Kort om några begränsningar

Innehållsförteckning:

Här hittar du kort information om några av de senast beslutade begränsningarna i Reach-förordningen.

Fler begränsningar har tillkommit i bilaga XVII. Bilagan är en lista över ämnen som har oacceptabla hälso- eller miljörisker när de används på vissa sätt och därför har särskilda restriktioner. Några av de senaste begränsningarna gäller för:

Formaldehyd och formaldehydavgivande ämnen i varor

Formaldehyd är ett ämne som bland annat kan ge cancer. För att skydda allmänheten från exponering för formaldehyd via inandning har EU-kommissionen beslutat om en begränsning i form av gränsvärden för hur mycket formaldehyd som får avges från varor.

Formaldehydbaserade hartser används vid tillverkningen av ett stort antal varor, som därför kan avge formaldehyd. Den främsta användningen av formaldehydbaserade hartser är tillverkning av träbaserade skivor, där de fungerar som bindemedel för träspån. Sådana hartser används också för tillverkning av andra träbaserade produkter som möbler och golvbeläggning, samt för delar till vägfordon, textilier och läderprodukter.

Gränsvärden för varor

Från och med den 6 augusti 2026 gäller en ny begränsning för hur mycket formaldehyd som får avges från varor som släpps ut på marknaden. Det finns två gränsvärden beroende på typ av vara:

 • 0,062 milligram per kubikmeter luft för möbler och träbaserade varor,
 • 0,080 milligram per kubikmeter luft för andra varor.

Det finns flera undantag från begränsningen, bland annat för
- varor som uteslutande är avsedda för utomhusbruk under förutsebara förhållanden,
- varor som uteslutande är avsedda för industriell eller yrkesmässig användning, såvida inte formaldehyd som avges från dem leder till att allmänheten exponeras under förutsebara användningsförhållanden,
- varor som omfattas av formaldehydbegränsningen i post 72 i bilaga XVII, till exempel textilier och skor,
- vissa medicintekniska produkter, personlig skyddsutrustning samt material och varor som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
- begagnade varor.

Gränsvärde för fordon

Även vissa fordon som släpps ut på marknaden efter den 6 augusti 2027 omfattas av begränsningen. Haltgränsen för hur mycket formaldehyd som får avges inuti fordonet är 0,062 milligram per kubikmeter luft.

Begränsningen gäller inte
- vägfordon som uteslutande är avsedda för industriell eller yrkesmässig användning, såvida inte koncentrationen av formaldehyd inuti sådana fordon leder till att allmänheten exponeras under förutsebara användningsförhållanden,
- begagnade fordon.

Mer information

I tillägg 14 till Reach-förordningen framgår det vilka testmetoder som ska användas. Här hittar du ändringsförordningen och begränsningen i sin helhet, även tillägg 14 med information om testmetoder:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:32023R1464 Länk till annan webbplats.

Svensk regel ses över

Idag finns en svensk regel för hur mycket formaldehyd som får avges från träbaserade skivor, se Svenska regler om formaldehyd i träbaserade skivor.
Den kommer att ses över.

N,N-Dimetylformamid (DMF)

N,N-dimetylformamid är ett lösningsmedel som används både i industriella och yrkesmässiga verksamheter, till exempel vid tillverkning av läkemedel, polymerer och andra kemiska ämnen och vid tillverkning av varor. Eftersom ämnet bland annat bedöms vara fosterskadande har EU-kommissionen beslutat om en begränsning för att skydda dem som arbetar med det.

Begränsningen innebär att N,N-dimetylformamid efter den 12 december 2023 inte får tillverkas, släppas ut på marknaden eller användas i kemiska produkter om halten är 0,3 procent eller mer.

