Visa märkning vid e-handel med kemiska produkter

Innehållsförteckning:

Om du säljer kemiska produkter i en webbshop ska information om produktens farliga egenskaper synas tydligt på webbplatsen. På så sätt får kunderna information om farorna innan köpet.

När behöver du visa märkning i din webbshop

Om du gör reklam för farliga kemiska produkter måste du informera kunderna om produkternas farliga egenskaper. Att sälja produkter i en webbshop ses som en form av reklam och omfattas av kraven.

Om du säljer kemiska produkter i en webbshop måste du därför visa delar av produkternas farlighetsmärkning tydligt på webbplatsen. Reglerna är till för att kunderna ska kunna se vilka faror det finns med produkten och få information innan köpet.

Informationen ska finnas på webbplatsen där du marknadsför produkten. Den ska vara på svenska om webbplatsen vänder sig till kunder i Sverige. Hur informationen ska utformas beror på om du säljer blandningar, som till exempel rengöringsmedel eller lim, eller ämnen, som till exempel aceton eller ättiksyra.

För blandningar gäller kraven för reklam som riktar sig till privatpersoner där kunderna har möjlighet att köpa produkten direkt, som till exempel i en webbshop.

För dig som säljer kemiska ämnen gäller kraven både om du riktar dig till privatpersoner och till yrkesmässiga användare.

När du säljer till privatpersoner är det inte tillräckligt att bara hänvisa till ett säkerhetsdatablad med information om produktens farliga egenskaper.

Ja, när du säljer kemiska produkter i en webbshop ska delar av produkternas farlighetsmärkning finnas på webbplatsen där du marknadsför produkten. Faran beskrivs bäst genom att man skriver ut de relevanta faroangivelserna (inte koden utan hela ordalydelsen). Det rekommenderas att man också anger faropiktogram och signalord.

Läs mer om att visa märkning vid e-handel med kemiska produkter.

Så här kan du visa informationen

Blandningar

Om du säljer blandningar direkt till privatpersoner ska du visa vilken eller vilka typer av faror som anges på produktens etikett. Det gör du bäst genom att visa de så kallade faroangivelser som produkten är märkt med. Vi rekommenderar att du också visar faropiktogrammen (symbolerna) och det så kallade signalordet (Fara eller Varning) i din webbshop.

Du kan till exempel visa informationen genom en tydlig och läsbar bild av den etikett som finns på förpackningen.

Ett annat sätt är att ange de faroangivelser, faropiktogram och signalord som finns i produktens märkning intill din produkt i webbshopen. Det kan se ut som i exemplen här nedanför.

Exempel på faroangivelse: "Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden." Exempel på signalord: "Varning". Exempel på faropiktogram: GHS02 och GHS07.

Att ange vilken eller vilka typer av fara som ingår i märkningen för en blandning är ett krav enligt CLP-förordningen. Det gör du bäst genom att visa så kallade faroangivelser. Vi rekommenderar att du även anger faropiktogram och signalord i webbshopen.

Exempel på faroangivelse: "Innehåller [namn på det sensibiliserande ämnet]. Kan orsaka allergisk reaktion."

En produkts farlighetsmärkning innehåller inte alltid faropiktogram och signalord. Den kan ibland bestå enbart av en faroangivelse, som du också ska ange i webbshopen.

Ämnen

Om du säljer ämnen i din webbshop ska du ange de faroklasser eller farokategorier som motsvarar ämnets klassificering, som till exempel ”Frätande på huden, kategori 1B”.

Läs mer

Du hittar bestämmelserna i artikel 48 i CLP-förordningen

Läs mer om märkning enligt CLP

Om du marknadsför bekämpningsmedel (biocidprodukter eller växtskyddsmedel) via internet finns ytterligare krav på att informera på webbplatsen.

Läs mer om kraven för bekämpningsmedel och om övriga kemikalieregler vid e-handel

Senast uppdaterad 5 september 2022