Pågående remisser och remissvar

Innehållsförteckning:

Här hittar du de senaste pågående remisserna från oss. och remissvaren som vi lämnat till regeringen eller andra myndigheter.

Aktuella remisser

Just nu finns det inga aktuella remisser.

Remissvar och andra skrivelser från Kemikalie­inspek­tionen

Remissvar 2023

15 november
Kemikalieinspektionens synpunkter inför energiforskningspropositionen med riktlinjer och prioriteringar för forskning och innovation på energiområdet (PDF 150 kB) , 149.1 kB.

10 november
Kemikalieinspektionens remissvar om ansökan om myggbekämpning under 2024 i Forshaga kommun (PDF 57 kB) , 56.5 kB.

26 oktober
Kemikalieinspektionens remissvar om En inre marknad för digitala tjänster – Kompletteringar och ändringar i svensk rätt (SOU 2023:39) (PDF 141 kB) , 140.3 kB.

24 oktober
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag på förordning om cirkularitetskrav för fordon (PDF 214 kB) , 213.2 kB.

24 oktober
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet (2008/98/EG) (PDF 235 kB) , 149.1 kB.

24 oktober
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag till direktiv om markhälsa och resiliens (PDF 149 kB) , 149.1 kB.

24 oktober
Kemikalieinspektionens synpunkter på regeringens forskningspolitik (PDF 213 kB) , 213 kB.

24 oktober
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s kvicksilverförordning (2017/852) (PDF 197 kB) , 196.7 kB.

18 oktober
Kemikalieinspektionens remissvar om förslag till EU-förordning om leksakers säkerhet (PDF 254 kB) , 253.8 kB.

20 september
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen (PDF 150 kB) , 149.6 kB.

20 september
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel (PDF 156 kB) , 155.5 kB.

20 september
Kemikalieinspektionens remissvar om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik COM (2023) 402 (PDF 123 kB) , 122.9 kB.

13 september
Kemikalieinspektionens remissvar om promemorian om författningsändringar med anledning av EU:s kvicksilverförordning (PDF 162 kB) , 162 kB.

30 augusti
Kemikalieinspektionens remissvar om Europeiska kommissionens förslag till ny förordning om tvätt- och rengöringsmedel (PDF 314 kB) , 313.5 kB.

1 augusti
Kemikalieinspektionens remissvar om promemorian Cirkulär hantering av textil och textilavfall (PDF 56 kB) , 55.9 kB.

5 juli
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag till direktiv om styrkande och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden – Green claims (PDF 131 kB) , 130.7 kB.

28 juni
Kemikalieinspektionens remissvar på departementsskrivelsen - En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier (PDF 121 kB) , 120.7 kB.

7 juni
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens patentpaket och tillhörande konsekvensanalyser PDF 122 kB) , 121.3 kB.

25 maj
Kemikalieinspektionens remissvar om en inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter (SOU 2023:2) (PDF 165 kB) , 164.4 kB.

10 maj
Kemikalieinspektionens remissvar om Europaparlamentets och rådets förordning (KOM (2023) 98) om ändring av förordning (EU) 2019/1009 vad gäller digital märkning av EU-gödselprodukter (PDF 207 kB) , 206.5 kB.

10 maj
Kemikalieinspektionens Remissvar om Promemoria med förslag till författningsändringar med anledning av EU-förbud mot användning av blyhagel vid skjutning i och nära våtmark (PDF 204 kB) , 204.1 kB.

26 april
Remissvar om EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial - European Critical Raw Materials Act (PDF 179 kB) , 178.8 kB.

22 mars
Kemikalieinspektionens remissvar om Europeiska kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (PDF 218 kB) , 217.4 kB.

13 mars
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PDF 254 kB) , 253.5 kB.

1 mars
Kemikalieinspektionens remissvar om EU-kommissionens förslag på revidering av rådets direktiv 98/98/24/EC och Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/37/EC gällande gränsvärden för bly och dess oorganiska föreningar och diisocyanater (PDF 130 kB) , 129.2 kB.

16 februari
Kemikalieinspektionens remissvar om Naturvårdsverkets skrivelse Grovavfall och farligt avfall, KN2023/00159 (PDF 118 kB) , 117.6 kB.

15 februari
Kemikalieinspektionens remissvar om betänkandet Friska djur behöver inte antibiotika - bättre verkan genom internationell påverkan (SOU 2022:43) (PDF 99 kB) , 98.3 kB.

7 februari
Kemikalieinspektionens remissvar om Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens, Ju2022/03499 (PDF 117 kB) , 116.6 kB.