Det är dock tillåtet att fortsätta tillverka ämnet, släppa ut det på marknaden och använda det även om haltgränsen överskrids, förutsatt att:

 • Tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som släpper ut ämnet på marknaden, som sådant, som beståndsdel i andra ämnen eller i blandningar, inkluderar angivna nolleffektnivåer (DNEL) för arbetstagares exponering i sina kemikaliesäkerhetsrapporter och säkerhetsdatablad. De nolleffektnivåer som ska anges är 6 mg/m3 för exponering via inandning och 1,1 mg/kg/dag för exponering via huden.
 • Tillverkare och nedströmsanvändare av ämnet som sådant, som beståndsdel i andra ämnen eller i blandningar, vidtar lämpliga riskhanteringsåtgärder och har lämpliga driftförhållanden för att se till att arbetstagarnas exponering för ämnet understiger dessa nolleffektnivåer.

Begränsningen börjar gälla efter den 12 december 2023 för de flesta produkter. För produkter avsedda att användas som lösningsmedel vid polyuretanbeläggning av textilier och pappersmaterial eller vid tillverkning av polyuretanmembran börjar den dock att gälla den 12 december 2024. För produkter avsedda att användas som lösningsmedel vid torr- och våtspinning av syntetfibrer börjar den gälla den 12 december 2025.

Begränsningen finns i post 76 i bilaga XVII till Reach-förordningen.

Här hittar du ändringsförordningen med begränsningen i sin helhet. Länk till annan webbplats.

Minst 200 PFAS-ämnen: C9-C14 PFCAs, deras salter och besläktade ämnen

Från och med den 25 februari 2023 begränsas minst 200 PFAS-ämnen. Det gäller perfluorkarboxylsyror med 9 till 14 kolatomer i kedjan (C9-C14 PFCAs), deras salter och besläktade ämnen, det vill säga ämnen som kan brytas ned till C9-C14 PFCAs. Från och med den 25 februari får dessa ämnen inte släppas ut på marknaden, varken som sådana, som en beståndsdel i ett annat ämne, i en blandning eller i en vara i halter lika med eller över

 • 25 ppb för summan av C9-C14 PFCA och deras salter eller
 • 260 ppb för summan av besläktade ämnen

Det finns vissa användningar som har högre haltgränser och det finns också vissa tidsbegränsade undantag från begränsningen.

De sex C9-C14 PFCA som omfattas är perfluornonansyra (PFNA), perfluordekansyra (PFDA), perfluorundekansyra (PFUnDA), perfluordodekansyra (PFDoDA), perfluoretridekansyra (PFTrDA) och perfluortetradekansyra (PFTeDA).

Begränsningen omfattar även respektive ämnes salter och andra PFAS-ämnen som kan brytas ner till något av ovanstående ämnen. Det innebär att begränsningen totalt gäller en grupp med omkring 200 högfluorerade ämnen. PFAS-ämnen är mycket svårnedbrytbara i miljön och vissa av dem har visat sig vara skadliga för hälsan.

Här hittar du ändringsförordningen med begränsningen i sin helhet. Länk till annan webbplats.

Se en film där vi berättar mer om begränsningen (från vårt webbinarium Aktuellt inom kemikalielagstiftningen, i oktober 2021). Länk till annan webbplats.

Läs mer om PFAS.

Exempel på ämnen som omfattas

Här hittar du bakgrundsdokumentet till begränsningen. Länk till annan webbplats. Där kan du hitta exempel på ämnen som omfattas och deras CAS-nummer

 • Se tabell 1-1 på sidan 29 för de sex C9-C14 PFCA
 • Se tabell 1-2 på sidan 31 för exempel på salter av de sex C9-C14 PFCA
 • Se Appendix B.1 på sid 210 och framåt för en lista över exempel på C9-C14 PFCA-besläktade ämnen som skulle kunna brytas ner till C9-C14 PFCA.

Listorna över salterna och de C9-C14 PFCA-besläktade ämnena är endast exempel på ämnen som omfattas av begränsningen och de är inte uttömmande. Det är den kemiska definitionen i själva begränsningstexten som avgör vilka ämnen som omfattas.

Bly i hagel

EU-kommissionen har beslutat om ett förbud för användning av blyhagel i eller inom hundra meter från en våtmark. Definitionen av våtmark i de nya EU-reglerna innebär att större områden omfattas jämfört med det nu gällande svenska förbudet. EU-förbudet omfattar även medhavande av hagelammunition vid skjutning i våtmarker eller på väg till eller från skjutning i våtmark. Reglerna har förts in i bilaga XVII (post 63) till Reach-förordningen och gäller i samtliga länder inom EU/EES från och med den 16 februari 2023.

