Kort om anmälan av ämnen i varor till SCIP-databasen

Innehållsförteckning:

När varor blir avfall kan förekomsten av farliga ämnen göra avfallet olämpligt för återvinning. Inom EU finns ett mål om giftfria materialkretslopp. För att främja en sådan utveckling har den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, tagit fram SCIP-databasen dit leverantörer av varor ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i varorna. Informationen finns därmed tillgänglig under varornas hela livscykel inklusive i avfallsledet.

Vad är SCIP?

SCIP är en databas som samlar information om varor som innehåller särskilt farliga ämnen. Informationen i databasen är framför allt användbar för företag som hanterar avfall och återvinning men kan även vara viktig för myndigheter för att få kunskap om vilka typer av varor och material som kan innehålla farliga ämnen. Även konsumenter har tillgång till informationen och kan använda den för att välja bort varor med särskilt farliga ämnen. Databasen drivs av den europeiska kemikaliemyndigheten Echa.

Gå till Echas SCIP-databas (på engelska) Länk till annan webbplats.

Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i Reach i en halt av mer än 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos Echa. Det gäller från den 5 januari 2021. Regeln finns i EU:s Avfallsdirektiv och syftar till att minska andelen avfall som innehåller särskilt farliga ämnen och främja substitution. SCIP är en förkortning av Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products). Reglerna har införts i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7).

För dig som är ny på SCIP - grafisk bild på Echas webbplats  Länk till annan webbplats.

Läs mer om SCIP-databasen på Echas webbplats, på engelska Länk till annan webbplats.

Läs mer om kandidatförteckningen i Reach

Läs mer om substitution av farliga ämnen

Vem ska anmäla till SCIP?

Följande leverantörer av varor inom EU ska anmäla till SCIP-databasen:

 • tillverkare
 • importörer
 • distributörer.

Ett företag som importerar en vara från ett land utanför EU/EES är en importör. Ett företag som köper en vara av en leverantör inom EU räknas som distributör om företaget levererar varan vidare. Legotillverkare, montörer och underleverantörer är också exempel på leverantörer som omfattas av reglerna.

Bestämmelsen gäller inte:

 • företag som importerar en vara enbart för eget bruk
 • återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsumenter, till exempel butiker. Butiker som importerar varor från länder utanför EU/EES är dock skyldiga att anmäla till databasen.

Du kan hänvisa till någon annans anmälan

Alla leverantörer – som omfattas av reglerna – i en distributionskedja har ansvar för att anmäla till SCIP. Echa har dock tagit fram metoder som ska förenkla rapporteringen för aktörer längre ner i distributionskedjan, till exempel distributörer och montörer. Det är bland annat möjligt att hänvisa till information som någon annan redan har skickat in till databasen genom så kallad Förenklad SCIP-anmälan ("Simplified SCIP Notification") och Hänvisning ("Referencing").

Du kan låta någon annan anmäla för din räkning

Det är också möjligt att låta någon annan anmäla för din räkning. Funktionen kallas "foreign user" (på svenska "utomstående användare") och finns i Echas IT-system som du använder för att göra anmälan. Du är dock alltid ansvarig för att anmälan görs och att informationen i den är korrekt.

I de svenska föreskrifterna (KIFS 2017:7) finns en bestämmelse om att en så kallad enda representant som utsetts enligt Reach-förordningen kan göra anmälan åt dig. Vi har dock noterat att denna funktion inte finns i Echas IT-system. Funktionen "foreign user" kan dock användas i alla de fall där någon annan gör anmälan för din räkning.

Läs mer hos Echa om vem som ska anmäla

Du kan läsa mer om vem som ska anmäla till SCIP-databasen i Echas information om SCIP.

Echas information för varuleverantörer, delvis på svenska Länk till annan webbplats.

Läs mer om vem som ska anmäla i Echas vägledning Informationskrav för SCIP-anmälan, avsnitt 1 (på svenska, pdf 1116 kB) Länk till annan webbplats.

