Regeringsuppdrag

Innehållsförteckning:

I slutet av varje år får Kemikalieinspektionen ett regleringsbrev. Där ger regeringen anvisningar för det kommande året om verksamhetsmål, uppdrag och finansiering och hur vår rapportering till regeringen ska gå till. Regeringen ger även uppdrag till oss utanför regleringsbrevets ram.

Nya uppdrag år 2021

Regleringsbrev 2021länk till annan webbplats

Giftfritt från början

Kemikalieinspektionen ska under 2021–2022 stärka arbetet för en giftfri cirkulär ekonomi både nationellt, inom EU och globalt genom särskilda insatser så att produkter och varor är giftfria från början.

Högnivåmöte Stockholm +50

Kemikalieinspektionen ska bistå regeringen i förberedelser och genomförande av högnivåmötet Stockholm+50 som äger rum år 2022.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 5 februari,
  • 29 april,
  • 30 juli,
  • 25 oktober.

Pågående uppdrag

E-handel

Kemikalieinspektionen ska redovisa en analys av e-handelns särskilda utmaningar vad gäller varors innehåll av reglerade kemiska ämnen samt vid behov föreslå samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella problem. Uppdraget ska redovisas senast den 29 januari 2021 till regeringen (Miljödepartementet).

Datatillgänglighet

Kemikalieinspektionen ska redovisa en plan för hur myndigheten framöver kan arbeta för en ökad digitalisering bland annat genom att öka tillgängligheten av så kallade öppen data i bekämpningsmedelsregistret. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 29 januari 2021.

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Regeringsbeslut den 22 december 2014, dnr N2014/5377/ENT. Rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 mars åren 2015–2021.

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

Uppdraget innebär att Kemikalieinspektionen ska bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen i enlighet med EU-kommissionens handlingsplan. Kemikalieinspektionen ska redogöra för vilka delmål i strategin som närmast berör myndighetens verksamhetsområde och hur vi verkar genom strategin för att nå dessa mål. Vi ska även försöka identifiera näraliggande områden som faller under andra myndigheters huvudsakliga verksamhetsområden. Vi ska specificera de delmål där vi bedömer att vi behöver inleda ett samarbete med andra myndigheter och redogöra för hur en sådan samverkan ska ske.

Den första delredovisningen lämnades i mars 2016. Regeringsuppdraget pågår fram till 2020. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 31 januari varje år mellan 2017 och 2020.

Rapport 6/16 Redovisning av Kemikalieinspektionens arbete med delmål i Östersjöstrategin

Rapport 2/17: Kemikalie­inspektionens medverkan i genom­för­andet av EU:s strategi för Öster­sjö­regionen och dess hand­lings­plan år 2016

Rapport 1/18: Kemikalieinspektionens medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan år 2017

Rapport 1/19: Kemikalieinspektionens medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan år 2018

Rapport 2/20: Kemikalieinspektionens medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan år 2019

Nyligen avslutade uppdrag

Handlingsplan för en giftfri vardag 2018–2020

Myndigheten ska fortsätta sitt arbete med handlingsplanen för en giftfri vardag 2018–2020 (se regleringsbrevet för 2018). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Läs mer om uppdraget Handlingsplan för en giftfri vardag.

Läs slutrapporten från uppdraget, Rapport 4/20: Vägen mot en giftfri vardag.

Kartläggning av farliga ämnen

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga farliga ämnen som finns i varor och kemiska produkter och som ännu inte är begränsade i EU:s kemikalielagstiftning. Kartläggningen ska vara slutförd år 2020.

Läs mer om Kemikalieinspektionens arbete med att kartlägga farliga ämnen.

Läs slutrapporten från uppdraget, Rapport Rapport 3/20: Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017 – 2020

Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens.

Regeringsbeslut om uppdrag till Kemikalieinspektionen den 16 mars 2017, dnr S2010/07655/FS, S2017/01706/FS (delvis). Uppdraget löper till och med 2020.

Mer information om avslutade uppdrag

För mer information om våra avslutade regeringsuppdrag, kontakta vår registrator.

Senast uppdaterad 15 januari 2021