Kort om POPs-förordningen

Innehållsförteckning:

POPs står för ”Persistent Organic Pollutants” eller långlivade organiska föroreningar. Det är miljögifter som är skadliga i låga koncentrationer, som är svåra att bryta ner och som dessutom sprids långt från utsläppsplatsen. Inom EU är dessa ämnen reglerade i POPs-förordningen, förordning (EU) nr 2019/1021.

Innehåll i POPs-förordningen

POPs-förordningen, förbjuder eller begränsar tillverkning och användning av POPs-ämnen. Förordningen innehåller också bestämmelser om POPs-ämnen som bildats oavsiktligt samt avfallshantering och miljöövervakning av POPs-ämnen. Du som lagerhåller produkter som innehåller POPs-ämnen kan också behöva lämna uppgifter till Kemikalieinspektionen.

Förordningen gäller direkt i alla EU:s medlemsländer. Det betyder att förordningen inte behöver införas i svensk lagstiftning.

Sju bilagor

POPs-förordningens sju bilagor innehåller de ämnen som omfattas av särskilda bestämmelser. För tillverkare, importörer och distributörer av kemiska produkter och varor är det framför allt bilaga I som är relevant.

  • I bilaga I framgår förbjudna ämnen. Enligt artikel 3 i förordningen får dessa ämnen inte framställas, släppas ut på marknaden eller användas, varken för sig, i blandningar eller som beståndsdelar i varor annat än på de villkor som anges i bilaga I.
  • I bilaga II framgår ämnen som omfattas av restriktioner (inga ämnen anges i dagsläget).
  • I bilaga III framgår ämnen som omfattas av bestämmelser om utsläppsminskningar. För dessa ämnen ska medlemsländerna upprätta och kontinuerligt uppdatera utsläppsinventeringar med avseende på utsläpp i luft, vatten och mark.
  • I bilaga IV framgår ämnen som omfattas av bestämmelser om avfallshantering.
  • Bilaga V innehåller metoder för bortskaffning, lagring och återvinning av avfall.
  • Bilaga VI innehåller information om upphävd förordning (EG) nr 850/2004 och dess efterföljande ändringar.
  • Bilaga VII är en jämförelsetabell mellan den upphävda POPs-förordningen (EG) nr 850/2004 och den nu gällande.

Undantag

I artikel 4 i förordningen finns det generella undantag från bestämmelserna om förbud. Undantagen gäller för ämnen som används för laboratorieforskning eller som referensstandard för kemisk analys och för ämnen som förekommer som oavsiktliga spårföroreningar i ämnen, blandningar eller i varor. Ämnen som förekommer som beståndsdelar i varor som redan var i användning innan denna förordning trädde ikraft är också undantagna. Särskilda ämnesspecifika undantag finns angivna vid respektive ämne i bilaga I.

Vad innebär reglerna?

Du som tillverkar, importerar eller säljer varor eller kemiska produkter måste säkerställa att produkten uppfyller de krav som finns i POPs-förordningen, annars får de varken säljas eller användas inom EU/EES. Det kräver att du har kunskap om vilka ämnen som regleras i förordningen och vilka ämnen som produkten eller varan består av.

Om du importerar varor underlättar det om du har ett gott och förtroendefullt samarbete med dina leverantörer. Vi rekommenderar att du upprättar skriftliga avtal med leverantörerna där du ställer krav på att produkterna uppfyller kraven i lagstiftningen. I vissa fall kan det även vara befogat att begära testresultat eller själv låta testa varan för att vara säker på dess innehåll.

Läs mer om att ställa krav på din leverantör

Lämna uppgifter till Kemikalieinspektionen

Enligt artikel 5.2 i POPs-förordningen ska du som innehar lager större än 50 kg av produkter som består av eller innehåller ämnen som anges i bilaga I eller II till förordningen lämna uppgifter om lagret. Det gäller de ämnen som får användas enligt villkoren i respektive bilaga. Du ska lämna uppgifter om lagrets beskaffenhet och storlek till den ansvariga nationella myndigheten i den medlemsstat där lagret finns. Det ska göras senast 12 månader efter den dag då POPs-förordningen började gälla för ämnet.

Om lagret finns i Sverige ska du göra inrapporteringen till Kemikalieinspektionen. Rapporteringen ska ske årligen och senast den 31 maj måste du ha rapporterat in föregående års lager.

Uppgifterna lämnar du in via ett Excel-dokument som du laddar ner och skickar in med e-post till kemi@kemi.se.

Vägledning som beskriver vilken information som ska rapporteras in (pdf 747 kB) , 746.2 kB.

Excel-dokumentet som ska fyllas i och skickas in (xlsx 667 kB) , 666.2 kB.

Ämnen som regleras i POPs-förordningen

I nedanstående tabell finns de ämnen som är reglerade i Bilaga I POPs-förordningen samt ämnenas CAS-nummer och namn.

Ämnen som är reglerade i bilaga I i POPs-förordningen

Ämnen / Ämnesgrupper

CAS‑nummer

Användningsområden

Tetrabromdifenyleter C12H6Br4O

40088-47-9 med flera

Flamskyddsmedel

Pentabromdifenyleter C12H5Br5O

32534-81-9 med flera

Flamskyddsmedel

Hexabromdifenyleter C12H4Br6O

36483-60-0 med flera

Flamskyddsmedel

Heptabromdifenyleter C12H3Br7O

68928-80-3 med flera

Flamskyddsmedel

Bis(pentabromofenyl)eter

(dekabromodifenyleter, dekaBDE)

1163-19-5

Flamskyddsmedel

Perfluoroktansulfonsyra och dess derivat

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, metallsalt (O-M+),

halid, amid och andra derivat, även polymerer)

1763-23-1, 2795-39-3,

29457-72-5, 29081-56-9,

70225-14-8, 56773-42-3

251099-16-8, 4151-50-2

31506-32-8, 1691-99-2,

24448-09-7, 307-35-7

med flera

Vid förkromning av metall

Hydraulolja

Tidigare i brandsläckningsskum, rengöringsmedel, impregneringsmedel av olika typer av textil, papper och läder.

