Pågående remisser och remissvar

Innehållsförteckning:

Här hittar du de senaste pågående remisserna från oss. och remissvaren som vi lämnat till regeringen eller andra myndigheter.

Aktuella remisser

Bifogat finns Kemikalieinspektionens förslag till en ny författning med föreskrifter
om bekämpningsmedel.

Bakgrunden till förslaget är att Kemikalieinspektionen har gjort en översyn av
föreskrifterna (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. Huvudsyftet med översynen
har varit att ta fram föreskrifter som är mer överskådliga och har en enklare och
tydligare utformning än de gällande bestämmelserna.
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Synpunkter på remissen önskas senast den 13 oktober 2021. Synpunkterna kan
lämnas via e-post till kemi@kemi.se eller via brev till:

Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg

Vänligen ange diarienummer 4.7-H21-05425 i svaret.

Frågor om remissen kan ställas till Åsa Wiklund Fredström,
tfn 08-519 413 34.

PM förslag till föreskrifter om bekämpningsmedel 4.7-H21-05425 PDF 641 kB , 771.9 kB.

Bilaga förslag föreskrifter om bekämpningsmedel 4.7-H21-05425 PDF 111 kB , 174.3 kB.

Remissmissiv 4.7-H21-05425 PDF 418 kB , 428.7 kB.

Sändlista 4.7-H21-05425 PDF 454 kB , 467.8 kB.

Se ett urval av tidigare remisser här.

Remissvar och andra skrivelser från Kemikalie­inspek­tionen

Remissvar 2021

22 september

Remissvar om betänkandet Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (PDF136 kB) , 135.2 kB.

26 augusti

Remissvar om betänkandet Använd det som fungerar (PDF 251 kB) , 251 kB.

26 augusti

Remissvar om betänkandet Hårdare regler för nya nikotinprodukter (PDF 209 kB) , 208.8 kB.

16 juni

Remissvar om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång , 97 kB.

21 maj 2021

Remissvar om betänkandet Havet och människan (PDF 250 kB) , 249.5 kB.

20 maj 2021

Remissvar om promemorian Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet (PDF 139 kB) , 138.5 kB.

14 april 2021

Remissvar om promemorian ”Ordning och reda på avfallet” (PDF 120 kB) , 120 kB.

31 mars 2021
Remissvar om utkast till lagrådsremissen Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning (PDF 126 kB) , 125.6 kB.

17 mars 2021
Remissvar om Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen (PDF 179 kB) , 179 kB.

17 mars 2021
Remissvar om EU-kommissionens förslag till förordning om batterier (PDF 208 kB) , 207.7 kB.

2021-03-16
Om Miljöprövningsutredningens förfrågan om samråd med statliga förvaltningsmyndigheter (Komm2020/00635/M2020:06-23) , 130.4 kB.

2021-03-15
Om genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning , 136.7 kB.

2021-03-10
Om utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket SOU 2020:71 , 136.3 kB.

2021-03-10
Om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över insatsvaror och produktion i jordbruket , 108.9 kB.

2021-03-10
Om SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil (M2020/02005) , 219.8 kB.

2021-03-08
Om Miljödepartementets promemoria Genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsförbränning och livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin (Dnr M2021/00285) , 175.4 kB.

2021-02-10
Om Jämlikhetskommissionens betänkande "En gemensam angelägenhet" (SOU 2020:46) , 107.4 kB.

2021-02-03
Om EU-kommissionens förslag om en läkemedels­strategi för Europa , 123.6 kB.

2021-01-29
Om förslag till ändring för att utöka möjligheten till undantag för försvarsintressen i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer , 149 kB.

2021-01-13
Om Europeiska kommissionens förslag om en europeisk hälsounion och att stärka EU:s förmåga att hantera gränsöverskridande hälsohot , 105.7 kB.

2021-01-13
Om Naturvårdsverkets hemställan i ärende om tillåtlighetsprövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken av bekämpning av översvämningsmygg inom områden i Forshaga kommun , 105.5 kB.

2021-01-13
Om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013, COM (2020) 673 , 114.5 kB.

