Hitta EU-samråd på kemikalieområdet

Europeiska kommissionen, kemikaliemyndigheten Echa och livsmedels­myndig­heten Efsa ger intresserade möjlighet att lämna synpunkter genom det så kallade samrådsförfarandet.

EU-kommisionen

Allmänheten och andra berörda parter har möjlighet att lämna synpunkter på EU:s politik och lagstiftning.

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa

Echa organiserar offentliga samråd kring förslag på regelutveckling. Syftet med samrådet är för att få in synpunkter och samla in tillgänglig vetenskaplig information. De regler som omfattas av Echas offentliga samråd är Reach- , CLP-, och Biocidförordningen. Ibland förekommer även samråd kring frågor utanför dessa förordningar.

Vem som helst kan lämna in synpunkter på förslagen. Vanligen deltar företag, organisationer, enskilda medborgare och myndigheter i samråden. Echa välkomnar synpunkter från intressenter både inom och utanför EU.

 På Echas webbsida om offentliga samråd finns information om såväl pågående som avslutade samråd.

Aktuella samråd inom Reach.

Aktuella samråd inom CLP.

Alla aktuella offentliga samråd på Echas webbplats.

Europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa

Växtskyddsmedelsförordningen

Allmänna samråd om verksamma ämnen i växtskyddsmedel med mera

Europeiska kommissionen

Samråd om hormonstörande ämnen

EU-kommissionen genomför för närvarande en översyn av hur hormonstörande ämnen hanteras i samtliga relevanta lagstiftningar med syfte att skydda människors hälsa och miljön. För att inhämta ytterligare information från intressenter har kommissionen gått ut med ett offentligt samråd som kan besvaras mellan den 6 dec 2019 – 31 jan 2020.

Mer information om EU-kommissionens översyn av hormonstörande ämnen på kommissionens webbplats.

Gå direkt till enkäten för att svara på samrådet.

Ytterligare ett samråd som riktar sig till privatpersoner kommer att publiceras när underlaget har översatts. Det kommer att vara tillgängligt på 23 EU-språk.

Leksaksdirektivet

Samråd om leksakers säkerhet

RoHS-direktivet

Aktuella samråd inom RoHS.

Samråd om elektrisk och elektronisk utrustning hos Öko-Institut e.V

Samråd om elektrisk och elektronisk utrustning hos Bipro

Övriga samråd

Pågående samråd inom olika politikområden hos Europeiska kommissionen

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej