Distributör av varor

En cykelsadel är ett exempel på en vara som kan innehålla mjukgörare och den kan vara målad med färg.

En cykelsadel är ett exempel på en vara som kan innehålla mjukgörare och den kan vara målad med färg.

Innehållsförteckning:

Om du är distributör av varor ansvarar du för att varorna uppfyller kraven i olika lagstiftningar. Tänk på ett en vara ofta omfattas av flera lagstiftningar som gäller parallellt. Här ser du vad som gäller för dig.

Kemikalieregler för varor finns i många olika regelverk och en och samma vara kan omfattas av flera regelverk som gäller parallellt. Det gäller till exempel leksaker, elektronik och textilier.

Du som är distributör av varor behöver veta att varorna uppfyller kemikaliereglerna, eftersom du är ansvarig för de varor du säljer. Därför behöver du ta reda på vilka regler som gäller och ha koll på vad dina varor innehåller. Genom att ställa tydliga kemikaliekrav vid inköp och ha en god kontakt med dina leverantörer ökar möjligheten att du får den information du behöver.

Läs mer om hur du ställer kemikaliekrav på dina leverantörer – några tips till dig som säljer varor

Vad är en vara?

En vara ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Exempel på varor är leksaker, kläder, cyklar, möbler och hemelektronik. Även förpackningar är exempel på varor.

Informera om särskilt farliga ämnen

Om du säljer varor ansvarar du för att informera dina kunder om varorna innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett särskilt farligt ämne, ett så kallat SVHC-ämne. Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har en lista över ämnen som är särskilt farliga för hälsa och miljö. Listan kallas kandidatförteckningen.

Läs mer om kandidatförteckningen och kravet på information

Läs mer i vårt faktablad "Informera dina kunder om farliga ämnen i varor"

Anmäla ämnen till SCIP-databasen

Sedan den 5 januari 2021 måste alla som levererar varor som innehåller över 0,1% av ämnen på kandidatförteckningen anmäla dessa varor till en databas (SCIP) hos Echa. Bestämmelsen gäller inte för återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsument, till exempel butiker. Regeln finns i EU:s direktiv om avfall.

Läs mer om att anmäla ämnen i varor till SCIP-databasen

Är varorna behandlade med biocider?

Om du säljer en biocidbehandlad vara inom EU ansvarar du för att den uppfyller kraven i EU:s biocidförordning. En biocidbehandlad vara är en vara som är behandlad med en typ av bekämpningsmedel, en så kallad biocidprodukt. Exempel på biocidbehandlade varor är träningskläder som mark­nadsförs som luktfria eller skärbrädor som påstås vara antibakteriella. Du behöver kontrollera att varan är märkt enligt reglerna för biocidbehandlade varor och att varan är behandlad med ett verksamt ämnen som är tillåtet inom EU.

Läs mer om reglerna för biocidbehandlade varor

Faktablad om biocidbehandlade varor

Innehåller varorna ämnen som är begränsade i Reach?

För vissa typer av varor finns förbud eller gränsvärden för hur mycket av ett ämne som får finnas i varan. Exempel på ämnen som omfattas av begränsningar är nickel och bly i smycken och azofärgämnen i textil. Det kan också finnas villkor kopplat till en begränsning, till exempel kan varan behöva märkas på ett visst sätt innan den släpps ut på marknaden. Det innebär att du som distributör måste kontrollera att varorna uppfyller kraven i begränsningsreglerna för att få sälja dem. Uppgifter om vilka ämnen som är begränsade finns i bilaga XVII i Reach-förordningen.

Läs mer om begränsningar enligt Reach

Ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning – RoHS

Regler med haltgränser för kvicksilver, bly, kadmium, sexvärt krom, flamskyddsmedlen PBB eller PBDE samt mjukgörarna DEHP, BBP, DBP och DIBP i elektrisk och elektronisk utrustning finns i det så kallade RoHS-direktivet. Där finns också krav på teknisk dokumentation och CE-märkning av sådan utrustning.

Läs mer om reglerna för elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS)

Ämnen som är förbjudna i varor – POPs

Ett antal långlivade organiska ämnen med allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper är förbjudna att användas i varor. Sådana ämnen är till exempel perfluoroktansyra (PFOA) som används vid impregnering av textil, läder och pappersförpackningar samt kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) som används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast.

Reglerna om sådana ämnen finns i EU-förordningen om långlivade organiska föreningar (POPs).

Läs mer om POPs-förordningen

Regler om leksaker

Det så kallade leksaksdirektivet reglerar kemiska ämnen i leksaker. Reglerna innebär bland annat förbud mot ämnen som kan ge cancer, skada arvsmassan eller påverka reproduktionen. För ett 20-tal ämnen, främst metaller, finns en gräns för hur mycket som får läcka ut (migrera) ur leksaken. Det finns även regler för vissa doftämnen och krav på teknisk dokumentation och CE-märkning i direktivet.

Läs mer om reglerna för leksaker

Produktsäkerhetslagen

En vara som säljs till konsumenter och som kan utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet omfattas av produktsäkerhetslagen. Det gäller under förutsättning att det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar risken.

Läs mer om produktsäkerhetslagen på Konsumentverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Omfattas varan av ytterligare regler

Beroende på vilken typ av vara du säljer kan det finnas kemikaliekrav i andra EU-gemensamma regler. Exempelvis finns regler för tungmetaller i förpackningar och haltgränser för kadmium och kvicksilver i batterier.

Läs mer på sidan om EU-gemensam lagstiftning

Det finns även ett antal nationella regler som begränsar förekomsten av vissa ämnen i varor. Dessa nationella begränsningar eller förbud gäller endast i Sverige. Exempel på sådana svenska regler är begränsningen av formaldehyd i träbaserade skivor och kvicksilver i vissa varor.

Läs mer om regler som endast gäller i Sverige

Regler hos andra myndigheter

För vissa varor finns ytterligare kemikalieregler hos andra myndigheter, till exempel:

Din produkt kan även omfattas av EU-lagstiftningar som andra myndigheter ansvarar för, till exempel regler om avfall, transport av farligt gods och livsmedel. EUCLEF (European Union Chemical Legislation Finder) är en databas som ger dig samlad information om ett 50-tal olika EU-lagstiftningar på kemikalieområdet. Där kan du kan söka efter information om hur ämnena i dina varor är reglerade inom EU. EUCLEF ger dig även information om tillämpningsområde, skyldigheter och undantag för respektive lagstiftning.

Länk till EUCLEF på den Europeiska kemikaliemyndighetens Echa webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 5 maj 2023