Tidigare remisser

Innehållsförteckning:

Här visar vi ett urval av våra tidigare remisser där svarstiden har gått ut.

Utgångna remisser från 2022

Bifogat finns förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Ändringarna avser införande av ett undantag från RoHS-direktivet för sexvärt krom som korrosionsskydd i gasdrivna absorptionsvärmepumpar.

Det föreslås också en ändring i 12 kap. avseende rapportering till den så kallade SCIP-databasen.

Enligt 5 § kan rapporteringen göras av en enda representant som utsetts enligt Reach-förordningen. Det föreslås att bestämmelsen upphävs.

Synpunkter på remissen önskas senast den 2 juni 2023.

Synpunkter kan lämnas via e-post (kemi@kemi.se) eller med brev till: Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg.

Ange diarienummer 4.7-H23-05215.

Frågor om remissen kan ställas till: Johan Forsberg, telefon 08-519 41 325.

PM med konsekvensbeskrivning (PDF 167 kB) , 167 kB.

Ändringsföreskrift KIFS 2023:X (PDF 126 kB) , 125.5 kB.

Remissmissiv diarienummer 4.7-H23-05215 (PDF 51 kB) , 50.7 kB.

Bifogat finns förslag till genomförande av ett nytt och ett förnyat undantag enligt RoHS-direktivet. I samband med dessa föreslagna föreskriftsändringar genomförs även två redaktionella ändringar som inte innebär några ändringar i sak.

Förslaget innebär att två undantag införs i bilaga 5 till föreskrifterna. Undantagen avser:

 • Bly i supraledande kablar och ledningar av vismutstrontiumkalcium-kopparoxid och bly i elektriska anslutningar till dessa.
 • Bly i vissa produkter för magnetisk resonanstomografi.

Synpunkter på remissen önskas senast den 20 januari 2023.

Synpunkter kan lämnas till kemi@kemi.se eller med brev till: Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg.

Ange diarienummer 4.7-H22-08995.

Frågor om remissen kan ställas till Sofie Johansson, tel: 08-519 414 53.

PM med konsekvensutredning (PDF 200 kB) , 199.7 kB.

Ändringsföreskrift KIFS 2023:1 (PDF 115 kB) , 114.6 kB.

Remissmissiv diarienummer H22-08995 (PDF 105 kB) , 119.8 kB.

Bifogat finns förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Förslaget innebär att vissa undantag från det svenska förbudet mot kvicksilver förlängs.

Synpunkter på remissen önskas senast den 14 oktober 2022.

Synpunkter kan lämnas till kemi@kemi.se eller med brev till: Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg.

Vänligen ange diarienummer H22-06036 i svaret.

Frågor om remissen kan ställas till Louise Modin tfn. 08-519 411 39.

Förslag till föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer, diarienummer H22-06036 , 157 kB.

Konsekvensutredningen avseende ändring av föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, diarienummer H22-06036 , 154 kB.

Remissmissiv, diarienummer H22-06036 , 146.6 kB.

Sändlista, diarienummer H22-06036 , 123.4 kB.

Bifogat finns remiss om förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

I Sverige finns ett tillståndssystem för konsumentanvändning och yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Vilka produkter som ska anses som särskilt farliga fastställs i Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Förslaget till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter avseende definitionen av särskilt farliga kemiska produkter innebär att det införs krav på tillstånd för icke-yrkesmässig hantering (konsumentanvändning) av frätande produkter som innehåller kaliumhydroxid eller natriumhydroxid och som är avsedda att användas för rensning och rengöring av avlopp. Förslaget grundar sig i att antalet olyckor med dessa produkter ökar.

Synpunkter på remissen önskas senast 9 september 2022.

Synpunkter kan lämnas via e-post (kemi@kemi.se) eller per post. Ange diarienummer enligt ovan.

Frågor om remissen kan ställas till: Johan Forsberg, tel. 08-519 413 25, e-post johan.forsberg@kemi.se.

Vänligen ange diarienummer 4.7-H22-05224 i svaret.

PM Förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer 4.7-H22-05224 PDF 377 kB , 378 kB.

Remissmissiv diarienummer 4.7-H22-05224 PDF 119 kB , 119.7 kB.