Här kan du läsa mer om begränsningen.

Kommissionens förordning (EU) 2021/57 om ändring av Reach bilaga XVII vad gäller bly i hagelammunition i eller kring våtmarker Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om det nu gällande svenska förbudet Länk till annan webbplats.

Farliga ämnen i tatueringsfärger och permanent makeup

Färger som används för tatuering eller permanent makeup kan innehålla farliga ämnen som kan orsaka hudallergier och andra allvarliga hälsoeffekter. För att skydda dem som tatuerar sig har EU-kommissionen beslutat om att begränsa ett stort antal farliga ämnen i tatueringsfärger.

Begränsningen innebär att tatueringsfärger inte får släppas ut på EU-marknaden eller användas vid tatuering om de innehåller farliga ämnen över vissa haltgränser. Det gäller:

 • Ämnen som har en harmoniserad klassificering för hälsoeffekter och finns i bilaga VI till CLP-förordningen. Det gäller ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, kan orsaka hudallergi, är frätande, hud- eller ögonirriterande eller kan orsaka allvarlig ögonskada.
 • Ämnen som är förbjudna eller begränsade i kosmetiska produkter i bilaga II samt vissa färgämnen i bilaga IV till förordning (EU) 1223/2009 om kosmetiska produkter.
 • Ämnen som finns i tillägg 13 till bilaga XVII till Reach-förordningen. Det gäller till exempel flera färgämnen och metaller.

Haltgränserna är olika för olika ämnen och framgår av begränsningen i bilaga XVII i Reach.

Begränsningen innehåller också flera krav på märkning av tatueringsfärgerna. Till exempel ska de vara märkta med frasen ”Blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup” och med en innehållsförteckning över beståndsdelarna. Tatuerare får enligt begränsningen bara använda produkter som är märkta på det sättet. Dessutom ska de ge kunden information om färgen som används.

Begränsningen i Reach-förordningen börjar att gälla den 5 januari 2022. Haltgränserna för färgämnena Pigment Blue 15:3 (CI 74160) och Pigment Green 7 (CI 74260) ska dock tillämpas först den 5 januari 2023.

Regeln finns i post 75, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Här hittar du ändringsförordningen med begränsningen i sin helhet:

Kommissionen förordning (EU) 2020/2081av den 14 december 2020 om ändring av bilaga XVII (tatueringsfärger och permanent makeup) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Sverige är det Läkemedelsverket som är ansvarig tillsynsmyndighet för den här begränsningen. Vänd dig därför till Läkemedelsverket om du har frågor om begränsningen. Frågor om till exempel säkerhetsdatablad för tatueringsfärger och om klassificering och märkning enligt CLP-förordningen av färgerna besvarar vi på Kemikalieinspektionen.

Läs mer om tatueringsfärger på Läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diisocyanater

Diisocyanater är en grupp av ämnen som framför allt används för att tillverka polyuretanplaster (PUR). Många diisocyanater är allergiframkallande och kan orsaka svår astma hos de som utsätts för ämnena i sitt arbete. För att skydda arbetstagarna har EU därför beslutat om en begränsning av diisocyanater.

Den nya begränsningen innebär bland annat att:

 • Kemiska produkter som innehåller diisocyanater i halter över 0,1 viktprocent inte får användas för industriellt eller yrkesmässigt bruk efter den 24 augusti 2023 om inte användaren har genomgått utbildning om säker användning av diisocyanater. Det är arbetsgivaren som ska se till att användaren genomgår utbildningen. Utbildningskravet gäller de som använder produkterna i sitt arbete eller som övervakar arbetsuppgifter där sådana produkter används.
 • Leverantörer som säljer kemiska produkter som innehåller diisocyanater i halter över 0,1 viktprocent ska efter den 24 februari 2022 säkerställa att mottagaren får information om kravet om utbildning. De ska också lämna följande upplysning förpackningen: ”Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk”.

