Lämna synpunkter på ändringsförslag i CLP-förordningen

Innehållsförteckning:

Kemikaliemyndigheten Echa och Europeiska kommissionen ger dig möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringar av CLP-förordningen genom det så kallade samrådsförfarandet. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter. Syftet är att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information innan beslut fattas. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Aktuella samråd om harmoniserad klassificering och märkning

Förteckningen över ämnen med harmoniserad EU-gemensam klassificering och märkning finns i bilaga VI till CLP-förordningen. Bilagan uppdateras regelbundet när nya ämnen tillkommer eller när ämnen får en ändrad harmoniserad klassificering. Alla förslag till nya eller ändrade harmoniserade klassificeringar för ämnen läggs ut för samråd på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats.

Genom de offentliga samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till harmoniserad klassificering och märkning av ämnen i CLP-förordningen. Samrådet för ett ämne pågår normalt i 60 dagar och du hittar formulär för att lämna dina synpunkter genom att klicka på den blå rutan "Details" i högra kolumnen för respektive ämne i tabellen på Echas webb som nås via länkarna nedan.


Ämnen öppna för samråd till den 24 maj 2024

Ämnets namn

CAS-nummer

propyl [3-(dimethylamino)propyl]carbamate monohydrochloride; propamocarb hydrochloride

25606-41-1

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats Länk till annan webbplats.


Ämnen öppna för samråd till den 5 juli 2024

Ämnets namn

CAS-nummer

1,3-dichloropropene [1]; (Z)-1,3-dichloropropene [2]; (E)-1,3-dichloropropene [3]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

10061-02-6 [3]

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuella samråd om delegerade akter

Genom EU-kommissionens samråd på förslag till så kallade delegerade akter får du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringar i CLP-förordningen. Syftet är att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information innan beslut fattas. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet. Ett sådant samråd pågår normalt i 4 veckor.

Det pågår för närvarande inga samråd om delegerade akter.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 maj 2024