Lämna synpunkter på ändringsförslag i POPs-förordningen

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom POPs-förordningen. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd och frågor

Du har möjlighet att lämna synpunkter på utkast till rapporter om ämnen som förväntas bli eller redan har föreslagits för upptagande som långlivade organiska föroreningar enligt Stockholmskonventionen. Om ämnena tas upp i Stockholmskonventionen kommer de att föras in i POPs-förordningen i EU.

  • Mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) med kolkedjelängder i intervallet 14-17 kol och kloreringsnivå på minst 45 viktprocent klor
  • Klorpyrifos (CAS nr 2921-88-2)
  • Långkedjiga perfluorkarboxylsyror, deras salter och besläktade föreningar

Lämna dina synpunkter senast den 17 maj 2023 Länk till annan webbplats.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen som går att använda i undantagen. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Senast uppdaterad 6 april 2023