Sekretess och hantering av uppgifter i produktregistret

Kemikalieinspektionen producerar kemikaliestatistik som ska vara tillgänglig för alla, men statistiken och övriga uttag ur produktregistret sekretessprövas alltid. Som företagare kan du därför känna dig trygg med att lämna information om dina produkters sammansättningar, kvantiteter och leverantörers namn till oss.

Uppgifter såsom produktens sammansättning, kvantitet och leverantörens namn i produktregistret skyddas som huvudregel av sekretessbestämmelserna om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs.

Endast produktregistrets personal får registrera och hantera uppgifterna i databasen. Vi hanterar varje begäran om att få ta del av en databasuppgift individuellt och gör en sekretessbedömning.

De som lämnar uppgifter till registret har endast tillgång till uppgifter de själva lämnat. Uppgifter som andra lämnar, till exempel en leverantör i ett annat land, har en särskild skyddsmarkering i databasen som gör dem oåtkomliga för andra än registerpersonalen.

Leverantörer utanför Sverige kan lämna uppgifter om en produkts sammansättning direkt till produktregistret, som registrerar uppgifterna som en "delprodukt" eller "produkt i produkt". Denna produkt får ett registreringsnummer, A-nummer, som det rapporterande företaget kan referera till i produktanmälan samt använda i kontakt med registret.

Bestämmelser om den sekretess som gäller för Kemikalieinspektionens verksamhet finns i offentlighets- och sekretesslagen och offentlighets- och sekretessförordningen och därför kan Kemikalieinspektionen inte underteckna en sekretessförbindelse om att inte lämna ut uppgifter ur produktregistret.

Läs mer om offentlighet och sekretess

Senast uppdaterad 15 juli 2020