Tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter

Innehållsförteckning:

Försäljning och privat användning av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd. Bestämmelserna är nationella och gäller bara för sådana produkter som säljs eller hanteras i Sverige.

Här hittar du reglerna

Det krävs tillstånd både för privat hantering och yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter i Sverige. Det gäller oavsett om man överlåter produkten till ett annat företag eller direkt till en privatperson. Tillståndreglerna finns i 7-14 §§ förordning (SFS 2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer och i 4 kap. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Gå till förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Länk till annan webbplats.

Gå till Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Särskilt farliga kemiska produkter

Med särskilt farliga kemiska produkter menas de som vid klassificering och märkning enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008, tillhör någon av faroklasserna och farokategorierna:

Faropiktogram GHS06: Dödskalle med korsande benknotor.

Akut toxicitet i farokategorierna 1, 2 och/eller 3

Faropiktogram GHS06: Dödskalle med korsande benknotor. Signalord: "Fara".

Faropiktogram GHS08: Hälsofara.

Cancerogenitet i farokategori 1A eller 1B,
Mutagenitet i könsceller i farokategori 1A eller 1B
eller
Reproduktionstoxicitet i farokategori 1A eller 1B

Faropiktogram GHS08: Hälsofara. Signalord: "Fara".

Faropiktogram GHS08: Hälsofara.

Specifik organtoxicitet, enstaka exponering i farokategori 1

Faropiktogram GHS08: Hälsofara. Signalord: "Fara".

Faropiktogram GHS08: Hälsofara.

Frätande på hud i farokategori 1A

Faropiktogram GHS05: Frätande. Signalord: "Fara".

Läs mer om klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008, CLP-förordningen

Hur söker jag tillstånd?

Du som säljer eller på annat sätt yrkesmässigt överlåter särskilt farliga kemiska produkter ska ansöka om tillstånd. Om du som privatperson behöver sådana produkter för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål måste du också ansöka om tillstånd och du ska ha fyllt 18 år för att kunna få ett tillstånd.

Du söker tillstånd hos länsstyrelsen i det län där du bedriver din verksamhet. Om du söker som privatperson ska du söka tillstånd i det län där du är bosatt. Ett beviljat tillstånd gäller som regel i fem år.

Du ansvarar själv för att söka om tillstånd och att hålla reda på när det behöver förnyas. Länsstyrelsen försäkrar sig bland annat om att du som söker tillståndet har tillräcklig kompetens för att hantera produkterna och att lokalerna är korrekt utformade. Länsstyrelsen har även möjlighet att ställa villkor i tillståndet och återkalla ett givet tillstånd.

På länsstyrelsernas webbplats kan du få mer information om ansökan för tillstånd för yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter och om hur du gör en ansökan.

Länsstyrelsernas webbplats Länk till annan webbplats.

Undantag från tillståndskravet

Enligt förordning (2008:245) gäller inte tillståndskraven för produkter som omfattas av livsmedelslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter eller läkemedelslagen.

Det finns även följande undantag från tillståndskravet för särskilt farliga kemiska produkter i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7):

  • Yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av natrium- och kaliumhydroxid (som ämnen eller ingående i blandningar). För produkter avsedda för rensning eller rengöring av avlopp och som innehåller natrium- eller kaliumhydroxid krävs dock tillstånd vid privat hantering från och med den 1 januari 2025.
  • Yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av explosiva varor eller eldningsoljor.
  • Yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av bränslen avsedda för motordrift. För metanolprodukter som används som bränsle för motordrift krävs dock tillstånd för yrkesmässig överlåtelse, men inte för privat hantering.
  • Yrkesmässig överlåtelse av frätande produkter i farokategori 1 A.
  • Privat hantering av nikotinhaltiga vätskor till e-cigaretter, så kallade e-vätskor. Vid yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga e-vätskor krävs dock tillstånd.

Undantag för privat hantering av e-vätskor

Sedan den 1 juli 2022 gäller undantag från tillståndskrav för privat hantering av nikotinhaltiga vätskor till e-cigaretter, så kallade e-vätskor. Vid yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga e-vätskor krävs dock tillstånd. Det gäller alla företag som säljer dödskallemärkta e-vätskor i Sverige, oavsett om du säljer till ett annat företag eller direkt till en privatperson.

Här kan du läsa mer om regler för vätskor till e-cigaretter

Krav på tillstånd för privat hantering av propplösare

Från den 1 januari 2025 behöver privatpersoner ha tillstånd för att köpa och hantera vissa frätande propplösare. Det gäller produkter som är avsedda för rensning eller rengöring av avlopp och som innehåller natrium-eller kaliumhydroxid i sådana halter att de betraktas som särskilt farliga kemiska produkter. Du som säljer sådana propplösare kommer att behöva föra anteckningar över försäljningen och kontrollera att privatpersoner har tillstånd. Men däremot behöver du inte själv ha tillstånd för din yrkesmässiga överlåtelse av dessa produkter.

Läs mer i Kemikalieinspektionens ändringsföreskrifter KIFS 2023:2 (pdf, 155 kB). , 155.1 kB.

Anteckningsskyldighet

Om du säljer tillståndspliktiga produkter ska du föra anteckningar över

  • datum för försäljningen
  • produktens namn och volym
  • vem som köpt produkten och dennes adress
  • om köparen är yrkesmässig eller privat.

De produkter som är undantagna från tillståndsplikten är även undantagna från anteckningsplikten.

Vid försäljning av metanolprodukter avsedda som bränsle för motordrift ska du dock alltid föra anteckningar, även vid försäljning till privatpersoner. Även för frätande produkter i farokategori 1A ska anteckningar föras när de säljs till privatpersoner.

Anteckningsskyldigheten gäller dock inte vid överlåtelse av särskilt farliga e-vätskor till privatpersoner.

Förvaring

Du som säljer kemiska produkter som omfattas av tillståndskrav ska se till att produkterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Ett sätt kan vara att se till att produkterna förvaras inlåsta eller bakom disk.

Gå till reglerna om förvaring i föreskrifterna KIFS 2017:7, (2 Kap. 6§)

Förbud i andra regler

Det finns även ett svenskt förbud mot flytande produkter som används för rensning av avlopp och som är starkt frätande. Förbudet innebär att vissa sådana produkter inte får säljas i Sverige.

Gå till förbudet i förordning 1998:944 (15 §) Länk till annan webbplats.

Tillstånd enligt Reach

Observera att det även finns EU-gemensamma regler om tillstånd för användning av ämnen med särskilt farliga egenskaper i Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006.

Läs mer om tillstånd enligt Reach

Tillstånd enligt regler om sprängämnesprekursorer

Privat hantering av kemiska produkter som innehåller vissa ämnen som kan användas för att göra hemgjorda sprängämnen omfattas av förbud eller krav på tillstånd enligt EU-gemensamma regler om sprängämnesprekursorer. I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som är ansvarig myndighet och ansökan om tillstånd enligt reglerna om sprängämnesprekursorer görs hos MSB. Reglerna ställer även krav på dig som säljer sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner, till exempel behöver du föra anteckningar över försäljningen. Observera att dessa regler gäller parallellt med våra nationella regler om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter.

Läs mer om regler om sprängämnesprekursorer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad 14 mars 2024