Registrering i Reach-förordningen

Om du ska tillverka ett ämne inom EU/EES eller importera ett ämne som sådant eller ingående i en blandning in till EU/EES, i mängder på minst ett ton eller mer per år, måste du registrera ämnet hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. I vissa fall ska även ämnen i varor registreras.

Registrera ett ämne i enlighet med Reach-förordningen innebär att du måste lämna uppgifter om ämnets egenskaper och information om hur ämnet kan användas på ett säkert sätt till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Hur mycket information som ska lämnas beror på mängden av ämnet som du tillverkar eller importerar och vilka faror som är förknippade med ämnet. Ju större mängd och ju allvarligare faror, desto mer omfattande information behöver du lämna. Informationen ska sammanställas i ett registreringsunderlag. Företag som ska registrera samma ämne måste samarbeta och lämna in vissa uppgifter gemensamt. Om du inte registrerar ämnet är det olagligt att tillverka det och/eller släppa ut det på marknaden inom EES-området (EU-länderna samt Norge, Island och Lichtenstein).

Vanligtvis tar Echa ut en avgift vid registrering av ämnen.

Senast uppdaterad 11 juni 2024