1 februari
Kemikalieinspektionens remissvar om Europeiska kommissionens förslag till revidering av ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), prioämnesdirektivet (2008/105/EC) och grundvattendirektivet (2006/118/EC) (PDF 139 kB) , 138 kB.

Remissvar 2022

14 december
Kemikalieinspektionens remissvar om promemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22), Fi2022/02452 (PDF 182 kB) , 181.5 kB.

14 december
Kemikalieinspektionens remissvar om Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar, M2022/01775 (PDF 99 kB) , 98.3 kB.

14 december
Kemikalieinspektionens remissvar om ändringar i svavelförordningen: Skyldigheter för bunkerleverantörer, M2022/02127 (PDF 111 kB) , 110.7 kB.

7 december
Kemikalieinspektionens remissvar om utredningen Lokal och regional klimatomställning, M2022/01830 (PDF 152 kB) , 152.1 kB.

7 december
Kemikalieinspektionens remissvar om utredningen Lokal och regional klimatomställning, M2022/01829 (PDF 170 kB) , 169.3 kB.

30 november 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om promemorian Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det elektroniska registret E-PRTR (PDF 96 kB) , 95.6 kB.

23 november 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om EU-förordning om minimikrav för återanvändning av vatten, M2022/01152 (PDF 198 kb) , 197.7 kB.

19 oktober 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv, SOU 2022:42 (PDF 160 kB) , 159.6 kB.

19 oktober 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om promemorian Tillfälliga åtgärder för att underlätta bränslebyte för fjärrvärmeanläggningar (PDF 96 kB) , 95.7 kB.

19 oktober 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om Klimaträttsutredningens slutbetänkande Rätt för klimatet, SOU 2022:21 (PDF 96 kB) , 95.9 kB.

19 oktober 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om Europeiska kommissionens förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden (PDF 108 kB) , 107.2 kB.

19 oktober 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om Naturvårdsverkets och Statskontorets översyn av avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (PDF 123 kB) , 122.7 kB.

19 oktober 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel (PDF 189 kB) , 188.3 kB.

21 september 2022
Remissvar om Miljömålsberedningens delbetänkande ”Sveriges globala klimatavtryck” (PDF 94 kB) , 195.8 kB.

13 september 2022
Remissvar om SOU 2022:33 ”Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen” (PDF 94 kB) , 93.9 kB.

29 augusti 2022
Remissvar om förslag till Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet och upphävande Europeiska kommissionens förslag till revidering av Ozonförordningen ( PDF 149 kB) , 148.5 kB.

29 augusti 2022
Remissvar om Kommissionens förslag på reviderad f-gasförordning (PDF 171 kB) , 170.4 kB.

1 juli 2022
Kemikalieinspektionens remissvar om förslag till Sveriges nationella handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2023–2027 (PDF 222 kB) , 221.1 kB.

29 juni 2022
Remissvar angående industriutsläppsportalsförordning och industriutsläppsdirektiv (PDF 202kB) , 201.5 kB.

15 juni 2022
Remissvar om skrivelsen Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet (PDF 96 kB) , 95.5 kB.

14 juni 2022
Remissvar om Livsmedelsverkets förslag till nya föreskrifter om dricksvatten (PDF 165 kB) , 164.4 kB.

25 maj 2022
Remissvar om Europeiska kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter (PDF 247 kB) , 246.9 kB.

18 maj 2022
Remissvar: Kompletterande promemoria till betänkandet enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) – förslag till förordningsändringar del 2 (PDF 186 kB) , 185.1 kB.

11 maj 2022
Remissvar om Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information (PDF 100 kB) , 99.9 kB.

20 april 2022
Remissvar om EU-kommissionens förslag till en ny byggproduktförordning (PDF 159 kB) , 158.6 kB.

12 april 2022
Remissvar om promemorian En enklare och tydligare kemikalieskatt (Fi2022/00478) (PDF 181 kB) , 180.4 kB.

9 mars 2022
Remissvar om EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om transporter av avfall COM (2021) 709 (PDF 151 kB) , 150.5 kB.

2 mars 2022
Remissvar om betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalité (SOU 2021:81) (PDF 118 kB) , 118.4 kB.

16 februari 2022
Remissvar om Utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning del 2 (PDF 200 kB) , 199.6 kB.

26 januari 2022
Remissvar om Promemorian Producentansvar för bilar respektive däck – nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv (PDF 178 kB) , 177.3 kB.

Tidigare remissvar

För att få tillgång till tidigare remissvar, vänligen kontakta vår registrator.

Senast uppdaterad 23 februari 2024