KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer kompletterar både EU-regler och svenska regler. Här finns regler för förvaring av farliga kemiska produkter, anmälan till produktregistret inklusive nanomaterial, tillståndskrav för särskilt farliga produkter, klorerade lösningsmedel, flyktiga organiska föreningar i vissa färger och lacker, kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor, formaldehyd i träbaserade skivor, elektrisk och elektronisk utrustning och GMO.

Konsoliderad KIFS 2017:7

I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta ändringsföreskriften.

KIFS 2017:7, konsoliderad till och med KIFS 2023:3 (PDF 560 , 559.8 kB. kB) , 559.8 kB.

Grundföreskrift 2017:7

En grundföreskrift är föreskriften så som den såg ut när den kom ut från trycket för första gången.

Kemikalieinspektionens grundföreskrift (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer (PDF 504 kB) , 503.8 kB.

Ändringsföreskrifter

En ändringsföreskrift ändrar grundföreskriften.

Ändringsföreskrifter till KIFS 2017:7

Föreskrift/KIFS

Ändring

Huvudsakligt innehåll

KIFS 2023:3 , 53.5 kB.

Ändrad lydelse av bilaga 5.

Konsekvensutredning om KIFS 2023:3. , 130 kB.

Ändringen innebär att två undantag enligt RoHS-direktivet införs i föreskrifterna. Undantagen gäller för viss användning av bly och kvicksilver.

KIFS 2023:2 , 155.1 kB.

 

Ny bestämmelse införs genom paragraf, 4 kap. 3 b §.
Ändrad lydelse av 4 kap. 3 §, 3 a §, 5 §
Konsekvensutredning om tillståndsplikt för frätande propplösare, 716.3 kB. Länk till annan webbplats.

12 kap. 5 § ska upphöra att gälla och ändring i bilaga 4.
Konsekvensutredning om upphävd bestämmelse om rapportering till SCIP-databasen och undantag enligt RoHS-direktivet Länk till annan webbplats.

 

Genom föreskriften införs tillståndsplikt för icke-yrkesmässig användning av frätande produkter för avloppsrensning, så kallade propplösare.

Det införs även ett undantag enligt RoHS-direktivet för användning av sexvärt krom i absorptionsvärmepumpar.

Vidare upphävs en bestämmelse om rapportering till den så kallade SCIP-databasen.

KIFS 2023:1 , 133.5 kB.

Ändrad lydelse av bilaga 5.

Konsekvensutredning om KIFS 2023:1 , 190.4 kB.

Ändringen innebär att ett undantag enligt RoHS-direktivet införs i föreskrifterna. Ett tidsbegränsat undantag förnyas också.

KIFS 2022:7 , 94.5 kB.

Ändrad lydelse av bilaga 3.

Konsekvensbeskrivning om KIFS 2022:7 , 137.8 kB.

Förlängning av tidsbegränsade undantag för viss användning av kvicksilver.

KIFS 2022:6 , 131.3 kB.

Ändrad lydelse av bilaga 4.

Konsekvensbeskrivning om KIFS 2022:6 , 215.9 kB.


Ändringen innebär att ett antal undantag enligt RoHS-direktivet införs i föreskrifterna. Vissa befintliga undantag upphör också att gälla.

KIFS 2022:4 , 153.8 kB.

Ändrad lydelse av bilaga 5.

Konsekvensbeskrivning om KIFS 2022:4 , 160 kB.

Ändringen innebär att ett antal undantag enligt RoHS-direktivet införs i föreskrifterna.

KIFS 2021:8 , 35.2 kB.

Ny bestämmelse införs genom 4 kap. 3 a §.

Konsekvensbeskrivning , 212.1 kB.

Undantag från tillståndskrav avseende icke yrkesmässig hantering av nikotinhaltiga vätskor till elektroniska cigaretter och till påfyllningsbehållare för elektroniska cigaretter.

KIFS 2021:7 , 53.8 kB.

Ändrad lydelse av bilaga 4.

PM om konsekvensutredning om KIFS 2021:7 , 140.8 kB.

