Rapportera till produktregistret senast den 28 februari

Stäng meddelande
Rapportera till produktregistret senast den 28 februari

Stäng meddelande

EU-gödselprodukter

En EU-gödselprodukt är en gödselprodukt som är CE-märkt när den tillhandahålls på marknaden. Gödselprodukter omfattar organiska och oorganiska gödselmedel samt andra produktfunktionskategorier som kalkningsmedel, jordförbättringsmedel, odlingssubstrat, hämmare och växtbiostimulanter.

Förordning (EU) 2019/1009 reglerar tillhandahållandet på marknaden av EU-gödselprodukter. Förordningen ersätter inte nationell lagstiftning och hindrar inte att icke-harmoniserade gödningsmedelsprodukter tillhandahålls på den inre marknaden i enlighet med nationella regler.

I Sverige finns en regel om högsta tillåtna kadmiumhalt i mineralgödselmedel i förhållande till fosforhalten. Andra EU-gemensamma och nationella bestämmelser kan också vara tillämpliga.

Läs mer om regler för kemiska produkter

Senast uppdaterad 13 december 2023