I begränsningen finns detaljerad information om utbildningen och vilka moment den ska innehålla. Begränsningen anger minimikrav och medlemsstaterna får ha andra nationella krav så länge minimikraven i begränsningen är uppfyllda. I Sverige finns nationella regler om krav på utbildning av arbetstagare som hanterar vissa diisocyanater. Det är Arbetsmiljöverket som är ansvarig myndighet för reglerna.

Läs mer om utbildningskrav för vissa allergener på Arbetsmiljöverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diisocyanater som omfattas av begränsningen har den kemiska strukturen O=C=N-R-N=C=O, där R är ett alifatiskt eller aromatiskt kolväte av ospecificerad längd.

Regeln finns i post 74, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Här hittar du ändringsförordningen med begränsningen i sin helhet:

Kommissionens förordning (EU) 2020/1149 av den 3 augusti 2020 om ändring av bilaga XVII (diisocyanater) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TDFA ((3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)-silanetriol)

TDFA är en förkortning för (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)-silanetriol). TDFA är ett impregneringsmedel och det används bland annat för skyddsbehandling eller impregnering av ytor. Inom EU har man beslutat om att begränsa användningen av TDFA och dess mono-, di- eller tri-O-(alkyl)-derivat (nedan kallade TDFA-derivat), eftersom de kan orsaka allvarliga akuta lungskador. Syftet med begränsningen är att skydda allmänheten och att göra yrkesmässiga användare medvetna om riskerna med produkterna.

Begränsningen börjar gälla den 2 januari 2021 och innebär att:

 • En sprayprodukt får inte innehålla mer än 2 ppb TDFA eller TDFA-derivat, varken var för sig eller tillsammans, om sprayprodukten samtidigt innehåller organiska lösningsmedel. Gränsvärdet gäller för sprayprodukter som släpps ut på marknaden för allmänheten. Värdet beräknas utifrån vikten av ämnena i produkten.
 • En sprayprodukt, som innehåller TDFA eller TDFA-derivat tillsammans med lösningsmedel, och som är avsedd att användas yrkesmässigt, ska vara tydligt märkt med texten ”Endast för yrkesmässigt bruk” och ”Dödligt vid inandning” med faropiktogrammet GHS06. Texten ska vara beständig. Kravet på märkning gäller utöver andra märkningskrav som kan gälla för produkten enligt CLP-förordningen.
Farosymbol GHS06, farosymbol med dödskalle och två korsade ben.

Farosymbol GHS06

 • I säkerhetsdatabladet under avsnitt 2.3 ska följande obligatoriska information finnas med: ”Blandningar bestående av (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)-silanetriol och/eller dess mono-, di- eller tri-O-(alkyl)-derivat i en koncentration som är lika med eller högre än 2 ppb och av organiska lösningsmedel i sprayprodukter är endast avsedda för yrkesmässigt bruk och är märkta med ”Dödligt vid inandning”.”

Med sprayprodukter menas aerosolbehållare och pumpsprayflaskor som saluförs för att användas för skyddsbehandling eller impregnering.

De organiska lösningsmedel som avses i begränsningen inkluderar även drivgaser i aerosoler.

Regeln finns i post 73, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Här hittar du ändringsförordningen med begränsningen:

Kommissionens förordning (EU) 2019/957 av den 11 juni 2019 om ändring av bilaga XVII ((3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)-silanetriol) Länk till annan webbplats.

Vissa ftalater (DEHP, DBP, BBP och DIBP) i varor

EU-kommissionen har beslutat om en utökad begränsning för vissa så kallade ftalater som används som mjukgörare i framförallt plast. Det finns en begränsning för dessa ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar sedan tidigare men nu omfattar begränsningen ytterligare en ftalat och många typer av varor. För att ta del av begränsningen i sin helhet behöver du läsa texten i Reach-förordningen.

Ämnena kan påverka människors hälsa, bland annat fortplantningsförmågan. De ämnen som begränsas är:

 • DEHP (CAS-nummer 117-81-7),
 • DBP (CAS-nummer 84-74-2),
 • BBP (CAS-nummer 85-68-7),
 • DIBP (CAS-nummer 84-69-5).

