Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Tidigare remisser

Innehållsförteckning:

Här visar vi ett urval av våra tidigare remisser där svarstiden har gått ut.

Utgångna remisser från 2022

Bifogat finns förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper.

Förslaget innebär att förbudet mot att använda allergiframkallande doftämnen i leksaker utökas med tre ämnen och att kravet på att ange allergiframkallande doftämnen på leksaker utökas med 61 ämnen. Vidare införs nya gränsvärden för anilin som används i leksaker avsedda för barn under 36 månader eller i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen.

Synpunkter på remissen önskas senast den 29 april 2022.

Synpunkter kan lämnas till kemi@kemi.se eller med brev till: Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg.

Vänligen ange diarienummer H22-03991 i svaret.

Frågor om remissen kan ställas till Elsa Rosén, telefon 08-519 41 331.

Konsekvensutredning av förslag till ändringsföreskrifter av KIFS 2017:8 (PDF 160 kB) , 160.1 kB.

Förslag om ändring i KIFS 2017:8 diarienummer H22-03991 (PDF 142 kB) , 141.5 kB.

Remissmissiv diarienummer H22-03991 (PDF 143 kB) , 143.2 kB.

Bifogat finns förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Ändringarna avser införande av fyra undantag från RoHS-direktivet. Undantagen gäller:

  • Användning av kvicksilver och bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) i vissa medicintekniska produkter,
  • Användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) och diisobutylftalat (DIBP) i återvunna reservdelar för medicintekniska produkter.

Synpunkter på remissen önskas senast 16 mars 2022.

Synpunkter kan lämnas via e-post (kemi@kemi.se) eller per post. Ange diarienummer 4.7-H22-00089.

Frågor om remissen kan ställas till: Johan Forsberg. telefon: 08-519 41 325.

PM med konsekvensutredning om ändring i KIFS 2017:7 diarienummer 4.7-H22-00089 (PDF 161 kB). , 176.9 kB.

Förslag om ändring i KIFS 2017:7 diarienummer 4.7-H22-00089 (PDF 128 kB). , 115.3 kB.

Remissmissiv diarienummer 4.7-H22-00089 (PDF 116 kB). , 140.8 kB.

Utgångna remisser från 2021

Bifogat finns Kemikalieinspektionens förslag till en ny författning med föreskrifter
om bekämpningsmedel.

Bakgrunden till förslaget är att Kemikalieinspektionen har gjort en översyn av
föreskrifterna (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. Huvudsyftet med översynen
har varit att ta fram föreskrifter som är mer överskådliga och har en enklare och
tydligare utformning än de gällande bestämmelserna.
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Synpunkter på remissen önskas senast den 13 oktober 2021. Synpunkterna kan
lämnas via e-post till kemi@kemi.se eller via brev till:

Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg

Vänligen ange diarienummer 4.7-H21-05425 i svaret.

Frågor om remissen kan ställas till Åsa Wiklund Fredström,
tfn 08-519 413 34.

PM förslag till föreskrifter om bekämpningsmedel 4.7-H21-05425 PDF 641 kB , 771.9 kB.

Bilaga förslag föreskrifter om bekämpningsmedel 4.7-H21-05425 PDF 111 kB , 174.3 kB.

Remissmissiv 4.7-H21-05425 PDF 418 kB , 428.7 kB.

Sändlista 4.7-H21-05425 PDF 454 kB , 467.8 kB.

Bifogat finns förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Ändringarna avser införande av ett undantag från RoHS-direktivet.
Synpunkter på remissen önskas senast den 24 augusti 2021.

Synpunkter kan lämnas per post eller via e-post (kemi@kemi.se).

Frågor om remissen kan ställas till Magnus Petersson på telefon 08 519 41 306 eller Louise Modin på telefon 08 519 41 139.

Ange diarienummer H21-05098 i svaret.

KIFS 2021:X, H21- , 52.1 kB.05098, PDF 52 kB , 52.1 kB.

Konsekvensutredning H21-05098, PDF 475 kB , 475.2 kB.

Remissmissiv H21-05098, 72 kB , 71.8 kB.

Sändlista, H21-05098, PDF 414kB , 413.7 kB.

Tidigare remisser

För att få tillgång till fler remisser där sista svarsdatum har passerat, vänligen kontakta vår registrator.

Senast uppdaterad 2 maj 2022