Distributör av kemiska produkter

En kemisk produkt kan vara en blandning av flera ämnen, såsom målarfärg.

En kemisk produkt kan vara en blandning av flera ämnen, såsom målarfärg.

Innehållsförteckning:

Om du är distributör av kemiska produkter ansvarar du för att dina produkter uppfyller kraven i olika lagstiftningar. Tänk på ett en produkt ofta omfattas av flera lagstiftningar som gäller parallellt. Här ser du vad som gäller för dig och dina produkter.

Vad är en kemisk produkt?

En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av två eller flera ämnen. Exempel på ämnen är aceton, etanol och natriumklorid. Exempel på blandningar är målarfärg, lim och rengöringsmedel. De flesta bekämpningsmedel, exempelvis råttgift och medel mot ogräs, är kemiska produkter.

Tänk på att förpackningen, till exempel flaskan eller burken, till en kemisk produkt betraktas som en vara och därmed omfattas av regler för varor.

Märkning och förpackning

Som distributör ska du se till att produkterna är märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Märkningen ska informera användarna om eventuella faror och hur de ska hantera produkterna på ett säkert sätt. De produkter som du säljer i Sverige ska ha märkning på svenska.

Läs mer om märkning enligt CLP-förordningen

I CLP-förordningen finns regler om hur farliga kemiska produkter ska vara förpackade när de släpps ut på marknaden. Som distributör av kemiska produkter ska du säkerställa att:

  • förpackningen varken läcker eller reagerar med innehållet.
  • förpackningar för farliga kemiska produkter inte har en dekor eller form som kan vilseleda konsumenter. De får exempelvis inte se ut som förpackningar för livsmedel, läkemedel, djurfoder eller kosmetika.
  • farliga kemiska produkter som säljs till privatpersoner är försedda med barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning när det krävs.

Läs mer om krav på förpackningar enligt CLP-förordningen

För vissa typer av produkter finns ytterligare märknings- och förpackningskrav i andra regler. Det gäller exempelvis för biocidprodukter , tvätt- och rengöringsmedel och lampoljor.

Förvaring

Som distributör ska du förvara kemiska produkter på ett sätt som förebygger risker för hälsa och miljö. Du ska se till att farliga produkter i din butik förvaras så att barn inte kan komma åt dem. Det är också viktigt att de farliga produkterna är avskilda från livsmedel.

Förvara särskilt farliga kemikalier som kräver tillstånd från länsstyrelsen så att obehöriga inte kommer år dem, till exempel i låsta skåp eller bakom disk.

Läs om reglerna om förvaring i 2 kap. 3-6 §§, Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Förse yrkesmässiga användare med säkerhetsdatablad

Om du är distributör och säljer kemiska produkter ska du i regel lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkterna yrkesmässigt och till dem som säljer produkterna vidare. Säkerhetsdatabladen ska vara lättlästa, tydliga och innehålla uppgifter som behövs för att förebygga skador på människor och miljö. För produkter som säljs i Sverige ska bladen vara skrivna på svenska. Det finns ingen skyldighet att lämna säkerhetsdatablad till konsumenter i detaljhandeln. Däremot ska en butik kunna lämna ut säkerhetsdatablad på begäran av en yrkesmässig användare.

Läs mer om säkerhetsdatablad

Säljer du produkter som innehåller ämnen som är begränsade enligt Reach-förordningen?

Vissa ämnen är begränsade eller helt förbjudna i kemiska produkter. Det innebär att du som distributör måste kontrollera att produkterna uppfyller kraven i begränsningsreglerna. Exempel på begränsningar är halten toluen i lim och sprayfärger som säljs till allmänheten och vissa blyföreningar i färger. En begränsning kan också vara förenad med villkor, som exempelvis att produkten ska vara märkt "Endast för yrkesmässigt bruk" innan den släpps ut på marknaden. Uppgifter om vilka ämnen som är begränsade finns i bilaga XVII i Reach-förordningen.

Läs mer om begränsningar enligt Reach-förordningen

Säljer du produkter som innehåller ämnen som kräver tillstånd enligt Reach-förordningen?

Vissa ämnen med särskilt farliga egenskaper för hälsa och miljö får inte användas eller släppas ut på marknaden utan tillstånd. Det är inte du som distributör som ska söka tillstånd, men om du säljer kemiska produkter som innehåller sådana ämnen bör du kontrollera att ett tillståndsnummer finns på förpackningsmärkningen och i säkerhetsdatabladet. Ämnen som kräver tillstånd finns i bilaga XIV till Reach-förordningen.

Läs mer om tillstånd enligt Reach-förordningen

Anmäl till produktregistret

Du som för in anmälningspliktiga kemiska produkter till Sverige kan behöva anmäla verksamheten till Kemikalieinspektionens produktregister. Du kan också behöva anmäla produkterna om de har har ett tullnummer som är anmälningspliktigt. Reglerna gäller även om du förpackar, packar om eller ändrar namn på produkter.

Du måste anmäla verksamheten senast när du startar den och du måste lämna in en produktanmälan om den årliga volymen per produkt är minst 100 kg.

