Agenda 2030 – Vi arbetar för en hållbar värld

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen arbetar med kemikaliefrågan inte bara i Sverige och i EU, utan även globalt. Det gör vi utifrån riksdagens miljömål och FN:s 17 mål för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Kemikalieinspektionen och Agenda 2030

FN:s generalförsamling beslutade i september 2015 om Agenda 2030 som innehåller 17 globala mål för hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Några av de största utmaningarna i arbetet för hållbar utveckling är att användningen och produktionen av kemikalier ökar kraftigt i världen, och att en allt större andel sker i länder med stora brister i kemikaliekontrollen. Den globala handeln med kemikalier och varor leder till att farliga kemiska ämnen sprids vid tillverkningen, under användningen och i avfallsledet. Det är därför viktigt med fortsatt internationellt utvecklingssamarbete för att bidra till hållbar utveckling. De farligaste kemikalierna som sprids över världen behöver också kunna begränsas på global nivå.

Kemikalieinspektionen arbetar nationellt, inom EU och globalt med att utveckla regler för kemiska produkter och varor, och för att på andra sätt få samhällets olika aktörer att agera förebyggande så att människor, djur och miljö inte utsätts för skadliga kemikalier. Vi ser att förebyggande kemikaliekontroll på alla dessa nivåer är en förutsättning för att nå de 17 målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Vårt arbete bidrar på olika sätt till alla mål och genom det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö bidrar vi direkt till åtta av dem, bland annat hållbara produktions- och konsumtionsmönster, hälsosamma liv och rent vatten.

Exempel på hur Kemikalieinspektionens arbete bidrar till Agenda 2030

Textildialogen

Textildialogen ska bidra till minskad miljö- och hälsopåverkan från textilbranschen i hela värdekedjan för att skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp. Genom dialog och medskapande som metod vill Naturvårdverket och Kemikalieinspektionen involvera berörda aktörer för att skapa handlingskraft runt relevanta frågor i den textila värdekedjan. Dialogen sker i samarbete med myndigheter, forskare, textilbransch och frivillig organisationer samt andra aktörer inom textilområdet.

ITP – Internationellt utbildningsprogram för kapacitetsutveckling

Programmet fokuserar på hur nationell kemikaliekontroll kan byggas upp och organiseras. Frågor som tas upp är exempelvis hur man i ett land kan utveckla kunskapen om kemiska ämnen och blandningar, hur man informerar om kemikaliers egenskaper samt hur man gör bedömningar av vilka risker användningen av kemikalier är förknippade med. I programmet behandlas också olika strategier för hur man kan minska dessa risker samt vilka metoder som kan användas för att se till att olika aktörer känner till och följer lagstiftningen på området.

Läs mer om ITP

EU:s strategi för cirkulär ekonomi

Kemikalieinspektionen har en aktiv roll i implementeringen av EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi. Arbetet omfattar bland annat avfallsdirektiven, plaststrategin och strategin för gränsytorna mellan EUs kemikalie-, avfalls- och produktlagstiftningar.

Kemikalier i barns vardag

Barn är särskilt känsliga för farliga kemiska ämnen. Därför har Kemikalieinspektionen samlat kunskap om sådant som kan göra det lättare att göra medvetna kemikaliesmarta val i vardagen och skydda barnen bättre. Vi ger också råd till privatpersoner och skolor/förskolor om hur de kan skydda barnen.

Läs mer om kemikalier i barns vardag

Senast uppdaterad 24 augusti 2021