Lämna synpunkter på ändringsförslag i Reach-förordningen

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom Reach. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter. Här hittar du aktuella samråd om Reach.

Ämnen till kandidatförteckningen (SVHC)

Det pågår inte något samråd.

Ämnen till tillståndslistan

Det pågår inte något samråd.

Tillståndsansökningar

Just nu kan du lämna synpunkter på ansökningar om tillstånd för följande ämnen:

  • 4-Nonylfenol, grenad och rak, etoxilerad
  • 4-(1,1,3,3-Tetrametylbutyl)fenol, etoxilerad
  • Kaliumdikromat (CAS nr 7778-50-9)
  • Bis(2-etylhexyl)ftalat (CAS nr 204-211-0)
  • Tetraetylbly (CAS nr 78-00-2)

Information som efterfrågas är till exempel tillgången på alternativ till ämnena

Lämna dina synpunkter senast den 10 januari 2024 Länk till annan webbplats.

Information om ämnen för möjliga begränsningsförslag

I samband med att Echa eller nationella myndigheter tar fram underlag till förslag på begränsningar finns möjlighet för företag, forskare, organisationer och andra intressenter att dela med sig av information som kan vara relevant för förslaget. Informationen används för ta fram rapporten som utgör begränsningsförslaget.

Du kan nu lämna information om följande ämne:

  • Oktokrilen (CAS nr 6197-30-4)

Information som efterfrågas är bland annat om tillverkning, import och utsläppande av ämnet på marknaden samt om tillgång till alternativ. Särskilt infomration om ämnet i plastisol och kosmetiska produkter efterfrågas. Du är också välkommen att bidra med information om ämnets livscykel, om emmissioner/risker för miljön samt om vilka samhällsekonomiska konsekvenser en begränsning av ämnet skulle medföra.

Lämna dina synpunkter senast den 10 januari 2024 Länk till annan webbplats.

Begränsningsförslag

Det pågår inte något samråd

Testningsförslag

För att få utföra testning av ämnen som involverar ryggradsdjur krävs godkännande från Echa. Det pågår ständigt samråd om många testningsförslag så vi har valt att inte ange alla här utan vi hänvisar till sidan om nuvarande samråd om testningsförslag på Echas webb Länk till annan webbplats..

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.Senast uppdaterad 29 november 2023