Remissvar 2020

2020-12-18
Om betänkandet av engångsartikelutredningen, Skatt på engångsartiklar SOU 2020:48 , 141.9 kB.

2020-12-10
Om betänkandet Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar (SOU 2020:13) , 108.6 kB.

2020-12-02
Om Trafikverkets rapport för Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037 , 420.6 kB.

2020-12-01
Om betänkandet Enhetlig och effektiv marknads-kontroll (SOU 2020:49) , 202.1 kB.

2020-10-21
Om promemorian Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper (M2020/01079/Ke) , 163.9 kB.

2020-10-14
Om ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38) , 166.2 kB.

2020-10-01
Om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige , 99.3 kB.

2020-09-23
Om betänkandet Skatt på modet (SOU 2020:20) , 181.9 kB.

2020-09-18
Om rörande EU:s strategi ”Från jord till bord” COM (2020) 381 final , 137.9 kB.

2020-09-08
Om betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” , 173.1 kB.

2020-08-27
Om frihandelsdelen i Associationsavtalet mellan EU och Mercosur , 199.1 kB.

2020-08-27
Om Naturvårdsverkets förslag på jakttider N2020/01735/FJR , 99.6 kB.

2020-06-18
Om promemorian om förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden med mera , 136.4 kB.

2020-06-12
Om Naturvårdsverkets ställningstagande gällande toxikologiska referensvärden för trikloretylen (TCE) och perkloretylen (PCE) , 102.4 kB.

2020-06-10
Om promemorian åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19 , 67.1 kB.

2020-05-29
Om Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (SOU 2019:45) , 91.2 kB.

2020-05-27
Om Naturvårdsverkets skrivelser om förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall , 31.8 kB.

2020-05-26
Om departementspromemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6) , 46.7 kB.

2020-05-25
Om promemorian Åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19 , 30.9 kB.

2020-05-19
Om betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) , 96.3 kB.

2020-05-19
Om betänkandet Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4) , 35.5 kB.

2020-05-19
Om promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer , 30.2 kB.

2020-05-07
Om promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer , 69.8 kB.

2020-05-06
Om promemorian Klimatdeklaration för byggnader , 30.8 kB.

2020-05-06
Om Betänkandet Modernare byggregler SOU 2019:68 , 30.2 kB.

2020-05-04
Om Finansdepartementets promemoria Beskattning av högkoncentrerade e-vätskor , 100.8 kB.

2020-04-21
Om betänkandet En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66) , 125.5 kB.

2020-04-16
Remissvar om Undersökningssamråd gällande betydande miljöpåverkan utifrån revidering av nationella avfallsplanen och avfallsförebyggandeprogrammet enligt krav i artikel 28 och 29 i EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) , 31.9 kB.

2020-04-16
Remissvar om Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet , 30.3 kB.

2020-04-08
Om betänkandet Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43) , 25.2 kB.

2020-03-26
Om betänkandet Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63) , 30.8 kB.

2020-03-20
Om Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet , 39.9 kB.

2020-03-11
Om Läkemedelsverkets framställan om höjning av avgifterna i förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika , 60.4 kB.

2020-03-04
Om anpassning av bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion till EU:s nya förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter , 60.2 kB.

2020-03-04
Om Ds 2019:32 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 , 61.6 kB.

2020-02-20
Om samråd enligt miljöprövningsförordningen inför ansökan om tillstånd för återvinning av avfall för anläggningsändamål vid Norrbottens flygflottilj F 21 Luleå , 90.4 kB.

2020-02-12
Om promemorian Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat , 61.8 kB.

2020-02-06
Om förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling , 91.2 kB.

2020-02-05
Om promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter , 137.5 kB.

2020-02-05
Om prövning för bekämpning av larver av översvämningsmygg inom områden i Forshaga kommun , 90.1 kB.

2020-01-29
Om prövning avseende myggbekämpning i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker , 89.9 kB.

Tidigare remissvar

För tidigare remisser eller remissvar, vänligen kontakta vår registrator.

Senast uppdaterad 23 september 2021