Vätskor till e-cigaretter – kort om regler

Innehållsförteckning:

Om du importerar, tillverkar eller säljer vätskor till elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter, ansvarar du för att produkterna uppfyller kraven i flera olika lagstiftningar. Informationen här handlar i första hand om de lagstiftningar som Kemikalieinspektionen och Folkhälsomyndigheten ansvarar för.

Bild av e-cigarett med vätska i

Vätskor till e-cigaretter, så kallade e-vätskor, är kemiska produkter och omfattas av flera olika lagstiftningar. Förutom allmänna regler om kemiska produkter omfattas e-vätskor som innehåller nikotin också av specifik lagstiftning om elektroniska cigaretter, som genomför delar av EUs tobaksproduktdirektiv. Ansvariga myndigheter för lagstiftningarna är Kemikalieinspektionen respektive Folkhälsomyndigheten. Den specifika lagstiftningen om elektroniska cigaretter benämns fortsättningsvis e-cigarettlagstiftningen.

Läs mer om regler om e-cigaretter och påfyllningsbehållare hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Utöver EU-gemensamma regler i e-cigarettlagstiftningen och i CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter omfattas e-vätskor även av regler som bara gäller i Sverige, till exempel tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter.

Svenska tillståndsregler

Enligt svenska tillståndsregler krävs tillstånd för yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av kemiska produkter som är särskilt farliga. Särskilt farliga kemiska produkter är till exempel sådana som är klassificerade som akut giftiga och märkta med symbolen dödskalle, i enlighet med CLP-förordningen. Det gäller bland annat för vissa e-vätskor med hög halt nikotin.

Från och med den 1 juli 2022 börjar ett nytt undantag från kravet på tillstånd att gälla. Undantaget gäller för privat hantering av e-vätskor som innehåller nikotin i en halt om högst 20 mg/ml. Det innebär att privatpersoner får köpa och hantera e-vätskor märkta med dödskalle utan att de har tillstånd. Undantaget framgår av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2021:8 , 35.2 kB.).

När det gäller yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga e-vätskor kommer kravet på tillstånd att tillämpas från och med den 1 juli 2022. Kemikalieinspektionen har tidigare bedömt att tillståndsreglerna inte ska tillämpas på e-vätskor som omfattas av e-cigarettlagstiftningen i avvaktan på utredning. Men vår nya bedömning är att tillståndskravet avseende yrkesmässig överlåtelse ska tillämpas.

Det betyder att du som säljer särskilt farliga e-vätskor behöver ha ett giltigt tillstånd från och med den 1 juli 2022. Kravet gäller alla företag som säljer dödskallemärkta e-vätskor i Sverige, oavsett om man säljer produkten till ett annat företag eller direkt till privatpersoner. Du söker tillstånd hos länsstyrelsen där du bedriver din verksamhet.

Kravet på tillstånd gäller även försäljning av engångscigaretter och små engångsbehållare (ampuller), så kallade pods.

Läs mer om de svenska tillståndsreglerna för särskilt farliga kemiska produkter

Liten flaska märkt med en dödskalle.

Särskilt farliga e-vätskor är akut giftiga och märkta med symbolen dödskalle.

Dubbla regelverk för e-vätskor med nikotin

Reglerna för e-vätskor som innehåller nikotin överlappar varandra i vissa fall, exempelvis när det gäller krav på produktanmälan, informationskrav och regler kring förpackningens utformning. Både CLP-förordningen och e-cigarettlagstiftningen ställer krav på att du ska informera om innehåll och farliga egenskaper samt hur behållare till e-vätskor ska utformas. Du behöver också anmäla dina e-vätskor och rapportera försäljningsvolymer både till Folkhälsomyndigheten och till Kemikalieinspektionen.

Innehåller e-vätskorna inget nikotin omfattas de inte av e-cigarettlagstiftningen, utan bara av CLP-förordningen och övriga regler för kemiska produkter.

Märka och förpacka e-vätskor

Krav enligt CLP-förordningen

CLP-förordningen innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter. Du som säljer e-vätskor behöver känna till och följa dessa regler. Märkningen ska vara på svenska och den ska informera om produktens farliga egenskaper och hur man kan hantera den säkert. Informationen i märkningen baseras på vilka farliga ämnen som ingår och hur produkten klassificeras.

Många e-vätskor innehåller nikotin som gör att de klassificeras som farliga och behöver märkas enligt CLP-förordningen. Det finns också nikotinfria e-vätskor eller vätskor med så låg halt nikotin att de inte behöver märkas enligt CLP-förordningen.

