Pågående remisser och remissvar

Innehållsförteckning:

Här hittar du de senaste pågående remisserna från oss. och remissvaren som vi lämnat till regeringen eller andra myndigheter.

Aktuella remisser

Bifogat finns förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Ändringarna avser införande av ett undantag från RoHS-direktivet för sexvärt krom som korrosionsskydd i gasdrivna absorptionsvärmepumpar.

Det föreslås också en ändring i 12 kap. avseende rapportering till den så kallade SCIP-databasen.

Enligt 5 § kan rapporteringen göras av en enda representant som utsetts enligt Reach-förordningen. Det föreslås att bestämmelsen upphävs.

Synpunkter på remissen önskas senast den 2 juni 2023.

Synpunkter kan lämnas via e-post (kemi@kemi.se) eller med brev till: Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg.

Ange diarienummer 4.7-H23-05215.

Frågor om remissen kan ställas till: Johan Forsberg, telefon 08-519 41 325.

PM med konsekvensbeskrivning (PDF 167 kB) , 167 kB.

Ändringsföreskrift KIFS 2023:X (PDF 126 kB) , 125.5 kB.

Remissmissiv diarienummer 4.7-H23-05215 (PDF 51 kB) , 50.7 kB.

Remissvar och andra skrivelser från Kemikalie­inspek­tionen

Remissvar 2023

10 maj
Kemikalieinspektionens remissvar om Europaparlamentets och rådets förordning (KOM (2023) 98) om ändring av förordning (EU) 2019/1009 vad gäller digital märkning av EU-gödselprodukter (PDF 207 kB) , 206.5 kB.

10 maj
Kemikalieinspektionens Remissvar om Promemoria med förslag till författningsändringar med anledning av EU-förbud mot användning av blyhagel vid skjutning i och nära våtmark (PDF 204 kB) , 204.1 kB.

26 april
Remissvar om EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial - European Critical Raw Materials Act (PDF 179 kB) , 178.8 kB.

22 mars
Kemikalieinspektionens remissvar om Europeiska kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (PDF 218 kB) , 217.4 kB.

13 mars
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PDF 254 kB) , 253.5 kB.

1 mars
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag på revidering av rådets direktiv 98/98/24/EC och Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/37/EC gällande gränsvärden för bly och dess oorganiska föreningar och diisocyanater (PDF 130 kB) , 129.2 kB.

16 februari
Kemikalieinspektionens remissvar om Naturvårdsverkets skrivelse Grovavfall och farligt avfall, KN2023/00159 (PDF 118 kB) , 117.6 kB.

15 februari
Kemikalieinspektionens remissvar om betänkandet Friska djur behöver inte antibiotika - bättre verkan genom internationell påverkan (SOU 2022:43) (PDF 99 kB) , 98.3 kB.

7 februari
Kemikalieinspektionens remissvar om Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens, Ju2022/03499 (PDF 117 kB) , 116.6 kB.

1 februari
Kemikalieinspektionens remissvar om Europeiska kommissionens förslag till revidering av ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), prioämnesdirektivet (2008/105/EC) och grundvattendirektivet (2006/118/EC) (PDF 139 kB) , 138 kB.

Remissvar 2022

14 december
Kemikalieinspektionens remissvar om promemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22), Fi2022/02452 (PDF 182 kB) , 181.5 kB.

14 december
Kemikalieinspektionens remissvar om Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar, M2022/01775 (PDF 99 kB) , 98.3 kB.

14 december
Kemikalieinspektionens remissvar om ändringar i svavelförordningen: Skyldigheter för bunkerleverantörer, M2022/02127 (PDF 111 kB) , 110.7 kB.

7 december
Kemikalieinspektionens remissvar om utredningen Lokal och regional klimatomställning, M2022/01830 (PDF 152 kB) , 152.1 kB.

7 december
Kemikalieinspektionens remissvar om utredningen Lokal och regional klimatomställning, M2022/01829 (PDF 170 kB) , 169.3 kB.

30 november 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om promemorian Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det elektroniska registret E-PRTR (PDF 96 kB) , 95.6 kB.

23 november 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om EU-förordning om minimikrav för återanvändning av vatten, M2022/01152 (PDF 198 kb) , 197.7 kB.

19 oktober 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv, SOU 2022:42 (PDF 160 kB) , 159.6 kB.

19 oktober 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om promemorian Tillfälliga åtgärder för att underlätta bränslebyte för fjärrvärmeanläggningar (PDF 96 kB) , 95.7 kB.

19 oktober 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om Klimaträttsutredningens slutbetänkande Rätt för klimatet, SOU 2022:21 (PDF 96 kB) , 95.9 kB.

19 oktober 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om Europeiska kommissionens förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden (PDF 108 kB) , 107.2 kB.

19 oktober 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om Naturvårdsverkets och Statskontorets översyn av avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (PDF 123 kB) , 122.7 kB.

19 oktober 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel (PDF 189 kB) , 188.3 kB.

21 september 2022
Remissvar om Miljömålsberedningens delbetänkande ”Sveriges globala klimatavtryck” (PDF 94 kB) , 195.8 kB.

13 september 2022
Remissvar om SOU 2022:33 ”Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen” (PDF 94 kB) , 93.9 kB.

29 augusti 2022
Remissvar om förslag till Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet och upphävande Europeiska kommissionens förslag till revidering av Ozonförordningen ( PDF 149 kB) , 148.5 kB.

29 augusti 2022
Remissvar om Kommissionens förslag på reviderad f-gasförordning (PDF 171 kB) , 170.4 kB.

1 juli 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om förslag till Sveriges nationella handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2023–2027 (PDF 222 kB) , 221.1 kB.

29 juni 2022
Remissvar angående industriutsläppsportalsförordning och industriutsläppsdirektiv (PDF 202kB) , 201.5 kB.

15 juni 2022
Remissvar om skrivelsen Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet (PDF 96 kB) , 95.5 kB.

14 juni 2022
Remissvar om Livsmedelsverkets förslag till nya föreskrifter om dricksvatten (PDF 165 kB) , 164.4 kB.

25 maj 2022
Remissvar om Europeiska kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter (PDF 247 kB) , 246.9 kB.

18 maj 2022
Remissvar: Kompletterande promemoria till betänkandet enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) – förslag till förordningsändringar del 2 (PDF 186 kB) , 185.1 kB.

11 maj 2022
Remissvar om Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information (PDF 100 kB) , 99.9 kB.

20 april 2022
Remissvar om EU-kommissionens förslag till en ny byggproduktförordning (PDF 159 kB) , 158.6 kB.

12 april 2022
Remissvar om promemorian En enklare och tydligare kemikalieskatt (Fi2022/00478) (PDF 181 kB) , 180.4 kB.

9 mars 2022
Remissvar om EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om transporter av avfall COM (2021) 709 (PDF 151 kB) , 150.5 kB.

2 mars 2022
Remissvar om betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalité (SOU 2021:81) (PDF 118 kB) , 118.4 kB.

16 februari 2022
Remissvar om Utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning del 2 (PDF 200 kB) , 199.6 kB.

26 januari 2022
Remissvar om Promemorian Producentansvar för bilar respektive däck – nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv (PDF 178 kB) , 177.3 kB.

Tidigare remissvar

För att få tillgång till tidigare remissvar, vänligen kontakta vår registrator.

Senast uppdaterad 15 maj 2023