Bifogat finns förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Ändringarna avser ett antal undantag från RoHS-direktivet. Undantagen gäller huvudsakligen användning av kvicksilver i:

 • kallkatodlysrör och lysrör med extern elektrod,
 • högtrycksnatriumlampor
 • enkelsocklade lysrörslampor,
 • metallhalidlampor,
 • andra urladdningslampor för särskilda ändamål,
 • lågtrycksurladdningslampor,
 • icke-linjära trebandslysrör,
 • dubbelsocklade linjära lysrör,
 • lysrör för andra allmänna belysningsändamål och särskilda ändamål.

Vissa av undantagen har förlängts, andra kommer att upphöra att gälla efter en övergångstid.

Synpunkter på remissen önskas senast 17 augusti 2022. Synpunkter kan lämnas via e-post (kemi@kemi.se) eller per post. Ange diarienummer 4.7-H22-05622.

Frågor om remissen kan ställas till Johan Forsberg, telefon 08-519 41 325.

Förslag till föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer, diarienummer 4.7-H22-05622. , 181.3 kB.

PM om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer - genomförande av undantag enligt RoHS-direktivet, diarienummer 4.7-H22-05622. , 226.7 kB.

Bifogat finns förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper.

Förslaget innebär att förbudet mot att använda allergiframkallande doftämnen i leksaker utökas med tre ämnen och att kravet på att ange allergiframkallande doftämnen på leksaker utökas med 61 ämnen. Vidare införs nya gränsvärden för anilin som används i leksaker avsedda för barn under 36 månader eller i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen.

Synpunkter på remissen önskas senast den 29 april 2022.

Synpunkter kan lämnas till kemi@kemi.se eller med brev till: Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg.

Vänligen ange diarienummer H22-03991 i svaret.

Frågor om remissen kan ställas till Elsa Rosén, telefon 08-519 41 331.

Konsekvensutredning av förslag till ändringsföreskrifter av KIFS 2017:8 (PDF 160 kB) , 160.1 kB.

Förslag om ändring i KIFS 2017:8 diarienummer H22-03991 (PDF 142 kB) , 141.5 kB.

Remissmissiv diarienummer H22-03991 (PDF 143 kB) , 143.2 kB.

Bifogat finns förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Ändringarna avser införande av fyra undantag från RoHS-direktivet. Undantagen gäller:

 • Användning av kvicksilver och bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) i vissa medicintekniska produkter,
 • Användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) och diisobutylftalat (DIBP) i återvunna reservdelar för medicintekniska produkter.

Synpunkter på remissen önskas senast 16 mars 2022.

Synpunkter kan lämnas via e-post (kemi@kemi.se) eller per post. Ange diarienummer 4.7-H22-00089.

Frågor om remissen kan ställas till: Johan Forsberg. telefon: 08-519 41 325.

PM med konsekvensutredning om ändring i KIFS 2017:7 diarienummer 4.7-H22-00089 (PDF 161 kB). , 176.9 kB.

Förslag om ändring i KIFS 2017:7 diarienummer 4.7-H22-00089 (PDF 128 kB). , 115.3 kB.

Remissmissiv diarienummer 4.7-H22-00089 (PDF 116 kB). , 140.8 kB.

Utgångna remisser från 2021

Bifogat finns Kemikalieinspektionens förslag till en ny författning med föreskrifter
om bekämpningsmedel.

Bakgrunden till förslaget är att Kemikalieinspektionen har gjort en översyn av
föreskrifterna (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. Huvudsyftet med översynen
har varit att ta fram föreskrifter som är mer överskådliga och har en enklare och
tydligare utformning än de gällande bestämmelserna.
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Synpunkter på remissen önskas senast den 13 oktober 2021. Synpunkterna kan
lämnas via e-post till kemi@kemi.se eller via brev till:

Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg

Vänligen ange diarienummer 4.7-H21-05425 i svaret.

Frågor om remissen kan ställas till Åsa Wiklund Fredström,
tfn 08-519 413 34.

PM förslag till föreskrifter om bekämpningsmedel 4.7-H21-05425 PDF 641 kB , 771.9 kB.

Bilaga förslag föreskrifter om bekämpningsmedel 4.7-H21-05425 PDF 111 kB , 174.3 kB.

Remissmissiv 4.7-H21-05425 PDF 418 kB , 428.7 kB.

Sändlista 4.7-H21-05425 PDF 454 kB , 467.8 kB.

Tidigare remisser

För att få tillgång till fler remisser där sista svarsdatum har passerat, vänligen kontakta vår registrator.

Senast uppdaterad 7 juni 2023