Större delen av lagstiftningen inom Kemikalie­­inspektionens ansvars­område är reglerad på EU-nivå. Lagstiftningen omfattar kemiska produkter, bekämp­nings­medel och varor. Vissa av reglerna för kemiska produkter gäller också för biotekniska organismer.

 

Regler i EU-förordningar gäller direkt i alla medlemsländer utan att de först införlivas i nationella regler. Det gäller till exempel:

EU-direktiv måste däremot införlivas i svensk rätt genom lag, förordning eller föreskrifter. Exempel på EU-direktiv som har införlivats i svensk rätt är reglerna om leksaker och reglerna om elektriska och elektroniska produkter.

Det är Sveriges riksdag som fattar beslut om lagar och lagändringar. Svenska förordningar beslutas av regeringen. Regeringen kan i vissa fall överlåta till myndigheter att besluta om föreskrifter inom respektive ansvarsområde.

Läs mer om lagstiftningsprocessen i Sverige på Regeringens webbplats.

Miljöbalken och förordningar som är utfärdade med stöd av balken är grunden för den svenska, nationella miljö­lag­stift­ningen.

Kemikalieinspektionen stödjer regeringen i arbetet med konventioner och överenskommelser.

Begränsningsdatabasen

Kemikalieinspektionen har tagit fram Begränsningsdatabasen till hjälp för dig att hitta regler om förbud och andra begränsningar som gäller i Sverige inom vårt verksamhetsområde.

Gå till Begränsningsdatabasen.

Andra regeldatabaser

EUR-Lex, ingången till EU-rätten

Dokument och lagar på Sveriges riksdags webbplats.

Europeiska kemikaliemyndigheten Echas Search for Chemicals

Europeiska unionens officiella tidning (EUT)

Tidningen publicerar ny och ändrad EU-lagstiftning.

Senast publicerade nummer.