Person håller i snus

Tobaksfritt snus kallas ofta för vitt snus.

Tobaksfritt snus – kort om regler

Innehållsförteckning:

Tobaksfria snusliknande produkter omfattas av flera olika lagstiftningar som gäller parallellt. Vissa av reglerna är EU-gemensamma, medan andra är nationella regler som bara gäller i Sverige. Ansvaret för lagstiftningarna ligger hos flera olika myndigheter. Om du importerar, tillverkar eller säljer tobaksfria snusprodukter ansvarar du för att produkterna uppfyller kraven i alla regelverk.

Flera regelverk för tobaksfritt snus

Det finns inte någon specifik lagstiftning för tobaksfritt snus inom EU, som det finns för tobaksprodukter och vätskor till e-cigaretter. Däremot finns det en svensk lagstiftning som Folkhälsomyndigheten ansvarar för som gäller för tobaksfritt snus som innehåller nikotin. Parallellt med de svenska reglerna gäller även generella EU-regler för kemiska produkter som Kemikalieinspektionen ansvarar för. Dessutom omfattas tobaksfritt snus av lagstiftning hos andra myndigheter, bland annat Livsmedelsverket och Skatteverket. Det är du som säljer tobaksfritt snus i Sverige som ansvarar för att produkterna uppfyller alla relevanta lagstiftningar. Det gäller även om du köper produkten av någon annan och säljer den vidare.

De olika regelverken för tobaksfritt snus som innehåller nikotin överlappar varandra i vissa fall när det gäller krav på märkning och anmälan. Både EU:s CLP-förordning och Folkhälsomyndighetens regler ställer krav på anmälan och märkning av produkterna. Även Livsmedelsverket har föreskrifter som bland annat innehåller regler om anmälan och krav på märkning av tobaksfritt snus.

Nationella regler som gäller tobaksfritt snus

Sedan den 1 januari 2023 omfattas tobaksfritt snus av flera nya lagkrav i Sverige. Bland annat finns krav på märkning enligt Folkhälsomyndighetens regler för tobaksfria nikotinprodukter. De nya reglerna liknar de som sedan tidigare gäller för vätskor till e-cigaretter och gäller bland annat för tobaksfritt snus, men även för andra tobaksfria nikotinprodukter.

Läs mer om nya regler för tobaksfria nikotinprodukter hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Sedan tidigare jämställs tobakssnus och tuggtobak med livsmedel enligt svensk lagstiftning. Genom en ändring av livsmedelslagen som trädde ikraft den 1 januari 2023 ska även snusliknande produkter, som tobaksfritt snus, jämställas med livsmedel i Sverige och omfattas av livsmedelslagen. Det innebär att svenska regler om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter inte ska tillämpas på tobaksfritt snus, eftersom tillståndsreglerna inte gäller för produkter som omfattas av livsmedelslagen. Reglerna om anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister gäller inte heller för produkter som omfattas av livsmedelslagen.

Läs mer i 3.2 § livsmedelslagen (2006:804) hos Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.

Regler hos Kemikalieinspektionen

Märkning och förpackning

CLP-förordningen innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter som släpps ut på marknaden inom EU. Trots att tobaksfritt snus jämställs med livsmedel i Sverige och omfattas av den svenska livsmedelslagen anses tobaksfritt snus inte vara livsmedel enligt definitionen i EU:s livsmedelsförordning. Tobaksfritt snus omfattas därför inte av undantaget för livsmedel som finns i CLP-förordningen. Det innebär att du som säljer tobaksfritt snus behöver känna till och följa reglerna i CLP-förordningen.

Tobaksfritt snus innehåller ofta nikotin eller andra ämnen, till exempel aromämnen, som gör att de klassificeras som farliga och behöver märkas enligt CLP-förordningen. Det finns dock även tobaksfritt snus utan nikotin eller med så låg halt nikotin att de inte behöver märkas enligt CLP-förordningen.

Märkningen ska vara på svenska och informera om produktens farliga egenskaper och hur man kan hantera den säkert. Informationen i märkningen baseras på vilka farliga ämnen som ingår och hur produkten klassificeras.

Läs mer om märkning enligt CLP-förordningen Länk till annan webbplats.