Det här innebär begränsningen

Varor får inte släppas ut på marknaden efter den 7 juli 2020 om de innehåller DEHP, DBP, BBP eller DIBP enskilt eller i någon kombination i en halt på 0,1 viktprocent eller högre i det mjukgjorda materialet. Begränsningen gäller inte varor som har släppts ut på marknaden före detta datum. Sådana varor får fortsatt säljas i alla led.

Undantag

Vissa varor är undantagna de nya reglerna. Det gäller exempelvis

 • varor som enbart används inom industrin eller utomhus, under förutsättning att inget mjukgjort material kommer i kontakt med människors slemhinnor eller i långvarig kontakt med hud.
 • varor som omfattas av vissa andra regelverk, till exempel material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och medicintekniska produkter.
 • motorfordon, luftfartyg och reservdelar till sådana behöver följa reglerna från och med 7 januari 2024.

Ftalaterna regleras på fler sätt i varor

Ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP i varor regleras även på andra sätt än genom begränsningen i Reach:

 • De fyra ftalaterna finns på EU:s så kallade kandidatförteckning. Det innebär att leverantörer måste informera sina kunder om en vara innehåller över 0,1 procent av någon av ftalaterna enligt artikel 33 i Reach-förordningen.
 • DEHP, DBP, BBP och DIBP är begränsade i elektronik genom det så kallade RoHS-direktivet (2011/65/EU). För de flesta elektriska och elektroniska produkter började begränsningen gälla 22 juli 2019. Haltgränsen är 0,1 viktprocent i homogent material.


Begränsningen finns i post 51, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Här hittar du ändringsförordningen med den nya begränsningen:

Kommissionens förordning (EU) 2018/2005 av den 17 december 2018 om ändring av bilaga XVII (DEHP, DBP, BBP och DIBP i varor) Länk till annan webbplats.

Mer om kandidatförteckningen och informationsplikten

Mer om RoHS-direktivet för elektronik

Mer om leksaksdirektivet

Vissa cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen (CMR-ämnen) i textilier

För att skydda privatpersoner har EU-kommissionen beslutat om en begränsning för vissa cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen, så kallade CMR-ämnen, i varor av textil och i skor. Varor som omfattas av begränsningen är till exempel kläder, lakan, handdukar och inredningstextilier som privatpersoner kommer i kontakt med. Det betyder att till exempel tyger i bilar, bussar och offentliga miljöer också omfattas. De nya reglerna gäller i alla försäljningsled från och med den 1 november 2020.

Den nya begränsningen innebär att

 • det finns haltgränser för 33 olika CMR-ämnen och ämnesgrupper. Haltgränserna är olika för olika ämnen.
 • haltgränserna gäller textilier och skor som är tillgängliga för privatpersoner. Med textilier avses kläder och tillbehör till kläder samt andra textilier som kommer i kontakt med huden.
 • haltgränsen för formaldehyd i jackor, rockar eller möbelklädsel är 300 mg/ kg under perioden 1 november 2020 – 1 november 2023. Därefter gäller ett strängare gränsvärde.

Vissa varor är undantagna från de nya reglerna. Det gäller exempelvis varor eller delar av varor som helt är tillverkade av äkta päls eller läder, begagnade varor, heltäckningsmattor och andra mattor. Även vissa engångstextilier och varor som omfattas av regler om personlig skyddsutrustning samt medicintekniska produkter är undantagna.

Regeln finns i post 72, bilaga XVII till Reach-förordningen. Ämnena och haltgränserna finns i tillägg 12.

Kommissionens förordning (EU) 2018/1513 av den 10 oktober 2018 om ändring av bilaga XVII (CMR-ämnen i textil) Länk till annan webbplats.

EU-kommissionen har även tagit fram en vägledning. Den ska göra det lättare att bedöma vilka varor som omfattas av begränsningen och innehåller en lista över analysmetoder.

Vägledning om begränsningen av CMR-ämnen i textilier Länk till annan webbplats.

1-Metyl-2-pyrrolidon (NMP)

1-Metyl-2-pyrrolidon (NMP) är ett lösningsmedel som används inom industrin. Det är bland annat bedömt som fosterskadande och inom EU har man beslutat om en begränsning för att skydda dem som arbetar med ämnet.

