Burkar med målarfärg.

En kemisk produkt kan vara en blandning av flera ämnen, såsom målarfärg.

Tillverkare eller importör av kemiska produkter

Innehållsförteckning:

Om du tillverkar eller importerar kemiska produkter ansvarar du för att produk­terna uppfyller kraven i olika lagstiftningar. Tänk på ett en produkt ofta omfattas av flera lagstiftningar som gäller parallellt. Här ser du vad som gäller för dig och dina produkter.

Vad är en kemisk produkt?

En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av två eller flera ämnen. Exempel på ämnen är aceton, etanol och natriumklorid. Exempel på blandningar är målarfärg, lim och rengöringsmedel. De flesta bekämpningsmedel, exempelvis råttgift och medel mot ogräs, är kemiska produkter.

Tänk på att förpackningen, till exempel flaskan eller burken, till en kemisk produkt betraktas som en vara och därmed omfattas av regler för varor.

Anmäl till produktregistret

Du som tillverkar eller importerar anmälningspliktiga kemiska produkter till Sverige kan behöva anmäla verksamheten till Kemikalieinspektionens produktregister. Du kan också behöva anmäla produkterna om de har ett tullnummer som är anmälningspliktigt. Reglerna gäller även om du förpackar, packar om eller ändrar namn på produkter.

Du måste anmäla verksamheten senast när du startar den och du måste lämna in en produktanmälan om den årliga volymen per produkt är minst 100 kg.

Läs mer om att anmäla verksamheten och produkterna

Klassificera och märk produkterna

Om du som tillverkare eller importör släpper ut kemiska produkter på marknaden ska du informera konsumenter och yrkesmässiga användare om eventuella faror med produkterna och hur de i så fall ska hantera dem. Den informationen förmedlar du genom att klassificera och märka produkterna enligt CLP-förordningen.

Läs mer om klassificering och märkning enligt CLP-förordningen

Det finns även ytterligare märkningskrav i specifika produktregler, till exempel kan bekämpningsmedel och tvätt- och rengöringsmedel behöva märkas enligt krav i respektive lagstiftning

Förpacka på rätt sätt

Det finns regler om hur farliga kemiska produkter ska förpackas. Till exempel finns regler om hur förpackningen ska utformas och att vissa produkter ska vara försedda med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning i CLP-förordningen.

Läs mer om krav på förpackningar enligt CLP-förordningen

För en del produkter kan det också finnas särskilda förpackningskrav, exempelvis för lampoljor och grilltändvätskor samt för engångskapslar med flytande tvättmedel.

Tänk på att en förpackning till en kemisk produkt, till exempel en flaska eller burk, är en vara och därmed omfattas av regler för varor.

Läs mer om vilka kemikalieregler som gäller för varor

Anmäl till klassificerings- och märkningsregistret

Tillverkare och importörer av farliga ämnen ska anmäla uppgifter om ämnenas klassificering och märkning till Europeiska kemikaliemyndigheten Echas klassificerings- och märkningsregister. Detta gäller oavsett mängd av ämnet, som sådant eller ingående i en blandning i sådan koncentration att blandningen klassificeras som farlig. Gör anmälan inom en månad efter att du har släppt ut ämnet på marknaden.

Läs mer om Echas klassificerings- och märkningsregister

Lämna uppgifter för giftinformation

Du som tillverkar blandningar för vidare försäljning eller importerar blandningar ska lämna uppgifter som kan användas för medicinsk rådgivning vid olyckor. Kravet gäller för blandningar som klassificeras som farliga med avseende på hälsofaror eller fysikaliska faror. Du ska göra uppgifterna tillgängliga i respektive land där du säljer produkten. Det gör du genom att lämna uppgifter via Echas inlämningsportal. I Sverige är det Giftinformationscentralen som ska ha tillgång till uppgifterna.

Läs mer om att lämna uppgifter för giftinformation

Förse yrkesmässiga användare med säkerhetsdatablad

Om du säljer kemiska produkter ska du i regel lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkterna yrkesmässigt. Säkerhetsdatabladen ska vara lättlästa och tydliga. De ska vara skrivna på svenska, innehålla alla uppgifter som behövs för att förebygga skador på människor och miljö.