Läs mer om vem som ska anmäla i Echas frågor och svar, välj "Duty holders" i rutan "Search Scope", på engelska Länk till annan webbplats.

Vilka uppgifter ska lämnas in?

Leverantören av en vara som innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska bland annat anmäla följande information till SCIP-databasen hos Echa:

 • varans namn, identifieringsnummer och varukategori
 • vilket ämne på kandidatförteckningen som finns i varan
 • komponent och material som ämnet finns i

Läs mer i Echas vägledning Informationskrav för SCIP-anmälan (på svenska, pdf 1116 kB) Länk till annan webbplats.

Läs mer om vilka uppgifter du behöver lämna in i Echas frågor och svar om SCIP, välj "Information requirements and confidentiality" i rutan "Search Scope", på engelska Länk till annan webbplats.

Läs mer om vilken information som kommer att visas i SCIP-databasen i Echas vägledning Informationsspridning och konfidentialitet i SCIP-databasen (på svenska, 705 kB) Länk till annan webbplats.

När ska jag senast anmäla?

Kravet att anmäla till SCIP-databasen gäller från 5 januari 2021. Informationen ska lämnas senast när varan släpps ut på marknaden, det vill säga görs tillgänglig för någon annan. Enligt definitionen i reglerna släpper du ut en vara på marknaden varje gång du gör varan tillgänglig för eller överlåter den till någon annan.

Eftersom kandidatförteckningen uppdateras två gånger per år är det bra att hålla sig informerad om vilka ämnen som kan komma att tas upp på förteckningen. Det kan du göra via Echas webb på deras sida "Registry of SVHC intentions until outcome".

Echas information om ämnen som kan komma att tas upp på kandidatförteckningen, på engelska  Länk till annan webbplats.

Om ett ämne i din vara tas upp på kandidatförteckningen efter att du har gjort din anmälan, ska du uppdatera informationen i din anmälan. Det ska du göra senast vid nästa leverans efter att ämnet har tagits upp på kandidatförteckningen.

Läs mer om tidsgränserna för att anmäla i Echas frågor och svar om SCIP, välj "Timelines" i rutan "Search Scope", på engelska Länk till annan webbplats.

Hur beräknar jag 0,1-procentgränsen i en vara?

Kravet att anmäla till SCIP-databasen gäller för varor som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne på kandidatförteckningen i Reach. I vår webbinformation om "Reach och varor" kan du läsa om hur du kan beräkna haltgränsen 0,1 procent i varor. Du hittar också mer information och exempel på hur du kan räkna i Echas vägledning till Reach-förordningen om krav för ämnen i varor.

Läs mer om hur du beräknar 0,1-procentgränsen i varor på vår webbsida "Reach och varor"

Echas vägledning om krav för ämnen i varor (på svenska, pdf 1921 kB) Länk till annan webbplats.

Hur förbereder jag och skickar in anmälan?

På Echas webbplats finns information om hur du förbereder, sammanställer och skickar in din anmälan till SCIP-databasen.

Du förbereder din anmälan genom att samla de uppgifter som du behöver rapportera till Echa.

Läs mer om vad du behöver anmäla i Echas vägledning Informationskrav för SCIP-anmälan (på svenska, pdf 1116 kB) Länk till annan webbplats.

Läs mer om vilka uppgifter du behöver lämna in i Echas frågor och svar om SCIP, välj "Information requirements and confidentiality" i rutan för Search Scope", på engelska Länk till annan webbplats.

Olika sätt att anmäla till SCIP

Det finns flera olika sätt att anmäla till SCIP-databasen. Du kan anmäla online, med hjälp av IT-verktyget IUCLID som du kan hämta från Echa eller genom att föra över data från ditt företags IT-system direkt till Echas system.