Enligt CLP-förordningen ska information om produktens farlighet även finnas med i reklam, till exempel när du marknadsför din produkt på en webbplats. På så sätt kan kunderna få information om farorna med produkten innan de köper den.

Läs mer om märkning vid e-handel med kemiska produkter hos Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Beroende på hur tobaksfritt snus klassificeras och märks enligt CLP-förordningen kan förpackningen behöva ha barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning. Det gäller till exempel produkter som är märkta med symbolen dödskalle. Förpackningar till farliga kemiska produkter får inte ha en form eller en design som kan locka barn eller vilseleda konsumenter. De får inte heller ha en utformning så att de kan förväxlas med exempelvis livsmedel, läkemedel eller kosmetika.

Läs mer om krav på förpackningar enligt CLP-förordningen Länk till annan webbplats.

Lämna uppgifter för giftinformation

Du som tillverkar eller importerar tobaksfritt snus som klassificeras som farligt enligt CLP-förordningen behöver lämna uppgifter som kan användas för medicinsk rådgivning vid olyckor. Du lämnar uppgifterna via den europeiska kemikaliemyndigheten Echas inlämningsportal. Här i Sverige är det Giftinformationscentralen som ska ha tillgång till uppgifterna.

Läs mer om att anmäla uppgifter för giftinformation Länk till annan webbplats.

Anmäla till klassificerings- och märkningsregistret

Du som importerar tobaksfritt snus kan också behöva anmäla och lämna information om klassificering och märkning av farliga ämnen i dina produkter enligt CLP-förordningen. Anmälan gör du till den europeiska kemikaliemyndigheten Echas klassificerings- och märkningsregister.

Läs mer om anmälan till klassificerings- och märkningsregistret Länk till annan webbplats.

Ytterligare regler för kemiska produkter

Utöver kraven i CLP-förordningen kan tobaksfritt snus även omfattas av krav i annan lagstiftning som gäller för kemiska produkter. Exempelvis kan du behöva lämna säkerhetsdatablad på begäran av yrkesmässiga kunder, enligt regler i Reach-förordningen.

Tänk på att du som säljer tobaksfritt snus inte berörs av vissa av reglerna för kemiska produkter, eftersom produkterna omfattas av livsmedelslagen.

Här kan du läsa mer om ytterligare regler för kemiska produkter Länk till annan webbplats.

Regler hos Folkhälsomyndigheten

Märkningskrav

Folkhälsomyndighetens lagstiftning ställer sedan 1 januari 2023 krav på märkning med hälsovarning och innehållsdeklaration för tobaksfritt snus som innehåller nikotin. På deras webbplats hittar du information om krav på märkning av tobaksfria nikotinprodukter.

Läs mer om regler för märkning av tobaksfritt snus som innehåller nikotin hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Krav på produktanmälan

Folkhälsomyndigheten har regler om produktanmälan och rapporteringsskyldighet för tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter, som till exempel tobaksfritt snus. Reglerna börjar att gälla den 1 januari 2024.

Läs mer om produktanmälan och rapporteringsskyldighet hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Regler hos Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har regler bland annat om anmälan av tillverkning, hygienkontroll och krav på innehåll och märkning av snus och snusliknande produkter (som exempelvis tobaksfritt snus). Har du frågor kan du kontakta Livsmedelverket.

Läs mer om regler för snus och snusliknande produkter hos Livsmedelsverket. Länk till annan webbplats.

Regler om marknadsföring hos Konsumentverket

Det finns även regler om marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter, som till exempel tobaksfritt snus. Har du frågor om marknadsföring kan du kontakta Konsumentverket.

Läs mer om marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter hos Konsumentverket Länk till annan webbplats.

Regler om nikotinskatt hos Skatteverket

Vissa nikotinprodukter omfattas av en särskild punktskatt. Har du frågor om skatten för tobaksfria nikotinprodukter kan du kontakta Skatteverket.

Läs mer om nikotinskatten hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Regler hos Läkemedelsverket

Det förekommer att snusliknande nikotinprodukter säljs som läkemedel för tobaksavvänjning. Sådana produkter omfattas av regler som Läkemedelsverket ansvarar för.

Läs mer läkemedelslagstiftningen hos Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 14 mars 2024