Långlivade organiska föroreningar - POP

POPs-förordningen förbjuder eller begränsar användningen av långlivade organiska föroreningar i både kemiska produkter och varor. POPs-ämnen har särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper. POPs står för Persistent Organic Pollutants.

Ändringsförordningar och rättelser

Ändringar och rättelser som inte finns med fullt ut i den konsoliderade versionen:

Alla ändringsförordningar och rättelser till POPs-förordningen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten. Länk till annan webbplats.

Förtydligande om de olika förordningarna

Den 15 juli 2019 ersatte förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar den ursprungliga förordning (EG) nr 850/2004. Den nya förordningen innehåller anpassningar av definitioner till Reach-förordningen, anpassningar till Lissabon-fördraget med införande av ändringar genom delegerade akter samt uppdatering av vissa bilagor. I bilaga I har dekaBDE införts. Det innebär att POPs-förordningen begränsar användningen av dekaBDE i varor och kemiska produkter. Den nya förordningen ger även den europeiska kemikaliemyndigheten Echa vissa administrativa uppgifter.

Senast uppdaterad 21 september 2023