Enligt CLP-förordningen ska information om produktens farlighet även finnas med i reklam, till exempel när du marknadsför den på en webbplats. På så sätt kan kunderna få information om farorna med produkten innan de köper den.

Läs mer om märkning enligt CLP-förordningen

Beroende på hur e-vätskan klassificeras kan förpackningen behöva ha barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning. Det gäller till exempel produkter som är märkta med symbolen dödskalle. Dessutom får förpackningar till farliga kemiska produkter inte ha en form eller en design som kan locka barn eller vilseleda konsumenter. De får inte heller ha en utformning så att de kan förväxlas med exempelvis livsmedel, läkemedel eller kosmetika.

Läs mer om förpackning enligt CLP-förordningen

Krav enligt e-cigarettlagstiftningen

Även e-cigarettlagstiftningen ställer krav på märkning och utformning av behållare till e-vätskor som innehåller nikotin.

Läs mer om regler för e-vätskor som innehåller nikotin hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Anmäla e-vätskor

Kemikalieinspektionens produktregister

Om du tillverkar eller för in e-vätskor till Sverige ska du anmäla din verksamhet hos Kemikalieinspektionens produktregister. Om den årliga volymen per produkt är minst 100 kg måste du också registrera e-vätskorna och redovisa mängden.

Läs mer om anmälan till produktregistret

Giftinformationscentralen

Du som tillverkar eller importerar e-vätskor som klassificeras som farliga kan behöva lämna uppgifter som kan användas för medicinsk rådgivning vid olyckor. Du lämnar uppgifterna via den europeiska kemikaliemyndigheten Echas inlämningsportal. Här i Sverige är det Giftinformationscentralen som ska ha tillgång till uppgifterna. I länken nedan kan du läsa mer om vilka uppgifter som ska lämnas, hur de ska lämnas och vem som behöver lämna uppgifterna.

Läs mer om att anmäla uppgifter till giftinformationscentralen

Klassificerings- och märkningsregistret

Du som importerar vätskor till e-cigaretter kan också behöva lämna information om klassificering och märkning av ämnen i vätskorna till den europeiska kemikaliemyndigheten Echas klassificerings- och märkningsregister.

Läs mer om anmälan till klassificerings- och märkningsregistret

Folkhälsomyndigheten och kommunen

Tillverkare och importörer av e-cigaretter och påfyllningsbehållare är skyldiga att göra produktanmälan och rapportera årliga försäljningsvolymer till Folkhälsomyndigheten. Endast sådana vätskor som innehåller nikotin behöver anmälas.

Läs mer om produktanmälan hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Gränsöverskridande distansförsäljning ska anmälas till Folkhälsomyndigheten. Butiker i Sverige ska istället anmäla försäljningen till sin kommun. Det gäller även butiker som säljer via e-handel.

Läs mer om handel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Ytterligare kemikalieregler

Det är du som tillverkar, importerar eller säljer e-vätskor i Sverige som ansvarar för att vätskorna uppfyller kraven i de olika lagstiftningarna. Utöver de regler som redan nämnts kan e-vätskor omfattas av krav i annan kemikalielagstiftning. Exempelvis kan du behöva tillhandahålla säkerhetsdatablad på svenska, enligt regler i Reach-förordningen.

Läs mer om vad som gäller för dig som är tillverkare eller importör av kemiska produkter

Läs mer om vad som gäller för dig som är distributör av kemiska produkter

Om du även säljer elektroniska cigaretter ansvarar du för att de uppfyller kraven i olika lagstiftningar för varor, som exempelvis EU:s regler för elektrisk och elektronisk utrustning i RoHS-direktivet.

Läs mer om vad som gäller för dig som tillverkar eller importerar varor

Läs mer om vad som gäller för dig som är distributör av varor

Marknadsföring

I tobakslagstiftningen finns även bestämmelser om marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Konsumentverket har tagit fram allmänna råd till dessa bestämmelser (KOVFS 2019:2).

Läs mer om marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare Länk till annan webbplats.

Nikotinskatt

Sedan den 1 juli 2018 omfattas vissa nikotinprodukter av en särskild skatt. Även nikotininnehållande vätskor till elektroniska cigaretter omfattas av skatten.

Läs mer om nikotinskatten hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Nya regler för andra tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 januari 2023 omfattas andra tobaksfria nikotinprodukter än e-vätskor av flera nya lagkrav. De nya reglerna liknar de som sedan tidigare gäller för vätskor till e-cigaretter. Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet för de nya reglerna.

Läs mer om nya regler för tobaksfria nikotinprodukter hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 14 mars 2024