Begränsningen innebär att

 • 1-metyl-2-pyrrolidon (NMP) och blandningar som innehåller NMP i en koncentration på 0,3 % eller mer, inte får släppas ut på marknaden från och med den 9 maj 2020
 • haltgränsen får överskridas om tillverkare, importörer och nedströmsanvändare gör en exponeringsbedömning som visar att exponeringen vid användning ligger under de gränsvärden för inandning och hudupptag som anges i begränsningen (14,4 mg/m3 för exponering via inandning och 4,8 mg/kg/dag för exponering via huden)
 • om ämnet ska användas som lösningsmedel eller reaktant vid trådbeläggning så gäller begränsningen från och med 9 maj 2024.

Regeln finns i post 71, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Länken nedan går till den engelska versionen eftersom det finns ett översättningsfel i den svenska.

Kommissionens förordning (EU) 2018/588 av den 18 april 2018 om ändring av bilaga XVII (1-metyl-2-pyrrolidon (NMP)) Länk till annan webbplats.

EU-kommissionen har även tagit fram en vägledning. Den ska ge vägledning om hur du kan kontrollera riskerna vid användning av NMP.

Vägledning om begränsningen för 1-Metyl-2-pyrolidon (NMP) Länk till annan webbplats.

Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5)

Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) tillhör gruppen cykliska siloxaner och förekommer i kosmetiska produkter. Ämnena gör att hudkrämer blir lättare att smörja på huden och har en antistatisk effekt i hårprodukter. D4 och D5 är så kallade PBT-ämnen. Det innebär att de har miljöfarliga egenskaper, ansamlas i levande organismer i näringskedjan och är mycket svårnedbrytbara. Därför har man beslutat inom EU att regler behövs för att begränsa ämnet i kosmetiska produkter som man sköljer av kroppen efter applicering.

Begränsningen börjar gälla den 1 februari 2020. Efter detta datum

 • får inte D4 och D5 släppas ut på marknaden i kosmetiska produkter som tvättas bort om koncentrationen är 0,1 viktprocent eller högre för något av ämnena.

Regeln finns i post 70, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2018/35 av den 10 januari 2018 om ändring av bilaga XVII (Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5)). Länk till annan webbplats.

Bisfenol A i kvitton

Bisfenol A är ett ämne som kan påverka fortplantningen och som är misstänkt hormonstörande. Det används vid tillverkning av polykarbonat- och epoxiplaster och även som färgframkallare i bland annat kvittopapper. Inom EU har man beslutat att innehållet av bisfenol A ska begränsas i termopapper, som används för bland annat kassakvitton och biljetter. Den nya begränsningen börjar gälla den 2 januari 2020 och innebär att det inte får finnas halter från 0,02 viktprocent och högre i termopapper som släpps ut på marknaden.

Regeln finns i post 66, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2016/2235 av den 12 december 2016 om ändring av bilaga XVII (bisfenol A) Länk till annan webbplats.

Nonylfenoletoxilater i textilier

Nonylfenoletoxilat är ett ämne som används vid textiltillverkning. Nonylfenoletoxilat bryts ner till ett hormonstörande ämne i naturen och innebär oacceptabla risker för bland annat fisk. Inom EU har man därför beslutat om en begränsning för ämnet i kläder och andra textilier. Den nya regeln börjar gälla den 3 februari 2021 och innebär att det blir förbjudet att släppa ut textilvaror som kan komma att tvättas i vatten på marknaden som innehåller 0,01 viktprocent eller mer av nonylfenoletoxilat.

Regeln kommer inte att gälla second hand-textilier eller varor som är tillverkade av enbart återvunna textilier eftersom nonylfenoletoxilat anses ha tvättats bort i sådana varor.

Läs mer om undantaget för varor som är tillverkade av enbart återvunna textilier

Regeln finns i post 46 a, bilaga XVII till Reach-förordningen.

Kommissionens förordning (EU) 2016/26 av den 13 januari 2016 om ändring av bilaga XVII (nonylfenoletoxilat) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 10 januari 2024