CLP-förordningen

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler.

Fyra nya faroklasser i CLP

EU-kommissionen har publicerat en ändringsförordning till CLP som inför kriterier för klassificering och märkningskrav för fyra nya faroklasser, förordning (EU) 2023/707.

  • Hormonstörande egenskaper för människors hälsa
  • Hormonstörande egenskaper för miljön
  • Långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT eller vPvB)
  • Långlivade, mobila och toxiska ämnen (PMT eller vPvM) (v står för engelskans 'very')

Kriterierna i varje faroklass omfattar klassificering och märkning för ämnen och blandningar.

Läs mer i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/707 (pdf, 925 kB) Länk till annan webbplats.

Läs mer om ändringen med de nya faroklasserna Länk till annan webbplats.

Läs mer om de nya faroklasserna hos europeiska kemikaliemyndigheten Echa Länk till annan webbplats.

Förslag till ändringar i CLP-förordningen

EU-kommissionen har presenterat förslag till ändringar i den lagstiftning som styr hur kemiska produkter ska klassificeras, märkas och förpackas. Ändringarna syftar till stärkta och tydligare regler kring information om farliga ämnen och blandningar.

Europeiska Unionens råd antog den 30 juni en allmän inriktning i den pågående översynen av CLP-förordningen. Läs mer i nyheten från Europeiska Unionens råd: Council adopts position on the regulation for classification, labelling and packaging of chemical substances - Consilium (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Europeiska Parlamentet antog den 4 oktober sin position om EU-kommissionens ändringsförslag av CLP-förordningen. Parlamentets position: Texts adopted - Classification, labelling and packaging of substances and mixtures - Wednesday, 4 October 2023 (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Nu pågår förhandlingarna mellan Europeiska unionens råd, Europeiska parlamentet och EU-kommissionen för att enas om de föreslagna ändringarna i CLP-förordningen.

Senast uppdaterad 11 oktober 2023