Regeringsuppdrag

Innehållsförteckning:

I slutet av varje år får Kemikalieinspektionen ett regleringsbrev. Där ger regeringen anvisningar för det kommande året om verksamhetsmål, uppdrag och finansiering och hur vår rapportering till regeringen ska gå till. Regeringen ger även uppdrag till oss utanför regleringsbrevets ram.

Nya och ändrade uppdrag 2022

Läs vårt regleringsbrev för 2022 på Ekonomistyrningsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Giftfritt från början

Uppdraget "Giftfritt från början" startade 2021 och fortsätter 2022. Kemikalieinspektionen ska under 2022 fortsätta att stärka arbetet för en cirkulär ekonomi både nationellt, inom EU och globalt genom särskilda insatser med målet att produkter och varor är giftfria från början.

Under 2022 ska vi särskilt fokusera på:

  • Insatser för utfasning av särskilt farliga ämnen, framför allt de som har en stor spridning i samhället och miljön, samt minska riskerna med andra farliga ämnen särskilt genom nya initiativ inom EU och internationellt.
  • Nya insatser för att främja att varor och material är giftfria redan från början, det vill säga redan i design- och produktionsledet.
  • Insatser gällande metodutveckling av tillsynen av ämnen i varor och kemiska produkter, särskilt med anledning av ökad e-handel och insatser för att stärka samarbetet med Tullverket.
  • Insatser för att stärka information och tillsynsvägledning avseende användningen av återvunnen råvara och redogöra för insatser som främjar användning av återvunnet material. Vi ska ytterligare tydliggöra gränsdragningen mellan avfalls- och kemikalielagstiftningen. I denna del ska Kemikalieinspektionen samarbeta med Naturvårdsverket.
  • Att utreda vilka ämnen som hindrar eller är problematiska för att plast, skummad plast och plastliknande material ska kunna återvinnas.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 22 februari 2023. Den del av uppdraget som gäller att utreda frågan om plast ska redovisas senast den 1 november 2023.

Läs mer om uppdraget Giftfritt från början

Stärkt och utökad marknadskontroll inom kemikalieområdet

Kemikalieinspektionen ska förbereda arbetet med en stärkt och utökad marknadskontroll utifrån att myndigheten kommer att bli utsedd till marknadskontrollmyndighet inom kemikalieområdet under 2022.

Vi ska redovisa en plan för framtida insatser som ska säkerställa en effektiv och ändamålsenlig marknadskontroll på såväl central som kommunal nivå på kemikalieområdet. Vi ska också analysera kostnader för marknadskontrollen från och med 2024 och framåt.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 december 2022.

Högnivåmötet Stockholm+50

Kemikalieinspektionen ska bistå regeringen i förberedelser och genomförande av högnivåmötet Stockholm+50 som äger rum den 2-3 juni 2022.

Läs mer om högnivåmötet Stockholm+50 (på engelska) Länk till annan webbplats.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Kemikalieinspektionen ska redovisa hur vi arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin har inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Vi ska särskilt beskriva vad vi kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Redovisningen av uppdraget ska ske inom ramen för vårt miljöledningsarbete.

Pågående uppdrag

Se över avgifter för bekämpningsmedel och allmänkemikalier

Kemikalieinspektionen ska se över avgifterna för bekämpningsmedel och allmänkemikalier och lämna förslag på nya avgifter samt hur över- och underskotten som ackumulerats över tid kan reduceras till noll. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 28 februari 2022.

Bistå Miljömålsrådet

Uppdrag om att bistå Miljömålsrådet. Uppdraget pågår till den 6 maj 2022.

Uppdrag om att kartlägga och analysera tillgången till kemikalier för vattenrening

Kemikalieinspektionen ska kartlägga och analysera tillgången till kemikalier för vattenrening. Uppdraget är ett led i att öka förutsättningarna för en robust dricksvattenproduktion och avloppshantering. Vi ska utföra uppdraget i samverkan med Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Kommerskollegium. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2022.

Nyligen avslutade uppdrag

E-handel

Kemikalieinspektionen har i januari 2021 redovisat en analys av e-handelns särskilda utmaningar vad gäller varors innehåll av reglerade kemiska ämnen.

Läs rapporten Ökad e-handel.

Ökad datatillgänglighet

Kemikalieinspektionen har i januari 2021 redovisat en plan för hur myndigheten framöver kan arbeta för ökad digitalisering bland annat genom att öka tillgängligheten av så kallade öppen data i bekämpningsmedelsregistret.

Läs rapporten Regeringsuppdrag datatillgänglighet

Utvärdering av kemikalieskatten

Skatteverket och Kemikalieinspektionen har 2020 och 2021 lämnat in två rapporter om utvärderingen av skatten på farliga ämnen i elektronik till regeringen. Myndigheterna har bland annat föreslagit att skatten ska baseras på ämnens faroegenskaper så att varor som innehåller ämnen med högre farlighet beskattas mer än varor med mindre farliga ämnen.

Rapporterna är publicerade på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Handlingsplan för en giftfri vardag 2018–2020

Sista delen av Kemikalieinspektionens uppdrag att arbeta med handlingsplanen för en giftfri vardag 2018–2020 (se regleringsbrevet för 2018). Den första programperioden löpte under 2011–2014. Uppdraget förlängdes därefter i perioderna 2015–2017 och 2018–2020. Vi lämnade den tredje och sista slutredovisningen till regeringen i december 2020.

Läs mer om uppdraget Handlingsplan för en giftfri vardag.

Läs slutrapporten från uppdraget, Rapport 4/20: Vägen mot en giftfri vardag.

Kartläggning av farliga ämnen 2017–2020

Kemikalieinspektionens uppdrag att kartlägga farliga ämnen som finns i varor och kemiska produkter och som ännu inte är begränsade i EU:s kemikalielagstiftning. Kartläggningen genomfördes år 2017-2020.

Läs mer om Kemikalieinspektionens arbete med att kartlägga farliga ämnen.

Läs slutrapporten från uppdraget, Rapport Rapport 3/20: Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017 – 2020

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan 2017–2022

Kemikalieinspektionen har haft i uppdrag att bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen i enlighet med EU-kommissionens handlingsplan. Vi har redogjort för vilka delmål i strategin som närmast berör myndighetens verksamhetsområde och hur vi genom strategin verkat för att nå målen. Uppdraget har redovisats till regeringen den 31 januari varje år mellan 2017 och 2022.

Mer information om avslutade uppdrag

För mer information om våra avslutade regeringsuppdrag, kontakta vår registrator.

Senast uppdaterad 8 februari 2022