Echas klassificerings- och märkningsregister

Innehållsförteckning:

Tillverkare och importörer behöver lämna information om klassificering och märkning till den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Informationen samlas i en databas, det så kallade klassificerings- och märkningsregistret, som finns hos Echa.

Sök i databasen

Klassificerings- och märkningsregistret är en databas som innehåller information om klassificering- och märkning för nära 150 000 ämnen som finns på EU:s marknad. Informationen baseras på anmälningar från tillverkare och importörer i EU. Den innehåller också en förteckning över ämnen som har en harmoniserad klassificering och märkning enligt bilaga VI i CLP-förordningen. Det är den europeiska kemikaliemyndigheten Echa som håller i registret.

Information i databasen

För vissa ämnen har ansvariga myndigheter inom EU beslutat om klassificering och märkning. Det kallas för harmoniserad klassificering och märkning. Dessa ämnen finns förtecknade i bilaga VI till CLP-förordningen och företagen måste använda den harmoniserade klassificeringen för de faroklasser uppgifterna gäller. Ett ämne kan dock behöva klassificeras för flera faroklasser än de som ingår i den harmoniserade klassificeringen. Även om ämnet redan finns förtecknat i bilaga VI ska företagen själva klassificera ämnet för ytterligare faroklasser med hjälp av kriterierna i CLP. Klassificerings- och märkningsregistret innehåller uppgifter om både harmoniserad klassificering och företagens egna klassificeringar.

Om ett ämne har en harmoniserad klassificering och märkning presenteras den informationen överst i databasen, under blågrå rubriker. Därefter följer information om de uppgifter som företag anmält till Echa under gula rubriker. Företagen kan ha anmält olika klassificeringar för samma ämne, vilket till exempel kan bero på föroreningar, form eller fysiskt tillstånd hos ämnet.

På Echas webb finns mer information om registret, vilken information som visas och hur du söker i databasen. Länk till annan webbplats.

Anmäla till klassificerings- och märkningsregistret

Vilka ämnen ska anmälas?

Följande ämnen ska anmälas till registret:

  • Ämnen som släpps ut som sådana på marknaden och som klassificeras i en eller flera faroklasser enligt CLP-förordningen.
  • Ämnen i blandningar som importeras till EU/EES, om ämnet förekommer i en halt som bidrar till att blandningen klassificeras i en eller flera faroklasser enligt CLP-förordningen.

Dessa ämnen ska du anmäla oavsett i vilken mängd du tillverkar eller importerar dem. Det finns ingen lägsta gräns.

Dessutom ska ämnen som ska registreras enligt Reach-förordningen anmälas, oavsett om de klassificeras enligt CLP eller inte. I regel görs detta genom Reach-registreringen vilket även gäller anmälan av ämnen som ingår i varor enligt artikel 7 i Reach-förordningen.

Vem ska anmäla?

Du som tillverkar farliga ämnen för försäljning eller importerar farliga ämnen eller blandningar till EU/EES ska lämna information om ingående ämnens klassificering och märkning till den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Du ska anmäla ämnen inom en månad från det att du släpper ut ämnena på marknaden. Om du importerar för eget bruk så räknas även det som att ämnet släpps ut på marknaden.

Du som gör en registrering enligt Reach-förordningen ska se till att ta med de uppgifter som krävs enligt anmälan till klassificerings- och märkningsregistret i ditt registreringsunderlag.

Läs mer om vem som ska lämna in en anmälan och vad en anmälan ska innehålla på Echas webb. Länk till annan webbplats.

Vad ska anmälan innehålla?

Din anmälan ska innehålla de uppgifter som framgår av artikel 40.1 i CLP-förordningen, bland annat ditt företags namn och kontaktuppgifter, ämnets identitet och ämnets klassificering och märkning enligt CLP-förordningen.

Hur görs en anmälan?

Du lämnar in din anmälan elektroniskt, via Reach-IT-portalen på Echas webbplats. För att kunna göra det måste du först registrera dig i Reach-IT och skapa ett konto. Anmälan är kostnadsfri.

Om det ämne du anmält får en ny eller ändrad klassificering behöver du uppdatera din anmälan, vilket också görs via Reach-IT.

Läs mer om hur du lämnar in och uppdaterar din anmälan på Echas webb. Länk till annan webbplats.

Echas frågor och svar om anmälan till klassificerings- och märkningsregistret. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 21 december 2020