Kandidatförteckningen – EU:s lista över särskilt farliga ämnen

Innehållsförteckning:

Kandidatförteckningen är en lista med drygt 200 särskilt farliga ämnen. Den är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen, Reach.

Du som tillverkar, importerar eller distribuerar varor eller kemiska produkter inom EU och EES måste ha koll på om dina varor eller kemiska produkter innehåller något ämne på kandidatförteckningen eftersom det kan innebära att du har särskilda krav på dig.

Den rättsligt gällande versionen av Kandidatförteckningen finns hos den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa.

Särskilt farliga ämnen

Ämnena på kandidatförteckningen har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön, så kallade särskilt farliga ämnen, SVHC-ämnen. Det är ämnen som:

  • är cancerframkallande (kategori 1A eller 1B)
  • skadar arvsmassan (könscellsmutagena i kategori 1A eller 1B)
  • stör fortplantningsförmågan (reproduktionstoxiska i kategori 1A eller 1B)
  • är långlivade, bioackumulerande och toxiska (så kallade PBT-ämnen)
  • är mycket långlivade och mycket bioackumulerande (så kallade vPvB-ämnen)
  • har andra särskilt farliga egenskaper som anses vara lika allvarliga som de ovan, till exempel hormonstörande egenskaper.

Kandidatförteckningen uppdateras två gånger per år, vanligen i januari och i juli, och fylls då på med nya ämnen.

På Echas webbplats kan du se vilka ämnen som föreslås till kandidatförteckningen. Länk till annan webbplats.

Krav som gäller varor

Krav på information till kunder

Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska du som är leverantör av varan lämna information så att mottagaren kan använda varan på ett säkert sätt.

Informationskravet gäller för alla led i distributionskedjan, inklusive återförsäljare. Informationen ska minst omfatta ämnets namn och lämnas till yrkesmässigt verksamma kunder. Konsumenter ska på begäran få samma information inom 45 dagar. Informationen ska lämnas kostnadsfritt.

Kravet gäller enligt artikel 33 i Reach-förordningen.

Krav på anmälan till Echa

Om du tillverkar eller importerar en vara som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne på kandidatförteckningen måste du anmäla detta till Echa. Skyldigheten gäller om mängden av ämnet överstiger 1 ton per tillverkare/importör och år.

Om Echa bedömer att det finns misstanke om att ett ämne som har anmälts enligt denna regel kan medföra hälso- eller miljörisker, kan Echa begära att du gör en fullständig registrering av ämnet.

En anmälan behöver inte göras i följande fall:

  • Om ämnet redan har registrerats för den aktuella användningen. Echa publicerar kontinuerligt på sin webbplats delar av den information om enskilda ämnen som kommer in i samband med registreringen.
  • Om tillverkaren eller importören kan visa att människor eller miljö inte exponeras för det aktuella ämnet under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden.

Kravet gäller enligt artikel 7.2 i Reach-förordningen.

Läs mer om anmälan av ämnen i varor enligt Reach-förordningen hos Echa Länk till annan webbplats.

Notera att detta är inte samma sak som anmälan till Echas SCIP-databas.

Krav på anmälan till Echas SCIP-databas

Från och med 5 januari 2021 måste alla som levererar varor som innehåller över 0,1% av ämnen på kandidatförteckningen anmäla dessa varor till en databas (SCIP) hos Echa. Regeln finns i EU:s direktiv om avfall.

Läs mer om att anmäla ämnen i varor enligt Avfallsdirektivet

Definition av en vara enligt Reach

En vara definieras i Reach som ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. Exempel på varor är cyklar, stolar, bord, mobiltelefoner och leksaker.

Så beräknar du 0,1-procentgränsen för ämnen i varor

Halten 0,1 viktprocent ska beräknas som förhållandet mellan ämnets vikt och vikten på den vara som innehåller ämnet. Ett exempel är ett handtag på en cykel. Handtaget är en vara även om det har monterats på cykelstyret. Handtaget behåller alltså sin status som vara även efter det att den har fogats samman med övriga varor till en cykel. Halten 0,1 viktprocent ska alltså i detta exempel beräknas som förhållande mellan ämnets vikt och vikten på handtaget.

Läs mer i Echas Vägledning om krav på ämnen i varor. Länk till annan webbplats.

Illustration av en cykel med beskrivning av dess delar

Krav som gäller kemiska produkter

Om dina kemiska produkter innehåller ämnen på kandidatförteckningen kan du, antingen redan nu eller i framtiden, behöva tillstånd för att få använda ämnena och sätta ut produkterna på marknaden. Ämnena på kandidatförteckningen är ”kandidater” till att hamna på bilaga XIV, tillståndslistan i Reach. Det betyder att ämnen som står på kandidatförteckningen kan bli tillståndspliktiga, även om de inte är det just nu. De ämnen som är tillståndspliktiga finns i bilaga XIV till Reach.

Läs mer om tillståndsplikt

Om dina kemiska produkter innehåller minst 0,1 viktprocent av något ämne på kandidatförteckningen ska du ange ämnet i säkerhetsdatabladet.

Läs mer om säkerhetsdatablad

Kandidatförteckningens krav fortsätter att gälla parallellt med krav på tillstånd

Observera att ämnen som har förts in i bilaga XIV och därmed är tillståndspliktiga, fortfarande står kvar på kandidatförteckningen. De skyldigheter som gäller för ämnen på kandidatförteckningen fortsätter alltså att gälla även efter att ett ämne har blivit tillståndspliktigt enligt Reach.

Senast uppdaterad 23 januari 2024