Läs mer om att anmäla verksamheten och produkterna till produktregistret

Ansök om tillstånd för särskilt farliga produkter hos länsstyrelsen

Försäljning och privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd. Du söker tillstånd hos länsstyrelsen i det län där du bedriver din verksamhet. När du säljer tillståndspliktiga produkter ska föra anteckningar över försäljningen. Säljer du till privatpersoner behöver du kontrollera att kunden har tillstånd.

Läs mer om tillstånd för särskilt farliga produkter

Säljer du bekämpningsmedel?

De flesta bekämpningsmedel, det vill säga växtskyddsmedel eller biocidprodukter, får inte säljas eller användas utan att produkten är godkänd av Kemikalieinspektionen. Godkända bekämpningsmedel har i regel ett fyrsiffrigt registreringsnummer angivet på produktens förpackning. I Sverige har vi ett system med behörighetsklasser för bekämpningsmedel. Behörighetsklassen visar vilka som får använda bekämpningsmedlet. Medel i klass 3 får användas av alla, det vill säga även av privatpersoner. Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt och det kan det behövas särskild utbildning och tillstånd för användning.

Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister innehåller alla godkända och tidigare godkända bekämpningsmedel i Sverige. I registret går det att söka på produktens namn, registreringsnummer, behörighetsklass eller användningsområde. Det finns även information om utfasningstider, det vill säga hur länge du får fortsätta sälja medel vars godkännande har upphört.

Läs mer om bekämpningsmedel

Om du säljer biocidprodukter ska du lämna information till dina kunder om att produkten måste användas på ett säkert sätt. Informationen ska innehålla en uppmaning att alltid läsa produktens etikett och annan produktinformation. Det kan du till exempel göra med en skylt på butikshyllan.

Läs mer i broschyren Märkning av kemiska biocidprodukter

Det finns särskilda regler för dig som säljer växtskyddsmedel, till exempel måste företaget ha en person tillgänglig som har gått en behörighetsutbildning och har ett giltigt utbildningsbevis. Du måste också kontrollera att dina kunder har rätt behörighet för att hantera de medel du säljer och du måste kunna ge information om risker och säker hantering.

Läs mer om regler som gäller för dig som säljer växtskyddsmedel

Finns aktuella uppgifter hos Giftinformationscentralen?

För vissa blandningar som klassificeras som farliga ska uppgifter för medicinsk rådgivning vid olyckor finnas hos Giftinformationscentralen eller motsvarande organ i annat EU-land där produkten säljs. Som distributör har du inga direkta skyldigheter att lämna sådana uppgifter, men du kan behöva se till att din leverantör kompletterar sina inlämnade uppgifter. Det gäller om du byter namn på en produkt eller på annat sätt märker om produkten, till exempel för att sälja den i ett annat land inom EU/EES. Du bör därför ta kontakt med din leverantör för att säkerställa att aktuell information om produkten finns tillgänglig hos berörda giftinformationscentraler. Alternativt kan du själv behöva lämna uppgifter för giftinformation.

Läs mer om att lämna uppgifter för giftinformation

Omfattas dina produkter av specifika regler?

Beroende på vilken typ av kemisk produkt du distribuerar kan det finnas krav i specifika EU-gemensamma regler. Exempel på produkttyper som omfattas av sådana regler är tvätt- och rengöringsmedel, färger och lacker samt fluorerade växthusgaser.

Läs mer på sidan om EU-gemensam lagstiftning

Det finns även ett antal nationella regler som begränsar förekomsten av vissa ämnen i kemiska produkter. Dessa nationella begränsningar eller förbud gäller endast i Sverige. Exempel på sådana svenska regler är förbud mot frätande medel i flytande form för rensning av avlopp och begränsning av metanol i bilvårdsprodukter. Det finns även regler om dispenser, till exempel från förbudet för metylenklorid.

Läs mer om regler som endast gäller i Sverige

Regler hos andra myndigheter

Din produkt kan även omfattas av EU-lagstiftningar som andra myndigheter ansvarar för, till exempel regler om avfall, transport av farligt gods och regler om livsmedel. EUCLEF (European Union Chemical Legislation Finder) är en databas som ger dig samlad information om ett 50-tal olika EU-lagstiftningar på kemikalieområdet. Där kan du söka efter information om hur ämnena i dina produkter är reglerade inom EU. EUCLEF ger dig även information om tillämpningsområde, skyldigheter och undantag för respektive lagstiftning.

Sökverktyg för EU:s kemikalielagstiftning (EUCLEF) på den Europeiska kemikaliemyndighetens Echa webbplats Länk till annan webbplats.

Broschyr om kemiska produkter i butiker – märkning och ansvar

Den här broschyren är avsedd främst för butiker som säljer till privatpersoner. Här finns förklaringar till vad informationen i märkningen på förpackningen betyder och vilka bestämmelser som är knutna till respektive faropiktogram.

Broschyren Kemiska produkter i butiker – märkning och ansvar (pdf 899 kB)

Senast uppdaterad 5 maj 2023