Läs mer om säkerhetsdatablad

Registrera ämnen hos Echa

Om du tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder om minst 1 ton per år ska du registrera dessa hos Europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Du ska registrera ämnen som sådana, ämnen som ingår i blandningar och i vissa fall ämnen som ingår i varor. Ämnen som inte är registrerade får inte tillverkas eller släppas ut på EU-marknaden.

Läs mer om registrering enligt Reach

Är användningen begränsad enligt Reach-förordningen?

Vissa ämnen är begränsade eller helt förbjudna att användas i kemiska produkter. Det innebär att du som tillverkare eller importör måste kontrollera att produkterna uppfyller kraven i begränsningsreglerna innan du släpper ut produkterna på marknaden. Exempel på begränsningar är halten toluen i lim och sprayfärger som säljs till allmänheten och metanol i spolarvätska. En begränsning kan också vara förenad med villkor, som exempelvis att en produkt ska vara märkt "Endast för yrkesmässigt bruk" innan den släpps ut på marknaden. Uppgifter om vilka ämnen som är begränsade finns i bilaga XVII i Reach-förordningen.

Läs mer om begränsningar enligt Reach-förordningen

Ansök om tillstånd enligt Reach-förordningen

Vissa ämnen med särskilt farliga egenskaper för hälsa och miljö får inte användas eller släppas ut på marknaden utan tillstånd. Dessa ämnen finns upptagna i bilaga XIV till Reach. Ansökan om tillstånd ska skickas till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa.

Läs mer om tillstånd enligt Reach

Ansök om tillstånd för särskilt farliga produkter hos länsstyrelsen

Försäljning och privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd. Du söker tillstånd hos länsstyrelsen i det län där du bedriver din verksamhet. När du säljer tillståndspliktiga produkter ska föra anteckningar över försäljningen. Säljer du till privatpersoner behöver du kontrollera att kunden har tillstånd.

Läs mer om tillstånd för särskilt farliga produkter

Ansök om godkännande av bekämpningsmedel

Ett bekämpningsmedel, det vill säga en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel, får inte föras in till Sverige för att säljas eller användas utan att det är godkänt. Du ansöker om godkännande för bekämpningsmedel hos Kemikalieinspektionen.

Läs mer om bekämpningsmedel

Omfattas din produkt av ytterligare regler?

Beroende på vilken typ av produkt du tillverkar eller importerar kan det finnas ytterligare krav i specifika produktregler inom EU. Exempel på produkttyper som omfattas av sådana regler är tvätt- och rengöringsmedel samt färger och lacker.

Det finns också EU-gemensamma regler som begränsar farliga ämnen i kemiska produkter och varor, till exempel kvicksilver och långlivade organiska föroreningar (POPs).

Läs mer på sidan om EU-gemensam lagstiftning

Det finns även ett antal unika svenska regler som begränsar förekomsten av vissa ämnen i kemiska produkter och i varor. Dessa nationella begränsningar eller förbud gäller bara i Sverige. Exempel på sådana svenska regler är begränsningar av kadmium i gödsel och förbud mot bisfenol A i tvåkomponentsepoxi för relining av tappvattenrör. Det finns även regler om dispenser, till exempel för metylenklorid.

Läs mer om regler som endast gäller i Sverige

Regler hos andra myndigheter

Din produkt kan även omfattas av EU-lagstiftningar som andra myndigheter ansvarar för, till exempel regler om avfall, transport av farligt gods och livsmedel. EUCLEF (European Union Chemical Legislation Finder) är en databas som ger dig samlad information om ett olika 50-tal EU-lagstiftningar på kemikalieområdet. Där kan du söka efter information om hur ämnena i dina produkter är reglerade inom EU. EUCLEF ger dig även information om tillämpningsområde, skyldigheter och undantag för respektive lagstiftning.

Länk till EUCLEF, sökverktyg för EU:s kemikalielagstiftning på den Europeiska kemikaliemyndighetens Echa webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 5 maj 2023