Aktuellt om registrering i Reach

Här hittar du information om kommande eller beslutade ändringar i Reach-förordningen som påverkar kraven i registreringsunderlagen eller i registreringsprocessen.

Enda representanter (OR) ska uppge sina tillverkare utanför EU

De företag som agerar som enda representant för tillverkare från länder utanför EU ska från och med den 14 oktober 2022 ange vilka tillverkare utanför EU som de representerar, inklusive deras kontaktuppgifter. Uppgifterna ska lämnas till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa genom att använda IT-systemet Reach-IT. Det krävs ett separat Reach-IT-konto för varje tillverkare.

På Echas webbsida finns mera information om kravet för enda representanter Länk till annan webbplats.

Möjligheten att begära REACH-registreringsnummer för dina NONS-anmälningar har upphört

NONS (notifications of new substances) kallas de anmälningar av nya ämnen som företag gjorde i enlighet med Direktiv 67/548/EEC. Direktivet gällde innan Reach-förordningen trädde i kraft år 2007. För att NONS-anmälningar ska vara giltiga även enligt Reach-förordningen så måste företaget kopplas till det registreringsnummer som den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har tilldelat anmälan. Anspråk på de Reach-registreringsnummer som tilldelats dina NONS-anmälningar skulle ha gjorts före den 17 juli 2022.

På Echas webbsida finns mer information om denna ändring för NONS-anmälningar Länk till annan webbplats..

Uppdatering av registreringsunderlag – tidsfrister har klargjorts och förtydligats

Den information som lämnas till Echa i registreringsunderlagen ska uppdateras så snart något ändras eller ny information blir tillgänglig. EU-kommissionen har förtydligat när företag ska uppdatera sina registreringsunderlag "utan onödigt dröjsmål" i enlighet med artikel 22.1 i Reach-förordningen. Det innebär att underlaget i de flesta fall ska uppdateras inom tre månader efter att ändringen eller den nya informationen blir tillgänglig och i mer komplexa fall inom maximalt 12 månader. Tidsgränserna ska fungera som övre gränser, det vill säga uppdateringar ska göras så snart som möjligt och senast inom den fastställda tidsfristen.

Ändringarna började gälla den 11 december 2020.

Ändringarna innebär att:

  • En tidsgräns på tre månader gäller för en administrativ uppdatering, till exempel en ändring av en registrants status eller identitet.
  • En tidsgräns på tre månader gäller för att informera om att tillverkningen eller importen av ett ämne har upphört.
  • En tidsgräns på sex, nio eller tolv månader gäller för mer komplexa uppdateringar, till exempel när klassificeringen och märkningen av ett ämne utan en harmoniserad klassificering ändras, eller om det finns ändringar i kemikaliesäkerhetsrapporten eller i riktlinjerna för säker användning.

När det finns flera skäl för att uppdatera en registrering krävs endast en inlämning och den längsta tidsfristen gäller.

Du uppmanas att se till att du har övervakningssystem som gör det möjligt för dig att snabbt identifiera de ändringar som kräver att du uppdaterar dina registreringar. Du bör också föra register över dessa förändringar, så att du kan visa din nationella tillsynsmyndighet att nödvändiga uppdateringar har gjorts för alla dina ämnen.

Att hålla den gemensamt inlämnade delen av registreringen uppdaterad är ett gemensamt ansvar för alla registranter (båda ledande- och medregistranter). Samtliga registranter måste se till att de har ett samarbets- och kostnadsdelningsavtal på plats för denna aktivitet.

I Echas vägledning om registrering hittar du mer information om tidsfristerna (PDF) Länk till annan webbplats.

På Echas webbsida finns mera information om Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1435. Länk till annan webbplats.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1435 om registranters skyldighet att uppdatera sina registreringar Länk till annan webbplats.

Övergångsregler för registrering av infasningsämnen

Övergångsreglerna för registrering av infasningsämnen skulle ha upphört att gälla den 31 maj 2018, men EU-kommissionen förlängde övergångsperioden för vissa bestämmelser för infasningsämnen till den 31 december 2019. Det innebär följande:

  • Från och med den 1 januari 2020 ska du som företagare beräkna vilken volym av ett ämne du kommer att tillverka eller importera under kommande kalenderår. Det ska du göra för vart och ett av de ämnen du tillverkar eller importerar.
  • Genomförandeförordningen rekommenderar att registranter ska fortsätta använda informella kommunikationsplattformar, liknande som de som använts tidigare vid registrering av infasningsämnen (SIEF, substance information exchange forum). Detta för att både nya och befintliga registranter ska kunna fortsätta dela information med varandra vid sammanställning av nya registreringar och vid uppdateringar av befintliga registreringsunderlag.
  • Från och med 1 januari 2020 ska alla företag som planerar att registrera ett ämne lämna in en förfrågan till ECHA. Det spelar ingen roll om du tidigare förhandsregistrerat ditt ämne. Detta ska du göra för att få information om vilka andra företag som har registrerat samma ämne och kunna inleda förhandlingar om datadelning.
  • Från och med den 1 januari 2020 hanteras alla tvister om delning av data enligt artikel 27 i Reach. Tidigare kunde sådana tvister data inom ett SIEF lämnas in till Echa enligt artikel 30.3 i Reach.
  • Vissa infasningsämnen kan fortsättningsvis dra nytta av mindre stränga informationskrav. Det gäller om du har registrerat på det lägsta tonnagebandet, mellan 1 och 10 ton per år och om ämnena inte uppfyller kriterierna i bilaga III (ämnen som förmodas vara farliga och som har spridd användning).

På Echas webbsida finns mera information om Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1692. Länk till annan webbplats.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1692 om registrering och gemensamt utnyttjande av data efter det att den slutliga tidsfristen för registrering av infasningsämnen har löpt ut. Länk till annan webbplats.

Information om nanoformer i registreringsunderlaget

Om du tillverkar eller importerar ämnen i nanoform eller blandningar som innehåller ämnen i nanoform ska du sedan den 1 januari 2020 se till att det finns information om dessa i registreringsunderlaget.

Reach-bilagorna I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII har reviderats så att de bland annat innehåller specifika bestämmelser om krav på data för ämnen i nanoform. Bland annat krävs information om nanoformens förmåga att tas upp i kroppen och om dess toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper. Kraven omfattar alla avsiktligt tillverkade ämnen i nanoform, oavsett när de släpptes ut på marknaden.

Skälet till att det finns särskilda informationskrav för ämnen i nanoform är att säkerställa att eventuella risker med dessa ämnen hanteras på ett godtagbart sätt.

Se det inspelade webinariet Getting ready for revised REACH information requirements for nanoforms hos en europeiska kemikaliemyndigheten Echa Länk till annan webbplats.

Webinar on practical advice for registering nanoforms – questions and answers Länk till annan webbplats.

Information och vägledning om de nya reglerna hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa Länk till annan webbplats.

Kommissionens förordning (EU) 2018/1881 vad gäller ändring i bilagorna I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII så att de inbegriper nanoformer av ämnen Länk till annan webbplats.

Webbaserat verktyg, e-REACHNano

Via webbverktyget e-REACHNano kan du som företagare få hjälp med registrering av information om nanomaterial för de ämnen som du tillverkar eller importerar. Verktyget förklarar genom små korta filmer vad ditt företag behöver registrera. Verktyget har tagits fram av konsulter på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Ta hjälp av webbverktyget e-REACHNano, information om kraven i Reach-förordningen på engelska Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 5 maj 2023