Dricksvattendirektivet

Det omarbetade dricksvattendirektivet består av bestämmelser som reglerar kvaliteten på dricksvatten för alla inom Europeiska unionen. Målen är att skydda människors hälsa från skadliga effekter av alla slags föroreningar av dricksvatten genom att säkerställa att det är hälsosamt och rent samt att förbättra tillgången till dricksvatten.

Nya krav på material som kommer i kontakt med dricksvatten

Dricksvattendirektivet (EU) 2020/2184 trädde i kraft i januari 2021. Det omarbetade direktivet skiljer sig från det tidigare direktivet från 1998 (98/83/EG) bland annat genom att det ställer krav på att medlemsstaterna ska tillämpa en riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet. Metoden innefattar riskbedömning och riskhantering för hela försörjningskedjan, från tillrinningsområdet fram till distributionen av vatten. Det finns även regler om gemensamma minimikrav på material som kommer i kontakt med dricksvatten. Bland annat finns krav på att alla ämnen som används i materialen ska vara godkända. De godkända ämnena ska sedan förtecknas på listor över ämnen som tillåts, så kallade positivlistor.

Sverige inför nu reglerna i ett flertal nationella förordningar och flera myndigheter är involverade i genomförandet. Boverket har en samordnande roll för frågor om byggprodukter som kommer i kontakt med dricksvatten och om material och produkter som ingår i eller är avsedda att ingå i sådana byggprodukter. Kemikalieinspektionen har från och med den 1 april 2024 ansvar för att ge stöd och vägledning till företag och andra aktörer som vill ansöka om att föra upp ett ämne på en positivlista. Kemikalieinspektionen får också möjlighet att på eget initiativ ansöka om att föra upp eller ta bort ämnen på listorna. Detta framgår av en ändring i Kemikalieinspektionens instruktion. Ändringen trädde i kraft den 1 april.

Ansökan om upptag av ämnen på positivlistor

Ansökningar om att föra upp ämnen på positivlistor hanteras av den europeiska kemikaliemyndigheten Echa, i samarbete med medlemsländerna. Den som ska ansöka börjar med att lämna in en avsikt om ansökan till Echa tidigast den 31 december 2025. Ansökan ska därefter lämnas in inom 12 månader. Avsikten publiceras på Echa:s webbplats och tanken med det är att sökande ska ges möjlighet till gemensamma ansökningar. Sökande uppmuntras att samarbeta genom att utarbeta en gemensam ansökan för ett ämne och därmed bland annat undvika onödiga djurförsök. Ansökan kan tidigast lämnas in från och med den 31 december 2026.

Vilken information som ska finnas i ansökan anges i bilagan till Kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/369 som reglerar ansökningsförfarandet.

Läs mer om nya dricksvattendirektivet på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om de lagändringar som behövs för att genomföra det nya dricksvattendirektivet i Sverige. Länk till annan webbplats.

Kompletterande regler och rättelser

Kommissionens delegerade beslut (EU) 2024/1441 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 genom fastställande av en metod för att mäta mikroplaster i dricksvatten Länk till annan webbplats.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/369 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om förfarandet för upptagande i eller borttagande från de europeiska positivlistorna över utgångsämnen, sammansättningar och beståndsdelar Länk till annan webbplats.

Kommissionens genomförandebeslut 2024/365 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 vad gäller metoder för testning och godkännande av utgångsämnen, sammansättningar och beståndsdelar som ska tas upp på de europeiska positivlistorna Länk till annan webbplats.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2024/367 om fastställande av tilämpningsförsekrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 genom upprättande av europeiska positivlistor över utgångsämnen, sammansättningar och beståndsdelar som godkänts för användning vid tillverkning av material eller produkter som kommer i kontakt med dricksvatten Länk till annan webbplats.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2024/368 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 vad gäller förfaranden och metoder för testning och godkännande av slutmaterial som används i produkter som kommer i kontakt med dricksvatten Länk till annan webbplats.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2024/370 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 genom fastställande av förfaranden för bedömning av överensstämmelse för produkter som kommer i kontakt med dricksvatten och regler för utseende av organ för bedömning av överensstämmelse som deltar i dessa förfaranden Länk till annan webbplats.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2024/371 Länk till annan webbplats.om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 genom fastställande av harmoniserade specifikationer för märkning av produkter som kommer i kontakt med dricksvatten Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad 28 maj 2024