EU-gödselprodukter

En EU-gödselprodukt är en gödselprodukt som är CE-märkt när den tillhandahålls på marknaden. Gödningsprodukter omfattar organiska och oorganiska gödselmedel samt kalkingsmaterial, inhibitorer, odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och växtbiostimulanter. Förordning (EU) 2019/1009 trädde i kraft i sin helhet den 16 juli 2022 och ersätter förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel.

Förordning (EU) 2019/1009 reglerar tillhandahållandet på marknaden av EU-gödselprodukter. Förordningen ersätter inte nationell lagstiftning och hindrar inte att icke-harmoniserade gödningsmedelsprodukter tillhandahålls på den inre marknaden i enlighet med nationella regler.

I Sverige finns en regel om högsta tillåtna kadmiumhalt i mineralgödselmedel i förhållande till fosforhalten. Andra EU-gemensamma och nationella bestämmelser kan också vara tillämpliga.

Läs mer om regler för kemiska produkter

Senast uppdaterad 9 oktober 2023