Implementering av ett undantag enligt RoHS-direktivet.

KIFS 2021:3 , 48.9 kB.

Ändrad lydelse av 12 kap. 4 §.

PM med konsekvensutredning om KIFS 2021:3 , 197.1 kB.

- Undantaget från skyldigheten att anmäla särskilt farliga ämnen i varor till den så kallade SCIP-databasen utvidgas till att gälla fler försvarsintressen.

KIFS 2021:2 , 139.9 kB.

Ändrad lydelse av bilaga 4 och 5.

PM med konsekvensutredning om KIFS 2021:2 , 197.1 kB.

- Implementering av ett antal undantag enligt RoHS-direktivet.

Rättelseblad till KIFS 2020:6 , 99.9 kB.

Rättelsen avser grundföreskriftens numrering

- Detta rättelseblad utkom från trycket den 21 juli 2020 och ersätter sidan 1 i tidigare utgivna KIFS 2020:6.

KIFS 2020:6 , 110.1 kB.

PM om KIFS 2020:6 , 214.2 kB.

- Ett nytt kapitel, 12 kap. införs med krav på att från och med den 5 januari 2021 måste varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i en halt av mer än 0,1 viktprocent lämna information till SCIP-databasen hos Echa. Kraven gäller inte återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsumenter, som till exempel butiker.

- Nya krav på rapportering av uppgifter till Giftinformationscentralen när det gäller blandningar som släpps ut på den svenska marknaden och på vilket språk uppgifterna ska lämnas.

KIFS 2020:5 , 52.1 kB.

PM med konsekvensutredning om KIFS 2020:5 , 139.8 kB.

- Ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) gällande undantag från RoHS-direktivet.

KIFS 2020:2 , 166.7 kB.

Ändrad lydelse av 9 kap. 9 § och bilaga 4.


PM med konsekvensutredning om KIFS 2020:2 , 184.4 kB.

- Implementering av ett antal undantag enligt RoHS-direktivet.

KIFS 2019:2 , 217.3 kB.

Ändrad lydelse av 9 kap. 3 § och bilaga 3 och 4


PM om översyn av utgående undantag från kvicksilverförbudet , 111.5 kB.


PM om undantag enligt RoHS-direktivet , 182.2 kB.

- Förlängda undantag för viss användning av kvicksilver.

- Implementering av ett antal undantag enligt RoHS-direktivet.

KIFS 2018:4 , 85.7 kB.

Ändrad lydelse av 3 kap. 5 och 14 §§, bilaga 4 och rubriken närmast före 3 kap. 5§ KIFS 2017:7


PM om KIFS 2018:4 (om RoHS-direktivet) , 446.1 kB.


PM med konsekvensutredning om KIFS 2018:4 (om PFAS) , 227.9 kB.

- Implementering av ett antal undantag enligt RoHS-direktivet.

- Krav på rapportering av PFAS till Kemikalieinspektionens produktregister.

KIFS 2018:3 , 232.9 kB.

Upphävande av 5 kap. 6 § samt nytt kapitel 11 om avgifter för dispensansökningar


PM om ändringsföreskrifterna KIFS 2018:3 , 452.6 kB.


Konsekvensutredning KIFS 2018:3 , 94.2 kB.

- Upphävande av 5 kap. 6 § som handlar om kostnaden för att ansöka om dispens från förbud mot vissa klorerade lösningsmedel.

- Nytt kapitel 11 om avgifter för dispensansökningar för olika ämnen enligt förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

KIFS 2018:1 , 48.3 kB.

Ändrad lydelse av 7 kap. 6 § KIFS 2017:7 samt upphävande av 11 kap. KIFS 2017:7


PM om KIFS 2018:1 , 453 kB.

- Ändrad lydelse av kapitel 7 kap. 6 § KIFS 2017:7 som handlar om regler för användning av dentalt amalgam.

- Upphävande av kapitel 11 KIFS 2017:7 som handlar om gasapparater.

Senast uppdaterad 19 december 2023