskontroll utifrån att myndigheten utsetts till marknadskontrollmyndighet inom kemikalieområdet. Vi har redovisat en plan för framtida insatser och hur arbetet bör utökas, samt har gjort en kostnadsberäkning för marknadskontrollen från och med 2024 och framåt. Uppdraget redovisades till regeringen i november 2022.

Läs rapporten: Regeringsuppdrag om en stärkt och utökad marknadskontroll inom kemikalieområdet

Högnivåmötet Stockholm+50

Kemikalieinspektionen har bistått regeringen i förberedelser för och genomförandet av högnivåmötet Stockholm+50 som ägde rum den 2–3 juni 2022.

Läs mer om Stockholm+50 på webbplatsen för mötet (på engelska) Länk till annan webbplats.

Uppdrag om att kartlägga och analysera tillgången till kemikalier för vattenrening

Kemikalieinspektionen har kartlagt och analyserat tillgången till kemikalier för vattenrening. Uppdraget är ett led i att öka förutsättningarna för en robust dricksvattenproduktion och avloppshantering. Vi har utfört uppdraget i samverkan med Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Kommerskollegium. Uppdraget redovisades till regeringen i maj 2022.

Läs rapporten: Kartläggning och analys av tillgången till kemikalier för vattenrening

Se över avgifter för bekämpningsmedel och allmänkemikalier

Kemikalieinspektionen har sett över avgifterna för bekämpningsmedel och allmänkemikalier. Vi har lämnat förslag på nya avgifter samt förslag på hur över- och underskotten som ackumulerats över tid kan reduceras till noll. Uppdraget redovisades till regeringen i februari 2022.

Läs rapporten: Regeringsuppdrag översyn av avgifter

E-handel

I januari 2021 redovisade Kemikalieinspektionen en analys av e-handelns särskilda utmaningar vad gäller varors innehåll av reglerade kemiska ämnen.

Läs rapporten: Ökad e-handel

Ökad datatillgänglighet

Kemikalieinspektionen redovisade i januari 2021 en plan för hur myndigheten framöver kan arbeta för ökad digitalisering, bland annat genom att öka tillgängligheten av öppen data i bekämpningsmedelsregistret.

Läs rapporten: Regeringsuppdrag datatillgänglighet

Utvärdering av kemikalieskatten

Skatteverket och Kemikalieinspektionen har 2020 och 2021 lämnat två rapporter till regeringen om utvärderingen av skatten på farliga ämnen i elektronik. Myndigheterna har bland annat föreslagit att skatten ska baseras på ämnens faroegenskaper så att varor som innehåller ämnen med högre farlighet beskattas mer än varor med mindre farliga ämnen.

Rapporterna om kemikalieskatten finns att läsa på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Handlingsplan för en giftfri vardag

I december 2020 slutredovisade Kemikalieinspektionen regeringsuppdraget om att arbeta med en handlingsplan för en giftfri vardag. Det var den tredje och sista programperioden i detta arbete. Den första programperioden löpte under 2011–2014 och därefter förlängdes uppdraget först under perioden 2015–2017 och sedan under åren 2018–2020.

Läs mer om uppdraget Handlingsplan för en giftfri vardag.

Läs slutrapporten: Vägen mot en giftfri vardag.

Kartläggning av farliga ämnen

Kemikalieinspektionens hade under 2017–2020 i uppdrag att kartlägga farliga ämnen som finns i varor och kemiska produkter och som ännu inte var begränsade i EU:s kemikalielagstiftning. Vi redovisade uppdraget till regeringen i december 2020.

Läs mer om Kemikalieinspektionens arbete med att kartlägga farliga ämnen.

Läs slutrapporten: Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017–2020

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Kemikalieinspektionen har haft i uppdrag att bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen i enlighet med EU-kommissionens handlingsplan. Vi har redogjort för vilka delmål i strategin som närmast berör myndighetens verksamhetsområde och hur vi genom strategin verkat för att nå målen. Uppdraget har redovisats till regeringen den 31 januari varje år mellan 2017 och 2022.

Mer information om avslutade uppdrag

För mer information om våra avslutade regeringsuppdrag, kontakta vår registrator.

Senast uppdaterad 9 januari 2023