Kort om produktregistret

Innehållsförteckning:

Produktregistret är en databas som innehåller information om kemiska produkter och biotekniska organismer i Sverige. Du som har ett företag som tillverkar eller för in produkter i Sverige måste lämna information om dina produkter till produktregistret. Exempel på information i databasen är produkternas sammansättning, användningsområde, funktion och årliga mängduppgifter.

Vem har ansvar att anmäla sin verksamhet till registret?

Om ditt företag yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige har du ett ansvar att anmäla din verksamhet till produktregistret, en så kallad verksamhetsanmälan. Reglerna gäller även för dig som i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på kemiska produkter i Sverige. Anmälningsplikten gäller om dina produkter har ett tulltaxenummer på den så kallade tullnummerlistan Länk till annan webbplats., som är en bilaga till Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Observera att även bekämpningsmedel finns med i tullnummerlistan.

Reglerna om anmälan till produktregistret hittar du här

Vilka produkter ska anmälas till registret?

Om den årliga volymen per produkt som du tillverkar eller för in i Sverige är minst 100 kg måste du också göra en produktanmälan. En produktanmälan innehåller produktens namn, årlig mängd, sammansättningsuppgifter, funktion och användningsområde, märkningsuppgifter med mera.

Det finns särskilda rapporteringskrav för produkter som innehåller högfluorerade ämnen PFAS eller nanomaterial.

Mer information om anmälningspliktiga produkter

Är din produkt ett bekämpningsmedel?

Om din produkt är ett anmälningspliktigt bekämpningsmedel måste du utöver att registrera produkten också ansöka om prövning för att få medlet godkänt innan du får sälja eller använda det i Sverige.

Läs mer om att ansöka om godkännande för biocidprodukt.

Läs mer om att ansöka om godkännande för växtskyddsmedel.

När ska man anmäla företaget och produkterna?

Du ska göra en verksamhetsanmälan senast när verksamheten startar.

En verksamhetsanmälan ska kompletteras med en produktanmälan senast den 28 februari under förutsättning att den tillverkade eller införda mängden av din produkt uppgått till minst 100 kg föregående år. Det innebär att den produkt som du för in under 2022 ska anmälas till produktregistret senast 28 februari 2023. Efter det ska du årligen redovisa mängden per produkt samt uppdatera din produktanmälan när det sker förändringar.

Utländska leverantörer kan behöva lämna uppgifter

I vissa fall har företaget som registrerar produkter till produktregistret inte tillgång till sammansättningen för produkterna. Till exempel är ett svenskt företag som importerar en produkt till Sverige från en utländsk leverantör skyldig att registrera produkten, men den utländska leverantören är den enda som har tillgång till produktens sammansättning. I sådana fall kan den utländska leverantören skicka sin produktsammansättning direkt till produktregistret, utan att kunden har tillgång till uppgifterna.

Läs mer om hur utländska leverantörer kan lämna uppgifter till produktregistret.

Hur anmäler man?

Du rapporterar till produktregistret elektroniskt genom vår e-portal Länk till annan webbplats.. Där finns tjänsterna samlade för att göra verksamhetsanmälan, produktanmälan och uppdatera dina produkter samt göra din årliga redovisning.

Läs mer om produktregistrets e-portal och hur du använder den

Hur används uppgifterna?

Informationen i produktregistret är ett viktigt underlag i det förebyggande arbetet med att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Informationen används bland annat som underlag för tillsynsmyndigheter i deras arbete med kemikaliekontroll och för att producera Sveriges officiella statistik över kemikalieanvändningen i Sverige. Uppgifterna i databasen används också som underlag vid utveckling av nya regler på kemikalieområdet.

Läs mer om tillsyn av kemikalier.

Läs mer om Kemikalieinspektionens statistik.

Andra myndigheter, organisationer, forskare och media använder också uppgifter från produktregistret i sitt arbete. Alla uppgifter som lämnas ut från produktregistret sekretessprövas, till exempel lämnar vi normalt inte ut uppgifter om enskilda produkter. De företag som finns registrerade i produktregistret offentliggörs i vårt Företagsregister.

Produktregistret i siffror

  • Cirka 2 700 anmälningspliktiga företag som rapporterar uppgifter till produktregistret.
  • Under 2020 registrerade företagen sammanlagt cirka 122 000 produkter.
  • Totalt innehåller registret uppgifter om fler än 300 000 kemiska produkter.

Nordiska produktregister

Produktregister med kemiska produkter finns även i Norge, Danmark och Finland. Uppgifter om hur kemikalier används i Norden finns i den gemensamma databasen SPIN och där hittar du även länkar till de andra nordiska ländernas produktregister.

Läs mer om hur kemikalier används i norden i SPIN databasen. Länk till annan webbplats.

Har du frågor till produktregistret?

Telefon

Direktnummer 08-519 41 183

Telefontider

Måndag–fredag 10:30–11:30 samt 13:00–14:00.

Senast uppdaterad 2 mars 2023