Du anmäler på något av följande sätt:

 • online i Echas molntjänst, "IUCLID Cloud",
 • genom att sammanställa dina data offline i programmet IUCLID och överföra dem till SCIP-databasen via Echas anmälningsportal, "Echa Submission Portal", eller
 • genom att föra över dina data direkt från ditt företags eget datasystem till Echas anmälningsportal genom en tjänst "system-till-system".

När du har sammanställt dina data skickar du in din anmälan via Echas anmälningsportal, "Echa Submission portal". Kontakta Echa för instruktioner om du vill anmäla "system-till-system".

För att få tillgång till Echas molntjänster "IUCLID Cloud" och "Echa Submission portal" behöver du först skaffa ett konto i Echas IT-system, ett så kallat Echa-konto.

Här kan du skaffa Echa-konto Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur du anmäler i Echas manual "Hur man sammanställer och lämnar in en SCIP-anmälan" (på svenska, pdf 9711 kB) Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur du anmäler i Echas vägledningar på webbsidan "Hjälp med SCIP", delvis på svenska Länk till annan webbplats.

Här hittar du verktygen för att anmäla till SCIP på Echas webbplats, på engelska Länk till annan webbplats.

Läs mer om verktygen i Echas frågor och svar om SCIP, välj "Tools for preparing and submitting information" i rutan "Search Scope", på engelska Länk till annan webbplats.

Hänvisa till information som någon annan har lämnat in

I Echas manual "Hur man sammanställer och lämnar in en SCIP-anmälan" kan du bland annat läsa mer om hur du kan hänvisa till information som någon annan redan har skickat in till SCIP, genom så kallad Förenklad SCIP-anmälan ("Simplified SCIP Notification") och Hänvisning ("Referencing").

Läs mer i Echas manual "Hur man sammanställer och lämnar in en SCIP-anmälan" (på svenska, pdf 9 711 kB) Länk till annan webbplats.

Läs mer i Echas vägledning "Verktyg för att hänvisa till uppgifter i SCIP som redan har lämnats in till Echa" (på svenska, pdf 1840 kB) Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur du kan hänvisa till information som någon annan har lämnat in i Echas frågor och svar om SCIP, välj "Reusing data" i rutan "Search Scope", på engelska Länk till annan webbplats.

Bekanta dig med testversioner av Echas IT-verktyg

Det finns också testversioner av Echas IT-verktyg, där du kan bekanta dig med verktygen för att sammanställa data och skicka in anmälan till SCIP-databasen.

Läs mer om testversionerna och hur du får tillgång till dem på Echas webbplats, på engelska Länk till annan webbplats.

Lär dig mer om hur du skapar och skickar in anmälan i Echas webbseminarium november 2020, på engelska Länk till annan webbplats.

Hjälp med att anmäla till SCIP

På Echa webbsida "Hjälp med SCIP" hittar du bland annat Echas vägledningar om Scip och annat stödmaterial, frågor och svar och ett kontaktformulär för att kontakta Echa om SCIP-databasen. De flesta av Echas vägledningar finns på svenska.

Läs mer på Echas webbsida om hjälp med SCIP Länk till annan webbplats.

Echas frågor och svar om SCIP, på engelska Länk till annan webbplats.

Sök i SCIP-databasen

Sedan den 14 september 2021 kan alla som vill söka efter varor som innehåller särskilt farliga ämnen och få ut information om de varor som har anmälts. Du kan bland annat söka information utifrån varumärken och andra identitetsbeteckningar för varor, olika typer av material och ämnen som finns på kandidatförteckningen.

Gå till Echas SCIP-databas, på engelska Länk till annan webbplats.

Läs mer hos Echa om hur du använder SCIP-databasen (på engelska) Länk till annan webbplats.

Se Echas video om hur du söker information i SCIP-databasen (på engelska) Länk till annan webbplats.

Läs mer om att söka i SCIP-databasen i Echas frågor och svar om SCIP, välj "Data Dissemination and Confidentiality" vid "Search Topics" och "SCIP Database" vid "Search Scope", på engelska Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 september 2023