Kort om CLP-förordningen

Innehållsförteckning:

CLP-förordningen innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter som till exempel etanol, rengöringsmedel eller målarfärg. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för farliga ämnen och blandningar. Du som släpper ut kemiska produkter på marknaden behöver se till att uppfylla kraven i CLP-förordningen.

Klassificering, märkning och förpackning

CLP-förordningen, (EG) 1272/2008, innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter (ämnen och blandningar). Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för farliga ämnen och blandningar. Reglerna om klassificering och märkning grundar sig på FN:s globalt harmoniserade system (GHS) Länk till annan webbplats.. CLP står för engelskans "Classification, Labelling and Packaging" (klassificering, märkning och förpackning).

Kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och förpackade enligt kraven i CLP-förordningen när de släpps ut på marknaden i EU eller i EES-länderna Island, Lichtenstein och Norge.

Att släppa ut en kemisk produkt på marknaden innebär att man, mot betalning eller kostnadsfritt, levererar eller tillhandahåller produkten till någon annan (gäller även till annan juridisk enhet inom samma företagskoncern). Import av en kemisk produkt från ett land utanför EU/EES, räknas också som utsläppande på marknaden. Det gäller även om produkten importeras för användning i egen verksamhet.

Vissa produkter är undantagna

CLP-förordningen ska inte tillämpas på vissa typer av kemiska produkter. Det gäller ämnen och blandningar som är färdiga produkter avsedda för slutanvändare, inom följande grupper av produkter

  • läkemedel
  • veterinärmedicinska läkemedel
  • kosmetiska produkter
  • vissa medicintekniska produkter
  • livsmedel inklusive livsmedelstillsatser och aromämnen
  • foder och fodertillsatser.

Förordningen ska dock tillämpas på ämnen och blandningar som är råvaror till dessa produkter.

Läs mer om undantagen för vissa medicintekniska produkter på vår webbsida om Säkerhetsdatablad för medicintekniska produkter

Ditt ansvar beror på din roll i CLP-förordningen

Ditt ansvar och dina skyldigheter beror på din roll i leverantörskedjan, det vill säga om du är tillverkare, importör, nedströmsanvändare eller distributör. Ett företag kan ha flera olika roller.

Läs mer om företagens roller i CLP

Klassificering

Om du tillverkar eller importerar kemiska produkter ska du klassificera produkterna enligt CLP-förordningen innan du släpper ut produkterna på marknaden. Att klassificera innebär att man identifierar ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper, så kallad faroklassificering. I CLP-förordningen finns kriterier för att bedöma olika typer av fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror. Ämnen eller blandningar klassificeras som farliga om de uppfyller något eller några av kriterierna.

Vissa ämnen har en fastställd klassificering och märkning för vissa egenskaper. Dessa ämnen finns förtecknade i bilaga VI till CLP-förordningen och den måste följas.

Läs mer om Klassificering av kemiska produkter

Information i märkning

Den som köper och använder kemiska produkter behöver få information om produkternas farliga egenskaper och hur produkterna kan användas säkert. Om du säljer kemiska produkter måste du därför lämna information genom märkning på förpackningen. Märkningen består av standardiserade fraser och symboler. Vilka fraser och symboler som ska ingå i märkningen beror på vilka farliga ämnen som ingår i produkten och hur den klassificeras.

För produkter som säljs i Sverige ska märkningen vara på svenska.

Läs mer om märkning av kemiska produkter

Förpackning

För att undvika att människor och miljön kommer till skada ska förpackningar som innehåller farliga kemiska produkter uppfylla vissa krav. Till exempel finns regler om förpackningens utformning och att vissa produkter ska vara försedda med barnskyddande förslutning eller varningsmärkning för personer med nedsatt syn, så kallad kännbar (taktil) märkning. Om du säljer farliga kemiska produkter ska du se till att förpackningarna uppfyller kraven i CLP-förordningen.

Läs mer om förpackningskrav i CLP

Anmäla ämnen till Echas klassificerings- och märkningsregister

Om du tillverkar ämnen eller importerar ämnen eller blandningar kan du behöva anmäla uppgifter om ämnenas klassificering och märkning till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Uppgifterna samlas i en databas som administreras av Echa, det så kallade klassificerings- och märkningsregistret. Du ska anmäla ämnena inom en månad från det att du släpper ut produkterna på marknaden.

Läs mer om anmälan till klassificerings- och märkningsregistret

Uppgifter till Giftinformationscentralen

Om du importerar eller tillverkar blandningar som klassificeras som farliga kan du behöva lämna uppgifter som kan användas för medicinsk rådgivning vid olyckor. Du ska göra uppgifterna tillgängliga i respektive land där du säljer produkten. För den svenska marknaden ska du göra uppgifterna tillgängliga för Giftinformationscentralen. Du lämnar uppgifterna via Echas inlämningsportal. Du kan även behöva ta fram och märka dina produkter med en unik kod, en så kallad unik formuleringsidentifierare (UFI).

Läs mer om att lämna uppgifter för giftinformation

Alternativt kemiskt namn

För blandningar som klassificeras som farliga ska vissa ämnen som ingår i blandningen anges i märkningen på förpackningen och i säkerhetsdatabladet. Om du inte vill uppge identiteten för ett visst ämne i en blandning kan du i vissa fall ansöka om att få använda ett alternativt kemiskt namn. Du ansöker om alternativt namn till Echa.

Läs mer om alternativt kemiskt namn

Ansvarig myndighet

I Sverige är Kemikalieinspektionen ansvarig myndighet för CLP-förordningen. På EU-nivå ansvarar den europeiska kemikaliemyndigheten Echa för CLP-förordningen.

Echas inledande vägledning om CLP-förordningen Länk till annan webbplats.

Echas webbsidor om CLP-förordningen Länk till annan webbplats.

Genom vår frågetjänst, Fråga Kemikalieinspektionen, kan du se vanliga frågor och svar om CLP och även ställa frågor till oss.

Senast uppdaterad 23 januari 2023