Parc – ett unikt EU-samarbete om risker med kemikalier

Innehållsförteckning:

Parc, Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals, är ett nytt forskningsprogram inom EU där myndigheter och forskare samarbetar. Målet för Parc är att utveckla och stärka riskbedömningen och hanteringen av kemikalier inom EU. Parc startade i maj 2022 och kommer att pågå under 7 år.

Vad är Parc?

I Parc samarbetar myndigheter och forskare från olika sektorer och lagområden för att förbättra kemikaliekontrollen och främja en giftfri miljö, något som flera svenska myndigheter länge har efterfrågat. Det finns ett starkt engagemang i arbetet från såväl svenska myndigheter som myndigheter inom EU. Utöver flera svenska myndigheter deltar också ett stort antal forskare från svenska universitet och högskolor i arbetet med Parc.

Parc har en planerad finansiering på cirka 400 miljoner euro över sju år, vilket gör det till den enskilt största satsningen på forskning, utveckling och hantering av kemikalierisker som hittills gjorts inom EU. Parc är ett samfinansierat partnerskap vilket innebär att hälften av finansieringen kommer från Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation, och hälften från de medverkande länderna.

Läs mer om Parc på projektets egen webbplats. Länk till annan webbplats.

Vad gör Kemikalieinspektionen i Parc?

Kemikalieinspektionen är med och leder arbetet inom arbetspaket 6, som är ett av nio arbetspaket i Parc. Arbetspaket 6 handlar om hur vi kan se till att forskningen kommer till nytta för regulatorisk riskbedömning och för utveckling av kemikaliekontrollen. Samarbetet mellan myndigheter och forskare ger här möjlighet att bidra både till att fylla kunskapsluckor och att den nya kunskap och de metoder som utvecklas blir praktiskt användbara i myndigheternas arbete. Kemikalieinspektionen kommer också att representera Sverige i den strategiska styrgruppen för Parc på uppdrag av regeringen.

Kemikalieinspektionens engagemang i Parc är viktigt för att få till effektiva riskbedömningar av kemikalier och bättre bedömningar av miljöaspekter samt för att dessa bedömningar ska kunna användas i kemikalielagstiftningen. Arbetet i Par har stor potential att bidra till Kemikalieinspektionens och Sveriges arbete med hållbar kemikaliehantering för en bättre hälsa och miljö. Programmet är också en viktig plattform för att stödja medlemsländerna och EU-kommissionen med införandet av EU:s kemikaliestrategi.

Mer information/länkar

Läs mer om Parc på projektets egen webbplats. Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverket samordnar de svenska intressenterna och den svenska myndighetssamverkan kring Parc genom en nationell hubb. Hubben syftar till att främja svenskt engagemang i Parc samt att lyfta svenska prioriteringar.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Den franska myndigheten Anses är koordinator för hela Parc.

Läs mer om Parc på Anses webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs en mer omfattande beskrivning av Parc-projektet i artikeln "A walk in the PARC: developing and implementing 21st century chemical risk assessment in Europe" på Link.Springer.com. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 30 november 2023