Två cyklar på en strand.

Cyklar är exempel på sammansatta varor som består av många olika varor.

Reach-förordningen och varor

Innehållsförteckning:

Reach-förordningen skiljer mellan ämnen, blandningar och varor. I första hand är det ämnen och blandningar som regleras i Reach. Vissa av reglerna gäller även för varor eftersom de består av kemiska ämnen.

Definition av en vara enligt Reach

En vara är ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Exempel på varor är cyklar, stolar, bord, mobiltelefoner och leksaker. En cykel kan till exempel ha mjukgörare i sadeln och den är målad med färg. Stolen och bordet är förmodligen lackade eller målade. Mobiltelefoner och leksaker kan innehålla många kemiska ämnen som färgämnen, mjukgörare och flamskyddsmedel.

Läs om kraven för ämnen i varor i Echas vägledning Länk till annan webbplats.

Hur Reach kan påverka dig

Om du tillverkar, importerar eller distribuerar varor ansvarar du för att de uppfyller kraven i Reach. Här ser du vad som gäller för dig.

Kandidatförteckningen

Kandidatförteckningen enligt Reach-förordningens artikel 59 listar kemiska ämnen som kan medföra allvarliga effekter på människors hälsa och miljö. Ämnena kan exempelvis:

  • vara cancerframkallande
  • skada arvsmassan
  • störa fortplantningsförmågan
  • ansamlas i miljön
  • eller ha andra egenskaper som till exempel hormonstörande.

Se kandidatförteckningen på Europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats Länk till annan webbplats.

När ett ämne i din vara finns med på kandidatförteckningen kan det medföra att du som tillverkar, importerar eller säljer varan får ett flertal skyldigheter:

1. Lämna information till kunden

Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska du som är leverantör av varan lämna information om säker användning till mottagaren enligt artikel 33 i Reach.

Informationskravet gäller för alla led i distributionskedjan, inklusive återförsäljare. Informationen ska minst omfatta ämnets namn och ska lämnas till yrkesmässigt verksamma kunder. Konsumenter ska på begäran få samma information kostnadsfritt och inom 45 dagar.

2. Anmäl varan till Echas SCIP-databas

Från och med 5 januari 2021 måste alla som levererar varor som innehåller över 0,1 viktprocent av ämnen på kandidatförteckningen anmäla dessa varor till en databas (SCIP) hos Echa. Regeln finns i EU:s direktiv om avfall.

Läs mer om att anmäla ämnen i varor enligt Avfallsdirektivet

3. Anmäl ämnet till Echa

Om ett ämne som finns på kandidatförteckningen finns i en vara i mer än 0,1 viktprocent ska ämnet anmälas till den Europiska kemikaliemyndigheten Echa enligt artikel 7.2 i Reach-förordningen. Det gäller när mängden av ämnet överstiger 1 ton per tillverkare/importör och år.

Ämnet behöver inte anmälas om det redan är registrerat för samma användning eller om det kan bevisas att människor eller miljö inte kommer att exponeras för ämnet under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden.

Läs mer om att anmäla ämnen i varor enligt Reach-förordningen Länk till annan webbplats.

Notera att detta är inte samma sak som anmälan till Echas SCIP-databas.

4. Kontrollera om du behöver tillstånd

Om du inom EU tillverkar varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen kan du behöva tillstånd. Kravet på tillstånd gäller ämnen som finns i bilaga XIV till Reach-förordningen. Ämnen på kandidatförteckningen blir tillståndspliktiga när de förs upp på bilaga XIV.

Du ansöker hos Echa för att få använda ämnen som kräver tillstånd. Du som tillverkar en vara som innehåller ett sådant ämne ska söka tillstånd för att använda ämnet om inte den aktuella användningen redan omfattas av ett tillstånd som tillverkaren eller importören av ämnet har fått. I samband med ansökan tar Echa ut en avgift.

Läs mer om tillstånd i Reach

En lista över ämnen som kräver tillstånd finns i Echas tillståndsförteckning Länk till annan webbplats.

Så beräknar du 0,1-procentgränsen för ämnen i varor

Halten 0,1 viktprocent ska beräknas som förhållandet mellan ämnets vikt och vikten på den vara som innehåller ämnet. Ett exempel är ett handtag på en cykel. Handtaget är en vara även om det har monterats på cykelstyret. Handtaget behåller alltså sin status som vara även efter det att den har fogats samman med övriga varor till en cykel. Halten 0,1 viktprocent ska alltså i detta exempel beräknas som förhållande mellan ämnets vikt och vikten på handtaget.

Läs mer i Echas vägledning om krav för ämnen i varor Länk till annan webbplats.

En illustration av en cykel med beskrivning av dess delar

Förbud

Vissa ämnen är begränsade eller helt förbjudna i varor. Exempel på ämnen som omfattas av begränsningar är nickel och bly i smycken och azofärgämnen i textil. Uppgifter om vilka ämnen det gäller finns i bilaga XVII i Reach-förordningen.

Läs mer om förbud och begränsningar i Reach

Här finns Echas förteckning över gällande begränsningar Länk till annan webbplats.

Registrering

I enstaka fall kan du som tillverkar eller importerar varor behöva registrera ämnen hos Echa enligt artikel 7.1 i Reach-förordningen. Detta är aktuellt när ämnet är avsett att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden, till exempel ett doftämne i en parfymerad handduk.

Du ska registrera ämnet om du tillverkar varan i EU eller importerar den färdiga varan till EU. Detta krav gäller när mängden av ämnet i varorna överstiger totalt 1 ton per tillverkare/importör och år och om ämnet inte tidigare är registrerat av någon annan för samma användning.

Läs mer om registrering i Reach

Andra regler om varor

Observera att de finns ytterligare regler om varor i andra lagstiftningar.

Här kan du läsa mer om vilka ytterligare krav som kan gälla för din produkt

 

Senast uppdaterad 25 september 2023