DTT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4- klorfenyl)etan)


50-29-3

Bekämpningsmedel mot insekter

Klordan

57-74-9

Bekämpningsmedel mot insekter

Hexaklorcyklohexan, inbegripet lindan

58-89-9

Bekämpningsmedel mot insekter

Dieldrin

60-57-1

Bekämpningsmedel mot insekter

Endrin

72-20-8

Bekämpningsmedel mot insekter

Heptaklor

76-44-8

Bekämpningsmedel mot insekter

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

Bekämpningsmedel mot insekter

Hexaklorbensen


118-74-1

Bekämpningsmedel mot svampangrepp

Klordekon

143-50-0


Bekämpningsmedel mot insekter

Aldrin

309-00-2

Bekämpningsmedel mot insekter

Pentaklorbensen

608-93-5


Bekämpningsmedel mot svampangrepp

Polyklorerade bifenyler (PCB)

1336-36-3 med flera

Isolervätska i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer. Mjukgörare i plast och i fogmassor.

Mirex

2385-85-5

Bekämpningsmedel mot insekter

Toxafen

8001-35-2

Bekämpningsmedel mot insekter

Hexabrombifenyl

36355-01-8

Flamskyddsmedel i plaster och kablar

Hexabromcyklododekan Hexabromcyklododekan

betyder hexabromcyklododekan,

1,2,5,6,9,10-hexabromcyklododekan

och dess viktigaste diastereoisomerer:

alfa-hexabromcyklododekan,

beta-hexabromcyklododekan

och gamma-hexabromcyklododekan

25637-99-4

3194-55-6

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8


Flamskyddsmedel i olika produkter, exempelvis textil

Hexaklorbutadien

87-68-3


Har använts inom olika industriella tillämpningar, till exempel som lösningsmedel i kemikalieprodukter för textilier, vid klorproduktion, som mellanprodukt vid gummiproduktion, som hydraulvätska och vid tillverkning av smörjmedel

Pentaklorfenol samt salter och estrar därav


87-86-5 med flera


Bekämpningsmedel mot svampangrepp i trä

Polyklorerade naftalener


70776-03-3 med flera

Isolervätska i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer. Mjukgörare i plast och i fogmassor.

Alkaner, C10-C13, klorerade

(klorparaffiner med kort kolkedja) (SCCP)

85535-84-8 med flera

Mjukgörare och flamskyddsmedel i plastprodukter

Perfluoroktansyra
(PFOA), dess salter och besläktade föreningar

335-67-1
med flera

Impregnering av olika textilier, läder och pappersförpackningar.

Hushållsprodukter, målarfärger, skidvalla och kosmetika. Brandskum

Dikofol

115-32-2

Bekämpningsmedel mot insekter

Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS), dess salter och besläktade föreningar

355-46-4 med flera

Brandsläckningsskum, impregneringsmedel för exempelvis textil och läder, rengöringsmedel


Hur utses POPs-ämnen?

POPs-förordningen innehåller regler för de ämnen som listas i den globala Stockholmskonventionen Länk till annan webbplats. och i det regionala POPs-protokollet under konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP) Länk till annan webbplats.. Syftet med de båda konventionerna är att hindra spridningen av POPs-ämnen och att skydda miljön och människors hälsa globalt.

Sverige är part i Stockholmskonventionen sedan 2002. Även EU är part och har för EU ländernas räkning ensamrätt på att lämna förslag på ämnen. Konventionens parter tar beslut och efter ett år träder beslutet i kraft för EU:s medlemsländer. Från att ett förslag lämnats till Stockholmskonventionen tar det minst fyra år innan ämnet listas i EU:s POPs-förordning.

Om ett ämne som redan är reglerat i någon annan EU-lagstiftning, till exempel i Reach-förordningen, blir reglerat i Stockholmskonventionen eller CLRTAP så har detta ämnet hittills överförts till POPs-förordningen. Det görs för att ämnet inte ska regleras i flera förordningar. Detta har gjorts för till exempel perfluoroktansulfonsyra (PFOS), kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) och decaBDE.

Läs mer om Stockholmskonventionen

Program för att minska spridningen

Eftersom distributionen av ämnen ofta är global behövs internationellt samarbete för att öka kunskapen om ämnen i varor, inklusive POPs-ämnen. Därför har FNs miljöprogram inom den globala kemikaliestrategin SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management) tagit fram ett program för hur tillverkare och importörer ska kunna förbättra informationen om kemikalier i varor. Kopplat till programmet finns en vägledning till hur du som företagare kan arbeta systematiskt för att förbättra din kunskap.

Läs mer om SAICM-projektet "Chemicals in Products" som handlar om förbättrad information om ämnen i varor (på engelska) Länk till annan webbplats.

Samarbete mellan myndigheter

Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket ansvarar tillsammans för det svenska arbetet med POP:s-förordningen. Kemikalieinspektionen vägleder om försäljning och utsläppande på marknaden av kemikalier medan Naturvårdsverket vägleder i frågor som rör avfallshantering.

Läs mer om hantering av avfall enligt POPs-förordningen på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs om POPs-förordningen på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 19 september 2023