Tidigare remisser

Innehållsförteckning:

Här visar vi ett urval av våra tidigare remisser där svarstiden har gått ut.

Utgångna remisser från 2021

Förslaget gäller sänkta gränsvärden för migration av aluminium från leksaker eller delar av leksaker och nya gränsvärden för formaldehyd som används i leksaker avsedda för barn under 36 månader eller i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen. De nu gällande gränsvärdena för aluminium har utvärderats och efter rekommendation från Europeiska kommissionens expertgrupp har gränsvärdena sänkts genom en ändring i leksaksdirektivet. Formaldehyd är ett cancerframkallande ämne för vilket det tidigare inte funnits särskilda gränsvärden i leksaksdirektivet. Kommissionen har genom en ändring i leksaksdirektivet och mot bakgrund av tillgängliga vetenskapliga rön från bland annat Världshälsoorganisationen och rekommendationer från kommissionens expertgrupp beslutat om gränsvärden för formaldehyd i de olika typer av leksaksmaterial som ämnet kan förekomma.

Detta förslag avser att implementera de nya respektive sänkta gränsvärdena i Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Ange diarienummer 4.7-H21-02923 i svaret.

Remissmissiv med sändlista 4.7-H21-02923, PDF 436 kB , 435.4 kB.

Författningsförslag 4.7-H21-02923, PDF 36 kB , 35.4 kB.

Konsekvensutredning 4.7-H21-02923, PDF 461 kB , 460.7 kB.

Bifogat finns förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Ändringarna avser införande av fyra undantag från RoHS-direktivet. Genom förslaget utvidgas också undantaget från skyldigheten att anmäla särskilt farliga ämnen i varor till den så kallade SCIP-databasen till att gälla fler försvarsintressen.

Synpunkter på remissen önskas senast 16 februari 2021. Synpunkter kan lämnas via e-post (kemi@kemi.se) eller per post. Ange diarienummer H21-02922 i svaret.

Frågor om remissen kan ställas till: Johan Forsberg, på telefon 08-519 41 325.

Remissmissiv med sändlista 4.7-H21-02922, PDF 424 kB. , 423.1 kB.

Konsekvensutredning 4.7-H21-02922, PDF 493 kB. , 492.7 kB.

Författningsförslag 4.7-H21-02922, PDF 113 kB. , 112.7 kB.

Kemikalieinspektionen föreslår att myndighetens föreskrifter (KIFS 2020:3) om märkning och säkerhetshetsdatablad, ska fortsätta att gälla till och med den 30 september 2021. Föreskrifterna gäller undantag från språkkraven som innebär att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska för hand- och ytdesinfektionsmedel som ska användas yrkesmässigt.

Utbrottet av covid-19 har klassificerats som en pandemi och hot mot människors hälsa. Smittspridningen ligger fortsatt på en hög nivå. Användningen av desinfektionsmedel har ökat och det finns risk för brist på desinfektionsmedel för användning som kan begränsa spridningen av Coronavirus SARS-CoV-2. Den ökade användningen riskerar även att ge upphov till en generell bristsituation för desinfektionsmedel i vården och andra samhällsviktiga verksamheter. Språkkraven om att märkning och säkerhetsdatablad ska vara på svenska kan medföra att leveranser av desinfektionsmedel fördröjs.

Ange diarienummer H21-03359 i svaret.

Remissmissiv med sändlista H21-03359, PDF 129 kB. , 128.7 kB.

PM med konsekvensanalys H21-03359, PDF 201 kB. , 200.1 kB.

Tidigare remisser

Kemikalieinspektionen föreslår ett undantag från kravet i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer på tillstånd för icke yrkesmässig hantering av särskilt farliga kemiska produkter. Undantaget avser nikotinhaltiga vätskor till elektroniska cigaretter och till påfyllningsbehållare för elektroniska cigaretter. Som en följd av detta föreslår Kemikalieinspektionen även ett undantag från bestämmelsen i samma förordning om att överlåtelse till någon som på ett icke yrkesmässigt sätt ska hantera särskilt farliga kemiska produkter endast får ske till den som har ett tillstånd för sin hantering.

Ange diarienumret H20-06300 i svaret.

Remissmissiv H20-06300 (PDF 420 kB) , 419.9 kB.

Sändlista H20-06300 (PDF 45 kB) , 44.8 kB.

Förslag till föreskrifter för e-vätskor (53 kB) , 52.5 kB.

Ändringarna avser dels nya kriterier för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklasser, dels undantag från det av regeringen föreslagna förbudet i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden.

Synpunkter på remissen önskas senast den 22 september 2020. Synpunkterna kan lämnas via e-post (kemi@kemi.se) eller per post. Ange diarienummer 4.7-H20-06473.

Remissmissiv (PDF 107 kB) , 102.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sändlista (PDF 154 kB) , 153.1 kB, öppnas i nytt fönster.

PM med författningsförslag och konsekvensutredning (PDF 282 kB) , 281.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport 4/17 - Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige (PDF 858 kB) , 857.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 23 april 2021