Tungmetaller i förpackningsmaterial

Förpackningsdirektivet innehåller regler om begränsningar av tungmetaller i förpackningar och förpackningsavfall. Reglerna innebär att summan av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom inte får överstiga vissa haltgränser.

Förpackningsdirektivet är infört i svensk lagstiftning genom förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Länk till annan webbplats.

Förpackningsdirektivet innehåller även bestämmelser om omhändertagande och återvinning av avfall. Mer finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 juni 2023