Säkerhetsdatablad

Innehållsförteckning:

Den som använder kemikalier i sitt arbete behöver få information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska därför lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkterna yrkesmässigt och till dem som säljer produkterna vidare. Företag har ingen skyldighet att lämna säkerhetsdatablad till de som använder kemikalier för privat bruk. Kemikalieinspektionen har inte tillgång till och tillhandahåller inte säkerhetsdatablad.

Kemikalieinspektionens faktablad om säkerhetsdatablad (PDF 349 kB) , 348.7 kB.

Europeiska kemikaliemyndigheten Echas information om säkerhetsdatablad Länk till annan webbplats.

Echas vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad Länk till annan webbplats.

Echas faktablad om säkerhetsdatablad och exponeringsscenarion Länk till annan webbplats.

Echas frågor och svar om säkerhetsdatablad (på engelska) Länk till annan webbplats.

Ansvaret för att upprätta ett säkerhetsdatablad för en kemisk produkt ligger på tillverkaren eller importören. Aktörer längre ner i distributionskedjan kan också behöva ta fram och tillhandahålla säkerhetsdatablad. De kan använda sina leverantörers blad, men kan ibland behöva anpassa innehållet. Alla som tillhandahåller säkerhetsdatablad har ansvar för att informationen i bladet är korrekt, även om de inte har tagit fram bladet själva.

Säkerhetsdatablad ska vara så lättlästa och tydliga som möjligt. De ska vara skrivna på svenska samt innehålla alla uppgifter som är viktiga att veta för att förebygga skador på människor och miljö. De ska också vara anpassade till svenska förhållanden och regelverk.

Reglerna om säkerhetsdatablad finns i artikel 31 och i bilaga II till Reach-förordningen.

Säkerhetsdatablad ska finnas för följande kemiska produkter:

 • Ämnen och blandningar som är klassificerade som farliga (till exempel brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga eller miljöfarliga).
 • Blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller minst 1 procent (0,2 procent för gaser) av ett hälso- eller miljöfarligt ämne.
 • Blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller minst ett ämne som har ett gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatsen.
 • Även i vissa andra fall krävs säkerhetsdatablad, till exempel för ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT-ämnen) och för blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller låga halter av allergiframkallande ämnen.

Det finns vissa undantag för krav på säkerhetsdatablad, bland annat för läkemedel och kosmetiska produkter avsedda för slutanvändaren. Varor, som till exempel möbler eller kläder, omfattas inte heller av krav på säkerhetsdatablad.

När ska man lämna säkerhetsdatablad?

Farliga kemiska produkter

Säkerhetsdatablad ska lämnas för kemiska produkter som klassificeras som farliga och som överlåts till yrkesmässiga kunder. Säkerhetsdatablad ges ut antingen på papper eller elektroniskt senast vid första leveransen av produkten.

Uppdaterade blad ska lämnas till alla yrkesmässiga kunder till vilka leverantören lämnat produkten de senaste tolv månaderna. Det räcker inte att enbart lägga ut säkerhetsdatablad på internet och sedan hänvisa till en webbplats. Istället krävs det en mer aktiv handling för att uppfylla kravet på att tillgodose de yrkesmässiga kunderna med information, exempelvis genom att skicka ut en direkt länk. Det är en värdefull service om säkerhetsdatabladen finns tillgängliga på företagets webbplats.

Produkter som inte är farliga

För blandningar som inte är klassificerade som farliga, men som ändå omfattas av krav på säkerhetsdatablad, gäller att de ska lämnas om yrkesmässiga användare begär det. Information om denna service ska stå på förpackningen: "Säkerhetsdatablad finns att rekvirera".

Produkter tillgängliga för konsumenter

Det finns ingen skyldighet att lämna säkerhetsdatablad till konsumenter i detaljhandeln. Däremot ska en butik kunna lämna ut säkerhetsdatablad på begäran av en yrkesmässig användare.

Uppdatera och spara säkerhetsdatablad

Det är inte preciserat i regelverket hur gamla säkerhetsdatablad får vara, men de bör ses över och uppdateras regelbundet. Enligt Reach ska uppdatering av bladen göras så snart ny information som kan påverka riskhanteringsåtgärder eller ny information om faror blir tillgänglig. Bladen ska också uppdateras när ett tillstånd har beviljats eller nekats eller när en begränsning har fastställts.

Det är viktigt att spara säkerhetsdatablad, både de du upprättar och de du får, i minst tio år. Det beror på att de kan behöva visas upp vid en eventuell inspektion.

16 obligatoriska avsnitt

Säkerhetsdatablad ska innehålla 16 avsnitt, där rubriksättningen och ordningsföljden är obligatorisk. I vissa fall ska företaget bifoga ett exponeringsscenario till säkerhetsdatabladet, som då kallas för ett utökat säkerhetsdatablad. I exponeringsscenariot lämnas bland annat information om lämpliga riskhanteringsåtgärder för alla identifierade användningar.

All information om produkten, information som användaren behöver för att minska riskerna, ska finnas med. Det är viktigt att bladet ger en entydig bild av farorna med produkten så att informationen inte blir motsägelsefull. Det är också viktigt att informationen i bladet är anpassad och specifik för produkten.

Bilaga II i Reach anger vilka rubriker som ska finnas med i ett säkerhetsdatablad, samt ger en detaljerad beskrivning om krav på innehåll under varje rubrik. Här följer en kortare sammanfattning av innehållet under samtliga rubriker.

1. Namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

 • namnet på ämnet/blandningen
 • relevanta användningsområden
 • kontaktuppgifter till leverantören
 • telefonnummer vid nödsituationer
 • för registreringspliktiga ämnen, uppge också registreringsnummer.


2. Farliga egenskaper

 • korrekt klassificering och märkning
 • farliga egenskaper som inte föranleder klassificering och märkning, såsom "risk för damm".


3. Sammansättning/Information om beståndsdelar

 • beståndsdelarna som ingår i blandningen med information om deras koncentration, klassificering och kemiska identiteter
 • om ett ämne omfattas av registreringsplikten ska dess registreringsnummer anges här.


4. Åtgärder vid första hjälpen

 • anvisningar om första hjälpen
 • information om de viktigaste symptomen och effekterna
 • informationen ska vara skriven på ett sätt att någon som saknar medicinsk utbildning kan förstå hur man utför behandlingen
 • informationen ska spegla produktens farlighet.


5. Brandbekämpningsåtgärder

 • information om vad som behövs för att bekämpa en brand med uppgifter om både lämpliga och olämpliga släckmedel, det vill säga sådana som saknar effekt eller i vissa lägen kan förvärra situationen genom att till exempel reagera med produkten
 • om det behövs särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal
 • om produkten orsakar särskilda faror vid brand, till exempel risk för ång-luftblandningar.


6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

 • rekommendationer om åtgärder vid spill, läckage eller utsläpp och om hur man förhindrar eller minimerar de skadliga effekterna på människa, egendom och miljö
 • i förekommande fall, hänvisning till avsnitt 8 och 13.


7. Hantering och lagring

 • rekommendationer för säker hantering och lagring av ämnet eller blandningen
 • informationen ska stämma överens med produktens farliga egenskaper och avsedda användning.


8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

 • det hygieniska gränsvärdet
 • information om hur arbetstagare kan begränsa exponering för ämnet/blandningen på arbetsplatsen
 • information om typ av personligt skydd såsom ögonskydd, skyddskläder, handskmaterial och andningsskydd samt när dessa behöver användas.


9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

 • relevanta fysikaliska och kemiska egenskaper, till exempel produktens färg, viskositet, pH-värde, flampunkt och kokpunkt
 • för starkt sura eller basiska ämnen och blandningar (pH<2 eller pH>11,5) kan klassificeringen "frätande" bli aktuell
 • information om blandningars egenskaper.


10. Stabilitet och reaktivitet

 • produktens stabilitet och risken för farliga reaktioner under vissa användningsförhållanden och vid utsläpp
 • information om det finns risk att farliga nedbrytningsprodukter kan bildas och/eller att farliga reaktioner kan ske vid sönderfall
 • information om förhållanden och material som kan orsaka farliga reaktioner och därför ska undvikas.


11. Toxikologisk information

 • en kortfattad med fullständig beskrivning av de toxikologiska effekterna och de data som använts för att identifiera dessa
 • information om hälsoeffekter och symptom för alla relevanta exponeringsvägar.


12. Ekologisk information

 • information om de viktigaste egenskaperna som kan påverka miljön
 • information om relevanta data, till exempel toxicitet, persistens, nedbrytbarhet och bioackumulering.


13. Avfallshantering

 • lämpliga metoder för avfallshantering, såväl för ämnet eller blandningen som för förorenade förpackningar
 • information om överbliven produkt klassas som farligt avfall
 • hänvisningar till EU-bestämmelser om avfall.


14. Transportinformation

Där det är relevant, transportklassificeringen enligt gällande regler för varje transportslag:

 • ADR (väg)
 • RID (järnväg)
 • IMDG (sjöfart)
 • ICAO/IATA (flyg)
 • UN-nummer, transportklass, farlighetsnummer enligt ADR/RID, transportbenämning och förpackningsgrupp
 • eventuell klassificering som vattenförorenande (Marine Pollutant) enligt IMDG.


15. Gällande föreskrifter

 • information om produkten omfattas av några särskilda EU-regler eller någon nationell lagstiftning
 • information om leverantören gjort en kemikaliesäkerhetsbedömning av ämnet eller blandningen.


16. Annan information

 • övrig information som inte finns i avsnitt 1-15, till exempel om ändringar gjorts från ett tidigare säkerhetsdatablad
 • förklaringar till förkortningar och begrepp
 • källhänvisningar
 • förteckning över relevanta riskfraser/skyddsfraser/faroangivelser/skyddsangivelser samt den fullständiga formuleringen av varje angivelse om de inte framgår i avsnitt 2-15.

Exponeringsscenarier

I vissa fall ställs det krav på mer omfattande, så kallade utökade säkerhetsdatablad. De utökade säkerhetsdatabladen innehåller en eller flera bilagor med exponeringsscenarier.

För att en tillverkare eller importör ska behöva upprätta ett så kallat exponeringsscenario ska ämnet omfattas av registreringsplikt enligt Reach och tillverkas eller importeras i mängder om minst tio ton per år och registrant. Ämnet ska också klassificeras som farligt eller betraktas som ett PBT- eller vPvB-ämne (långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen).

Ett exponeringsscenario beskriver under vilka förhållanden ett ämne får tillverkas och användas så att riskerna är kontrollerade under hela livscykeln.

Informationen i ett exponeringsscenario kommer från den kemikaliesäkerhetsbedömning som tillverkare och importörer gör som en del i registreringsprocessen av ämnen.

Kemikalieinspektionens faktablad om exponeringsscenarier (PDF 606 kB) , 605.4 kB.

Europeiska kemikaliemyndigheten Echas information om exponeringsscenarier Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 2 januari 2023