Lämna synpunkter på ändringsförslag i Reach-förordningen

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom Reach. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter. Här hittar du aktuella samråd om Reach.

Ämnen till kandidatförteckningen (SVHC)

Ämnen på kandidatförteckningen har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön, så kallade särskilt farliga ämnen, SVHC-ämnen.

Just nu pågår det inte något samråd.

Ämnen till tillståndslistan

I samband med att Echa tar fram rekommendationer för vilka ämnen som ska uppföras i tillståndsförteckningen, bilaga XIV, finns möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Synpunkterna beaktas i framtagandet av de slutliga rekommendationerna som lämnas till Europeiska kommissionen som beslutar vilka ämnen som ska föras upp på tillståndsförteckningen.

Du kan nu lämna synpunkter på följande ämnen:

  • Bariumdiborontetraoxid (CAS nr 13701-59-2)
  • Bis(2-etylhexyl) tetrabromftalat, inklusive enskilda isomerer och kombinationer av olika isomerer
  • Difenyl(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinoxid (CAS nr 75980-60-8)
  • Melamin (CAS nr 108-78-1)
  • S-(tricyklo[5.2.1.0-(2,6)]deka-3-en-8(eller 9)-yl) O-(isopropyl eller isobutyl eller 2-etylhexyl)
    O-(isopropyl eller isobutyl eller 2-etylhexyl)fosforoditioat (CAS nr 255881-94-8)

Lämna dina synpunkter senast den 7 maj 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rekommendation om ändring i tillståndslistan

Välkommen att lämna synpunkter på förslag om att ändra villkoren för när tillstånd ska krävas för följande ämne:

  • Dibutylftalat (CAS nr 84-74-2)

Dibutylftalat finns sedan tidigare i tillståndsförteckningen (post 6 i bilaga XIV till Reach-förordningen) på grund av att ämnet är hormonstörande för hälsan. Nu har ämnet även identifierats som hormonstörande för miljön och därför föreslås nu ändringar i villkoren för när tillstånd ska krävas för ämnet. Det innebär att vissa användningar som har varit undantagna tillståndskrav kommer att omfattas. Det gäller användning av ämnet i material i kontakt med livsmedel och i medicintekniska produkter.

Synpunkter som efterfrågas är bland annat om föreslagna övergångstider och behov av undantagna användningar.

Lämna dina synpunkter senast den 7 maj 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillståndsansökningar

I samband med att Echas kommittéer bedömer tillståndsansökningar finns möjlighet för företag, forskare, organisationer och andra intressenter att dela med sig av information om alternativa ämnen eller tekniker för de aktuella ämnena och användningarna.

Det pågår inte något samråd.

Information om ämnen för möjliga begränsningsförslag

I samband med att Echa eller nationella myndigheter tar fram underlag till förslag på begränsningar finns möjlighet för företag, forskare, organisationer och andra intressenter att dela med sig av information som kan vara relevant för förslaget. Informationen används för ta fram rapporten som utgör begränsningsförslaget.

Det pågår inte något samråd.

Begränsningsförslag

Det pågår inte något samråd.

Testningsförslag

För att få utföra testning av ämnen som involverar ryggradsdjur krävs godkännande från Echa. Det pågår ständigt samråd om många testningsförslag så vi har valt att inte ange alla här utan vi hänvisar till sidan om nuvarande samråd om testningsförslag på Echas webb Länk till annan webbplats..

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda i tillståndsärenden. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.Senast uppdaterad 17 april 2024