Pågående remisser och remissvar

Innehållsförteckning:

Här hittar du de senaste pågående remisserna från oss. och remissvaren som vi lämnat till regeringen eller andra myndigheter.

Aktuella remisser

Bifogat finns förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Ändringarna avser införande av ett undantag från RoHS-direktivet.
Synpunkter på remissen önskas senast den 24 augusti 2021.

Synpunkter kan lämnas per post eller via e-post (kemi@kemi.se).

Frågor om remissen kan ställas till Magnus Petersson på telefon 08 519 41 306 eller Louise Modin på telefon 08 519 41 139.

Ange diarienummer H21-05098 i svaret.

KIFS 2021:X, H21- , 52.1 kB.05098, PDF 52 kB , 52.1 kB.

Konsekvensutredning H21-05098, PDF 475 kB , 475.2 kB.

Remissmissiv H21-05098, 72 kB , 71.8 kB.

Sändlista, H21-05098, PDF 414kB , 413.7 kB.

Se ett urval av tidigare remisser här.

Remissvar och andra skrivelser från Kemikalie­inspek­tionen

Remissvar 2021


16 juni

Remissvar om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång , 97 kB.

21 maj 2021

Remissvar om betänkandet Havet och människan (PDF 250 kB) , 249.5 kB.

20 maj 2021

Remissvar om promemorian Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet (PDF 139 kB) , 138.5 kB.

14 april 2021

Remissvar om promemorian ”Ordning och reda på avfallet” (PDF 120 kB) , 120 kB.

31 mars 2021
Remissvar om utkast till lagrådsremissen Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning (PDF 126 kB) , 125.6 kB.

17 mars 2021
Remissvar om Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen (PDF 179 kB) , 179 kB.

17 mars 2021
Remissvar om EU-kommissionens förslag till förordning om batterier (PDF 208 kB) , 207.7 kB.

2021-03-16
Om Miljöprövningsutredningens förfrågan om samråd med statliga förvaltningsmyndigheter (Komm2020/00635/M2020:06-23) , 130.4 kB.

2021-03-15
Om genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning , 136.7 kB.

2021-03-10
Om utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket SOU 2020:71 , 136.3 kB.

2021-03-10
Om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över insatsvaror och produktion i jordbruket , 108.9 kB.

2021-03-10
Om SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil (M2020/02005) , 219.8 kB.

2021-03-08
Om Miljödepartementets promemoria Genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsförbränning och livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin (Dnr M2021/00285) , 175.4 kB.

2021-02-10
Om Jämlikhetskommissionens betänkande "En gemensam angelägenhet" (SOU 2020:46) , 107.4 kB.

2021-02-03
Om EU-kommissionens förslag om en läkemedels­strategi för Europa , 123.6 kB.

2021-01-29
Om förslag till ändring för att utöka möjligheten till undantag för försvarsintressen i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer , 149 kB.

2021-01-13
Om Europeiska kommissionens förslag om en europeisk hälsounion och att stärka EU:s förmåga att hantera gränsöverskridande hälsohot , 105.7 kB.

2021-01-13
Om Naturvårdsverkets hemställan i ärende om tillåtlighetsprövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken av bekämpning av översvämningsmygg inom områden i Forshaga kommun , 105.5 kB.

2021-01-13
Om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013, COM (2020) 673 , 114.5 kB.

Remissvar 2020

2020-12-18
Om betänkandet av engångsartikelutredningen, Skatt på engångsartiklar SOU 2020:48 , 141.9 kB.

2020-12-10
Om betänkandet Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar (SOU 2020:13) , 108.6 kB.

2020-12-02
Om Trafikverkets rapport för Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022–2033 och 2022–2037 , 420.6 kB.

2020-12-01
Om betänkandet Enhetlig och effektiv marknads-kontroll (SOU 2020:49) , 202.1 kB.

2020-10-21
Om promemorian Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper (M2020/01079/Ke) , 163.9 kB.

2020-10-14
Om ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38) , 166.2 kB.

2020-10-01
Om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige , 99.3 kB.

2020-09-23
Om betänkandet Skatt på modet (SOU 2020:20) , 181.9 kB.

2020-09-18
Om rörande EU:s strategi ”Från jord till bord” COM (2020) 381 final , 137.9 kB.

2020-09-08
Om betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” , 173.1 kB.

2020-08-27
Om frihandelsdelen i Associationsavtalet mellan EU och Mercosur , 199.1 kB.

2020-08-27
Om Naturvårdsverkets förslag på jakttider N2020/01735/FJR , 99.6 kB.

2020-06-18
Om promemorian om förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden med mera , 136.4 kB.

2020-06-12
Om Naturvårdsverkets ställningstagande gällande toxikologiska referensvärden för trikloretylen (TCE) och perkloretylen (PCE) , 102.4 kB.

2020-06-10
Om promemorian åtgärder för att underlätta brådskande lagring av timmer i samband med covid-19 , 67.1 kB.

2020-05-29
Om Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (SOU 2019:45) , 91.2 kB.

2020-05-27
Om Naturvårdsverkets skrivelser om förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall , 31.8 kB.

2020-05-26
Om departementspromemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6) , 46.7 kB.

2020-05-25
Om promemorian Åtgärder för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med covid-19 , 30.9 kB.

2020-05-19
Om betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) , 96.3 kB.

2020-05-19
Om betänkandet Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4) , 35.5 kB.

2020-05-19
Om promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer , 30.2 kB.

2020-05-07
Om promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer , 69.8 kB.

2020-05-06
Om promemorian Klimatdeklaration för byggnader , 30.8 kB.

2020-05-06
Om Betänkandet Modernare byggregler SOU 2019:68 , 30.2 kB.

2020-05-04
Om Finansdepartementets promemoria Beskattning av högkoncentrerade e-vätskor , 100.8 kB.

2020-04-21
Om betänkandet En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66) , 125.5 kB.

2020-04-16
Remissvar om Undersökningssamråd gällande betydande miljöpåverkan utifrån revidering av nationella avfallsplanen och avfallsförebyggandeprogrammet enligt krav i artikel 28 och 29 i EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) , 31.9 kB.

2020-04-16
Remissvar om Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet , 30.3 kB.

2020-04-08
Om betänkandet Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43) , 25.2 kB.

2020-03-26
Om betänkandet Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63) , 30.8 kB.

2020-03-20
Om Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet , 39.9 kB.

2020-03-11
Om Läkemedelsverkets framställan om höjning av avgifterna i förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika , 60.4 kB.

2020-03-04
Om anpassning av bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion till EU:s nya förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter , 60.2 kB.

2020-03-04
Om Ds 2019:32 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 , 61.6 kB.

2020-02-20
Om samråd enligt miljöprövningsförordningen inför ansökan om tillstånd för återvinning av avfall för anläggningsändamål vid Norrbottens flygflottilj F 21 Luleå , 90.4 kB.

2020-02-12
Om promemorian Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat , 61.8 kB.

2020-02-06
Om förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling , 91.2 kB.

2020-02-05
Om promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter , 137.5 kB.

2020-02-05
Om prövning för bekämpning av larver av översvämningsmygg inom områden i Forshaga kommun , 90.1 kB.

2020-01-29
Om prövning avseende myggbekämpning i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker , 89.9 kB.

Tidigare remissvar

För tidigare remisser eller remissvar, vänligen kontakta vår registrator.

Senast uppdaterad 18 juni 2021