Begränsningar i Reach-förordningen – EU-regler för vissa kemikalier

Innehållsförteckning:

En del användningar av kemikalier innebär oacceptabla risker för människa eller miljö. För sådana användningar kan EU besluta om förbud eller andra restriktioner, så kallade begränsningar. Begränsningarna finns i bilaga XVII till Reach-förordningen och reglerna gäller i hela EU.

Du som tillverkar, importerar, använder eller släpper ut kemiska produkter eller varor på marknaden ansvarar för att kontrollera om dina produkter eller din användning omfattas av någon begränsning.

Vilka ämnen och användningar kan begränsas?

För att ett ämne ska kunna begränsas måste det som huvudregel finnas en oacceptabel risk för hälsa eller miljö i samband med en viss användning av ämnet. Det räcker inte med att risken finns i bara ett EU-land, utan det måste vara fråga om en risk som behöver hanteras generellt i EU.

Även om ett ämne är klassificerat som farligt kan det ändå vara möjligt att hantera och använda ämnet på ett säkert sätt. För sådana användningar finns det inget skäl till begränsning. Det betyder att ett begränsat ämne inte behöver vara totalförbjudet och att det alltså är tillåtet för de användningar som inte omfattas av begränsningen.

Exempel på ämnen som är begränsade i Reach:

 • Vissa azofärgämnen i exempelvis kläder, sängkläder, handdukar och skor.
 • Toluen i lim och sprayfärger som säljs till allmänheten.
 • Ämnen som är cancerframkallande, som skadar arvsmassan eller som skadar fortplantningsförmågan, i kemiska produkter som säljs till allmänheten.

Det finns också regler för hur oljelampor ska vara utformade för att små barn inte ska skadas av lampoljan.

En förteckning över alla gällande begränsningar finns i bilaga XVII till Reach-förordningen och på Europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats.

Förteckning över begränsningar hos Echa Länk till annan webbplats.

Märkningskrav i bilaga XVII

Även om de flesta begränsningar i bilaga XVII innehåller förbud eller gränsvärden för hur mycket av ett ämne som får finnas i en produkt, så kan det också finnas andra villkor kopplat till en begränsning. En typ av villkor är att produkten kan behöva märkas på ett visst sätt innan den släpps ut på marknaden. Exempel på sådan märkning är "Endast för yrkesmässigt bruk" eller information om mera specifika användningsvillkor som "Får ej användas i sprutlackeringsutrustning". Ett annat exempel är märkning med information som upplyser om faran med produkten, som ”Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador”.

Märkningskrav som villkor i begränsningar finns för ett femtontal poster i bilaga XVII. Du måste läsa villkoren i respektive begränsning för att veta vad som gäller för just din produkt.

Dessa märkningskrav gäller utöver regler om märkning i andra regler, exempelvis märkning enligt CLP-förordningen.

Vägledningar till begränsningar

Det finns vägledningar till några av begränsningarna. Du hittar dem i listan nedan. Nedan finns också en länk till ECHAs frågor och svar om begränsningar.

Echas vägledning om begränsningen av bly i konsumentvaror (på engelska) Länk till annan webbplats.

Echas vägledning om tolkningen av vad barn kan stoppa i munnen rörande begränsningen för ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar Länk till annan webbplats.

Echas vägledning om begränsning av polycykliska aromatiska kolväten i vissa varor av gummi och plast som säljs till allmänheten Länk till annan webbplats.

Echas vägledning om begränsningen av NMP (1-metyl-2-pyrrolidon) (på engelska) Länk till annan webbplats.

Echas vägledning om tolkningen av vad som är långvarig kontakt med huden för varor som innehåller nickel (på engelska) Länk till annan webbplats.

Echas kompendium över rekommenderade analysmetoder för begränsningar i bilaga XVII (på engelska) Länk till annan webbplats.

Echas frågor och svar om begränsningar (på engelska) Länk till annan webbplats.

Undantag från begränsningsreglerna i Reach

Begränsningsreglerna i bilaga XVII till Reach-förordningen gäller inte

 • ämnen för vetenskaplig forskning och utveckling om volymerna är lägre än 1 ton per år (om undantaget även gäller för produkt- och processinriktad forskning och utveckling ska det anges särskilt i bilaga XVII samt vilken maximal mängd som undantaget gäller för)
 • användningen av ämnen i kosmetiska produkter i fråga om hälsorisker, eftersom detta regleras i särskild EU-lagstiftning som rör kosmetiska produkter (däremot kan användningen av ämnen i kosmetiska produkter i fråga om miljörisker begränsas genom Reach-förordningen, bilaga XVII)
 • isolerade intermediärer som används på plats.

Förslag till nya begränsningar

En medlemsstat i EU kan föreslå en ny begränsning för ett ämne eller en användning om landet anser att risken behöver hanteras gemensamt inom EU. Även Echa kan föreslå nya begränsningar. Den som föreslår en ny begränsning måste som huvudregel bland annat kunna visa

 • vilka risker som finns med ämnets användning
 • vilka alternativ som kan användas istället
 • vilka samhällsekonomiska effekter en begränsning skulle få
 • om det finns andra sätt att hantera risken
 • att den riskminskning som begränsningen innebär är proportionerlig i förhållande till företagens kostnader att anpassa sig till begränsningen.

Företagen kan lämna synpunkter

Alla förslag till nya begränsningar läggs ut på Echas webbplats. Vem som helst får lämna synpunkter på förslaget, till exempel företag och branschorganisationer men även myndigheter och enskilda medborgare. Du kan till exempel lämna synpunkter om du känner till användningar som är beroende av det ämne som föreslås bli begränsat, eller om du har kunskap om alternativa ämnen och tekniker som går att använda istället.

Inlämnade förslag på begränsningar hos Echa. Länk till annan webbplats.

Beslut om nya begränsningar

Echa lämnar, i samarbete med sakkunniga från medlemsstaterna, vetenskapliga yttranden om den föreslagna begränsningen. Yttrandena hjälper Europeiska kommissionen och medlemsstaterna att besluta om det ska införas en ny begränsning i bilaga XVII till Reach-förordningen.

Nya begränsningar brukar ha en övergångsperiod innan de börjar gälla så att företagen ska hinna anpassa sig till de nya reglerna.

Vad händer om ett företag bryter mot en begränsning?

Om det framkommer att ett företag brutit mot en begränsning måste företaget åtgärda bristerna. Företaget kan få försäljningsförbud och bli tvunget att återkalla produkter från sina kunder. Överträdelser kan leda till polisanmälan om miljöbrott. Straffbestämmelserna finns i 29 kap. 3§ p 9 i miljöbalken.

Här finns reglerna

Gällande begränsningar finns i bilaga XVII i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach).

Allmänna bestämmelser och förfarande för nya begränsningar finns i artikel 67 – 73.

Tänk på att det finns fler regler med förbud eller andra restriktioner i andra lagstiftningar. Det finns speciella regler för till exempel leksaker, elektronik, tvätt- och rengöringsmedel, biocidprodukter och biocidbehandlade varor.

Läs mer på våra sidor om lagar och regler.

Senast uppdaterad 25 september 2023