Batterier

I Batteriförordningen finns regler som gäller dig som släpper ut eller använder batterier inom EU. Förordningen ersätter delvis batteridirektivet 2006/66/EG och ska tillämpas från och med 18 februari 2024. Vissa krav gäller direkt och en del kommer att börja gälla efter hand. Reglerna i förordningen berör flera aktörer och innehåller regler som innebär att batterier inte får släppas på marknaden eller tas i bruk om de innehåller över en viss halt av tungmetallerna kvicksilver, kadmium eller bly.

Begränsningar av tungmetaller i batterier

Enligt batteriförordningen får batterier som innehåller mer än en viss halt kvicksilver, kadmium eller bly inte sättas på marknaden eller tas i bruk inom EU. Begränsningarna finns i artikel 6 och bilaga I till Batteriförordningen. Det är viktigt att tänka på att batterier även kan omfattas av krav i andra regelverk. De kraven gäller parallellt med reglerna i batteriförordningen.

De nya reglerna innebär att undantagen för bärbara kadmiumbatterier inom vissa användningsområden slutar gälla den 18 februari 2024. Haltgränserna för kadmium gäller därefter alla batterier även om de är integrerade i apparater, lätta transportmedel eller andra fordon.

Från och med den 18 augusti 2024 kommer även halten av bly begränsas i batterier, med undantag för bärbara zink-luft-knappcellsbatterier där begränsningen tillämpas den 18 augusti 2028.

Reglerna i batteriförordningen gäller inte batterier som används i utrustning för militära ändamål eller som är avsedd att sändas ut i rymden.

Batteriförordningen innehåller också andra regler, bland annat krav som gäller hållbarhet, säkerhet, märkning och andra informationskrav. Kemikalieinspektionen ansvarar för de regler som gäller begränsningen av tungmetaller. Resterande bestämmelser i Batteriförordningen tillhör Naturvårdsverkets ansvarsområde.

Batteridirektivet är infört i svensk lagstiftning genom förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Länk till annan webbplats.

Batteridirektivet innehåller även särskilda regler för insamling, återvinning och bortförande av förbrukade batterier och ackumulatorer. Läs mer på Naturvårdverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 april 2024