Företagens roller i Reach-förordningen

Innehållsförteckning:

Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne, en blandning eller en vara berörs av reglerna i Reach. Enligt Reach kan du som företagare ha flera olika roller. Till exempel kan du räknas både som tillverkare och som användare av kemiska ämnen.

Tillverkare och importör

Du är tillverkare eller importör när du tillverkar ett kemiskt ämne inom EU eller importerar ett kemiskt ämne (gäller även ämnen i blandningar) till EU (artikel 3.9). Definitionen av tillverkare i Reach omfattar inte verksamheter som tillverkar blandningar.

Som tillverkare och/eller importör kan du enligt Reach bland annat vara skyldig att:

 • registrera de ämnen som du tillverkar eller importerar
 • upprätta och överlämna säkerhetsdatablad eller annan information till mottagarna av ämnet
 • kontrollera om ämnet är föremål för tillståndskrav
 • om du vill fortsätta att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som omfattas av krav på tillstånd, så måste du ansöka om tillstånd
 • följa eventuella begränsningar av ämnet eller blandningen.

Enda representant

En leverantör utanför EU kan utse en så kallad enda representant inom EU vilken, i stället för importören, fullgör de skyldigheter som gäller enligt Reach.

Nedströmsanvändare

Du är nedströmsanvändare om du använder ett kemiskt ämne i din industriella eller yrkesmässiga verksamhet men inte själv tillverkar eller importerar ämnet. Ett exempel på en nedströmsanvändare är den som använder ett ämne för att tillverka en färg. En nedströmsanvändare ska normalt följa de skyddsåtgärder som leverantören rekommenderar i säkerhetsdatabladet.

Om ämnet används på ett sätt som inte omfattas av leverantörens rekommendationer behöver du som nedströmsanvändare i vissa fall göra en kemikaliesäkerhetsrapport och anmäla detta till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa.

En nedströmsanvändare är bland annat skyldig att:

 • lämna säkerhetsdatablad till mottagaren av ett ämne eller en blandning eller annan information till mottagaren av en vara som innehåller vissa ämnen
 • se till att säkerhetsdatablad och annan information är uppdaterad
 • vidarebefordra ny information uppåt i distributionskedjan om farliga egenskaper och lämpliga riskhanteringsåtgärder
 • tillämpa de åtgärder för att kunna hantera risker som beskrivs i säkerhetsdatabladet eller i egen kemikaliesäkerhetsbedömning.

En nedströmsanvändare kan dessutom vara skyldig att:

 • göra en egen kemikaliesäkerhetsrapport och göra en egen anmälan som omfattar användningen av ämnet till Echa. Detta gäller dock endast om nedströmsanvändarens användning av ämnet inte har tagits upp som en identifierad användning i en registreringsanmälan som en aktör längre upp i distributionskedjan har gjort.
 • ansöka om tillstånd att använda ämnet (observera att detta måste ske före det så kallade slutdatumet). Detta gäller dock endast om användningen inte uppfyller de villkor som gäller i ett tillstånd som har beviljats en aktör längre upp i distributionskedjan.
 • om tillstånd har beviljats för ett ämne och användningen uppfyller villkoren i tillståndet, anmäla användningen till den europeiska kemikaliemyndigheten inom viss tid.

Distributör

Du är distributör när du lagrar och släpper ut ett kemiskt ämne eller en blandning på EU-marknaden för tredje parts räkning.

Hit hör de flesta grossister och detaljhandlare. En distributör räknas som en leverantör i Reach.

Distributören är bland annat skyldig att:

 • lämna säkerhetsdatablad eller annan information till mottagaren av ett ämne eller en blandning eller en vara som innehåller vissa ämnen
 • se till att säkerhetsdatablad och annan information till mottagaren av ett ämne eller en blandning eller en vara som innehåller vissa ämnen är uppdaterad
 • vidarebefordra ny information om ett ämnes farliga egenskaper och lämpliga riskhanteringsåtgärder till nästa aktör eller distributör uppåt i distributionskedjan.

Leverantör

En leverantör av ett ämne eller en blandning kan vara varje tillverkare, importör, nedströmsanvändare eller distributör som släpper ut ämnet eller blandningen på marknaden.

Då det gäller leverantör av en vara, så kan det vara varje producent eller importör av varan, en distributör eller någon annan aktör i distributionskedjan som släpper ut varan på marknaden.

Aktörer i distributionskedjan är alla tillverkare och/eller importörer och/eller nedströmsanvändare i en distributionskedja.

Senast uppdaterad 25 september 2023