Vi arbetar med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.

Vi tror du är intresserad av
Grenkontakt med fem kontakter

Reglerna i EU:s RoHS-direktiv börjar gälla för fler produkter

Från och med den 22 juli 2019 börjar reglerna i RoHS att gälla för elektriska och elektroniska produkter i kategori 11. Kategori 11 omfattar till exempel grenkontakter och elsladdar som säljs separat.

Person som tittar på en näthandelssida på en surfplatta.

Är du e-handlare?

Företag som säljer via internet ansvarar för att produkterna är säkra och uppfyller kemikaliereglerna.

Båt vid båthus

Båtbottenfärger

Här är några råd om du måste måla.

Brexit, Storbritanniens utträde ur EU.

Förbered dig för Storbritanniens utträde ur EU

Senast den 31 oktober 2019 är det planerat att Storbritannien ska lämna EU.

  • Aktuellt

Ftalater begränsas i elektriska och elektroniska produkter

Från och med 22 juli 2019 begränsas de fyra ftalaterna DEHP, BBP, DBP and DIBP i elektrisk och elektronisk utrustning i enlighet med RoHS-direktivet.

Ny nationell handlingsplan för växtskyddsmedel

Regeringen har beslutat om en ny nationell handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2019–2022. Nytt i handlingsplanen är bland annat ett särskilt mål som syftar till att begränsa växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter.

Återkallande av växtskyddsmedel med dikvat, propikonazol och pymetrozin

De verksamma ämnena dikvat, propikonazol och pymetrozin har inte fått förnyat godkännande inom EU. Därför har Kemikalieinspektionen beslutat om återkallande och perioder för utfasning av de växtskyddsmedel i Sverige som innehåller något av ämnena.

Slutdatum och sista ansökningsdatum för tillståndspliktiga ämnen i Reach

Nu närmar sig slutdatum och sista ansökningsdatum för flera tillståndspliktiga ämnen i Reach bilaga XIV. Slutdatum är det datum då du måste sluta sälja eller använda ett ämne som du inte har tillstånd för.

Presentationer från EU-informationsmöte

Den 11 april ordnade Kemikalieinspektionen ett EU-informationsmöte för företag och andra som är berörda av kemikalielagstiftningen. Nu finns filmer och presentationer från mötet tillgängliga på webben.

Vätskor till e-cigaretter 

Vätskor till e-cigaretter, så kallade e-vätskor, är kemiska produkter som omfattas av flera olika lagstiftningar. Både e-vätskor som innehåller nikotin och e-vätskor utan nikotin omfattas av regler som gäller dig som importerar, tillverkar eller säljer e-vätskor.

Förnyade godkännanden för växtskyddsmedel med glyfosat

Tre växtskyddsmedel som innehåller glyfosat har fått förnyat godkännande. För många produkter pågår fortfarande utvärderingen medan några produkter fasas ut.

FN-beslut om globalt stopp för högfluorerat ämne

2019-05-15 Det högfluorerade ämnet PFOA förbjuds på global nivå från och med i december 2020, med vissa tidsbegränsade undantag. Det har de 182 partsländerna i Stockholmskonventionen enats om. Förbudet gäller även PFOA-salter och över 800 ämnen som kan brytas ner till PFOA.

Ändringar i CLP-förordningen om klassificering och märkning till följd av ATP 12

2019-05-07 CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär att den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) införs i EU:s regelverk. Detta är den tolfte tekniska anpassningen (ATP) av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP 12.

Sverige och Frankrike föreslår förbud mot över tusen allergiframkallande ämnen i textil och läder

2019-04-26 Sverige och Frankrike föreslår ett EU-förbud mot mer än 1 000 allergiframkallande ämnen i bland annat kläder och skor. Enligt förslaget ska textil- och lädervaror som säljs till konsumenter inte få innehålla dessa ämnen över vissa haltgränser.

Irriterande ämnen läcker ut från squishies

2019-04-25 Kemikalieinspektionen har låtit testa 21 mjuka plastleksaker av typen squishies. Resultatet visar att det läckte ut kemiska ämnen som kan irritera ögon och luftvägar från alla squishies som undersöktes i projektet.

Kemikalieinspektionen beviljar inte dispens för växtskyddsmedlet Buctril i lökodlingar

2019-04-23 Kemikalieinspektionen har avslagit en ansökan om dispens för växtskyddsmedlet Buctril EC 225 i lökodlingar.

Kemikalieinspektionen överklagar inte domen om växtskyddsmedlet Gaucho

2019-04-15 Kemikalieinspektionen kommer inte att överklaga domen från mark- och miljödomstolen som upphäver myndighetens dispens för växtskyddsmedlet Gaucho WS 70.

Visa alla nyheter

Utbildning i produktsäkerhet för reklam- och profilproduktsföretag

2019-06-11 Säljer du give aways, till exempel power banks, tröjor, reflexer, badbollar? Som tillverkare, importör, distributör eller återförsäljare har du ansvar för att de produkter du säljer är säkra. Bland annat ska produkterna uppfylla de lagkrav som finns när det gäller innehåll av kemikalier, elsäkerhet och mekanisk säkerhet, förutom de formella krav som ställs på till exempel märkning.

Visa hela kalendern