EU-gödselprodukter

En EU-gödselprodukt är en gödselprodukt som är CE-märkt när den tillhandahålls på marknaden. Gödselprodukter omfattar organiska och oorganiska gödselmedel samt andra produktfunktionskategorier som kalkningsmedel, jordförbättringsmedel, odlingssubstrat, hämmare och växtbiostimulanter.

Förordning (EU) 2019/1009 reglerar tillhandahållandet på marknaden av EU-gödselprodukter. Förordningen ersätter inte nationell lagstiftning och hindrar inte att icke-harmoniserade gödningsmedelsprodukter tillhandahålls på den inre marknaden i enlighet med nationella regler.

I Sverige finns en regel om högsta tillåtna kadmiumhalt i mineralgödselmedel i förhållande till fosforhalten. Andra EU-gemensamma och nationella bestämmelser kan också vara tillämpliga.

Läs mer om regler för kemiska produkter

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringar och rättelser som inte finns med fullt ut i den konsoliderade versionen:

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/1682 (pdf, 495 kB) Länk till annan webbplats. om tillägg av bearbetad naturgödsel som komponentmaterial i EU-gödselprodukter

Alla ändringsdirektiv och rättelser till förordning (EU) 2019/1009 finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten Länk till annan webbplats.

Aktuella samråd

Inget samråd pågår just nu.

Senast uppdaterad 10 juli 2024