Lämna synpunkter på ändringsförslag i CLP-förordningen

Innehållsförteckning:

Kemikaliemyndigheten Echa och Europeiska kommissionen ger dig möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringar av CLP-förordningen genom det så kallade samrådsförfarandet. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter. Syftet är att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information innan beslut fattas. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

EU-kommissionens förslag till ändringar i CLP-förordningen

EU-kommissionen har presenterat förslag till ändringar i den lagstiftning som styr hur kemiska produkter ska klassificeras, märkas och förpackas. Ändringarna syftar till stärkta och tydligare regler kring information om farliga ämnen och blandningar. Förslaget förhandlas nu i Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

Läs mer om förslaget: Nu ska viktig kemikalielagstiftning uppdateras - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Aktuella samråd om harmoniserad klassificering och märkning

Förteckningen över ämnen med harmoniserad EU-gemensam klassificering och märkning finns i bilaga VI till CLP-förordningen. Bilagan uppdateras regelbundet när nya ämnen tillkommer eller när ämnen får en ändrad harmoniserad klassificering. Alla förslag till nya eller ändrade harmoniserade klassificeringar för ämnen läggs ut för samråd på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats.

Genom de offentliga samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till harmoniserad klassificering och märkning av ämnen i CLP-förordningen. Samrådet för ett ämne pågår normalt i 60 dagar och du hittar formulär för att lämna dina synpunkter genom att klicka på den blå rutan "Details" i högra kolumnen för respektive ämne i tabellen på Echas webb som nås via länkarna nedan.


Ämnen öppna för samråd till den 1 december 2023

Ämnets namn

CAS-nummer

acetophenone

98-86-2

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

 


Ämnen öppna för samråd till den 15 december 2023

Ämnets namn

CAS-nummer

2-pyrrolidone; pyrrolidin-2-one

616-45-5

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

 


Ämnen öppna för samråd till den 12 januari 2024

Ämnets namn

CAS-nummer

Exo-(+/-)-1-methyl-4-(1-methylethyl)-2-[(2-methylphenyl)methoxy]-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane

87818-31-3

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

 


Ämnen öppna för samråd till den 19 januari 2024

Ämnets namn

CAS-nummer

Ethylene bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butyrate]32509-66-3
metam-sodium (ISO); sodium methyldithiocarbamate [1]; metam-potassium (ISO); potassium methyldithiocarbamate [2]

137-42-8[1]

137-41-7[2]

Methyl isothiocyanate556-61-6
tebuconazole (ISO); 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol107534-96-3

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuella samråd om delegerade akter

Genom EU-kommissionens samråd på förslag till så kallade delegerade akter får du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändringar i CLP-förordningen. Syftet är att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information innan beslut fattas. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet. Ett sådant samråd pågår normalt i 4 veckor.

Det pågår för närvarande inga samråd om delegerade akter.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 30 november 2023