Export och import av farliga kemikalier - PIC

Förordningen om förhandsgodkännande (PIC-förordningen) genomför Rotterdamkonventionen i EU. Förordningen reglerar import och export av vissa farliga kemikalier samt skyldigheterna för företag som önskar exportera kemikalier till länder utanför EU. Importlandet kan besluta om att antingen godkänna eller avslå import. Förordningen ställer också krav på produktinformation i form av märkning och säkerhetsdatablad. PIC står för Prior Informed Consent.

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringsförordningar och rättelser som inte finns med i den konsoliderade versionen:

Alla ändringsförordningar till PIC-förordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 15 maj 2023